Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16294 dokumentum

OSZK KÉRDŐÍV
Felhasználói elégedettség- és igényfelmérés 2017

Kedves Felhasználónk!

Szeretnénk megismerni, hogy az Országos Széchényi Könyvtár online szolgáltatásai mennyiben felelnek meg az Ön számára, hogy azokat a jövőben, lehetőségeinkhez mérten, az Önök igényeinek megfelelően alakíthassuk. Kérjük, kattintson ide és töltse ki kérdőívünket!

A válaszadás önkéntes és név nélküli, közreműködését előre is köszönjük.

A Bethlen-Kollégium legújabb története / Bethlen-kollégium

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Felsőfokú oktatás
iskolatörténet, neveléstörténet, középfokú oktatási intézmény, felsőfokú oktatási intézmény, Nagyenyed, Erdély, 18-19. sz.

"Régi erdélyi országos törvényeinkben az »evangelicus orthodoxus« (ev. ref.) fejedelmek alatt a vallásunkon levő fejedelmi tanács tagjai által kormányozta, intézte a fejedelem a kollégiumok és ezek között főkép a Bethlen-kollégium minden ügyeit is, az intézet belső önkormányzati jogainak fenntartásával."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16683   2017-03-24

Szent Pál teológiája / Bulányi György

Keresztény vallások
Pál (apostol) (8?-67), bibliamagyarázat, teológia, kereszténység

"Mi ez a tükör? Alighanem jelenti mindazt a fény- és ismeretforrást, ami rendelkezésére áll Pálnak is, másnak is, ha bele akar tekinteni a tökéletesség világába. Jelenti azt a kódszöveget, amelyet használnia kellett Jézusnak is, ha be akart számolni nekünk, embereknek, arról a világról, amelyből, ahonnan közénk jött. S jelenti a páli teológiát is..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16682   2017-03-24

De origine juris, quod Ecclesia habet in censuram librorum, et de usu ejusdem usque ad Innocentii III. aetatem / Vajkovics Imre

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Egyháztörténet, Könyvkiadás
cenzúra, tiltott mű, katolikus egyház, könyvkiadás, Magyarország, 18. sz.

"Quare communis Theologorum sententia est: Ecclesiam, ipsiumque Ecclesiae caput visibile a Christo Domino inter caeteras praerogativas ea etiam jurisdictione donatum esse, qua libros quosvis examinare, secernere, censurare, judicareque, ac cum opus suerit, condemnare quoque valeat."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16681   2017-03-24

A szegénysoron / Ivan Cankar ; fordító Pável Ágoston

Klasszikus világirodalom
szlovén irodalom, 20. sz.

"A falu már megelevenedett. A búcsúsok a rögös szekércsapákkal felszabdalt dombi úton egyre sűrűbben, néha csapatokban vonultak el a házuk mellett; férfiak, asszonyok vegyesen és mind ünnepi ruhában, jókedvűen és hangosan. Volt, aki magányosan bandukolt, különösen öreg nénikék, akik apró, szapora léptekkel tipegtek, mint a tyúkok."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16680   2017-03-23

Jernej szolgalegény igazsága = Hlapec Jernej in njegova pravica / Ivan Cankar ; fordító Pável Ágoston

Klasszikus világirodalom
szlovén irodalom, 20. sz.

"Úgy mondom el ezt a történetet, ahogy egész szörnyűséges igazságtalanságával és nagy-nagy szomorúságával valójában megesett. Egyetlen szót hozzá nem toldottam, szemernyit nem szépítettem rajta. Megdöbbentek akkor az emberek Betajnovában, és riadtan lógatták fejüket."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16679   2017-03-23

Mihaszna Marko és Mátyás király = Potepuh Marko in kralj Matjaž / Ivan Cankar ; fordító Pável Ágoston

Klasszikus világirodalom
szlovén irodalom, 20. sz.

"Nem tért vissza a vidékre Mátyás király boldog ideje, hanem a robot, a dézsma és a rabszolgaság kora. A paraszt már nem a saját földjén végezte a saját munkáját. Urának, zsarnokának robotoskodott, aki maga ölbe tett kezekkel henyélt és tejben-vajban fürdött. Ali pasa nem ismert irgalmat."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16678   2017-03-23

Dissertatio de potestate principium saecularium in censuram librorum / Vajkovics Imre

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Egyháztörténet, Könyvkiadás
cenzúra, tiltott mű, katolikus egyház, könyvkiadás, Magyarország, 18. sz.

"Mihi equidem indubium est; Ius ac Potestatem plane competere Principibus Laicis, Libros intra Limites Regnorum, & Provinciarum suarum examinandi, dijudicandi, atque etiam pro ratione & aequitate eosdem proscribendi, abolendi, cum, videlicet: eos Respublicae noxios esse censuerint."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16677   2017-03-23

Helén kicsikéi / John Habberton ; fordító Karinthy Frigyes; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus világirodalom
amerikai irodalom, 19. sz.

"Mint az őrült, rángatom ki az órámat a zsebemből; felnyitom a borítólapot és bemutatom a szerkezetet. Az a másik kocsi elérte a miénket; lehajtom a fejem, nehogy felismerjenek az ismeretlen kocsibanülők. Az a pár perc, amit unokaöccseimmel való közvetlen érintkezésben töltöttem, végtelen rendetlenség külső érzetét kelti bennem."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16676   2017-03-23

Szabad órák alatt : Elbeszélések és tudományos apróságok / Kemenes Antal

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, természettudomány, csillagászat, történelem, 20. sz.

"Az emlékezés kapcsán, a képzelet szárnyain visszaszálltam a fegyverzajos multba s egy pillanat alatt feltámadt lelkemben a mult, édes és keserü emlékeivel egyaránt. Ott állottam gondolatban Kossuth apánk zászlója alatt. Megelevenült lelkemben Világos gyászos emlékeivel. Átéltem az orosz hordák betörése miatt a magyar szabadság bukását."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16675   2017-03-22

Жизнь и смерть Сергея Есенина : драма в десяти действиях / Vincze Dezső ; fordító Ûrij Pavlovič Gusev

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 21. sz.

"ЕСЕНИН. Что там зря говорить, не могу я остановиться ни на одной женщине. Во всяком случае, до сих пор мне это не удавалось... (Цитирует одно из своих стихотворений) »Много женщин меня любило, да и сам я любил не одну...«
КЛЮЕВ (продолжает цитату). »Не от этого ль темная сила приучила меня к вину«."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16674   2017-03-22

Gondolat és írás / Babits Mihály

Kritika, Irodalomelmélet, Stilisztika, irodalomesztétika, Esztétika, művészetfilozófia
irodalomkritika, irodalomtudomány, irodalomtörténet, irodalomelmélet, filozófia, publicisztika, 20. sz.

"Tudományt és művészetet nem lehet egyszerre definiálni, mert nagy dolgok: nincs definíció, mely őket kimerítené. Ime azonban egyik oldaluk: ők a világról való Tudatunk legkincsesebb gyűjtőkamarái, a művészet az érzetek és érzések, a tudomány a belőlük leülepedett fogalmak drága gyűjteménye."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16673   2017-03-22

Magyar regék, mondák és népmesék / Kazinczy Ferenc ; közreadó Kazinczy Gábor

Klasszikus magyar irodalom, Magyar népköltészet
monda, mese, népmese, Mailáth János (1786-1855), 19. sz.

"Salamon király megszálla Szekszárdon, s vele együtt Markárd, Carinthia fejedelme. Úgy beszélék, hogy ott a böjtnek szentelt napokat szándékoznak tölteni; de a ki kísérőinek számát s hadaik sokaságát látta, könnyen elértheté, hogy az ájtatosság csak ürügy, és hogy az Uralkodó vérontást forgat elméjében."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16671   2017-03-22

Ein ungarischer Nabob : Roman / Jókai Mór ; fordító Dux Adolf

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 19. sz.

"Das könnte ich brauchen, daß mir der Teufel noch einen Gast bringe, brummt Peter Bus; er schaut gar nicht hin, sondern geht in's Haus, um seine durchnäßte Bunda am Heerd auszubreiten, und da brummt er weiter: Ich weiß nicht einmal, wo wir Brod für Geld bekommen, wenn unseres alle wird; und für Andere werde ich nicht darben."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16670   2017-03-22                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom