J

JACOBS ERVIN ->Zólyomi Antal

JAGAMAS FERENCZ ZSUZSANNA ->Ferencz Zsuzsanna

JAGAMAS JÁNOS

(Dés, 1913. jún. 8.): népzenekutató. [ROM]

Széchenyi-díj 1993.

M.: Moldvai csángó népdalok és népballadák, szerk. [Faragó Józseffel], Bp.-Bk., 1954; Romániai magyar népdalok, szerk. [Faragó Józseffel], Bk., 1974; Magyaró énekes népzenéje, közread., Bk., 1984; A népzene mikrokozmoszában, tan., Bk., 1984.

[ROMIL,OSZKK,AKL,BRZL,NL,ROMIL]

JAKAB ANTAL, K. [K = Kis, értsd: ifjabb]

(Marosvásárhely, Maros-Torda vm., 1942. júl. 26.): irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. [ROM]

M.: Salamon Ernő legszebb versei, vál., bev., jegyz., Bk., 1967; A névmás éjszakája. Irodalomkritikai kísérletek, Bk., 1972; Szilágyi Domokos legszebb versei, vál., bev., jegyz., Bk., 1976; Irodalmi Nobel díj, 1901-1990, szerk., Kvár, 1990; Átmenetek, tan., Miskolc, 1995.

[ROMIL,KMIK,ÚMIL,KKACs,RMKK,K-L]

JAKAB ISTVÁN

(Nagyráska, 1928. szept. 29.): nyelvész. [Szlovákia]

A nyelvtud. kandidátusa 1970, doktora 1971; Lőrincze-díj 1996; Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1996.

M.: A magyar igekötők állományi vizsgálata, Bp.-Pozsony, 1976; Nyelvünkről - nyelvünkért, Bp.-Pozsony, 1980; A magyar igekötő szófajtani útja, 1982; Nyelvünk és mi, cikkek, Pozsony-Bp., 1983 {1982*CSMIL}; Nyelvi vétségek és kétségek, Pozsony-Bp., 1987; Értsünk szót egymással!, Pozsony, 1995.

[ÚMIL,CSMIL]

JAKAB LÁSZLÓ

(Kemecse, 1930. aug. 18.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1990.

M.: A Jókai-kódex ábécérendes adattára; Számítógépes nyelvtörténeti adattár; Magyar-finn szótár, 1985; Csokonai-szókincstár I. [Bölcskei Andrással], Debrecen, 1993; A Guary-kódex ábécérendes adattára [Kiss Antallal], Debrecen, 1994.

[FÉL,MTAA]

JAKABFFY TAMÁS

(Szatmárnémeti, Máramaros tart., 1966. ápr. 10.): író, kritikus, szerkesztő. [ROM]

Látó-nívódíj 1993.

M.: Fazekas Mihály művei, előszó, Bk., 1989; A. Zweig: Békehozó Helbert, elb., vál., utószó, Bk., 1991; Szent László emlékezete. 1192-1992, összeáll., Kvár, 1992; Határátlépés, esszé, Mvh., 1993.

JAKABOS ÖDÖN

(Nyujtód, Háromszék m., 1940. jan. 25.-Brassó, 1979. okt. 22.): kutató. [ROM]

M.: Indiai útinapló. Kőrösi Csoma Sándor nyomában, Bk., 1983.

[ÚMIL,ROMIL,MÉL4]

JÁKLI ISTVÁN [álnév: Földvári Mihály]

(Bp., 1917. aug. 19.): történész, író. [1945-től NO]

M.: Házasság Józsefvárosban, kisr., Rosenheim, 1948; Liebe, v., München, 1979; "...a magyarokhoz küldetett". Szent Wolfgang élete és működése [Johann Weyssenburger fametszeteivel, 1515] Pannonhalma, 1992; Szent István az ember, Sopron, 1996.

[MEIL,MNBCD]

JAKÓ ZSIGMOND

(Biharfélegyháza, Bihar vm., 1916. szept. 2.): könyvtörténész, történetíró. [ROM]

MTA-jutalomdíj 1942; MTA Kőrössy Flóra-jutalomdíj 1949; A román akadémia r. tagja 1970-től; A M. Történelmi Társulat tb. tagja 1986-tól; Az MTA tb. tagja 1988-tól; A Ráday Akadémia díszdoktora 1990-től; Az ELTE díszdoktora 1991-től; Lotz-emlékérem 1991; Pro Cultura Hungarica Emlékérem 1991; Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Kemény Zsigmond díja 1995; Kriterion-koszorú 1995; Széchenyi-díj 1996; Pro Scientia Hungarica-díj 1996.

M.: Bihar megye a török pusztítás előtt, 1940; Az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárának múltja és feladatai, Kvár, 1942; A gyalui vártartomány urbáriumai, kiad., Kvár, 1944 {Pécs*KKACS}; Adatok a torockói jobbágylázadások történetéhez, Kvár, 1945; Az erdélyi vajda kancelláriájának szervezete a XVI. sz. elején, Kvár, 1947; A magyarpataki és a kalini hamuzsír-huta története, Nagyvárad, 1956; Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok 1718-1784, kiad., Bk., 1970; Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége, bev., jegyz., közzéteszi, Bk., 1974; Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez, Bk., 1976; Nagyenyedi diákok 1662-1848 [Juhász Istvánnal], Bk., 1979; A latin írás története [Radu Manolescuval], 1987; A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1298-1556) I-II., kiad., bev., 1990; Társadalom, egyház, művelődés, 1997.

Műford.: Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája [Tóth Istvánnal, Weöres Sándorral, s. a. r. Kulcsár Péter], 1978.

[ROMIL,MTAA,KK94,KK96,ÚMIL,K-L,KKACs,RMKK]

JAKÓCS DÁNIEL

(Gödöllő, 1936. nov. 22.): irodalomtörténész, esztéta.

Az irodalomtud. kandidátusa 1972.

M.: Chitnhothinh Sithong: Magyar-lao szótár [a borítófedélen lao nyelvű párhuzamos címmel], szerk., Szeged, 1986.

[MNBCD]

JANCSIK PÁL

(Brassó, Brassó m., 1936. nov. 12.): költő, műfordító. [ROM]

M.: Kicsi Jóska, gyv. (A. Tollas Júlia rajzaival), Bk., 1961; Szomjas tenger, v., Bk., 1963; Tavaszi tánc, gyv., Bk., 1965; Fűszálon csillag, v., Bk., 1968; Szabó Lőrinc: Legszebb versei, vál., Bk., 1971; Varázslataink. Fiatal költők antol., összeáll., bev., Kvár, 1974; Juhász Gyula: Emberi hitvallás, v., vál., Kvár, 1975; Verőfényben, gyv., Bk., 1976; Szavak, szemek, v., Bk., 1979; Álommadár, v., Bk., 1986; Pillangók tánca, gyv., Bk., 1989; Kányádi Sándor: Vannak vidékek, összeáll., Kvár, 1992; A Cenk árnyékában. Brassói költők antológiája, vál., előszó, jegyz., Brassó, 1995.

Műford.: N. Cassian: Tarka album [Veress Zoltánnal], Bk., 1963; Radlov: Mulatságos történetek, Bk., 1970; I. Vinea: Sóhajok paradicsoma, próza, Kvár, 1975; Ioan Alexandru legszebb versei, vál., ford., utószó, Bk., 1976; F. Hodjak: Joho kutya, Bk., 1985; F. Hodjak: Papírsárkány, v. [Ritoók Jánossal], Bk., 1987.

[MIL,ROMIL,KMIK,ÚMIL,RMKK,KKACs,MIB8]

JANCSÓ ADRIENNE

(Marosújvár, Alsó-Fehér vm., 1921. márc. 25. ): színész, előadóművész.

Jászai Mari-díj 1965; Érdemes Művész 1971; Kaziczy-díj 1977; Déry Tibor-díj 1988; A Magyar Művészetért Alapítvány díja 1991; Kossuth-díj 1995.

M.: Újra és újra. Életpályám, irod. önéletrajz,1996.

[KK94,KK96]

JANCSÓ BÉLA

(Marosújvár, Alsó-Fehér vm., 1903. júl. 25.-Kolozsvár, 1967. júl. 28.): kritikus (orvos). [ROM]

Vál. m.:  Irodalom és közélet, cikkek, esszék, tanulmányok [kiad. Mikó Imre], Bk., 1973.

[ROMIL,ÚMIL,MÉL3]

JANCSÓ ELEMÉR

(Marosújvár, Alsó-Fehér vm., 1905. ápr. 10.-Kolozsvár, 1971. nov. 12.): irodalomtörténész, tankönyvíró. [MO/ROM]

M.: Észak-Afrikában, útijegyzetek, Kvár, 1931; Északi rokonainknál. Nagyvárad, 1932; Az erdélyi magyar líra tizenöt éve, tan., Kvár, 1934; Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében, 1914-1934, Bp., 1935; A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században, Kvár, 1936; Móricz Zsigmond és az új magyar irodalom, Kvár, 1936; Az Unió szabadkőműves páholy ötven éve, 1886-1936, Kvár, 1937; Nyelv és társadalom, Kvár, 1937; Aranka György élete és munkássága, Kvár, 1939; Bölöni Farkas Sándor élete és munkássága, 1795-1842, Kvár, 1942; Reményik Sándor élete és költészete, Kvár, 1942; Erdély Széchenyije. Gr. Mikó Imre élete és munkássága, 1942; Erdélyi arcképek, tan., Kvár, 1943; Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság iratai, tan. és dok.gyűjtemény, Bk., 1955; A felvilágosodástól a romantikáig, tan., Bk., 1966; A magyar irodalom a felvilágosodás korában, tan., Bk., 1969; Irodalomtörténet és időszerűség, tan. 1929-1970, Bk., 1972; Kortársaim, tan., cikkek, bírálatok 1928-1971, Bk., 1976.

Szerk.: Nagy Lázár: Az erdélyi magyar színészet hőskora 1792-1821, bev., bibl., Kvár, 1939; Bod Péter önéletírása, bev., Kvár, 1940; Döbrentei Gábor levelei Gyulai Franciskához, Szeged, 1942; Döbrentei Gábor kiadatlan levelei Bölöni Farkas Sándorhoz, Kvár, 1943; Bölöni Farkas Sándor: Nyugat-európai utazás, bev., Kvár, 1943; Bölöni Farkas Sándor: Az új Erdély hajnalán. Naplótöredék 1835-1836-ból, bev., Kvár, 1944; Bacsányi János Válogatott munkái, szerk., bev., Bk., 1953; Csokonai Vitéz Mihály Válogatott művei, vál., bev., jegyz., Bk., 1958; Kazinczy Ferenc Válogatott munkái, szerk., bev., Bk., 1960; Mint az égő fáklya, mely setétben lángol. Szemelvények a felvilágosodás irodalmából, szerk., bev., jegyz., Bk., 1962; Kuncz Aladár: Fekete kolostor, bev., Bk., 1965; Vörösmarty Mihály: Válogatott lírai költemények, előszó, Bk., 1966; R. Berde Mária: Tüzes kemence. - A szent szégyen, két r., bev., Bk., 1967; A magyar irodalom a felvilágosodás korában, összeáll., Bk., 1969; Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója, bev., Bk., 1969; Berzsenyi Dániel: Válogatott költemények, bev., Bk., 1970; Lucian Blaga legszebb versei, vál., bev., Bk., 1970; A barokktól a romantikáig. Válogatás más­fél száz év magyar irodalmából, bev. és szerk. Rohonyi Zoltánnal, Bk., 1971; Bölöni Farkas Sándor naplója, előszó, Bk., 1971.

[MIL,KMIK,ROMIL,ÚMIL,MÉL3]

JANCSÓ MIKLÓS

(Kolozsvár, 1946. aug. 12.): író (színész). [ROM]

M.: Arany János: Irodalmi tanulmányok, jegyz. [Rohonyi Zoltánnal], Bk., 1978; Vilma, te édes, Kvár, 1995; Játék az élettel, elb.-ek, Kvár, 1997.

[RMKK]

JANICS KÁLMÁN

(Vágkirályfa, 1912. dec. 29.): író (orvos). [Szlovákia]

A Bethlen-alapítvány díja 1989.

M.: A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után, 1945-1948, Pozsony, 1992; A kassai kormányprogram és a magyarság "kollektív bűnössége", Pozsony, 1993; Eltévedtünk Európában?, Pozsony, 1994.

[KKKP:481,CSMIL]

JANIKOVSZKY ÉVA [családnév: Kucses, később Kispál]

(Szeged, 1926. ápr. 23.): ifjúsági író.

Deutscher Jugendbuchpreis 1973, 1983 [Németo.]; JA-díj 1977; Ifjúsági Díj 1979; Gyermekekért Érdemérem 1985; Szocialista Kultúráért; SZOT-díj 1985; IBBY-díj 1986; A Munka Érdemrend arany fokozata 1986; A Mosolyrend Lovagja (Lengyelo.) 1988; Budapestért Díj 1993; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1994; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1996; Szegfű-díj 1997.

M.: Csip-csup [Kispál Éva néven], gyermekkönyv, 1957; Szalmaláng, ifj. r., 1960; Aranyeső, leányr., 1962 {1963*KMIK}; Te is tudod?, mesekönyv, 1963 {1962*KK96}; Ha én felnőtt volnék, mese, 1965 [bolgárul: Szófia, 1977]; Akár hiszed, akár nem, mese, 1966; Jó nekem..., mese, 1967; Felelj szépen, ha kérdeznek!, mese, 1968; Bertalan és Barnabás, mese, 1969; Málnaszörp és szalmaszál, gyv., 1970; Velem mindig történik valami, mese, 1972; Kire ütött ez a gyerek? mese, 1974; Már óvódás vagyok, mesék, 1975; A nagy zuhé, gyr., 1976; Már megint, mese, 1978; A lemez két oldala, karcolatok, humoreszkek, 1978; Az úgy volt..., elb., 1980 {1979*ÚMIL} Már iskolás vagyok, mese, 1983; Örülj, hogy fiú! Örülj, hogy lány!, I-II., mese, 1983; A Hét Bőr, ifj. r., 1985; My Own Budapest Guide. Mit mir in Budapest, útikönyv gyermekeknek, 1991; Felnőtteknek írtam, 1997.

[ÚML8,KKMGY,KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8,MNBCD]

JÁNK KÁROLY

(Szatmárnémeti, Máramaros tart., 1967. dec. 21.): költő. [ROM]

A Látó c. folyóirat nívódíja 1992; A Ro. Írószövetség Debüt-díja 1995. 

M.: Álom a nyomokban, v., Mvh., 1994; Másvilág, v., Mvh., 1997.

JANKOVICH FERENC

(Székesfehérvár, 1907. nov. 29.-Bp., 1971. márc. 9.): költő, író, műfordító.

Baumgarten-díj 1939, 1943; JA-díj 1955; Kossuth-díj 1956.

M.: Kenyérszegés, v., Párizs, 1932; Barangoló, v., 1937; A viharhoz, v., 1939; Elégia, v., 1941; Iránytű a magyar irodalomban, 1942; Téli szivárvány, r., 1943, 1959; A lilaszemű hölgy, r., 1943; Jankovich Ferenc válogatott versei, [bev. Baránszky-Jób László], 1944; A bűvös hegy, mesejáték, 1946; Galamb-röptében. Új versek 1939-1948 {Galambröptében*KMIK}, 1948; Hulló csillagok, r., 1951; Dunántúli végeken, r.trilógia, 1951-60; Rügyfakasztó Benedek, mesejáték, 1952; A tél fiai, r., 1953, Huszárok a tengeren, ifj. elb., 1954; Szántód partjainál, v., 1954; Aranypróbás legény, mesejáték, 1954; A fény virágai, v. és mesejáték, 1956; Csepp a tengerben, r., 1956; Szalmapapucs, gyv., 1956; Bűn és bocsánat, r., 1957; A bűvös hegy, d., 1957; Összegyűjtött versek, 1959; Hídégetés, r., 1960; Napravárók, v., 1960; Villő, mese, 1960; Egy udvarházi est, ifj. elb., 1961; Tavaszidéző, v., 1962; A világverő, r., 1963; A budai napkirály, r., 1965; Parázs, v., 1966; A magam emberségéből, önéletrajzi r., 1967; A fáklya kilobbant, r., 1968; Idők szálltán, v., 1968; Csillagfényben, v., 1970; Napkergető, ögy. v., 1971; Holdnéző, ögy. v., 1973; Gyukodi pajtás, r., 1973; A nyugtalanság éneke, vál. v. [vál. Kiss Tamás], 1987.

Műford.: A. Maurois: A varázsló vagy Chateaubriand élete, r., 1939; Ph. Hériat: Végzetes ifjúság, r., 1941; Molière: Tartuffe, d., 1943; A. fils Dumas: A kaméliás hölgy, r., 1944; Molière: Az embergyűlölő, d., 1948; G. Germanetto: Egy borbély emlékezései, r. [Győry Máriával], 1950; R. Rolland: Colas Breugnon, r., 1950;

[MIL,ÚMIL,KMIK,OSZKK,MÉL3]

JANKOVICS JÓZSEF

(Seregélyes, 1949. márc. 10.): irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.

Az irodalomtud. kandidátusa 1989; Az Akadémiai Kiadó (1987-es) nívódíja 1988.

M.: Bethlen Mihály útinaplója, 1691-1695, kiad., 1981; Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566-1623), kiad., Adattár 5., 1981; Bethlen Miklós levelei I-II., kiad., bev. tan., 1987; Régi erdélyi viseletek, kiad. [Galavics Gézával és R. Várkonyi Ágnessel], 1990; RMKT 17, 14, kiad. [Stoll Bélával], 1991; Teleki Sámuel albuma, 1991; Vörösmarti Mihály kálvinista prédikátor megtérése históriája [Nyerges Judittal és Geréby Györggyel], 1992; Dudith András könyvtára, kiad., bev. [Monok Istvánnal], Adattár 12/3, 1993; Bethlen János: Erdély története 1629-1673, kiad. [P. Vásárhelyi Judittal], 1993; Esterházy Péter: Függő, s. a. r., tan., jegyz., 1993; Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk., 1994; Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe, szerk. [Klaniczay Tiborral], 1994.

[KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

JANKOVICS MARCELL

(Bp., 1941. okt. 21.): filmrendező, művelődéstörténész.

Balázs Béla-díj 1974; Kossuth-díj 1978; Ifjúsági Díj 1982; Érdemes Művész 1984; Minden idők legjobb rajzfilmje díja [Los Angeles] 1984; Életfa-díj 1988; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1998.

M.: A népmesék és a csillagos ég, tan. [1980]; Csillagok között fényességes csillag. A Szent László-legenda és a csillagos ég, 1987; Jelkép-kalendárium, 1988; Jelképtár [Hoppál Mihállyal és Nagy Andrással], 1990; A fa mitológiája, Debrecen, 1991; Ahol a madár se jár. Hét év tizenkét tanulmánya [Debrecen], 1996; A Nap könyve [rajz. Jankovics Marcell, Sulyok Géza és Nagy András] [Debrecen], 1996; Jelkép-Kalendárium, Debrecen, 1997.

[KK94,KK96,MNBCD]

JÁNKY BÉLA

(Székelyudvarhely, Udvarhely m., 1931. máj. 1.): költő, műfordító, közíró. [ROM]

Kulturális Érdemrend első fokozata 1968; Munkaérdemrend második fokozata. 

M.: Leánykérő, v., Bk., 1956; Ady Endre: Versek, vál., előszó, Bk., 1966; Ezüst ember tánca, v., Bk., 1969; Fecskelánc, gyv., Bk., 1981; Fiúban, földben, v., Bk., 1982; Szerencsefű, v., Bp.-Bk., 1987; Napkosár, gyv., mondókák, Bk.,1990; Sárkánymosoly, v., Kvár, 1995. 

Műford.: D. Zamfirescu: Falusi életképek - Tănase Scatiu, két kisr., előszó, Bk., 1965; I. Barbu legszebb versei, vál., Bk., 1971; D. Zamfirescu: Falusi életképek, Bk., 1989.

[MIL,ROMIL,KMIK,ÚMIL,RMKK,MIB8,KKACs]

JÁNOS ÁRPÁD

():

M.: Ne álmodj kedves, mert fájni fog!, v. [Szász Endre rajzaival], 1992.

JÁNOSFALVY ALBERT

(Szeged, 1928. jún. 14.-Lausanne, 1966. jún. 13.): író. [Svájc]

M.: Mindennapok, esszék, vál., Köln-Detroit-Bécs, 1962 [franciául]; Szabálytalan háromszög, kisr., München, 1963 [franciául]; Fej vagy írás, elb., Köln-Detroit-Bécs, 1969.

[Borbándi,MEIL]

JÁNOSHÁZY GYÖRGY

(Kolozsvár, 1922. jún. 20.): költő, műfordító, kritikus. [ROM]

Munkaérdemrend III. fokozata 1968; A Marosvásárhelyi Írói Egyesület Díja 1973; Kulturális Érdemérem II. fokozata; Látó c. folyóirat nívódíja 1992; Szent-Györgyi Albert Társaság szonettversenyének díja 1995; A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 1997.

M.: Az őrült nagyúr jármában, v., Kvár, 1947; Katona József: Bánk bán, előszó, jegyz., Bk., 1962; Madách: Az ember tragédiája, előszó, Bk., 1963; Juhász Gyula és Tóth Árpád válogatott versei, összeáll., előszó, Bk., 1963; Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom, vál., előszó, Bk., 1964; Vörösmarty: Csongor és Tünde, előszó, jegyz., Bk., 1964; Három klasszikus dráma (Katona J., Vörösmarty, Madách), esszék, Bk., 1964; Bábel tornya. Jegyzetek a mai nyugati drámáról, Bk., 1966 {Bábel tornyán*ÚMIL}; Rím és rivalda, tan., Bk., 1969; Incze János, kismonogr., Bk., 1977; Korok, emberek, esszék, tan., Kvár, 1978 {1970*ÚMIL}; Bene József, kismonogr., Bk., 1980; Lepkék szekrényben, szonettek, Mvh., 1994; Innen semerre, szonettek, 1995.

Műford.: I. A. Efremov: A szélrózsa, elb., Nagyvárad, 1947; M. Sadoveanu: A balta, r. [Sütő Andrással], Bk., 1949; M. Davidoglu: Bányászok, d., 1950; N. Vălmaru: Új emberek a csatorna mentén, Bk., 1951; V. Colin: A Kormorán tengerre száll, Bk., 1952; G. Bogza: Hazai táj, Bk., 1954; D. Deşliu: Máramarosi bányászok - Ruszkafalvi Lázár, elb. költemény, Bk., 1955; G. Bogza: Válogatott írások, utószó, Bk., 1958; T. Arghezi: Morzsányi tavasz, mesék, Bk., 1962; T. Arghezi: Ötperces mese, előszó, Bk., 1963; Fehér kövön fekete kő. Spanyol és portugál versek, vál. és ford., Bk., 1965 {Fehér kövön, fekete kő, v., Bk., 1975*KMIK}; Százegy szonett, kétnyelvű kiad., Bk., 1968; Shakespeare (?): III. Edwárd. d., Bk., 1969; C. Petrescu: Velencei történet, d., utószó, Bk., 1969; Körtánc fantomokkal, műfordítások katalán költőktől, Bk., 1972; Csillagok osztályosa, versfordítások, Bk., 1973; A. Balaci: Niccolo Machiavelli, monográfia, Bk.-Bp., 1974; I. Pillat: Egyenes mérleg, v., vál., ford. [többekkel], Bk., 1974; J. Milton: A küzdő Sámson. Tragédia, ford., utószó, Bk., 1975; Th. Otway: A megóvott Velence vagy az elárult összeesküvés, d., utószó, Bk., 1978; F. Păcurariu: Labirintus, r., Kvár, 1978; A. Kiriţescu: Szarkafészek, komédia, utószó, Bk., 1985; Ramiro de Maeztu: Don Quijote, Don Juan és Celestina. Elfogult esszék, Bk., 1988; Shakespeare: Julius Caesar, d., kétnyelvű kiad., Mvh., 1996; Shakespeare - J. Fletcher: A két nemes rokon, színmű, Mvh., 1997.

[MIL,ROMIL,KMIK,ÚMIL,K-L,RMKK,MIB8]

JÁNOSI JÁNOS [román nyelven Ion Ianoşi néven közöl]

(Brassó, Brassó m., 1928. máj. 1. {1923*ROMIL}): esztéta. [ROM]

M.: A regényeposz és a XX. század, Bk., 1962; Tanulmányok, Bk., 1966; Szépség és művészet  (ford. Kolozsvári Papp László), tan., 1978.

[MIL,ROMIL,ÚMIL,KKACs,RMKK,MIB8]

JÁNOSI ZOLTÁN

(1954):

Az Év Könyve Jutalom 1996; A Nagy Lajos pályázat díja 1997, 1998.

M.: Életveszély, elb., Nyíregyháza, [1985]; Nagy László mitologikus költői világa az egyetemes és a magyar irodalomtörténet koordinátáiban [összefoglalás német, angol nyelven], tan., Miskolc, 1996.

[MNBCD]

JÁNOSY ISTVÁN

(Besztercebánya, 1919. máj. 18.): író, költő, műfordító.

JA-díj 1973; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1979; Déry Tibor-díj 1986; A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1994; Literatúra-díj (MAOE) 1995.

M.: Prometheus { Prometheusz*ÚMIL}, v., 1948; Rákóczi ifjúsága, verses r., 1958; Az örök béke álmai, v., 1960; Kukorica-istennő, vál. v., 1970; A kővendég, v., 1977; Az álmok kútja végtelen, ögy. v., 1981 {1980*ÚMIL}; Útjelző fények, v., Békéscsaba, 1983; A nagy kaszás, v., 1985; Élmények és emlékezések, tan., 1987; Távolodó arcok, elb., emlékezések, 1990; Helyben járó Odüsszeusz, v., 1993; Arcok, lelkek, álmok, versek. Tanulmányok, esszék, 1993.

Műford.: M. A. Nexő: Szürke fény, r., 1956; Aiszkhülosz: Három dráma, 1956; Lukianosz: Istenek. Halottak. He­térák, 1958; Aiszkhülosz: Oltalomkeresők. Perzsák. Heten Théba ellen, d.-ák [Kerényi Gráciával], 1959; Lukia­nosz: Ikaromenipposz avagy Az űrhajós, párbeszédek, 1961; Széphajú Kharinok tánca, ógörög költészet, 1960; G. Keller: Zöld Henrik I-II., 1963; Platón: Az állam, részletek, 1968; J. Milton: Elveszett Paradicsom, eposz, 1969; A valóságos Oroszlán, összegy. versfordítások, 1971 {Valóságos oroszlán*ÚMIL}; Bosszú és emberség, drámafordítások, 1975; Ramayana, 1978; J. Berryman: Henry sorsa, 1988; Platón: Állam, 1989.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,HungÉrt1990-93,OSZKK,MIB8,MNBCD]

JÁSZ ATTILA

(Szőny, 1966. márc. 26.): költő, szerkesztő.

M.: Daidaloszi napló, v., Békéscsaba, 1992; Jelzések könyve, v., 1997.

[KK96,MNBCD]

JÁSZ DEZSŐ [Juan de Pablo; álnév: D. Cosma, Paul Jansen, D. Jonescu, Paul Kesslér]

(Nagykároly, Szatmár vm., 1897. dec. 14. {dec. 15.*ROMIL}-Berlin, 1981. okt. 12.): újságíró, politikus. [1919-től Csehszl., 1923-tól ROM, 1929-től Ausztria, 1937-től Spanyolo., 1938-tól FRO, NDK]

SZOT-díj 1972.

M.: La bataille de la Roche d'Abeille [Juan de Pablo néven], Paris, 1955; Tanácsmagyarországtól a Pireneuso­kig, 1969; Budapesttől Budapestig, 1971; Hispániában, 1972; Hugenották, 1974; Első kézből, 1976; A sok közül egy, 1977.

[ROMIL,KK69,KK75,KK81,ÚML,MML,KK92,ÚMIL,MIB8]

JÁSZAY MAGDA

(Külsőbáránd, 1920. jan. 6.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1985; Lovagi Érdemkereszt (Olaszo.) 1975; Commendatore (Olaszo.) 1984.

M.: L'Italia e la rivoluzione ungherese (1848-49), 1948; Velence és Magyarország, 1990; A kereszténység védőbástyája - olasz szemmel, 1996.

[ÚMIL]

JÁVOR OTTÓ [írói név: Zsavo]

(Székesfehérvár, 1925. okt. 7.-Bp., 1995. okt. 20.): író, műfordító, szerkesztő.

Kurzgeschichtenpreis (Arnsberg) 1982 [A Nemzetközi Novellapályázat Fődíja]; Eremit-press (Svédo.) 1983; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1985; IBBY-díj 1988; IBBY-diploma 1989.

M.: Rossz káderek, elb., 1963; Vonuljatok ki, chansonok, r., 1965; A mai magyar irodalom tanítása, 1966; Talajvíz, kisr., elb., 1968; Az ember és a város, kisr., 1969; A csíkvári kerengőről, elb., karcolatok, 1972; Olvasás - utazás, esszék, 1977; Emma nagysád, énekeljen, elb., kisr., 1979; Mesék Héraklészról, gyr., 1980; Fessétek ki a Kisjézust, r., elb., 1980; Körkörös védelem, r., 1982; A matematikatanár elhallgatása, elb., 1983; Oroszlán a fürdőszobában, vál. elb., 1985; Lőjetek sort Mayer úrnak, r., 1987; Ez a tangó egy vallomás, r., 1987; Nincs többé temetés, elb., karcolatok, Szfvár, 1991; A kiszolgáltatott, r., 1992; Századunk idilljei, elb., 1993.

Műford.: H. Böll: El a csapattól, kisr., 1970; F. Fühmann: Homéroszi háború. Trója pusztulásának és Odüsszeusz bolyongásainak a mondája. Homérosz és más források nyomán elmondja Franz Fühmann [Reich Károly rajzaival], 1980; S. Hermlin: Alkonyi fény, visszaeml., 1981; R. Hochhuth: Egy szerelem Németországban, r., 1985.

[MIL,KKMGY,KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK,MIB8,MNBCD,KKH]

JÁVORI JENŐ

(Középbogárd, 1931. márc. 30.): bibliográfus.

M.: A finnugor népek irodalmának bibliográfiája, 1975.

[FÉL]

JAVORNICZKY ISTVÁN

(Bp., 1952. jan. 11.): újságíró.

IRAT-nívójutalom 1991.

M.: Eljő az a nagy, szép idő, r., 1990.

[KK96]

JÁVORSZKY BÉLA

(Bp., 1940. jan. 14.): műfordító.

Finn Állami Irodalmi Díj 1976; Pro Terra Mariana [Mária Földjének Keresztje, Észtország] 1997.

M.: Észak-Európa kisebbségei, 1991.

Műford.: Távolba futó utak. Mai finn líra, 1973; Oksanen: A tüzér öle, r., 1973; M. Santavuori: A fejedelem útja, r., 1976; Két finn költő [Haavikko és Saarikoski versei] 1976; A táj változásai, versant., 1980; K. Laitinen: A finn irodalom története, tan., 1981; T. K. Mukka: Bűnről dalol a föld, r., 1981; P. Haavikko: A hold udvartartása, v., vál., utószó, 1985; P. O. Enquist: A földi giliszták életéből, d., 1985; K.-K. Suosalmi: A boldogságvadász, r., 1986; K. Vennberg: Utolsó jelentés Sziszifuszról [másokkal], v., 1986; H. Martinson: Úton a tenger felé, r., 1986; G. Tunström: Karácsonyi oratórium, r., 1986; T. Lindgren: Mint kígyó útja a kősziklán, r., 1988; B. Carpelan: Julius, a fej, ifj. r., 1989; L. Nummi: Lépj ki tükreidből, v., vál. utószó [ford.: Csoóri Sándor], 1989; Tanács boldogoknak, finno.-i svéd költők, 1990; T. Lindgren: Dongóméz, kisr., 1996; G. Tunström: A tolvaj, r., 1996.

[FÉL,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]

JÉKELY ZOLTÁN

(Nagyenyed, Alsó-Fehér vm., 1913. ápr. 24.-Bp., 1982. márc. 19. {márc. 20. ROMIL}): költő, író, műfordító.

Baumgarten-díj 1939; JA-díj 1970, 1979; A Munka Érdemrend arany fokozata 1973; Az Európa Kvk. Nívódíja 1984; posztumusz Kossuth-díj 1990.

M.: Az erdélyi magyar irodalom kezdetei a háború után és Kuncz Aladár, drámai értekezés, 1935; Éjszakák, v., 1936; Kincskeresők, r., 1937; Medárdus {Medardusz*}, r., 1938; Új évezred felé, v., 1939; Zugliget, r., 1940; Mérföldek, esztendők..., v., 1943; A házsongárdi föld, elb., Kvár, 1943; Angalit és a remeték, színpadi játék, Kvár, 1944; Minden mulandó, elb., Mvh., 1946; A halászok és a halál, r., Kvár, 1946 {1947*ÚMIL}; Csunyinka álma, mese, 1955; Tilalmas kert, vál. v., 1957 {1955*ÚMIL}; Felséges barátom, r., 1955; A csodálatos utazás, mese, átdolgozás, 1956; A fekete vitorlás vagyis Ördögh Artur csodálatos regénye, r., 1957 {Fekete vitorlás*, 1958*ÚMIL}; Bécsi bolondjárás, r., 1963; Lidérc-űző, v., 1964; Mátyás király juhásza, verses mesejáték, Pozsony, 1968; Őrjöngő ősz, v., d., 1968; Fejedelmi vendég, d., 1968; A bíboros, d., 1969; Csillagtoronyban, ögy. v., 1969; Akarsz-e fényt?, v., 1969; Szélördög, népmesefeldolgozás, Bp.-Újvidék, 1971; Az álom útja, v., 1972; Isten madara, elb., 1973 {1972*ÚMIL}; Szögkirály, cigánymese-feldolgozás, 1973; Az idősárkányhoz, vál. v., 1975; Válogatott versei, 1977; Minden csak jelenés, v., 1977; Sárkányhalál Csomaszentgyörgyfalván, verses misztériumjáték, 1977; Csodamalom a Küküllőn, verses mesék, 1978; Angyalfia, elb., 1978; Őszvégi intelem, v., 1979; Évtizedek hatalma, v., 1979; A három törpe, bolgár népmese-átdolgozás, 1979; A Bárány vére, esszék, 1981; Édes teher, kisr., elb., 1982; Az utolsó szál liliomhoz, vál. v., 1983; Oroszlánok Aquincumban, színművek, 1984; Az utolsó szó keresése, v., 1985; Összegyűjtött versei, 1985 {1988*ÚMIL}; Összegyűjtött novellái [vál. Győri János], 1986; Sorsvállalás, esszék [vál. Győri János], 1986; Elefánt-szerelem, vál. v., 1988; Kirepül a madárka, r., 1989; Két kard keresztben, elb., 1993.

Műford.: J. W. Goethe: Ős-Faust, d., Kvár, 1942; A. Dante: Az új élet, 1944; V. Eftimiu: Bécsi szerelem, r., Kvár [1947]; M. Eminescu: Bolond Kalin, verses mese, 1953 [Bk., 19552]; G. Garretto: Fájdalom földje, Szicília, r., 1953; R. Kipling: Mesék, 1954; P. Ispirescu: A hegyitündér, román népmesék, 1955; Mark Twain: Koldus és királyfi, r., 1955; R. Kipling: Az elefántkölyök, mese, 1956; Th. Mann: A kiválasztott, r., 1957; P. Ispirescu: Szegény ember okos leánya [Bözödi Györggyel és Ignácz Rózsával], Bk.-Bp., 1957; G. Coşbuc: A pásztorlány [többekkel, szerk. V. András Jánossal], 1958; G. Coşbuc: Költemények, Bk., 1958; W. Hauff legszebb meséi [Rónai Györggyel, Szinnai Tivadarral], 1959; Keresztút, vál. műford., 1959; A. Panzini: Egy hajdani hajadon, r., 1959; Arab költők a pogánykortól napjainkig [Molnár Imrével, Varságh Jánossal], 1961; J. de La Fontaine: A szerelmes kurtizán, válogatott széphistóriák [Babits Mihállyal, Rónay Györggyel], 1963; G. Coşbuc: Költemények [József Attilával], Bk., 1965; C. Fry: Nem ritka a főnix, d., 1966; A. Jarry: Übü király avagy a lengyelek, d., 1966; J. Donne: Égi és földi szerelem, v. [Eörsi Istvánnal], 1967; G. Boccaccio: Corbaccio avagy a szerelem útvesztője, elb., 1968; J. Borel: Rajongás, r., 1968; E. de Goncourt: A Zemganno testvérek, r., 1969; A. Dumas: Húsz év múlva, r., 1970; J. Giono: Ennemonde, r., 1970; J. A. Barbey D'Aurevilly: A karmazsin függöny, elb.-ek, 1971; R. Kipling: Hogyan lett a sünteknős?, mese, 1973; P. Calderon de la Barca: Az élet álom - A zalameai bíró, d., Bk., 1974; Goethe: Faust [Kálnoky Lászlóval], 1974; M. Eminescu: Szegény Dionis [Szamosi Istvánnal], Bk., 1975; Széchenyi István: Napló (1791-1860) [Györffy Miklóssal], 1978; Mark Twain: Koldus és királyfi, r., Bk., 1990.

[MIL,ÚMIL,KMIK,ROMIL,OSZKK,MÉL4]

JELENITS ISTVÁN

(Berettyóújfalu, 1932. dec. 16.): irodalomtörténész, katolikus egyházi író.

Toldy-díj 1990; Déry Tibor-díj 1992; Apáczai Csere János-díj 1992; Szacsvay Imre-díj 1993.

M.: A latin nyelvű epigramma tizennyolcadik századbeli piaristák költői gyakorlatában, 1969; Betű és lélek, bibliamagyarázatok, 1978; Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről, szerk. [Tomcsányi Teodórával], 1988; A család szerepe emberségünk fejlődésében és beteljesedésében, 1992; Élet és Evangélium, 1994.

Műford.: Kempis Tamás: Krisztus követése, 1978; Temesvári Pelbárt válogatott írásai, társford., 1982; A katolikus iskola, 1990.

[KK94,KK96,ÚMIL]

JENEI GYULA

(Abádszalók, 1962. ápr. 19.): költő.

M.: Hátországban, v., Szolnok, 1990; Valahogy, v., Szolnok, 1992; A víztorony vitorlái, v., Karcag, 1997.

[MNBCD]

JENEI LÁSZLÓ

(Miskolc, 1964. máj. 3.): szerkesztő, kritikus.

M.: Mészöly Miklós irodalmi munkássága. Válogatott bibliográfia, összeáll., 1989.

[ÚMIL,KK96]

JESZENSZKY IVÁN

(Szeged, 1945. máj. 18.): író, műfordító. [Svájc]

M.: Kitelepítettek, dok.r., 1995; Hulla hopp vagy a nagy párizsi tolvajtánc, 1996.

JOBBÁGY KÁROLY [családnév: Jancsovits]

(Balassagyarmat, 1921. máj. 27.-Bp., 1998. jan. 16.): költő, műfordító.

JA-díj 1954, 1963; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1981; Déry Tibor-díj 1984.

M.: Feltámadás, v., 1955; Hajnali viadal, v., 1956; Hó és Nap, v., 1962; Háló nélkül, v., 1965; Éjszakai vetítés, vál. v., 1967; Papírszárnyak, v., 1970; Szentendrei búcsú, v., 1978 {1979*KK96}; Líra négy keréken. Versciklus egy öreg gépkocsiról, v., 1979; Vesszőfutás. Hadifogoly versek, 1990; Tigrisek lázadása, 1956, 1991; Amerika poétaszárnyon, útinapló, Balassagyarmat, 1996.

[MIL,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,KMIK,MIB8,MNBCD]

JÓCSIK LAJOS

(Érsekújvár, 1910. máj. 4.-Esztergom, 1980. dec. 31.): író, publicista (közgazdász).

A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1980.

M.: Iskola a magyarságra, szociogr., 1939; Idegen igában, tan., 1940; Hazatérés. Tájékozódás, tan., Pécs, 1942; Iparra magyar, tan., 1942; Anna és Mária, r., 1943; A magyarság a cseh és szlovák néprajzi térképeken, 1943; A Közép-Duna-medence közgazdasága, 1944; Magyar szabadság, világszabadság, tan., Kvár, 1945; A közösség gazdasági élete, tan., 1946; A társadalomtudomány és a közoktatás, tan., Kvár, 1946; Gazdasági és társadalmi rendünk kialakulása, tan., 1947; Szövetkezeti gazdaságtan, 1947; Szövetkezeti szakoktatásunk időszerű kérdései, 1947; Szövetkezeti világ felé, 1947; Harc a szövetkezeti törvény körül, 1948; A fekete kecske, r., 1948; A magyar szövetkezeti mozgalom útja, 1949; Komposztálás, 1962; A világ kenyere ma és 2000-ben, tan., 1964; Hét ember meg egy fél, r., 1965 {1961*CSMIL}; Az öngyilkos civilizáció, 1971; Egy ország a csillagon, tan., 1977.

[MIL,ÚMIL,KMIK,OSZKK,CSMIL,MÉL4]

JÓDAL KÁLMÁN

(Újvidék, 1967. nov. 27.): író, műfordító. [JU]

M.: Bakancs és fal. Heimatfilm. Újvidék, 1994.

JÓDAL RÓZSA

(Szécsány, 1939. okt. 1.): író, műfordító. [JU]

M.: Vasfia sárkány. A világirodalom legszebb népmeséi, szerk., Újvidék, 1978; Buli. Mindenkinek jut szerep, jelenetek, játékok [Tripolszki Zsuzsával], Újvidék, 1986; Gömblakók, r., Újvidék, 1988; Jégvirágerdőben, mesék, Újvidék, 1993.

[KMIK,ÚMIL,OSZKK]

JÓKAI ANNA

(Bp., 1932. nov. 24.): író.

JA-díj 1970; SZOT-díj 1974; Pietrzak-díj (Pax, Lengyelo.) 1980; A Munka Érdemrend arany fokozata 1985; A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1981, 1990; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1992; Kossuth-díj 1994; A M. Írószövetség tárcapályázatának II. díja 1995; A Széchenyi Akadémia alap. tagja [1992].

M.: 4447, r., 1968 [belőle készült a Fejünk felől a tetőt c. színmű, 1982]; Kötél nélkül, elb., 1969; Tartozik és követel, r., 1970  [bolgárul: Plovdiv, 1989]; A labda, kisr., elb., 1971; Napok, r., 1972 {1971*KMIK}; Szeretteink, szerelmeink, elb. - Tartozik és követel, d., 1973; Mindhalálig, r., 1974; A reimsi angyal, elb., 1975; A feladat, r., 1977  [bolgárul: Szófia, 1981]; A panasz leírása, elb., 1980; Jákob lajtorjája, r., 1982; Jöjjön Lilliputba!, elb., kisr., 1985; Az együttlét, r., 1987; Szegény Sudár Anna, r., 1989; Mi ez az álom?, esszék, interjúk, 1990; A töve és a gallya, lírai esszék, 1991. Életműsorozat: Az ifjú halász és a tó, összegy. novellák, 1992; Vörös és vörös [3 kisregény: A labda, A forma, Vörös és vörös], 1994; Három, r., 1995; A feladat - Mindhalálig. Két kisregény, 1996; Perc-emberkék dáridója, esszék, publ., 1996; Az együttlét. A töve és a gallya, r., 1997.

[AKL,DKA,KMIK,KK3-4,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚML,ÚMIL,MIB8]

JÓLESZ GYÖRGY

(1958): író.

IBBY-díj 1996.

M.: Zsófi és a szombati varázslatok, mesekönyv, 1994; Zsófi és az elvarázsolt varázsló, gyr., 1997.

JOLSVAI ANDRÁS [eredeti név: Juhász István, álnév: Mák István]

(Bp., 1953. dec. 19.): író, újságíró.

M.: Mintha könyvből olvasná, kisr., 1991 [Mák István néven]; Kárpótlom magam. Tárcák, életjelek, 1990-1992, 1992; Ami engem illet, karcolatok, humoreszkek, 1995; Köröndy, vál. írások, 1997.

[MNBCD,KKH]

JÓNÁS CSABA

(1968): költő.

M.: Felderítés, v., 1993.

JOÓ KATALIN

(Rákosszentmihály, 1929. márc. 11.): ifj. író.

M.: Csillag alatt született csapat [Görög Júlia rajzaival], ifj. r., 1979; Kulcs a madzagon [Görög Júlia rajzaival], ifj. r., 1980; Boldogtalan nyár [Görög Júlia rajzaival], ifj. r., Pozsony-Bp., 1983; Ki lesz a húsvéti nyúl? [rajz. Benkő Sándor], képesk. [1987]; A hétfejű pótnagymama [rajz. Foky Emmi és Foky Ottó], képes mese [1988].

[MNBCD,KKH]

JORDÁKY LAJOS

(Kolozsvár, 1913. szept. 6.-Kolozsvár, 1974. nov. 29.): újságíró, történész. [ROM]

M.: A nagy francia forradalom, tan., Kvár, 1939; Spanyolország, tan., Kvár [1939]; Horea, Cloşca és Crişan, Kvár, 1944; A tudományos szocializmus Franciaországban, tan., Kvár, 1945; A márciusi ifjúság, Kvár, 1945; Werbőczy és Martinuzzi, tan., Kvár, 1945; Szocializmus és irodalom, tan., Kvár, 1946; Az erdélyi társadalom szerkezete, Kvár, 1946; Janovics Jenő és Poór Lili. Két színész arcképe, Bk., 1971; Irodalom és világnézet. Cikkek, tanulmányok 1938-1972, Bk., 1973; A szocialista irodalom útján, tan., 1973; A Román Nemzeti Párt megalakulása, tan., Bk., 1974; Szocializmus és történettudomány, tan., Bk., 1974; Kovács Katona Jenő. Emberi kérdés, Bk., 1977; Józsa Béla. Tanulni a múltból, politikai és szépirodalmi írások, tan., vál., Bk., 1978; Az erdélyi némafilmgyártás története 1903-1930, Bk., 1980.

Műford.: S. Simon: Az európai társadalom újjászervezéséről, ford., bev., Bk., 1969.

[MIL,ÚMIL,KMIK,ROMIL,MÉL3]

JOVÁNOVICS MIKLÓS

(Csepel, 1932. ápr. 25.): kritikus, újságíró.

JA-díj 1974; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1983.

M.: Ne haragudjon, hogy levelemmel zavarom. Olvasói levelek Karinthy Ferenchez, s. a. r. [Karinthy Ferencnével], 1994; A Karinthyak. Egy budapesti művészcsalád száz éve képekben 1887-1992, vál. [Karinthy Ferencnével], 1995.

[MIL,KMIK,KK92,ÚMIL]

JÓZSA GYÖRGY GÁBOR

(Bp., 1955. jan. 14.): író, műfordító.

M.: Viaszváros, Bp.-Bk., 1984; Mit kell tudni Ausztriáról?, 1986; Ferenc József zászlai alatt, 1848-1914, 1990. 

JÓZSA ÖDÖN

(Kolozsvár, 1934. júl. 13.): újságíró. [ROM]

M.: Csendes ütközet, rip., Temesvár, 1974.

[ROMIL,KKACs]

JÓZSA PÉTER

(Bp., 1929. jún. 10.-Bp., 1979. márc. 13.): esztéta, szociológus, műfordító.

Kandidátus 1974.

M.: Esztétikai alkotások társadalmi hatása, [franciául és németül is], 1976; Claude Lévi Strauss és a homológ metaforikus kód, 1976; Kód - kultúra - kommunikáció, 1976; Rivolta privata e repressione pubblica, Torinó, 1976; Jel és jelentés a társadalmi kommunikációban, szerk., 1977; A filmkép mint logikai operátor, 1977; Études en sociologie de l'art, 1978; Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez, 1979; Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika, 1980; Két főváros - két regény, olvasásszociológiai kísérlet [Jacques Leenhardt-tal], 1981 [Párizs, 1982]; Az esztétikai élmény nyomában, 1986.

[MÉL3,ÚMIL]

JÓZSA TIVADAR [írói név: Bodosi György]

(Bp., 1925. márc. 24.): költő (orvos).

M.: Az öröm szavai, v., 1964; Kő, kerék, víz, v., 1968; A Nap hiánya, v., 1972; Völgyvallatás, próza, 1980; A szólás vágyával, v., 1980; Illyés Gyula Tihanyban, próza, 1990; Ébresztgetések, v., 1991.

[OSZKK]

JÓZSEF FARKAS

(Balassagyarmat, 1921. aug. 10.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1956, doktora 1986 {1987* ÚMIL,KK96} Akadémiai Díj 1969, 1987; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1975, arany fokozata 1981; Gábor Andor-díj 1995.

M.: "Rohanunk a forradalomba". A modern magyar irodalom útja, 1914-1919, 1957; "Mindenki újakra készül..." I-IV. [az 1918-19-es forradalmak irodalmi termésének forrásértékű szöveggyűjteménye], kiad., 1959-1967; A Magyar Tanácsköztársaság sajtója, tan., 1969; A magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája 1705-1945, szerk., 1972; Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből IV-V. társszerk., 1975, 1977; Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischen Literatur I-II. (társszerk.), 1977-79; Írók, eszmék, forradalmak, tan., 1979; Räterepublik und Kultur, Ungarn, 1919, szerk., 1979; Értelmiség és forradalom. Kultúra, sajtó és irodalom a Magyar Tanácsköztársaságban, tan., 1984; Befunde und Entwürfe, társszerk., 1984; Erkölcs és hivatástudat, irod. tan.-ok, 1989; Studies on György Lukács I-II., társszerk., 1993; Mítosz és utópia. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok, szerk. [Illés Lászlóval], 1995.

[MIL,KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

JUHÁSZ BÉLA

(Gyöngyöshalmaj, 1932. ápr. 25.): irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.

A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1980; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1985; Csokonai-díj 1986; A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1992.

M.: Irodalom és valóság, tan., 1977.

[KMIK,ÚMIL]

JUHÁSZ ERZSÉBET

(Topolya, 1947. ápr. 19.-Újvidék, 1998. szept. 26.): író, irodalomtörténész, kritikus. [JU]

Sinkó Ervin-díj 1975 {1974*ÚMIL}; Az irodalomtud. doktora 1990; Híd Irodalmi Díj 1984; Szirmai Károly Irodalmi Díj 1984; A Forum Könyvkiadó regénypályázatának 1. díja 1984.

M.: Fényben fénybe, sötétben sötétbe, elb., Újvidék, 1975; Homorítás, r., Újvidék, 1980; Gyöngyhalászok, elb., Újvidék, 1984; Nagyapáti Kukac Péter [Csernik Attilával], képzőműv. monogr., Újvidék, 1985; Műkedvelők, r. {v.*ÚMIL}, Újvidék, 1985 [Bp., 1995]; Senki sehol soha, r., Újvidék, 1992; Esti följegyzések. Egy évad a balkáni pokolból, esszék, Újvidék, 1993; Állomáskeresésben, esszék, Pécs-Újvidék, 1993; Tükörképek labirintusa. Tanulmányok a közép-európai irodalmak köréből, Újvidék, 1996.

[KMIK,ÚMIL]

JUHÁSZ FERENC

(Bia, 1928. aug. 16.): költő, szerkesztő.

JA-díj 1950; Kossuth-díj 1951, 1973; A Sztrugai Nemzetközi Költői Estek Nagydíja (Makedónia) 1967, Aranykoszorúja 1992 {1993*ÚMIL}; Radnóti-díj 1971; A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1988; A Művészeti Alap Irodalmi Nagydíja 1991; Az Év Könyve Jutalom 1993; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1994; A Széchenyi Akadémia alap. tagja [1992].

M.: Szárnyas csikó, v., 1949; A Sántha család, elb. költemény, 1950; Apám, elb. költemény, 1950; Új versek, 1951 {1950*ÚMIL}; A jégvirág kakasa, komikus eposz, 1951; Óda a repüléshez, v., 1953; A Nap és a Hold elrablása, verses mesék, 1954; A tékozló ország, eposz, 1954; A virágok hatalma, v., 1955; A tenyészet országa, ögy. v., 1956 [!1957]; Virágzó világfa, vál. v., 1965; Harc a fehér báránnyal, v., 1965; Gedichte, 1966; Mit tehet a költő?, tan., cikkek, interjúk, 1967; A Szent Tűzözön regéi, v., 1969; Anyám, v., 1969 {1970*MIB8}; Vázlat a mindenségről, esszék, 1970; A halottak királya, eposz, 1971; A megváltó aranykard, v., 1973; A mindenség szerelme I-II., ögy. v., 1971-73; Írás egy jövendő őskoponyán, esszék, 1974; Három éposz, 1975; Szerelmes hazatántorgás, v., 1977; Három vers. Három évtized. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában, 1978; Csikóellés, v., 1978; Művei I. Versek és eposzok, II. Eposzok és versek, III. Versprózák, 1978-1980; Remény a halálig, v., 1983; A boldogság, naplóversek, 1984; Halott feketerigó, eposz, 1985; A csörgőkígyó hőszeme, v., 1987; Fekete Saskirály, eposz, 1988 {v.*ÚMIL}; A hazatérő halott, vers, Békéscsaba, 1988; A tízmilliárd éves szív, v., 1989; Föld alatti liliom, v., 1991; A csönd virága, vál. v. [bolgárul: Szófia, 1991]; Krisztus levétele a keresztről, v., 1993; Világtűz, versek 1989-1994, 1994; Pupillák, szonettciklus, 1995; Pipacsok a pokol fölött, v., 1996.

[MIL,ÚML,KKMGY,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

JUHÁSZ FERENCNÉ [Szeverényi Erzsébet]

(Medgyesháza, 1928. aug. 12.-Bp., 1972. dec. 14.): irodalomtörténész.

Az irodalomtört. kandidátusa 1967.

M.: Bródy Sándor: Színészvér. Az ezüst kancsó. A nap lovagja, kiad. és tan., 1969; Bródy Sándor, monogr., 1971.

[MÉL3,ÚMIL]

JUHÁSZ GÉZA [írói név: Fekete Ákos]

(Bácsfeketehegy, 1924. dec. 4.): irodalomtörténész, kritikus, műfordító. [JU]

Az irodalomtud. doktora 1969; Üzenet-díj 1978; Bronzkoszorús Köztársasági Érdemrend 1985 [Belgrád]; A Magyar Népköztársaság Csillagrendje 1989.

M.: Papp Dániel. Egy kimaradt fejezet a magyar irodalom történetéből, monogr., Újvidék, 1965; Könyvek országútján, tan. és bibliogr., Újvidék, 1973; Majtényi Mihály, kismonogr., Újvidék, 1978; Laták István, kismonogr., Újvidék, 1982; Múltunk és jelenünk az irodalomban, tan., cikkek, kritikák, Újvidék, 1983; A fordulat forgatagában, önéletírás, Újvidék, 1983.

Műford.: Vallomások, esszék, Újvidék, 1965; Korok, nézetek, alkotások, esszék, Újvidék, 1968.

[KMIK,ÚMIL]

JUHÁSZ GYULA

(Bia, 1930. szept. 11.-Bp., 1993. ápr. 13. {ápr. 10.*ÚMIL}): történész.

A történettud. kandidátusa 1973, doktora 1978; Az MTA r. tagja 1990; Akadémiai Díj 1977.

M.: Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945, IV-V., s. a. r., 1962-1982; A Teleki-kormány külpolitikája 1939-1941, 1964; Magyarország külpolitikája 1919-1945, 1969; Magyar-brit titkos tárgyalások 1943-ban, 1978; Uralkodó eszmék Magyarországon 1939-1944, 1983; A háború és Magyarország 1938-1945, 1987.

[AKL,DKA,MKK,KK92,MTAA,ÚML8,ÚMIL]

JUHÁSZ ISTVÁN

(Nagyenyed, 1915. ápr. 16.-Kolozsvár, 1984. szept. 13.): történész (református teológiai tanár).

M.: A reformáció az erdélyi románok között, Kvár, 1940; A középkori nyugati misszió és a románság, Kvár, 1942; Bethlen Miklós politikai pere, Kvár, 1945; A székelyföldi református egyházmegyék, Kvár, 1947; Nagyenyedi diákok 1662-1848 [Jakó Zsigmonddal], Bk., 1979.

[ROMIL,ÚMIL,MÉL4]

JUHÁSZ ISTVÁN  [eredeti név: Juhász Ferenc]

(Halmi, Ugocsa vm., 1946. máj. 6.): író, dramaturg.

M.: Kismutatók, bohózat, 1973; Valahol egy sziget, színmű, 1973{1974*KK96}; Tíz közül kilenc, vígjáték, 1974; Félbehagyott nők, vígjáték, Debrecen, 1977 {1976*KK96}; Autópályán, egyfelvonásos, 1977; Máz, komédia, 1979; Feri világgá megy, mesebohózat, 1982 {1979*KK96}; Egy szívdobbanás fele, színmű, 1982; Meghalni Belgrádban, r., 1990; Dáridó, színmű, 1991; Éva éve, r., 1991; Egycsillagos szezon, színmű, 1993; Drágám, színmű, 1997.

[KK92,KK94,KK96,ÚMIL,KKH]

JUHÁSZ JÓZSEF

(Szentistván, 1920. máj. 27.): író, szerkesztő. [1956-tól Kanada]

M.: Idegen partok között, elb., Torontó, 1972; Ablaknyitás, elb., kétnyelvű, Torontó, 1974; Kézfogás. Válogatás a Kanadai Magyar Írók Szövetsége tagjainak munkáiból, kétnyelvű, szerk., Torontó, 1977; Határok nélkül. Válogatás a Kanadai Magyar Írók Szövetsége utóbbi irodalmi pályázatán díjazott és kitüntetett legjobb alkotásaiból, vál., szerk., Torontó, 1979; Éledő őrtűz, ant., vál., szerk., Torontó, 1980; Szabadon - Living Free, ant., felelős szerk., Downsview, 1981.

[Borbándi,MEIL]

JUHÁSZ KATALIN

(Rimaszombat, 1969. nov. 25.): költő. [Szlovákia]

M.: Gerezdek, v., Pozsony, 1994.

[CSMIL]

JUHÁSZ LÁSZLÓ [álnév: Erdős László]

(Kaposvár, 1933. jún. 6.): történész, szerkesztő. [1956-tól Ausztria, NO]

M.: Bécs magyar emlékei, Bécs, 1972; Burgenland. Történelmi útikalauz, München, 1976; Bölcseleti embertan. Az egység nevében, Róma, 1978; Magyarok az Újvilágban, tan., München, 1979; A Héttoronytól Kufsteinig. Magyar rabok idegenben, levelek, visszaeml., München, 1982; Mátyás király Bécsben, München, 1985; Barangolás a magyar múltban - Ez volt a 20. század [válogatás a Szabad Európa Rádió történelmi sorozatának 20. századi anyagából], ant., Lakitelek, 1992.

[Borbándi,MEIL,OSZKK]

JUHÁSZ MARGIT [Mérei Ferencné]

(Kemecse, 1902. ?-Bp., 1965. ápr. 1.): költő, irodalomtörténész.

M.: Búzavirág, v., Nyíregyháza, 1923; Üzenem Ádámnak, v., Nyíregyháza, 1930; Bessenyei-mozaikok, 1934; Meótiszi ének, ifj. tört. r., 1936; Határozz, és kimondtad sorsodat. Jelenet 1848. március Idusán, 1943; Mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi hagyatéka az MTA-n és tájmúzeumainkban [Gazdik Máriával és Pétervári Lászlóval], 1963.

[MIL,ÚMIL]

JUHÁSZ MÁRIA [Váci Mihályné]

(Tatabánya, 1931. szept. 25.): irodalomtörténész, kritikus.

M.: A realizmus változatai, tan., 1985.

[KMIK]

JUHÁSZ PÉTER

(Komádi, 1930. okt. 20.): irodalomtörténész, kritikus, műfordító.

Cirill és Metód Díj, Bolgár Kormánykitüntetés 1969, 1975.

M.: Bolgár elbeszélők, ant., szerk., 1965; A bolgár irodalom története [Sipos Istvánnal], 1966; A bolgár irodalom kistükre, ant., szerk., 1969; Margarétás záporok. Mai bolgár költők, ant., szerk., 1973; Még egyszer a delfinekről. Mai bolgár elbeszélők, ant., szerk., 1973.

Műford.: E. Pelin: Kései aratás, elb. [Sipos Istvánnal], 1962; V. Mutafčieva: Cem szultán, tört. r., 1976; J. Radičkov: Zűrzavar [további cím: Január. Két dráma], d. [1977]; P. Vezinov: Éjszakai felderítés. Kisregények és elbeszélések [ Szenczei Lászlóval], 1979; S. Stratiev: Velúrzakó. Két színdarab [további cím: Velúrzakó, Római fürdő], 1980; J. Radičkov: Kecskeszakáll, elb. [Karig Sárával], 1980; E. Stanev: Lázár és Jézus [Szondi Györggyel] [további cím: Szibin herceg legendája, Tihik és Nazarij,  Antikrisztus], kisr., 1985.

[ÚMIL,MNBCD]

JUHÁSZ R. JÓZSEF [művészneve: Juhász Rocco József]

(Párkány, 1963. júl. 18.): költő, író, performer. [Szlovákia]

M.: Korrszerű szendvics, v., Pozsony, 1989; Van még szalámi, intermediális szakácskönyv, Dunaszerdahely, 1992.

[KKKP:497,CSMIL]

JUHÁSZ SÁNDOR

(1934-1993)

M.: Károly utca, v., elb., 1994.

[MNBCD]

JUHÁSZ SÁNDOR

(1938):

M.: Derengő fény, v. [illusztráció: Lipták György] magánkiad., 1997.

[MNBCD]

JUHÁSZ VILMOS [Juhász, William Patrick]

(Bp., 1899. aug. 21.-New York, 1967. szept. 29.): író, szerkesztő, kultúrtörténész. [USA]

M.: Kis magyar történelem, Róma, 1950; Christianity and the Technical Civilization, Fribourg, 1950; Nationa­lism, Patriotism, Federalism, Párizs, 1951; Church and Society in Hungary, Miffin NY, 1952 {1953 MEIL}; Blue­print for a Red Generation, New York, 1952; The Development of Catholicism in Hungary in Modern Times, New York, 1953; Man behind Iron Curtain, New York, 1954; Tizenhárom magyar remekmű, elb.-ek, vál., szerk., Washington, 1955; Bartók Béla amerikai évei, New York, 1956 [angolul: Washington, 1959]; 1956. A szabadságharc követelései. 1956, New York, 1957 [angolul: New York, 1957]; Flashes in the Night. A Collection of Stories from Contemporary Hungary, szerk. [Abraham Rothberggel], New York, 1958; The Catholic Church in Hungary in the Post-Stalinist Era, New York, 1959; Hungarian Social Science Reader, 1945-1963, München, 1965; Magyar irodalmi lemezek, Washington, 1963; Új égtájak, szerk. [Gömöri Györggyel], lírai ant., Washington, 1969.

[Borbándi,MEIL]

JUHOS-KISS JÁNOS

(Szék, 1959. jan. 12.): költő. [ROM, 1988-tól MO]

M.: Bensőm szorítása, v., 1996; Létezésünk kötelesség, v., 1997.

JULOW VIKTOR

(Debrecen, 1919. aug. 21.-Debrecen, 1982. jan. 15.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1968; Csokonai-díj 1975.

M.: Fazekas Mihály, monogr., 1955; Árkádia körül, tan., 1975; Csokonai Vitéz Mihály, monogr., 1975; Fazekas Mihály összes művei I-II., s. a. r. [Kéry Lászlóval], 1955; Csokonai Vitéz Mihály összes művei, s. a. r. [kritikai kiad.], 1975-1978; Csokonai debrecenisége, 1981.

Műford.: H. Fielding: Tom Jones, r., 1950; H. Fielding: A néhai nagy Johathan Wild úr élettörténete, r., 1954; T. Smollett: Roderick Random, r., 1960; F. Bacon: Esszék avagy Tanácsok az okos és erkölcsös életre, 1968.

[MÉL4,MTAA,ÚMIL,OSZKK]

JUNG KÁROLY

(Gombos, 1944. jún. 26.): költő, műfordító, író (etnográfus). [JU/MO]

Neven-díj 1965; Az irodalomtud. doktora 1984; Bazsalikom-díj 1979, 1987; Üzenet-díj 1988; Híd Irodalmi Díj 1991; Ortutay Gyula-emlékérem 1993.

M.: Ég az erdő, v., Újvidék, 1968; Leng, v., Újvidék, 1970; Bájoló, gyv., Újvidék, 1975; Ami nincs, v., Újvidék, 1977; Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások, Újvidék, 1978; Táltosok, ördögök, garabonciások. Bevezetés népi hiedelmeink - babonáink - világába, Újvidék, 1985; A szépen zengő pelikánmadár. Jugoszláviai magyar népmesék, ant., vál., szerk., Újvidék, 1986; Hiedelemmondák és hiedelmek. Adatok Gombos népi hitvilágához, Újvidék, 1990; Barbaricvm, v., Újvidék, 1991; Köznapok és legendák. Tanulmányok a népi kultúráról, Újvidék, 1992; Adalékok a jugoszláviai magyar néprajzkutatás történetéhez, Újvidék, 1992; Az emlékezet útjain. Ötvenöt olvasmány a néphagyományról, esszék, Újvidék, 1993; Mondavilágunk I-IV. [Bognár Antallal], 1990-93; Őrszerek könyve, tan., Újvidék, 1994; Összefüggések és kapcsolatok. Esszék, tanulmányok a peremvidék népi kultúrájáról, Újvidék, 1997.

Szerk.: A sárkányölő királyfi. Szerb népmesék Vuk Karadžić gyűjtéséből, vál., szerk., a fordítást az eredetivel egybevetette és az utószót írta, Újvidék, 1987; Mátyás király országlása, mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál. Jung Károly, elmesélte Bognár Antal. Újvidék, 1990; Szent Péter atyafisága, mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál. Jung Károly, elmesélte Bognár Antal, Újvidék, 1992;  Rózsa Sándor menedéke, mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál. Jung Károly, elmesélte Bognár Antal, Újvidék, 1993; Tündér Ilona kertje, mesék, jugoszláviai magyar gyűjtésekből vál. Jung Károly, elmesélte Bognár Antal, Újvidék, 1994.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

JUSTUS PÁL

(Pécs, 1905. ápr. 7.-Temesvár, 1965. dec. 28.): író, költő, műfordító.

M.: Fekete ormok alatt, v., 1925; Az utak éneke, v., 1931; A marxizmus közgazdasági elméletének vázlata, 1945; Mi a szocializmus?, 1945; A szocializmus útja, 1945; Szocialista politika, 1946; A fasizmus gazdasági és társadalmi alapjai, 1947; A monopolkapitalizmus gazdasági szerkezete, tan., 1947; A kapitalizmus kialakulása, 1947; Mai francia elbeszélők, ant. vál., szerk. [Balázs Györggyel], 1959; Végrendelet, v., 1981.

Műford.: F. Engels: A család, az állam és a magántulajdon keletkezése, 1946; Shakespeare szonettjei, 1956; L. Andrejev: A hét akasztott ember története, elb., 1958; P. Mac Orlan: Ködös utakon, r., 1958; G. de Maupassant: Péter és János, kisr., 1958; J.-R. Bloch: ... és Társa, r., 1959; P. Gascar: Állatok és emberek, elb., 1959; J. Romains: Az autóbuszok rohama, elb., 1959; J.-P. Sartre: Egy vezér gyermekkora. - A fal, elb.-ek, 1959; B. N. Polevoj: Messze a front mögött, r., 1960; V. Pozner: A vesztőhely, elb., 1960; A. Zweig: Visszavágások, elb., 1960; P. A. Szazsin: Tramontana, r., 1961; F. Erpel: A megfestett világ, tan. [Dús Lászlóval], 1962; A. Schwarz-Bart: Igazak ivadéka, r., 1962; B. A. Lavrenyov: A negyvenegyedik, kisr., 1963; C.-H. de Saint-Simon válogatott írásai, 1963; A Drezdai Képtár. Modern Képtár, Bp.-Lipcse, 1964; Y. Gandon: Az Éden nyomában, útirajz [Szijgyártó Lászlóval, F. Solti Erzsébettel], 1964; R. Merle: A sziget, r., 1964; D. Milhaud: Életem partiturája, visszaemlékezések, 1964; J.-P. Sartre: A szavak, visszaemlékezések, 1964; V. B. Sklovszkij: Így éltünk... visszaemlékezések, 1964; Voltaire: XII. Károly svéd király története, 1965; L. M. Reissner: Holdfényes Afganisztán, vál. írások, 1966; V. B. Sklovszkij: Érzelmes utazás. - A Zoo, visszaemlékezések, 1966; W. Weitling válogatott művei, 1966; Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban, emlékezések [Balabán Péterrel], 1967; S. de Beauvoir: A megtört asszony, kisr.-ek [Rajman Katalinnal], 1972; M. Gorkij: Malva, elb., 1972; L. Andrejev: A kormányzó, elb., 1974;

[OSZKK,MIL,MÉL1,ÚMIL]