Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16498 dokumentum

Majális : Regény / Majthényi György

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Már egy hete labdázott az izgalom Magduska jó érzéseivel. A színehagyott, egyhangú zárdai évek után ezzel a majálissal, amelyet az apja az ő kedvéért rendezett, úgy érezte, hogy hivatalosan is nagy lánynak ismerik el. Egy hercegnővel sem cserélt volna, akit most mutatnak be az udvarnál."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16903   2017-05-22

Komédia : Regény / Anatole France ; fordító Salgó Ernő

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Az összes szerepeket eljátszotta. Jókedvű volt, vagy gyászbaborult, tomboló, gyengéd, heves, hizelkedő hangja bugott, fuvolázott, sóhajtott, bömbölt, nevetett, sirt. Mint a népmese alakja, lánggá, folyammá, asszonynyá, tigrissé változott. A szinfalak mögött a szinészek csak rövid és jelentőségtelen megjegyzéseket váltottak egymással."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16902   2017-05-22

A selmecbányai ág. hitv. ev. kerületi lyceum története : Breznyik Jánosnak "A selmecbányai ág. hitv. ev. kerületi lyceum története" czimű műve alapján / Hlavatsek András, Király Ernő

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Helytörténet, helyismeret, Keresztény vallások
gimnázium, egyházi iskola, neveléstörténet, evangélikus egyház, Selmecbánya, Hont vármegye, Felvidék, 16-19. sz.

"Talán az önvédelmi harcz, melyet az egyház az ellene támadt küzdőféllel vívott, már önfentartása érdekében is kényszerítette azt, hogy iskolájára nagyobb gondot fordítson; de másrészt talán épen maga a fenyegető helyzet növesztette nagyra az egyház erkölcsi bátorságát és tetterejét és fokozta az iskola ügye iránti buzgalmát és lelkesedését."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16901   2017-05-22

A zombori magyar királyi állami főgymnázium története : 1872-1895 / Jeszenszky Dezső

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Helytörténet, helyismeret, Adattárak
gimnázium, állami iskola, iskolatörténet, neveléstörténet, Zombor, Bács-Bodrog vármegye, Bácska, Délvidék, 19. sz.

"A közoktatási kormány 1872. október 29-én 28,521. sz. a. kelt rendelete, mely a szerb nyelvet a szerb tanulókra nézve kötelező, a nem szerbekre nézve facultativ tantárgygyá, és a magyarral egyformán használandó tannyelvvé statuálta, nemcsak hogy nem tisztázta, hanem bonyolultabbá tette a helyzetet."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16900   2017-05-22

Kolozsvár thj. szab. kir. város utcáinak névjegyzéke és telkeinek házszámjegyzéke

Adattárak, Helytörténet, helyismeret
utcanév, utcanévjegyzék, helytörténet, Kolozsvár, Erdély, 1942, 20. sz.

"Ady-utca II. ker. - Gen. Grecianu I. 10.
Agyagdomb-utca II. ker. - Lutoasă I. 8.
Akácfa-utca V. ker. - Salcăm E. 9.
Alkony-utca II. ker. - Amurg I. 8."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16898   2017-05-22

Cluj-kolozsvári kalauz = Compasul Clujului

Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet, Címtárak, Adattárak, Magyarországi látnivalók, Külföldi országok, városok
útikönyv, várostörténet, helyismeret, helytörténet, művelődéstörténet, utcanévjegyzék, címtár, Kolozsvár, Erdély, 1933, 20. sz.

"Báthory Zsigmondot (1601), Rákóczy Zsigmondot (1607), Báthory Gábort (1608) és Bethlen Gábort (1613) ugyancsak itt kiáltják ki fejedelemmé. A város ekkor élte fénykorát. Kereskedelme, fejlett ipara, ötvöseinek remekei és lakóinak gazdagsága »Kincses Kolozsvár«-rá tették."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16897   2017-05-19

Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén : Emlékezések a Bethlen kollégiumi diákszokásokra / Diénes Jenő, Ikafalvi

Nevelés- és iskolatörténet, Klasszikus magyar irodalom
diákélet, tanuló, kollégista, kollégium, neveléstörténet, iskolatörténet, memoár, Bethlen-Kollégium (Nagyenyed), Nagyenyed, Erdély, 19. sz.

"Most is emlékszem arra a lázas izgatottságra, mellyel a reggelt vártam, hogy meglássam azt az előttem oly sokat emlegetett Bethlen-kollégiumot, hol édesapám, nagyapáim és családunk minden férfitagja előttem tanult. Másnap rövid kávéházi reggelizés után azonnal bevitt minket édesapám a kollégiumba."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16896   2017-05-19

A 300 éves Bethlen-kollégium jubileumi ünnepségeinek tájékoztató könyve / Bethlen-kollégium (Nagyenyed)

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Felsőfokú oktatás
iskolatörténet, középfokú oktatási intézmény, felsőfokú oktatási intézmény, neveléstörténet, jubileum, Bethlen-Kollégium (Nagyenyed), Nagyenyed, Erdély, 17-20. sz.

"Az iskola megnyitásától kezdve Bethlen Gábornak első teendője volt annak anyagi fennmaradását s szellemi emelkedését biztositani. Szellemi emelkedéséről külföldi nagy tudásu tanárok megnyerésével, anyagi biztonságáról bőkezű végrendeletével gondoskodott..."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16895   2017-05-19

Ein Goldmensch! : Roman in fünf Bänden / Jókai Mór ; fordító Kertbeny Károly

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 19. sz.

"Was verfolgst du mich ewig? frug Timar still bei sich und kehrte dem Monde den Rücken zu, um ihn nicht zu sehen. Und nachdem er dem rothen Halbmond am Himmel den Rücken gewendet, zählte er die aus dem Wasser gezogenen Säcke, als wieder vor ihm der rothe Halbmond auftauchte."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16893   2017-05-19

A láthatatlan út / Földi Mihály

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Fénylett, kísértetiesen lobogott az asszony szeme s ez a bujkáló, sötét láng megperzselte az idegeit. Az a vágy, amelyet a költött asszony ébresztett benne, most vérző lángokkal borította el agyát... túlfeszült idegei szerelemre szomjaztak, a regénybeli asszonyon át kínzó éhséggel megkívánta a feleségét..."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16892   2017-05-19

Garibaldi alatt 1859-ben / Teleki Sándor

Európai országok történelme, Hadtörténet, Klasszikus magyar irodalom
függetlenségi mozgalom, hadjárat, hadtörténet, memoár, magyar irodalom, Garibaldi, Giuseppe (1807-1882), Olaszország, 1859, 19. sz.

"Egy reggel Bergamo alatt Garibaldi magához parancsol s azt mondja: - A magyar nemzeti igazgatóságtól, Genuából egy iratot kaptam, melyben felszólitanak, hogy azon foglyokat, kik a magyar legióban szolgálni kivánnak, küldjem Genuába. Ezredes ur, szives lesz azokat átvenni, a genuai »Forte del Rattó"«-ba kisérni..."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16873   2017-05-18

Egyről-másról : Újabb emlékeim / Teleki Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, magyar történelem, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, tárcanovella, 19. sz.

"Forró Elek alezredes egyike azoknak, kiket szabadságharczunk története nem méltányol eléggé. Pedig Forró Elek nagy követ rakott függetlenségi harczunk emlékszobrára; egyike azoknak, kik karddal, tollal, észszel, mély belátással, teljes hűséggel, fáradhatatlanul, egész odaadással, szenvedélylyel, szeretettel szolgálták ügyünket."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16872   2017-05-18

Emlékeim / Teleki Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hírlapi tárca, tárcanovella, 19. sz.

"Rendre szemlélte a csapatokat, s végezvén a szemlét, elléptette maga előtt a sereget, s azután mindnyájokat haza ereszté, csakis a nemzetőrök maradván fegyverben, azaz hogy lándzsában és kaszában. Nagy volt a rémület nemzetőreink közt, - azt hitték, hogy őket küldi a polyák generális a mészárszékre, megboszulni a déési hedzsarát."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16871   2017-05-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom