Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18756 dokumentum

SEGÍTS TE IS MEGŐRIZNI A MAGYAR WEBET!

A 2019-es Internet Fiesta rendezvénysorozathoz kapcsolódva az Országos Széchényi Könyvtár kísérleti webarchívuma irodalmi és egyéb művészeti témákban URL címgyűjtési akciót hirdet 2019. március 21. és 28. között.

További részletek a projekt oldalán:
http://mekosztaly.oszk.hu/mia/if.html

Hazulról : Elbeszélések / Gyöngyösy László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A tükörben egy öreg asszony jóságos arczát láttam felém hajolva. ... Öreg nagynéném áll előttem. Merően néz a szemem közé, s jóságos arczczal, de szigorú hangon mondja: — Nem itt a te helyed, hanem odahaza. ... Eredj rögtön haza, és nyisd fel azt a bőrös ládát, a mit tőlem örököltél. - Ezzel eltűnt."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19178   2019-03-20

Chuzzlewitt Márton élete és kalandjai : Regény / Charles Dickens ; fordító Gyöngyösy László

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19. sz.

"Mark izgatott volt. Nem tudta mi fog történni, de oly tisztelettel viseltetett az öreg ur iránt, hogy nem mert kérdezősködni. Azt bizonyosan tudta, hogy a fiatal Márton pár perc mulva eljön s az ő megérkezése majd mindent megmagyaráz, de azért nem könnyü dolog volt nyugodtnak maradnia."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19177   2019-03-20

A régi ösvényen / Gyöngyösy László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Örülök a kelő napsugárnak,
Nyító ágnak, énekes madárnak.
Elnézem a világ forgó képít;
Bohó szivem romokból is épít."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19176   2019-03-20

Munkaerőpiac / Bak Dóra, Szabó Lajos Tamás

Közgazdasági elméletek, Makroökonómia, Munkaügy
munkaerőpiac, gazdasági mutató, gazdaságstatisztika, gazdasági modell, Magyarország, 21. sz.

"A munkaerőköltség-index megmutatja a munkáltatókat terhelő, a munkaerő alkalmazásával kapcsolatos teljes költség rövid távú alakulását egy órára vetítve. Az index a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, oktatás, egészségügy, egyéb közösségi, személyi szolgáltatás kivételével az összes ágazatot lefedi (KSH-módszertan)."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19175   2019-03-20

Barnaby Rudge : Regény / Charles Dickens ; fordító Berczik Árpád

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19. sz.

"»Barnaby aranyos fiú«, mond Varden. »Könnyedséggel jár-kel ott, hol mi, kik annyival okosabbnak véljük magunkat - nagyon együgyüek volnánk. Csaknem póstáskodik most is?«
»Hál' isten, alszik. Egész éjjel ébren volt s egész nap talpon. Nagyon ki volt merülve. Ó édes szomszéd úr, ... csak fékezhetném ezt a borzasztó nyugtalanságát.«"

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19174   2019-03-20

A cságvári múzsák / Meskó Barna

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A nagynéni délután sokat csóválgatta a fejét huga különös viselkedésén. Hátha még tudta volna, hogy Gergőné egész éjjel álmatlanul hánykolódott párnáján. Megható képekben formálta maga elé a holnap bekövetkező nagy eseményt: a két szárnyaló lélek magasztos összeborulását. Látta önmagát, mint muzsát, mint a nagy alkotás részesét."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19142   2019-03-20

Ódon ritkaságok boltja / Charles Dickens ; fordító Nyitrai József

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19. sz.

"Ne gondoljon felőlem rosszat, hogy az ő segítségére támaszkodom. Láthatja, hogy szívesen veszi s megszakadna a szíve, ha megtudná, hogy más valakivel akarom megtétetni azt, a mit az ő kis kezei elvégezhetnek. Hogy én nem törődöm vele! ... mikor Isten látja, hogy ez az egy gyermek az életem minden gondolata és czélja..."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19173   2019-03-19

Minek a' pap az ország gyűlésében? : A' magyar országi papi-rendnek az ország gyűlésében helyének lenni nem kellene

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Egyháztörténet
egyházjog, egyházellenesség, katolikus egyház, állam és egyház viszonya, felvilágosodás, röpirat, Magyarország, 18. sz.

"Meg világosodott már, meg tudományosodott a' Nagy világ, és világoskodásának kellemetes súgárival kedves Hazánknak is nem fösvényen kedveskedett; nints tehát már szükség azokra, a' kiknek (a' mint magok a' religio dolgában, a' hol épen fekütt eddig boldogtalanságunk meg vallották) lelkek esmérete ellen van a' Haza bóldogsága."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19172   2019-03-19

Törvényszéki orvos tudomány / Adolph Henke ; fordító Bene Ferenc

Orvostudomány általában, Igazságügy általában, Kriminológia, viktimológia
igazságügyi orvostan, orvostudomány, kórtan, bűnügyi patológia

"A' törvényszéki orvostudomány' egyedüli czélja az igazság' szolgáltatását lehetőkép tökéletesen előmozditani. Azért minden jól elrendelt hatóságnál szükségkép arra kell nézni, hogy a' törvényszéki orvosi ügyirások állandó és meghatárzott szabályok szerint szerkeztessenek."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19171   2019-03-19

Az amerikai ügynökségi jelzálogpapírok (agency MBS) piaca / Tapaszti Attila, Tóth Tamás

Pénzügy, bankügy
jelzálog, hitelügy, értékpapír-ügynökség, Egyesült Államok

"Bár kevesen gondolnák, de az amerikai jelzálogpiac a világ egyik legnagyobb kötvénypiaca, így egy diverzifikált, globális kötvényportfólió szinte elengedhetetlen eleme. Mérete meghaladja a 10 trillió dollárt, ami nem sokkal marad el a Treasury (az USA által kibocsátott államkötvények) piactól."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19170   2019-03-19

Államadósság / Baksay Gergely, Kicsák Gergely, Szalai Ákos

Makroökonómia, Pénzügy, bankügy
államadósság, államháztartás, pénzrendszer, fiskális politika, Magyarország, 2010-es évek

"Az államadósság lefedettség tekintetében a kormányzati szektorhoz tartozó szervezetek adósságát jelenti. A kormányzati szektor a gazdaság szervezeti egységeinek (azaz szereplőinek) statisztikai módszertan által definiált halmaza a háztartások, a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok, valamint a külföldi szektor mellett."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19169   2019-03-19

Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről / Tamás Dóra Mária

Alkalmazott nyelvészet, Gazdaság általában
szakfordítás, gazdaság, terminológia

"Vizsgálataimban a terminológiát a fordítástudomány felől közelítem meg, és elsődlegesen a fordításorientált terminológiával foglalkozom. Elemzéseimben a hagyományos terminológia-felfogás mellett az új szempontok megjelenését, így a kontextust vagy a kommunikációs szituációt is előnyben részesítem."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19168   2019-03-18

Törvényeink története a dicső ausztriai ház országlása alatt, 1740-1848 / Szlemenics Pál

Tudománytörténet
törvény, jogtörténet, Habsburg-kor Magyarországon, Magyarország, 18-19. sz.

"Mária-Teréziának első törvénylevele az 1741-diki május 14-ikére hirdetett pozsoni országgyűlésben hozatott, ugyanazon évi october 29-ikén kelt, s a királynénak és rendeknek előszavain, és a királynénak szokott szentesítő berekesztésén túl 70 ágazatból áll."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19167   2019-03-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom