Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18273 dokumentum

Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez : 1704-1712 / Bercsényi Miklós

Magyar történelem 1527-1790, Hadtörténet
hadvezér, Rákóczi-szabadságharc, hadtörténet, magyar történelem, levelezés, Bercsényi Miklós (1665-1725), Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), Magyarország, 18. sz., 1704-1712

"Az német Komáromnál van, még tegnapelütt csak 600 gyalog és álgyúval költözött vala által, és 300 lovas, kit ismég az lovassát visszaköltözni mondták; hanem tegnap mi lett? még hírem nincs felőle. Az nyereséget felküldte Bécs felé. Mit fog cselekedni? nem tudhatom."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18692   2018-10-15

CNC gépkezelők zsebkönyve / Jaczkim László

Szerszámgépek, Automatizálás, robotok, Programozás
esztergagép, CNC, számítógéppel segített gyártás, kezelési utasítás, programozás

"Az egyenesekből és körívekből összetett szerszámmozgatási pályának csak az egyes pályaelemeket meghatározó adatait szükséges programozni. A közbenső pályaelem-adatokat a végrehajtó szervek számára a vezérlőmű számítóegysége (interpolátora) folyamatosan szolgálja."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18691   2018-10-15

Szocializációs közegek a változó társadalomban : A nevelés esélyei: család, iskola, szabadidő, média / Nagy Ádám, Trencsényi László

Gyermekek, ifjúság, Szociálpszichológia, Nevelési módszerek, Család általában, Gyermekek, Társas érintkezés, illemtan
ifjúság, ifjúságszociológia, nevelés, szocializáció, társadalmi beilleszkedés, családi nevelés, iskolai nevelés, szociálpedagógia, Magyarország, 20-21. sz.

"A szocializációs színterek megnevezésének alapja, oka, illetve magyarázata, sőt fogalmi háttere az irodalomban leginkább sejtéseken, kijelentéseken (hovatovább sokszor azonos kifejezéseken, de különböző fogalmakon) és kevéssé levezetéseken, szabályszerűségeken, esetleg axiómákon alapul."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18690   2018-10-15

Magyar ifjúság, 2012 : Tanulmánykötet / szerkesztő Székely Levente

Gyermekek, ifjúság
ifjúság, fiatalkorú, ifjúságszociológia, demográfia, párkapcsolat, családtervezés, gyermekvállalás, oktatás, mobilitás, szabadidő-felhasználás, médiakutatás, politikai attitűd, vallásgyakorlás, statisztikai adatközlés, Magyarország, 21. sz.

"A korábbi ifjúságkutatások (2000, 2004, 2008) eredményei alátámasztják azt a feltevést, hogy a serdülők a felnőttkorba való átmenet lépcsőfokait az »elvárt« társadalmi norma szerint szocializálják, egyfajta kötött sorrendiséget is elfogadva, s ez most is igazolódni látszik."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18689   2018-10-15

Az Erdélyi Havasok az Oltszorostól a Vaskapuig : Geotektonikai vázlat / Inkey Béla

Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan
tektonika, szerkezeti földtan, hegyszerkezettan, sztratigráfia, geológia, kőzettan, Déli-Kárpátok, Erdély

"Kőzetei túlnyomóan a második palacsoporthoz tartoznak (gneisz, csillámpala, talkgneisz és kevés amphibolgneisz). Két helyen u. m. Kovács falunál a M. Cserbun és Baja de Aramánál, öregszemű, húsvörös földpátú gránit mutatkozik és Polorácsnál a gránithoz csatlakozó granitgneisz van elterjedve."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18684   2018-10-15

Lump úr & Co. / Lengyel Tamás

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Gyer-földön élnek a gyerek -
hangosak és éretlenek,
de ha egy gyert ölébe vesz
any és app között béke lesz."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18683   2018-10-13

S. K. arabeus / Lengyel Tamás

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"mindenki mondott már valami jót vagy szépet
csak én ülök itt a szerénység csillámló
angolvécéjén,
mint malterba lábadt skarabeus."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18682   2018-10-13

Tamás evangéliuma / Lengyel Tamás

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"padlóba fekszem víz alá
meztelenül lépek a falba
követ emelek fát szelek át
beköltözöm kutyába halba"

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18681   2018-10-13

A Magy. Kir. Földtani Intézet könyvtárának czimjegyzéke / Matyasovszky Jakab, Stürzenbaum József

Katalógusok, Szakbibliográfiák, Könyvtártörténet, Földtudományok általában, Őslénytan
könyvtári katalógus, tudományos könyvtár, szakkönyvtár, geológia, paleontológia, Magyar Állami Földtani Intézet. Könyvtár (Budapest), Magyarország, 19. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"65. Böckh, J. Fóth-Gödöllő-Aszód környékének földtani viszonyai. (Földt. közlöny 1872. Pest, 1873. 8.)
66. Boettger O. Beitrag zur palaeontologischen und geologischen Kentniss der Tertiärformation in Hessen. Offenbach a. M., 1869. 4."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18680   2018-10-13

Különbözőség az egységben : A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára / Pogácsás Anett

Copyright
szerzői jog, szellemi tulajdon, jogelmélet, jogtörténet, jogi szabályozás, Magyarország, újkor, 18-20. sz., 21. sz.

"Miközben a szerzői jogi alapvetések azonosak maradtak az elmúlt tizenkét emberöltő alatt, adott műtípustól és felhasználási módtól függően a szerzői jog eltérő mértékben tudja betölteni szerepét, mely szerep maga is igazodik az egyes kategóriákhoz, azaz maga a szerzői joggal szemben támasztott elvárásunk is differenciálódott."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18679   2018-10-13

Magyar irodalom a világhálón : Szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények / Kerekes Pál, Kiszl Péter

Elektronikus szöveg és könyvtár, Információs források, Információs társadalom, Copyright, Könyvkiadás, Online média, Címtárak
magyar irodalom, digitális könyvtár, nyílt hozzáférés, könyvterjesztés, tartalomszolgáltatás, távoli hozzáférésű dokumentum, szerzői jog, médiaismeret, 21. sz., 2010-es évek

"A média és az üzlet uralta könyv további teljesítőképessége megkérdőjeleződött a digitális szövegkultúra kibontakozásával. Az informatika totális konstruktivitása új helyzetet teremtett a könyvforgalmazás és értékesítés változatlannak hitt regisztereiben."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18678   2018-10-13

Angolok / Győry Ilona

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, angolok, Anglia, Nagy-Britannia, Írország, 20

"Bár tudnám olyan melegséggel éreztetni, mint ahogy én magam érzem azt a nagyrabecsülést és tiszteletet, amely az angolok iránt kellett, hogy támadjon bennem újra is annak láttára, ahogy az őszinte bírálatot fogadták. Hiába, John Bull a sportban, a játszótéren is a gentlemannek igazi módján, tökéletes szépséggel tudja fogadni a neki igazságosan jutott ütést, sőt még nagyrabecsülés is ébred benne az ütő iránt."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18677   2018-10-12

Helynév-szociológia / Győrffy Erzsébet

Szófajtan, lexikológia, Nyelvhasználat, Egyéb történeti segédtudományok, Népnyelv, nyelvjárások, Folklorisztika
földrajzi név, névkutatás, névtan, magyar nyelv, rétegnyelv, szociolingvisztika, helyi közösség, folklorisztika, Hajdú-Bihar megye

"A helynév-szociológia legalapvetőbb kérdése az, hogy az azonos helyet jelölő helynévváltozatok (tulajdonképpen szinonimák) használata milyen szempontok szerint történik, s ez kapcsolható-e különböző névtípusokhoz, azaz eltérő szemantikai és nyelvi szerkezetet mutató jellegzetes helynévcsoportokhoz."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18676   2018-10-12                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom