Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17464 dokumentum

The Szőc bauxite deposit = A szőci bauxit-előfordulás / Bárdossy György

Ásványi nyersanyagok, Érc- és ásványbányászat, Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan
bauxit, érctelep, ásványvagyon, földtani kutatás, Szőc, Veszprém megye, Bakony, Déli-Bakony, Magyarország

"A szőci előfordulás egész területén a felső triász kori Fődolomit Formáció a bauxittelepek feküje. A fődolomit az előfordulást északkelet felé lezáró szőlőhegyi fő törésvonaltól északra széles sávban a felszínen van. Az előfordulást dél és délnyugat felé is a fődolomit kibúvásai határolják."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17865   2018-02-21

Marcsa gondolatai / Lux Terka

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Marcsa, Marcsa, hát te volnál ez, a régi egyszerü gondolkodásu, meleg szivü és puritán Marcsa?! Az a Marcsa, aki mindig tükör nélkül fésülködött és most, életed legzavarosabb, hogy ugy mondjam, legtragikusabb perceiben, a késő éjféli órákban, hogy jut eszedbe a tükörbe nézni?"

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17863   2018-02-21

Systematisches Lehrbuch für den Unterricht im Säbelfechten aus der Hoch-Tierce-Auslage / Gustav von Arlow, Franz Litomyský

Küzdősportok, Sporttörténet
vívás, kardvívás, sportoktatás, 19-20. sz.

"Die Kunst zu fechten ist eine Art der Kunst zu kämpfen. Der Kampf aber ist nicht nur ein Abwägen der physischen, sondern auch der geistigen und moralischen Kräfte. Je intelligenter ein Fechter ist, desto mehr Chancen hat er, einen mit gleichen physischen Geschicklichkeiten ausgestatteten Gegner zu besiegen."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17897   2018-02-21

A nemes vívás művészetének elmélete és a párbaj szabályai / Chappon Samu

Küzdősportok, Sporttörténet
vívás, kardvívás, párbaj, 19-20. sz.

"Épen ezért kimondom szabályban jelen könyvemben, hogy kiskorú párbaj-segéd nem lehet. Ezen eszme, a melynek képviselője én egyedül vagyok most még, hiszem, hogy számos követőre talál! A budapesti "Nemzeti Casino" választmánya a legnagyobb helyeslés mellett fogadta el, még akkor, a mielőtt könyvem sajtó alá került volna."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17896   2018-02-21

Kardvívás kezdő és haladó vívók számára / Chappon Károly

Küzdősportok, Sporttörténet
vívás, kardvívás, sportoktatás, 19-20. sz.

"A tanitást a kezdő tanitványoknál a kard leirásával, állás megmagyarázásával, s a testrészek beosztásának megismertetésével kell kezdeni s igy haladni tovább fokozatosan. A csoport vivásnak kezdő s még gyakorlatlan vivóknál való használatát nem tartom helyesnek, mert ebből nem tanulnak egyáltalában semmit..."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17875   2018-02-21

Számvitel a 4. ipari forradalom viharában : Értékelés az értékteremtő folyamatok információmenedzsmentjében / Kiss Árpád

Számvitel, Vállalatok, Egyéb szolgáltatások
számvitel, intézményi vagyonkezelés, mérlegkimutatás, gazdasági elemzés, könyvviteli szolgáltatás

"A reálfolyamatok a naturális és az értékfolyamatok együttesét jelentik. Közgazdasági és számviteli szempontból sem célszerű a kettő szétválasztása, hiszen a fogyasztói igények kielégítésére alkalmatlan termékek előállítása, szolgáltatások nyújtása is erőforrásokat emészt fel."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17900   2018-02-21

Számvitel a 4. ipari forradalom viharában : Térkép a vállalkozások vagyonának értékeléséhez / Kiss Árpád

Számvitel, Vállalatok, Egyéb szolgáltatások
számvitel, intézményi vagyonkezelés, mérlegkimutatás, gazdasági elemzés, könyvviteli szolgáltatás, példatár

"A vállalkozás befektetési céllal 100 db részvényt vásárolt egy magánszemélytől. Ezzel 5 százalékos részesedést szerzett a társaságban. A részvények névértéke 100 000 HUF, vételi árfolyama 120 százalék. A beszerzéshez kapcsolódó bizományosi díj 600 000 HUF. Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17899   2018-02-21

Hajnali részegség : Az Újvidéken, 2010. április 23-25-én rendezett Hajnali részegség-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / szerkesztő Fűzfa Balázs

Stilisztika, irodalomesztétika, Szövegtan, Műelemzés, Műfordítás, Magyar irodalom története, Pedagógiai módszerek
vers, költő, költészet, magyar irodalom, magyar irodalom története, műelemzés, irodalomesztétika, szövegtan, irodalmi hatás, irodalompedagógia, Kosztolányi Dezső (1885-1936). Hajnali részegség, Magyarország, 20. sz.

"A Hajnali részegség a «horror vacui» érzetéből eredeztethető misztikának ad hangot, úgy, hogy a szóbeliségre jellemző , köznyelvi megszólalásmód segítségével, a banális érzelmesség vállalásával képes elkerülni a misztikus látomás verbalizációnak ellenálló, meg-megcsukló nyelvét."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17862   2018-02-20

Az aktmodell : Elbeszélések / Nógrádi Kovács György

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Cseh Eszter hajszálpontosan jelent meg, s feküdt, vagy ült naponként két-két óra hosszáig az idősödő festő állványa előtti, igen értékes rokokó pamlagon... Utána egyre meghittebben, de mindvégig szűzies tartózkodással és kimértséggel beszélgetett, kávézott, teázott a mesterrel..."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17861   2018-02-20

Kárpátaljai magyar képzőművészek arcképcsarnoka / Dupka György, Fuchs Andrea

Művészettörténet, Képzőművészet általában, Kisebbségek, Életrajzi lexikonok
képzőművész, kárpátaljai magyarság, Kárpátalja, 20-21. sz.

"BADÓ Attila festő (Eszeny, 1969): A helyi alapiskola elvégzése után az UNE Jogi és Magyar Filológia szakán szerzett diplomát. Érdekli a magyar népművészet hagyományainak ápolása Kárpátalján. 1990-es évek végén jelentkezett első alkotásaival. ... Kedvelt témái: a kárpátaljai vidék és csendéletek ábrázolása."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17860   2018-02-20

Kárpátalja magyar művelődéstörténete : Kultúrtörténeti fejezetek Trianontól napjainkig / Dupka György

Művelődéstörténet, Művelődésszociológia, Közművelődés, népművelés, Kisebbségek, Kisebbségek
művelődéstörténet, kárpátaljai magyarság, kulturális élet, oktatáspolitika, szociográfia, demográfia, Kárpátalja, 20-21. sz.

"A rendszerváltás után függetlenné vált Ukrajnában a magyar közösség harmadik kisebbségi korszakának művelődéstörténetét a magyar, ukrán, orosz, ruszin és más forrásmunkákra, hivatalos állami adatbázisokra támaszkodva mutatom be, kiemelve a magyarok jelenlegi társadalompolitikai közegében a kultúrát fenntartó magyarságintézmények, törekvések bemutatását."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17859   2018-02-20

Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában : Nemzetközi Földrajzi Konferencia Beregszász, 2016. március 31-április 1. = «Socìal'no-geografìčnì vikliki v Shìdno-Central'nìj Êvropì na počatku XXI stolìttâ ì posuki adekvatnih vìdpovìdej» : Mìžnarodna naukova geograf / szerkesztő Berghauer Sándor, Miroszlav Dnyisztrjanszkij, Fodor Gyula, Gönczy Sándor, Izsák Tibor, Jakab Natália, Molnár József, Molnár D. István, Papp Géza, Sass Enikő, Vince Tímea

Demográfia, Kisebbségek, Falu, város, Környezetgazdaságtan, Regionális gazdaság, Gazdaságföldrajz, Turizmus általában, Környezetgazdaságtan, Európai Unió
gazdasági-társadalmi földrajz, régió, regionális kutatás, regionális fejlesztés, területi statisztika, demográfia, migráció, nemzetközi vándorlás, kisebbség, nemzetiségi kérdés, turizmus, környezetszennyezés, környezet-gazdaságtan, Kelet-közép-Európa, Ukrajna, Fehéroroszország, Kárpátalja, Kárpát-medence, határ menti terület, 21. sz., ezredforduló

"A bevándorlók a nagyobb városokba telepednek le, így növelve Ungvár és Munkács, valamint a városkörnyéki kisebb települések lakosságszámát, elsősorban a kelet-ukrajnai területekről költöznek át vidékünkre, és 2014-ben megkezdődött a regisztrálásuk is."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17858   2018-02-20

Eszmélet : A Balatonalmádiban és Balatonszárszón 2012. szeptember 28-30-a között rendezett Eszmélet-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / szerkesztő Fűzfa Balázs

Stilisztika, irodalomesztétika, Szövegtan, Műelemzés, Műfordítás, Magyar irodalom története, Pedagógiai módszerek
vers, költő, költészet, magyar irodalom, magyar irodalom története, műelemzés, irodalomesztétika, szövegtan, irodalmi hatás, irodalompedagógia, József Attila (1905-1937). Eszmélet, Magyarország, 20. sz.

"A világ e három megvilágítása: mint «rend», mint «darab» és mint «seb», három különböző nézetben jeleníti meg azt: mint kognitív determinációt («vas-világ»), mint egzisztenciális meghatározottságot («darabok» összessége) és mint belső, érzelmi meghatározottságot («seb»)."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17857   2018-02-19                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom