Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17797 dokumentum

Egy bokszoló küzdelmei / Vincze Dezső

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Van egy visszatérő álmom... A New York-i Madison Square Gardenben, az ökölvívás szentélyében, tizenkét menetes, pokoli küzdelem után a ringbíró az én kezemet emeli a magasba, s derekamra csatolják a világbajnoki övet... Nap nap után azért dolgozom vért izzadva, hogy ez az álom egy napon majd valóságként térjen vissza..."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18207   2018-05-24

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban : Bel- és igazságügyi együttműködés / Bozzay Erika, Simon Balázs, Villányi József, Wallacher Lajos

Igazságügy általában, Polgári jog, Büntetőjog, Bűnmegelőzés, Nemzetközi jog, Európai Unió
igazságszolgáltatás, igazságügy, belügy, együttműködés, jogharmonizáció, jogi szabályozás, Magyarország, Európai Unió

"Az EU tagországai közötti igazságügyi együttműködés a közös bűnüldözés, az egységes büntető és polgári igazságszolgáltatás céljait szolgálja, továbbá segítséget nyújt a jogkeresők számára is olyan információs adatbázisok felállításával, amelyek az unió és a tagországok törvényeinek megismerését és a szabályok közötti eligazodást segítik elő."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18206   2018-05-24

A fogyasztóvédelem magánjogi eszköztára : Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme / Bártfai Judit, Németh Anita, Wallacher Lajos

Fogyasztóvédelem, Kereskedelem, Polgári jog, Európai Unió
fogyasztóvédelem, termékfelelősség, szerződés, kötelmi jog, közjog, magánjog, jogharmonizáció, jogi szabályozás, Magyarország, Európai Unió

"A fogyasztóvédelmi jog alapkérdése az, hogy ki tekintendő fogyasztónak. A magyar jog a közösségi jog által megköveteltnél szélesebbre tárja e fogalmat, vagyis egyaránt fogyasztónak tekint minden olyan természetes személyt és vállalkozást, aki (amely) gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18205   2018-05-24

Anekdoten aus der Informatik : 1968-2018 / Szabó Tamás

Számítástechnika általában, Ipartörténet
informatika, számítástechnikai ipar, technikatörténet, ipartörténet, külföldi munkavállalás, memoár, Németország, 20-21. sz.

"Der Designer eines Systems muss vollständig an der Implementierung teilnehmen. Wenn ich nicht an all diesen Aktivitäten teilgenommen hätte, wären buchstäblich Hunderte von Verbesserungen nie gemacht worden, weil ich nie an sie gedacht hätte oder nicht wahrgenommen hätte, warum sie wichtig waren."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18204   2018-05-24

Br. Apor Péter verses művei és levelei : 1676-1752 / Apor Péter ; szerkesztő Szádeczky-Kardoss Lajos

Klasszikus magyar irodalom, Művelődéstörténet, Levéltári kutatás, Genealógia, családtörténet, Életmód, szokások
magyar irodalom, művelődéstörténet, magyar történelem, történetírás, genealógia, végrendelet, történelmi forrás, Erdély, 17-18. sz.

"Mondgya Mill haraggal kapitány azomban:
Vicecolonellus vessed árestumban
Apor Pétert, mert tett akadált utomban.
Fogyatkozás van császár szolgálatjában."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18203   2018-05-24

Oktatás és foglalkoztatás / Cseres-Gergely Zsombor, Csíkos Csaba, Fazekas Károly, Hámori Szilvia, Hermann Zoltán, Kertesi Gábor, Kézdi Gábor, Köllő János, Molnár Edit Katalin, Varga Júlia, Vidákovich Tibor ; szerkesztő Fazekas Károly

Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógia általában, Munkaügy
oktatásügy, közoktatás, oktatásszociológia, iskolai végzettség, foglalkoztatás, munkaerőpiac, hátrányos helyzet, társadalmi elkülönülés, pedagógus, oktatás-gazdaságtan, képességvizsgálat, iskolai kudarc, sikertelenség, Magyarország, ezredforduló

"Abban, hogy az alacsony iskolázottságú medián magyar válaszadó 223 tesztpontja jócskán elmarad a nyugat-európai társa 264 pontjától, nem csak az iskola a ludas: az utóbbi háromszor annyi írás-olvasási feladattal találkozik a mindennapi munkája során, mint az előbbi."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18202   2018-05-24

Hiányos idők : Terápiás napló I-II. / Túri Klára, H.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"... Azidőben, mikor az én költői vénám elapadt, ill. ahol és amikor - 25 évesen s idegbetegen - mint költő, meghaltam: engem - ugyanazon folyamat nem-várt eredményeként - kézenfogott s Magához ölelt ... az Isten! Világosan érzékelhettem akkor én múltam istentagadó tendenciáit..."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18201   2018-05-24

Levelek a ládamélyből / Túri Klára, H.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Róluk rajz maradt: de van valahol messze valaki, aki után még ennyi sem maradt, viszont úgy küldötték el egy levéllel, hogy nem szűntek meg szeretni őt. S elfeledni soha nem is fogják, mint igazi katonát, 56 hadnagyát, aki feleségül vette volna Anikót, ha ő cseppet is akarja. Hallik a gondolat a csendben."

URL: http://mek.oszk.hu/18200/18200   2018-05-24

A zalai erdők meséi [Hangoskönyv] / Károlyfi Zsófia, Palaics Eszter

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, gyermekirodalom, hangoskönyv, 20-21. sz.

"Böszöm rendkívül örült Lasszónak. Egyelőre azonban még nem vadászhatott vele. Most a Tücsök-réten várta, hogy jöjjön valaki és mesélhessen. Nyári reggel volt, ami ezen a környéken ritkán mondható száraznak. A Zalai-dombság lankái között hajnalonta ködfelhők kúsznak, egészen közel a talajhoz."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18199   2018-05-23

A viszony : Regény / Földi Mihály

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Igen, a Lilla. Egyszerű, házias, kedves, okos lány. Igaz, hogy fekete, pedig az én zsánerem a világosbarna vagy a szőke... de mindegy, még szekszuálisan is érdekel. Gondolhatod, hogy viszonyunk van. Ha egyedül állnék az életben, talán feleségül venném. Mit törődöm azzal, hogy ki volt, mi volt, szegény lány..."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18198   2018-05-23

Igaz mester a' ki tanítvánait igen rövid idő alatt, minden unalom nélkűl eĝśerre írni is olvasni is megtanítja / Simon Antal

Gyógypedagógia, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás
írás- és olvasástanítás, siket, érzékszervi fogyatékos, nagyothallók és siketek iskolája, oktatás, Magyarország, 19. sz.

"Az én Vélekedésem ¶erént az Első Emberben a' ¶ólásnak Tehetsége egé¶ Mértékben megvólt, úĝ hoĝ mihelest annak ¦ükségét érezte, az az Gondolatait, Kívánságit mással közleni akarta, azonnal Hangokat adhatott magátúl, melek az azokkal való Élés által másoknál is esméretesek, és a' Jó¶ágoknak, Gondolatoknak Kijelentésére alkalmatosakká lettek."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18197   2018-05-23

Révai Miklós élete és munkái / Bánóczi József

Tudománytörténet, Magyar irodalom története
nyelvész, tudós, egyetemi tanár, költő, nyelvészet, nyelvújítás, tudománytörténet, magyar irodalom története, Révai Miklós (1750-1807), Magyarország, 18-19. sz.

"Révai, ki múltjánál és meggyőződésénél fogva tartozott a régi, a nyelvművelő, párthoz - szükségképen ellenkezett az uj mozgalommal. Es az ő harczias, heves, epés természete csakhamar őt is kivitte a porondra. Már az Antiquitatesben fölszólal azok ellen, kik az idegen szókat a magyar nyelvből ki akarják küszöbölni."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18196   2018-05-23

Kirándulás Istambolba az 1863-dik év april havában / Jancsovics István

Klasszikus magyar irodalom, Külföldi országok, városok
magyar irodalom, utazási irodalom, útirajz, útinapló, Isztambul, Törökország, Görögország, Olaszország, Ausztria, 19. sz., 1863

"Itt vagyunk az arany szarv torkolatában. Nagy hajónk azonban - melyet tengernyi nép, köztük az istambuli magyarok és németek zeneszóval, a Galata hidjánál, mint hol a kisebb hajók kikötni szoktak, s hol a mi kiszállásunkat is remélték, várt - nem merészkedvén a roppant sok hajó sürüségébe elegyedni ... most is távol kötött ki a parttól."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18195   2018-05-23                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom