Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17893 dokumentum

Kékhagyó kedd : [Válogatás Franz Hodjak lírai életművéből] / Franz Hodjak ; fordító Halmosi Sándor

Kortárs világirodalom
német irodalom, Németország, Erdély, 20-21. sz.

"A nyúl lábat a banktetőn vonszol
Tristan Tzara kettővé oszol
nem kell a kés ki van tiltva
penészes kenyér a kedély lyukas finta..."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18310   2018-06-20

A' bölcselkedő magyar polgár / Czente István

Erkölcs, etika, Vallásfilozófia, Keresztény vallások
erkölcsteológia, dogmatika, rendszeres teológia, keresztény teológia, etika

"A világ minden együtti, 's egymást rendel követő, változó, összefüggő, esetileg létező, véges lények' folyáma. Mert ha e' világot szem és ész ügyűl veszük, sok együtt létező lényekre: állatokra, növényekre, napra, csillagokra találunk; látjuk hogy ezen együtti lények közűl az eltűnőt más rendre követi."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18309   2018-06-20

X.Y.Z. könyv / Dessewffy Aurél

Magyar belpolitika, Politikatörténet, Írott sajtó
politikai irodalom, sajtó, publicisztika, vitacikk, reformkor, Világ (folyóirat), Magyarország, 19. sz.

"Milly vakmerő igéretet tőn a Világ szerkesztősége, midőn nevemben jelenté, hogy a Pesti Hirlap és Kelet népe közti vitály dolgában lapunk részéről szólni fogok, azt én most érzem, mikor eszméimet rendbeszedve tollhoz nyúlok, egy két hirlap-czikk keskeny határai közt véleményt mondani..."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18308   2018-06-20

Babérlombok báró Eötvös József műveiből / Eötvös József ; szerkesztő Vachott Sándorné

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, Eötvös József (1813-1871), 19. sz.

"A sima utak, melyeken kevés fáradsággal messze juthatunk, s azon javak, melyek után az emberek többsége leginkább vágyódik, legyenek másoké. Nekem, ó Mindenható! adj rögös ösvényt, de szép kilátással, mely mindig fölfelé vezet, s melyen azon meggyőződéssel haladhatok, hogy eltévedni nem fogok."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18307   2018-06-20

A Budapesti Gazdasági Egyetem tanulmányai az ERASMUS+ Program keretében megvalósított Green Mentor projekthez kapcsolódóan / Győri Zsuzsanna, Hauber György, Madarasiné Szirmai Andrea, Mosolygó-Kiss Ágnes, Nagy Andrea, Szauter Andrea, Urbanics Roxána ; szerkesztő Győri Zsuzsanna

Környezetgazdaságtan, Környezetgazdaságtan, Környezetvédelem általában, Gazdasági jog, Vállalatok, Számvitel, Menedzsment
fenntartható fejlődés, környezet-gazdaságtan, környezetmenedzsment, környezeti politika, gazdasági modell, számvitel, üzletpolitika, Magyarország, Európai Unió, ezredforduló, 21. sz.

"A környezeti számviteli rendszer egyik legfontosabb előnye, hogy a környezeti ráfordítások és hasznok felmérésével pontos képet ad a környezetvédelmi vezetők, illetve a döntéshozók számára a vállalat környezeti teljesítményéről, és annak a vállalat pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásáról."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18306   2018-06-20

A bécsi márcziusi napok 1848-ban, a magyarországi viszonyok befolyásával kapcsolatban / Szabó Richárd

Európai országok történelme, Politikatörténet, Más országok politikai élete
forradalom, politikai helyzet, magyar történelem, Bécs, Ausztria, Osztrák Császárság, 1848, 19. sz.

"E közben a magyar küldöttség, melynek Kossuth szintén tagja volt, Bécsbe megérkezett, és a küldöttség azon perczben ment a Jägerzeilen keresztül számos bérkocsin, midőn az alkotmány kihirdetése ott a legnagyobb lelkesedést idézte elő. A Fetzer-féle kávéház előtt több ezer ember állt. Leirhatlan volt az öröm..."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18305   2018-06-20

A vízfestés alapvonalai : Útmutató a vízfestés (aquarell) elsajátítására kezdők, tanulók és műkedvelők részére / Akantisz Viktor

Festészet, grafika
akvarell, vízfestés, festészet, művészet technikája, művészeti kellék, festőszer, színtan

"A vizfestéshez olyan papiros alkalmas, mely azt magába beszívja, mig a közönséges irópapir, vagy a sima lemezpapir (carton) azért alkalmatlan, mivel a vizfestés reá szárad és ha csak tisztán fedőszínekkel nem dolgozunk: az alapfestést a további festés fölolvasztja, fölszedi s munkánk hiábavaló lesz."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18304   2018-06-20

Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói / szerkesztő Kiss Judit

Mezőgazdaság általában, Agrárium, vidékfejlesztés, Élelmiszeripar, Makroökonómia, Környezetgazdaságtan, Ágazati gazdaságtan, Regionális gazdaság, Gazdaságföldrajz, Nemzetközi politika, szervezetek
élelmezésbiztonság, élelmezésügy, világélelmezés, mezőgazdasági politika, mezőgazdasági fejlődés, fenntartható fejlődés, vízgazdálkodás, regionális kutatás, ezredforduló, 21. sz.

"A felgyorsult agrártechnológiai és biotechnológiai fejlődés, a globalizáció, a nemzetközi agrárkereskedelem átalakulása, az éleződő szociális feszültségek a világ számos vidéki régiójában messzemenően hatnak a mezőgazdaság működésének feltételeire és változást igényelnek gondolkodásunkban is."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18303   2018-06-19

Documentált felelet Kemény Zsigmondnak, Forradalom után czimü munkájára / Szabad Imre

Politikatörténet, Magyar belpolitika
1848/49-es forradalom és szabadságharc, politikai helyzet, vita, Kemény Zsigmond (1814-1875). Forradalom után, Magyarország, 19. sz.

"A' szerző első vádjára már feleltünk t. i. hogy a' magyar kormánynak figyelembe ollyasmit venni nem lehetett, mit a' februáriusi napok véletlenül oda dobtak, a' másik pontját pedig azaz szerzőnek csodálkozását a' centralisták az ellenzékkeli egyesülésén, minden igyekezetünk mellett nem értjük."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18302   2018-06-19

Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848-ig / Horváth Mihály

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet, Kormányzat, parlament, Pártok, politikai mozgalmak, Magyar belpolitika, Művelődéstörténet
reformkor, polgárosodás, társadalmi változás, politikatörténet, országgyűlés, politikai mozgalom, nemzetiségi kérdés, Magyarország, Ausztria, Osztrák Császárság, 1823-1848, 19. sz.

"E sérelmi politika oly annyira elfoglalta a kedélyeket, oly uralkodóvá lett az országgyülés majdnem egész folytában, hogy a haladási kérdéseknek alig engedett tért. A rendek nagy többségének még csak vágya, hajlama sem volt a reformokra, bár mily elutasíthatlanul látszának is követelni azokat az elavult állapotok s az előhaladott kor igényei..."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18301   2018-06-19

Lélius vagy M. T. Cicerónak beszéllgetése a' barátságról / Marcus Tullius Cicero ; fordító Virág Benedek

Antik irodalom, Ókori filozófiák, Erkölcs, etika
antik irodalom, latin irodalom, filozófia, barátság, Római Birodalom, i. e. 1. sz., ókor

"Sokszor kívántod tőlem, hogy írnék valamit a' barátságról: tetszett nékem ez a' tárgy nem tsak azért, hogy másokkal megismértessem a barátságnak méltóságát, hanem hogy nyilván megmutassam, melly igen szeretlek én Tégedet. Ez okból édes örömest engedtem kérésednek, hogy sokaknak használnék."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18300   2018-06-19

Arany János elmélete az époszról / Ritoók Emma

Műfajelmélet, Magyar irodalom története
eposz, naiv eposz, verses epika, irodalmi műfajelmélet, irodalomelmélet, magyar irodalom története, Arany János (1817-1882)

"Az éposz tárgyának megválasztásával függ össze Aranynak egy egészen eredeti elmélete, mely a mint levelezéséből és prózai dolgozataiból kitünik, egy subjectiv felfogásból meggyőződéssé, majd egy objektiv aesthetikai törvénynyé válik gondolkodásában. Ez az époszi hitel elve."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18299   2018-06-19

Diszciplínák között : A magyar színikritika hivatásosodásának dilemmái egy 19. század közepi vitában / szerkesztő Zabán Márta

Műfajelmélet, Stilisztika, irodalomesztétika, Kritika, Tudománytörténet, Színházművészet, Sajtó- és médiatörténet
színházi kritika, irodalomesztétika, dráma, színházművészet, színházi élet, színész, tudománytörténet, sajtótörténet, újságírás, vita, Szerdahelyi Kálmán (1829-1872), Pest, Magyarország, 19. sz., önkényuralom időszaka (1849-1867)

"Azért nagyon fontos, hogy az egyes szövegek éppen milyen diszciplínához tartozóként jelenítik meg a színikritikát, mert mindig az illető szakterület keretei között kap jelentést, ahhoz képest nyer értelmet maga a színikritika mint műfaj és a színikritikusi szakma."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18298   2018-06-19                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom