Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16623 dokumentum

Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie : Adel und Wiener Hof, Konfessionalisierung, Siebenbürgen = Koraújkorkutatás a Habsburg Monarchiában / szerkesztő Fazekas István, Martin Scheutz, Szabó Csaba, Thomas Winkelbauer; illusztrátor István Máté

Egyháztörténet, Európai országok történelme, Társadalomtörténet
egyháztörténet, politikatörténet, társadalomtörténet, kapcsolattörténet, Habsburg Birodalom, Erdély, 16-18. sz.

"Der Begriff Adel erlebte durch die historische Forschung unterschiedliche Bewertungen. Werner Conze schreibt in den «Geschichtlichen Grundbegriffen», dass die Rolle des Adels zwischen dem 12. und 18. Jahrhundert zwar stufenartige Änderungen erfahren habe, der Begriff sich aber nicht entscheidend gewandelt hätte."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17034   2017-06-27

Das Papsttum und Ungarn in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, ca. 1198 - ca. 1241 : Päpstliche Einflussnahme, Zusammenwirken, Interessengegensätze = A pápaság és Magyarország a 13. század első felében, ca. 1198 - ca. 1241 / Barabás Gábor ; szerkesztő Szabó Csaba; illusztrátor Xantus Géza

Magyar történelem 1526 előtt, Egyháztörténet, Egyéb történeti segédtudományok
keresztes háborúk, katolikus egyház, pápaság, Vatikán, oklevéltan, misszió, Magyarország, Árpád-kor, középkor, 13. sz.

"In Anbetracht der rechtlichen Klassifikation der Legationen lässt sich feststellen, dass die Legaten in erster Linie als die Augen der Päpste und als die alter ego der Nachfolger Petri bezeichnet werden können, die ihren Auftraggeber mit der höchsten Autorität vertraten."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17020   2017-06-27

Királynőnk, Veled örömmel! : Családnapok, 2017 / szerkesztő Lőw Péter, Lőw Helga

Keresztény vallások, Család általában
kereszténység, vallási mozgalom, katolikus egyház, lelki élet, vallási erkölcs, család, mentálhigiénia

"Gondoskodjunk örömről ebben az évben: csodálatosan erős családjaink vannak, szentmiséink, beszélgetéseink, a szentélyünk ereje, örömeink az összejöveteleinken, egymás közt, találkozóinkon. Kerüljünk minél több mindenkivel kapcsolatba, üzenet: Fontos vagy nekem!"

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17005   2017-06-27

Így történt / Finta István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az ilyen »szerelmek« nem szoktak házassággal végződni. Ritka az olyan férfi, aki a szeretőjét feleségül veszi. Úgy gondolkodik, hogy aki neki lefekszik az első alkalommal, az lefekszik majd másnak is. Valljuk be, hogy ez valóban úgy is szokott lenni. Ha mégis megtörténik, hogy összeházasodnak, egyik sem bízik a másikban..."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17004   2017-06-27

Nagy férfiaink : Legújabb fény- és árnyképek / Kecskeméthy Aurél

Politikatörténet, Magyar belpolitika, Magyar történelem 1868-1918, Klasszikus magyar irodalom
politikus, belpolitika, politikatörténet, politikai helyzet, magyar irodalom, szatíra, Magyarország, 19. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"A svihák nem élő egyén, ámbár uton-utfélen, találkozni vele. A svihák nem bizonyos személy; hanem »genus«; egy egész nem. Midőn a svihákot leirom, senki sem áll előttem, hanem igen sokan. Mindnyájan a svihákok többé- kevésbé sikerült kiadásai. Variatiók, - csakhogy bizonyos jellegző vonásokkal, melyek közösek."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17001   2017-06-26

Kákay Aranyos politikai társadalmi tragico-humoristicus krónikája / Kecskeméthy Aurél

Politikatörténet, Magyar belpolitika, Kormányzat, parlament
politikai helyzet, országgyűlés, országgyűlés, politikatörténet, publicisztika, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, 19. sz.

"De talán azt mondod szigorú olvasóm: túlbecsülöm Andrássyt, s Kákay létemre a merész hizelgők mesterségében kontárkodom, midőn őt párhuzamba teszem - a nagy Bismarck-al? Igen ügyetlennek tartasz, ha azt hiszed. Nem a bókok, nem a hizelgés kölcsönöztek eddig is némi érdeket, és szereztek olvasót műveimnek."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17000   2017-06-26

Határon átnyúló viták rendezése: törekvések és megoldások / szerkesztő Harsági Viktória, Horváth E. Írisz, Raffai Katalin, Suri Noémi, Szabó Sarolta

Polgári jog, Nemzetközi jog
jogvita, magánjog, nemzetközi magánjog, jogharmonizáció, jogalkalmazás, Magyarország, Európai Unió

"Egy ügy nem attól 'határon átnyúló', hogy legalább az egyik fél a másik féltől eltérő tagállamban rendelkezik székhellyel, hanem »határokon átnyúló ügynek minősül az, amelyben legalább az egyik fél az eljáró bíróság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel«"

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16999   2017-06-26

Brassai Sámuel mint aesthetikus és műkritikus / Kozma Ferenc

Esztétika, művészetfilozófia, Irodalomtudomány általában, Tudománytörténet, Zene általában
kritikus, irodalomtörténész, zenekritikus, nyelvész, szakíró, esztétika, irodalomkritika, magyar nyelv, nyelvművelés, Brassai Sámuel (1800?-1897), 19. sz.

"A hamis tanok vagy tévedések iránt, igaz, közömbös lenni nem tudott. Ezek s a saját sok tudásával és fejlett ízlésével ellenkező irodalmi termékek őt mindig és azonnal fegyverbe szólították. Kritikáját és kritikai hajlamát teljesen ép igazságosan tehát csak tudományos alapon ítélhetjük meg."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17033   2017-06-23

A módszerről / Brassai Sámuel

Pedagógiai módszerek, Tudománytörténet
oktatási módszer, didaktika, módszertan, fogalomalkotás, 19. sz.

"... Jelen értekezésem tárgya a szűkebb értelemben vett módszer, vagyis a tanmódszer; czélja - legalább szándékom - kiemelni a fogalomnak némely lényegesebb vonásait, kutatni a sikerét biztositó eszközöket, és rostába vetni a jelen eljárást. Kimeríteni a tárgyat egy értekezés körében, világos, hogy nem lehet."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17032   2017-06-23

Felzárkózás vagy lemaradás? : A magyar gazdaság negyedszázaddal a rendszerváltás után / szerkesztő Katona Klára, Kőrösi István

Makroökonómia, Mikroökonómia, Gazdaság általában, Vállalatok
gazdaságpolitika, gazdasági helyzet, versenyképesség, makroökonómia, mikroökonómia, Magyarország, Kelet-közép-Európa, ezredforduló

"Figyelemre méltó, hogy 1991-ben a kelet-európai országok és Magyarország két neves közéleti személyiségtől kapott megszívlelendő figyelmeztetést. Az egyik II. János Pál pápa volt, a másik Mitterand elnök. Mindkettő a farkastörvényű kapitalizmus visszatérésének veszélyére hívta fel ezen országok figyelmét."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16998   2017-06-23

Fejlesztési stratégiák, finanszírozási alternatívák / szerkesztő Katona Klára, Schlett András

Makroökonómia, Pénzügy, bankügy, Menedzsment, Mezőgazdaság általában, Agrárium, vidékfejlesztés
pénzügyi támogatás, tőkemozgás, gazdasági válság, válságmenedzselés, gazdaságpolitika, vidékfejlesztés, mezőgazdaság, Európai Unió, Magyarország

"A legutóbbi, 2008-ban kezdődött és hatásaiban máig le nem zárult pénzügyi válság egyúttal a világgazdaság, a nemzetközi pénzügyi intézményrendszer, a gazdasági-pénzügyi működési mechanizmusok és a gazdaságpolitikai eszköztár alkalmazásának válsága is, a gazdasági-pénzügyi szereplők súlyos etikai felelősségével együtt."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16997   2017-06-23

Danielis Cornides ... Bibliotheca Hungarica sive Catalogus scriptorum de rebus omnis generis Hungariae ... tam typis publice editorum, quam manu exaratorum / Cornides Dániel ; közreadó Koppi Károly

Könyvtártörténet, Művelődéstörténet, Katalógusok
magánkönyvtár, régi könyv, hungarikum, könyvtári katalógus, Egyetemi Könyvtár (Budapest), Magyarország, Buda, 18. sz.

"Cornides (Daniel) Dissertatio Astronomica, de Motibus Lunae & Phaenomenis inde oriundis. Erlangae 1757.
- Theses Philosophicae inaugurales Humio atque Bolingbrockio Deistarum recentissimorum Corypheis oppositae. Erlangae 1758."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16996   2017-06-23

Tisza Kálmán : Politikai élet- és jellemrajz / Ábrányi Kornél

Politikatörténet, Magyar történelem 1868-1918
politikus, miniszterelnök, politikatörténet, szatíra, Tisza Kálmán (1830-1902), Magyarország, 19. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"Az, a ki Tisza Kálmánt későbbi tetteiből itéli meg, a következtetésnek egy kis merevségével azt is föltételezheti róla, bogy az ő első fellépésének szabadelvű, és apjáéval teljesen ellenkező iránya, már éppen olyan jó előre kigondolt, és minden részletében elfogadott humbug volt, mint későbbi ellenzéki szereplése."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16995   2017-06-22                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom