Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16075 dokumentum

Szemtől szembe : Apróságok a csendőréletből / Beöthy Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Volt idő elbeszélgetni velük s megéreztem, mi volt a ruha s azon át a testület szeretete! Olyanok voltak, mint egy erős család. A feje - láthatatlan volt. Parancsnok: senki. Most már tudom: közöttük és bennük élt s uralkodott a parancsnok: a csendőrszellem s ennek hatalmas gyermeke: a tekintély."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16515   2017-01-20

Ifjan, éretten, öregen : 80 kérdés-válasz közel nyolc évtizedről / Becker István ; szerkesztő, riporter Tóth László

Anyagvizsgálat, Ipartörténet, Gyártástechnológia, Felsőfokú oktatás
mérnök, tudós, egyetemi tanár, anyagvizsgálat, minőségbiztosítás, gépészmérnöki ismeretek, tudománytörténet, ipartörténet, életútinterjú, Becker István (1925-), Magyarország, 20-21. sz.

"A szakmabelieknek szinte kézenfekvő mindaz, amit mondok, a szakmától távol állóknak, pedig gondolom olyanokat mondok, mintha héberül beszélnék. Mégis megpróbálok egy rövid áttekintést adni. A '60-as évek elején, akkor már 10 éves anyagvizsgáló tapasztalataimból, azt kellett levonnom, hogy a hegesztések adják a legtöbb problémát."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16473   2017-01-20

Szemelvények Thukydidesből / Thoukudidēs ; fordító Szilasi Móric

Európai országok történelme, Hadtörténet
háború, hadjárat, hadtörténet, történetírás, történelmi forrás, történetíró, ókori Görögország, ókor, i. e. 5. sz.

"A régebbi események között a legnevezetesebb a méd háború volt, amely mindamellett két-két tengeri s szárazföldi csatával gyorsan eldőlt. Ellenben ez a háború nemcsak hogy hosszúra nyúlt, de tartama alatt még annyi szerencsétlenség is meglátogatta Hellast, amennyi még soha máskor ennyi idő alatt."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16472   2017-01-20

Összefüggő részek Thukydides művéből / Thoukudidēs ; fordító Hegedűs István

Európai országok történelme, Hadtörténet
háború, hadjárat, hadtörténet, történetírás, történelmi forrás, ókori Görögország, ókor, i. e. 5. sz.

"A korábbi tények közül legnagyobb a perzsa háború volt, de azért ezt is gyorsan eldönté két tengeri és két szárazföldi ütközet. E háború azonban leghosszabban is tartott és annak folyamán Hellast oly csapások érték, milyenek soha ugyanannyi idő alatt."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16471   2017-01-20

Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII. században / Jakab Elek

Hadsereg, Hadtörténet, Magyar történelem 1527-1790
haderő, hadügy, honvédelem, hadtörténet, magyar történelem, Erdély, 18. sz.

"I. Apafi Mihály halálakor sajátságos korszak kezdődik Erdély történetében. Már 1685. nagy haderőt küldött be a római császár, mint magyar király a török hatalom s török-magyar rokonszenv megtörésére. A fejedelmi sereg évről-évre apadt, fegyelme lazult, az erdélyi magyar politikában és harczban folyvást tért vesztett."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16470   2017-01-20

Rabságban : Utolsó versek / Gyóni Géza

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Én még vetkőzöm este,
S reggel felöltöm nyűgös rabruhám;
Minthogyha volna cél, amely után
Béklyózott lábbal indulni lehetne."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16468   2017-01-20

Közösségi reziliencia városi környezetben : Útmutató a közösségi alapú lakosságfelkészítés megtervezéséhez / szerkesztő Molnár András

Védelem, Civil szervezetek, Közművelődés, népművelés
katasztrófavédelem, polgári védelem, árvízvédelem, természeti katasztrófa, árvíz, gyakorlati képzés, módszertan, együttműködés

"A Vöröskereszt és Vörös Félhold Nemzetközi Szövetsége részt vett már több olyan programban, amelyek kifejezetten a közösségek természeti katasztrófákkal szembeni ellenálló képességét fejlesztették. Ezen programok elemei az egyéni szintet célozzák, a humán tőke fejlesztésével segítve a katasztrófákból való helyreállást."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16467   2017-01-19

Ifjan, éretten, öregen : 80 kérdés-válasz közel nyolc évtizedről / Terplán Zénó ; szerkesztő, riporter Tóth László

Gépészet általában, Ipartörténet, Felsőfokú oktatás
mérnök, tudós, egyetemi tanár, akadémikus, gépészmérnöki ismeretek, tudománytörténet, ipartörténet, életútinterjú, Terplán Zénó (1921-2002), Magyarország, 20. sz.

"Pályafutásom további részét már a szerencse, a feladatok eredményes elvégzésének törekvése irányította, határozta meg. Vagyis hogy egyetemi oktatóként vettem részt ipari megbízások teljesítésében, kerültem be a szakmai közéletbe, lehettem néhány intézmény alapítója és kifejlesztője, taníthattam tízezernyi gépészmérnök-hallgatót..."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16466   2017-01-19

Ifjan, éretten, öregen : 80 kérdés-válasz közel nyolc évtizedről / Terplán Zénó ; szerkesztő, riporter Tóth László

Gépészet általában, Ipartörténet, Felsőfokú oktatás
mérnök, tudós, egyetemi tanár, akadémikus, gépészmérnöki ismeretek, tudománytörténet, ipartörténet, életútinterjú, Terplán Zénó (1921-2002), Magyarország, 20. sz.

"45 éves koromban szereztem meg a műszaki tudomány doktora fokozatot, amellyel bekerültem a választhatók közé. Baráti körömben biztosra vették, hogy előbb-utóbb levező tag leszek, folytatva a néhány magyar gépész-akadémikus sorozatát. Visszaemlékezve ezekre az évekre, nem foglalkoztam a baráti biztatásokkal."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16465   2017-01-19

Ifjan, éretten, öregen : 85 kérdés-válasz nyolc és fél évtizedről / Czibere Tibor ; szerkesztő, riporter Tóth László

Gépészet általában, Ipartörténet, Felsőfokú oktatás
mérnök, tudós, egyetemi tanár, rektor, akadémikus, gépészmérnöki ismeretek, tudománytörténet, ipartörténet, életútinterjú, Czibere Tibor (1930-), Magyarország, 20-21. sz.

"A 25 éves tanszékvezetői tevékenységem - a rektori megbízatásom lejárta után két évvel - 1988-ban szűnt meg, amikor művelődésügyi miniszteri megbízatást kaptam, amit csak azzal a feltétellel vállaltam, hogy a tanszékemen folyó kutatási munkámat nem kell felfüggesztenem."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16464   2017-01-19

Lovagvilág Magyarországon : Lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon / Veszprémy László

Hadtörténet, Haditechnika, Művelődéstörténet, Európai országok történelme, Magyar történelem 1526 előtt
lovag, lovagrend, lovasság, keresztes háborúk, hadtörténet, magyar történelem, művelődéstörténet, történelmi forrás, Magyarország, középkor, 10-15. sz.

"Tanulságként összefoglalóan megjegyezhetjük, hogy a középkori forrásokat, amelyek a szó tulajdonképpeni és kora újkori értelmében soha nem voltak hadtörténeti források, kontrollszempontok, azaz a modernkori hadtörténészek által kidolgozott szempontok, mérhető és kvantifikálható mutatók figyelembe vételével kell elemeznünk."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16463   2017-01-19

Életünk a hivatásunk : Kohászat / szerkesztő Horn János

Kohászat általában, Ipartörténet, Gépészet általában, Ipartörténet
mérnök, kohászat, gépészmérnöki ismeretek, nehézipar, ipartörténet, memoár, Magyarország, 20. sz.

"Minden fejlett szakmának három szintje van: mestersége, tudománya és kultúrája. A vaskohászat a jól fejlett szakmák közé tartozik és rendelkezik mind a három szinttel. Ennek tudatában a szakma mindhárom területe iránt érdeklődtem és mindegyikbe tevékenyen be is kapcsolódtam."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16462   2017-01-18

Páncélvonataink / Rónaföldi Zoltán

Haditechnika, Hadiipar, Hadtörténet, Magyar történelem 1919-1945, Vasút, Ipartörténet
páncélvonat, páncélos fegyvernem, mozdony, vonat, vasút, haditechnika, hadtörténet, Tanácsköztársaság, második világháború, Magyarország, 20. sz.

"A III. páncélvonat 1919. április 2-án este 10 órakor parancsra indult Miskolcra. A belső anarchia jelei április 3-án már mutatkoztak Békéscsabán, ahol az egyik páncélkocsit a helybeli vörösök le akarták kapcsolni, a páncélvonat tisztjeinek és legénységének erélyes fellépése azonban ezt az akciót megakadályozta."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16461   2017-01-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom