JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA
SZEGED

Művelődés
1990-1991

REPERTÓRIUM

 

SZAKDOLGOZAT

KONZULENS :
Dr. PAJOR ENIKŐ

KÉSZÍTETTE:
SZABÓ PÁLNÉ

1997.


TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető
Előszó
Időrendi leírás
Tárgymutató
Szerzői névmutató
Idézetek jegyzéke
Bibliográfia


Bevezető

A repertórium a "Művelődés" c. folyóirat két évét (1990-1991) dolgozza fel.

Szerkezete:

1. A cikkek bibliográfiai leírása, a közlés sorrendjében, növekvő tételszámmal. A leírás részei: tételszám, cím, szerző, füzetszám, oldalszám. (Az évfolyamjelzés minden oldalon felül szerepel.)

2. A szerzői névmutató a szerzőket emeli ki. (Szerzőknek tekintettem a zeneszerzőket, s az interjúk készítőit is.) Egyéb névanyag, tehát a cikkben szereplő személy- és földrajzi nevek a tárgyszórendben találhatók.

3. A tárgyszavak a sokirányú feltárást teszik lehetővé. Megalkotásuknál, a fő szempont a címben megfogalmazott tartalom. (Ha ez nem bizonyult elegendőnek, a teljes szöveg volt az irányadó.) Minden tétel több besorolást is kapott: pl. Csíkszereda, régizene fesztivál, - az ABC mindhárom helyére bekerült.

Szeged, 1997. október


Előszó

A "Művelődés" c. romániai magyar folyóirat repertóriumát tartja kezében az olvasó. Mivel szakdolgozatról van szó, terjedelmét tekintve rövidebb, mint nagy elődje, a "Művelődés 1976-1985 Repertórium".

A lap története szorosan összefügg a romániai politikai eseményekkel, nevezetesen az 1989. decemberi népfelkeléssel. Nem vagyok hivatott arra, hogy történelmileg vagy politikailag elemezzem ezt az eseményt, az azonban bizonyos, hogy a lap újraindulását ennek is köszönheti.

"Lehetne magunkat áltatni azzal, hogy egyszer, több évtizeddel ezelőtt a "Művelődés" már tetszhalott-állapotba került, aztán derűsebb napokon föléledt, s talán még tanúi lehetünk újabb talpra állásának, de hamis ábrándokra akkor sincs szükség, ha a kifürkészhetetlen és minden változatot tartalmazó jövőben már csupán ez maradt az egyetlen "remény". (1)

Véleményem szerint nem kell különösebb kommentár a fent idézett sorokhoz. Könnyedén felismerhető belőlük az a lelkiállapot, amely 1985 után jellemezte az erdélyi újságkiadással kapcsolatos reményeket.

De térjünk vissza napjainkhoz! A "Művelődés" iránti igényt leginkább az a gyorsaság jellemzi, amilyen hamar a lap újraindult... A bukaresti szerkesztőség mellett, hamarosan megalakul a kolozsvári és csíkszeredai fiókszerkesztőség is (1990. februárja , ill. márciusa). 1991. júliusában a lap életében változás áll be:

- Kolozsvárra költözik a szerkesztőség, az Erdélyi Múzeum Székházába,
- Szabó Zsolt személyében új főszerkesztőt neveznek ki,
- Mezei József főszerkesztő helyettes lesz,
- Gagyi József és Horváth Arany főmunkatárs,
- Kassay Miklós és R. László Ferenc az olvasószerkesztők.

Az indulásnál jelen lévő munkatársak, továbbra is teljes létszámban a lap munkatársai : Lévai K. Zsuzsa, Magyari Vincze Enikő, Szőke Magdolna, Lakó Attila, Winter Péter...

Nyomdai gondokkal is küszködött a lap: "a bukaresti nyomdaipar legnagyobb dicsőségére, tíz hónapig készült..."(2)

A "Művelődés", hűen a hagyományokhoz, folytatja többirányú tájékoztatását. Hűséggel szolgálja a művelődés, iskolai és iskolán kívüli ügyét. Az állandó rovatok, (Vadrózsák, Enciklopédia, Kórusaink történetéből, stb.) biztosítják a folyamatosságot. A maga nemében továbbra is egyedülálló a lap, a témák sokszerűsége, változatossága keretében.

S végül, nem elhanyagolható az az eszmei tartás, amely a cikkeken keresztül kisugárzik. Biztat, erőt ad, a nehézségek, keserűségek idején.

Kívánunk még további sikereket a lapnak!


Időrendi leírás

39(1990)

1
Meg kellett történnie! / Mezei József. 1. sz. 1. p.
Az 1989. decemberi forradalom Romániában. A felelős szerkesztő előszava.

2
Szürke szonettek pergamentekercsekre / Kányádi Sándor. 1. sz. 2-3. p.
vers

3
Kőből kenyér / Horváth Imre. 1. sz. 4. p.
vers

4
Égő évek / Markó Béla. 1. sz. 4. p.
vers

5
Jó magot vetettünk! / Horváth Andor. 1. sz. 5-6. p.
A decemberi népforradalomról.

6
Késés / Szilágyi Domokos. 1. sz. 6. p.
vers

7
Egy színdarab forrástájékáról / Sütő András. 1. sz. 7-8. p.
Az "Advent a Hargitán" c. színdarab születéséről.

8
Sorvasztó láncreakció / Balogh József. 1. sz. 9-10. p.
A könyvtárügy háttérbe szorítása, a könyvtári hálózat színvonalának hanyatlása.

9
Szétzilált kazlak / Cseke Gábor. 1. sz. 10. p.
(Külföldre szakadt testvéreimnek.) vers

10
Dinamit / Dinescu, Mircea. (Balogh József fordítása.) 1. sz. 11. p.
vers

11
A harag napja / Blandiana, Ana. (Balogh József fordítása.) 1. sz. 11. p.
vers

12
Van senkim se / Caraion, Ion. (Balogh József fordítása.) 1. sz. 11. p.
vers

13
Szilveszter és újév napja : Hiedelemhátterű szokáscselekmények a Sóvidéken / Barabás László. 1. sz. 12-13. p.
Néprajzi leírás

14
Verses újévi köszöntők : Gyermekek köszöntői. 1. sz. 14. p.

15
Kántáló énekek újév napjára. 1. sz. 14. p.

16
Újjászülető lapunk / Mezei József. 1. sz. 15. p.
Az 1985 decemberében megjelent cikkek kapcsán a román kultúrpolitikáról.

17
Korunk jellemző vonása / László Tihamér. 1. sz. 15. p.
(László T. A száguldó fejlődés korában c. műve alapján.)
A technika fejlődésével lépést tartva, megfelelő szakszókincs kialakítása szükséges nyelvünkben.

18
Egyre nagyobb tömegek / Brassói Fuchs Hermann. 1. sz. 15-16. p.
(B.F.H. "Élőszóban és írásban" c. műve alapján.)
Az új ismeretek széleskörű ismertetése megfelelő szakképzettséget igényel!

19
A tudomány népszerűsítés / Gábos Zoltán. 1. sz. 16. p.
(G.Z. "Mindenki hasznát látja" c. műve alapján.)
A tudomány népszerűsítése az előadót és a hallgatót is gazdagítja.

20
Az ismeretterjesztés / Molnár Jenő. 1. sz. 16. p.
(M.J. "Népszerűsítés - ismeretterjesztés" c. műve alapján.)
Az ismeretterjesztés elsősorban az általános műveltséget növeli.

21
Miért szűntünk meg? / Mezei József. 2. sz. 1. p.
A "Művelődés" c. lap 1985. decemberi megszűnéséről. A felelős szerkesztő előszava.

22
"Elég volt egy felsőbb utasítás" / Horváth Arany. 2. sz. 2-3. p.
Interjú Mikó Lőrinccel, az Unitárius Egyházközség jogi és gazdasági tanácsosával, a Bartók Béla hazaszállításakor, 1989. július 7-én tartott zenés áhítatról.

23
Egy mondat a zsarnokságról / Illyés Gyula. 2. sz. 4-5. p.
vers

24
A kultúrforradalom sebei / Marino, Adrian. 2. sz. 6. p.
"Kulturális nemzetgyilkosság" a Ceausescu-korban.

25
Szerveződő fiatalok / Balogh F. András. 2. sz. 7. p.
MADISZ alakuló ülés.

26
Újság születik? / ifj. Deme László. 2. sz. 8. p.
1989. december 23-án újra megjelent a Székely Újság Kézdivásárhelyen.

27
Hűlt helye a kályhának (is) / Máriás József. 2. sz. 8-9. p.
A Szatmárhegyi községi könyvtár múltjáról, életéről, terveiről.

28
Bőgatya és farmer / Herédi Gusztáv. 2. sz. 9. p.
A "Művelődés" c. lap eddigi sorsa, jövendő küldetése.

29
"Periszkóp" a láthatáron / Kocsik József. 2. sz. 11. p.
Interjú az aradi színiegyüttes új vezetőjével.

30
Mikó Imre - Erdély Széchenyije / Egyed Ákos. 2. sz. 12-14. p.
Az "Erdélyi Múzeum Egyesület" megalapítójának élete, és az Erdélyi Múzeum bemutatása.

31
Advent a Hargitán / Sütő András. 2. sz. 15-32. p.
Színjáték 2 részben.

32
Csoda az európai végeken / Mezei József. 3. sz. 1. p.
Az össztársadalmi megbékélés nem következhet be egyből. Törékeny még a demokrácia.

33
Egy századik évfordulóra emlékezve / Salvanu, Virgil. 3. sz. 2-3. p.
1890 októberében, Szebenben volt a Román Nemzeti Párt konferenciája. Akkor, a monarchiában, a románok, Ceausescu idején a magyarok voltak elnyomva.

34
Jókívánságok az újrainduló Művelődésnek / Nagy Olga. 3. sz. 3-4. p.
"Bátran folytassa amit abbahagyott, ne feledje régi célkitűzéseit"

35
Rekviem egy újságíróért / Ujj János. 3. sz. 4. p.
1989. szeptember 17-én elhunyt Znorovszky Attila, a "Művelődés" volt riportere, s az aradi "Periszkóp" társulat volt rendezője.

36
Európai idő / XXX. 3. sz. 4. p.
1990. január 27-én jelent meg az "Európai idő" c. független hetilap.

37
Kalákára biztató / Horváth Arany. 3. sz. 5. p.
1990. februárjában Kézdivásárhelyen farsangi kalákát rendeztek.
"Ne keljen ki sírjából többé a zsarnokság alábocsátott sötét szelleme."

38
Csángó magyarok között / Horváth Arany. 3. sz. 8-9. p.
Interjú Kallós Zoltánnal. A néprajzkutató Lészpeden, Szabófalván, Klézsén gazdag anyagot gyűjtött.

39
Könyvártól a szabadegyetemig / Kovács Nemere. 3. sz. 9-10. p.
Pezsdüljön a közösségi élet! Magyar könyvtárost a könyvtárakba, több magyar nyelvű könyvet a boltokba, új kaszinókat, egyesületeket - vallja a szerző.

40
Megalakult a KEMKE / Balázs Sándor. 3. sz. 10. p.
Az RMDSZ Kolozs megyei elnökének írása a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Közép-erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületének megalakulásáról.

41
Népi kultúra, önismeret, öntudat / Faragó József. 3. sz. 12-13. p.
A nemzeti kultúra egyetlen pászmáján sem feledkezhetünk meg a népi kultúráról!

42
Öntevékeny színjátszás - ma / Kötő József, dr. 3. sz. 13. p.
Minőségi színjátszást kell teremteni.

43
Édesgyermek / Herédi Gusztáv. 3. sz. 13-14. p.
Édesgyermekünk a műkedvelés. A KEMKE mindenirányú műkedvelés támogat.

44
Nincs éles határvonal / Erdős Tibor, Cs. 3. sz. 14. p.
A KEMKE tervezett feladatairól

45
Otthon - a lelkekben. Interjú Simén Domokos lelkésszel / Magyari Vincze Enikő. 3. sz. 15. p.
A csíkszeredai unitárius lelkész a valláserkölcsi nevelésről, az egyház művelődésben vállalt szerepéről vall.

46
Versek a Romániai Magyar Szóban / Cseke Sándor. 3. sz. 16. p.
Előszó.

47
Változások / Komán János. 3. sz. 16. p.
vers

48
Éjszakai szonett / Gál Éva Emese. 3. sz. 16. p.
vers

49
Magunkra vessünk / Kiss Jenő. 3. sz. 16. p.
vers

50
Január / Magyari Lajos. 3. sz. 16. p.
vers

51
Képeslap '89 Karácsonya előtt / Balla Zsófia. 3. sz. 17. p.
vers

52
Legyen kezes! / Horváth Imre. 3. sz. 17. p.
vers

53
Köztetek / Kercsó Attila. 3. sz. 17. p.
vers

54
Tükrök mélyén / Vieru, Ioan. (ford. Cseke Gábor) 3. sz. 17. p.
vers

55
A sepsiszentgyörgyi magyar nemzetiségi találkozó alkalmából nyilatkozik Tőkés László / Aradits László. 3. sz. 18-19. p.
A békéltetés szolgálata a román és magyar nép között.

56
A kurdokról is szó volt / Bajor Andor. 3. sz. 19-20. p.
Kántor László beszélgetése Bajor Andorral a kisebbségek állapotáról.

57
Hogy mi is itthon érezhessük magunkat / Boros Zoltán. 3. sz. 20. p.
Egyetlen romániai magyar sem kérte a határok kiigazítását. "nem kértük magunknak Erdélyt, csak azt, hogy mi is itthon érezhessük magunkat."

58
Feladva a gyanúpert / Iosifescu, Mircea. 3. sz. 20. p.
Tomcsányi Mária riportja az Atomfizikai Intézet főmunkatársával, a Romániai Magyar Szóban megjelent cikke kapcsán, mely az 1990 márciusi véres zendülésre reagált. ("Így hát akasszatok fel engem is.")

59
Népi szertartásmesterek dicsérete / Boldizsár Zeyk Imre. 3. sz. 22-24. p.
A mesterség leírása, s a tordaszentlászlói Csányi László - szertartásmester - életének ismertetése.

60
Öntözőversek / közreadja Boldizsár Zeyk Imre. 3. sz. 24-25. p.
A tordaszentlászlói néprajzi kör gyűjtéséből.

61
EX LIBRIS pályázat / Farkas Árpád. 3. sz. 25-26. p.
Mikes Kelemen születésének 300. évfordulója alkalmából a Háromszéki Mikes kelemen Művelődési Egyesület és a Megyei Könyvtár pályázati felhívása.

62
Tervezett cikksorozat kórusaink történetéből / Benkő András. 3. sz. 26. p.
Egyházi és világi kórusok történetét mutatja be a szerző a "Művelődés" hasábjain.

63
Tojásíró kalákában Gyimesközéplokon / Kardalus János. 3. sz. 27-28. p.
Mihók Márika csángó tojásíró bemutatása.

64
Mihók Márika írott tojás-mintái / Kardalus János. 3. sz. 29. p.
rajz

65
Táncalkalmak Bihardiószegen / Dánielisz Endre. 3. sz. 30. p.
A szőlőhegyi táncmulatság és a szüreti bál lefolyásának leírása, szüreti dalok ismertetése.

66
Hírünk a nemzetközi néprajzi bibliográfia újabb kötetében / Faragó József. 3. sz. 32. p.
A romániai magyar néprajzi kutatások közlése az "Internationale Volkskundliche Bibliographie" (nemzetközi néprajzi bibliográfia) hasábjain.

67
A föld napja / Hayes, Denis. 3. sz. 33. p.
Az első "Föld napja" akció kezdeményezője levelének közlése.

68
Pro és kontra natúra / Veres József. 3. sz. 34-35. p.
A biokorrézió környezetpusztító hatása. Az emberi környezet és az élő természet érdekei összeegyeztetése.

69
Nemcsak kenyérrel él az ember / XXX. 3. sz. 35. p.
A Ceausescu-féle statisztikák hazug voltáról.

70
Szász Károly kiállása a haladás ügye mellett / Magyari András. 3. sz. 36-37. p.
A nagyenyedi kollégium neves professzorának élete, az Állami Levéltár (Kolozsvár) anyaga alapján.

71
Székelyföld mindig zöld / Méhes György. 3. sz. 38-48. p.
Népi játék két részben.

72
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 3. sz. 49. p.
Közhasználatú idegen szavak.

73
Átmenet / Mezei József. 4-5. sz. 3. p.
A civil társadalomra hosszas küszködés útján lehet berendezkedni.

74
Ceausescu pere / Liiceanu, Gabriel. 4-5. sz. 4-5. p.
A diktátor perét azért kell újra lefolytatni, hogy a valódi demokrácia létrejöhessen. Lelki megtisztulásra van szükség.

75
Emlékezések a forradalomra / Gagyi József. 4-5. sz. 6-7. p.
Összeállítás Csatlós Lóránt, Jakab Levente, Katona Hajnal és Szász Éva visszaemlékezéseiből.

76
Jövendőnk sorskérdései / Horváth Arany. 4-5. sz. 8. p.
Fábián Ernő kovásznai pedagógus az "Ige" c. református hetilap profiljáról, célkitűzéseiről beszél, valamint Kőrösi Csoma Sándor születése 200. évfordulójának megünnepléséről.

77
A szülőföld szeretete / Inczefi Tibor. 4-5. sz. 9. p.
A rugonfalvi iskola Makkai Sándor oskolamester nevét vette fel 1990-ben. (Makkai Sándort az 1848-as szabadságharc után várbörtönre ítélték.)

78
Szépteremtő kaláka 1990. / Gagyi József. 4-5. sz. 10-11. p.
A gyergyószárhegyi alkotótáborról beszél a tábor igazgatója, Zöld Lajos újságíró. Szárhegyen egy önerőből felújított kolostorban tizenhatodik alkalommal rendeztek alkotótábort.

79
Kelt levelem Erdélyben / Horváth Arany. 4-5. sz. 13. p.
Megemlékezés a Budapesten rendezett "Magyar menyegző" c. néptánc-találkozóról.

80
Látóhatár - krónika / Boér Jenő. 4-5. sz. 14. p.
Hat évi szünet után 1990. febr. 25.-én újraindult a temesvári Diákművelődési Ház magyar nyelvű önképzőköre, a Látóhatár. 1990. április elsején csendes tiltakozó estet rendeztek a marosvásárhelyi véres események kapcsán.

81
Zenetársaság alakult / Benkő Judit. 4-5. sz. 15. p.
1989. dec. 31-én megalakult a "Kolozsvári Zenetársaság", majd "Romániai Magyar Zenetársággá" bővült.

82
Márton Áron líceum / Mezei József. 4-5. sz. 16. p.
Csíkszeredán 1990. május 25-26-án a város legtekintélyesebb iskolája felvette Márton Áron, néhai katolikus püspök nevét.

83
Határszéli riport / Enyedi Zsolt. 4-5. sz. 18-19. p.
Nagykárolyi sorsok: emigrálók és otthonmaradók.

84
Közművelődési egyesületek születnek / Sylvester Lajos. 4-5. sz. 20. p.
A háromszéki Mikes Kelemen és a torjai Apor Péter művelődési egyesületek alapszabályai.

85
Fiatalok néprajzkutató programjai / Bardócz Sándor. 4-5. sz. 22-23. p.
"Fiatalok Hagyományőrző Szakosztálya" néven néprajzkutató társaság alakult a kolozsvári RMDSZ néprajzi szakosztályaként.

86
Romániai magyar sajtó - 1990. jegyzék / XXX. 4-5. sz. 24. p.
A jegyzék az 1990-ben megjelent újságok címét közli - megyénként csoportosítva.

87
Erdélyi János és az erdélyi magyar népköltészet / Faragó József. 4-5. sz. 29-31. p.
Erdélyi János népköltészeti munkásságának vázlatos felidézése - születésének 175. évfordulója alkalmából.

88
Vámszer Géza emlékezete / Sata Kinga Koretta. 4-5. sz. 32-34. p.
Az erdélyi falukutató mozgalom elsői közé tartozott. Udvarhelyi és csíkszeredai éveiről vall.

89
Orbán Balázs iskolái / Albert Dávid. 4-5. sz. 35-36. p.
Az 1829-ben született székely tudós iskoláiról.

90
"Amit előtte egyetlen király sem tett..." / Csetri Elek. 4-5. sz. 36-39. p.
500. éve, 1490. április 6-án Bécsben elhunyt Mátyás király. Teljességgel felismerte a kultúra szerepét a nép helyzetének javításában.

91
"Kolozsvár legnagyobb fia!..." / Mezei József. 4-5. sz. 40. p.
Mátyás király halálának 500. évfordulóját csendesen ünnepelték meg.

92
Emlékdal Mátyás király haláláról / Ismeretlen költő. 4-5. sz. 40. p.
Vers, 1490-ből.

93
A Klastromrét pere / Murádin Jenő. 4-5. sz. 41. p.
A nagybányai táj védelmében indított első, közvéleményt megmozgató akció sikerrel zárult.

94
Varju nemzetség / Kós Károly - Vasas Samu. 4-5. sz. 45-58. p.
Dráma négy felvonásban. Kós Károly azonos c. regényét színpadra alkalmazta Vasa Samu.

95
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 4-5. sz. 59. p.
Mátyás király

96
Kegyhely és ünnepe. - Csíksomlyó, pünkösd / Gagyi József összeállítása. 6-7. sz. 3-11. p.
Az összeállítás célja, hogy több szempontból is közelítve képet nyújtson arról a jelenségről, amely évente ismétlődően lejátszódik Csíksomlyón.

97
"Szép Szűz Mária, könyörögj érettünk" / Horváth Arany. 6-7. sz. 12-13. p.
Pillanatkép a búcsúról.

98
Jöjj, Szentlélek Úristen / Kertész Gyula. 6-7. sz. 14. p.
Ének és kotta.

99
Egyházi kórusgyűjtemény / Benkő András. 6-7. sz. 14. p.
A "Művelődés" hasábjain többszólamú egyházi művek megjelentetését tervezi a szerző.

100
Békés otthonok építője / Horváth Arany. 6-7. sz. 15-16. p.
Dóczi Pál alsócsernátori ács bemutatása.

101
Ioannes Kájoni Régizene Fesztivál Csíkszeredán / Szabó András. 6-7. sz. 18-19. p.
A csíki Székely Múzeum igazgatójának megnyitó beszéde az 1990. június 7-9-ig tartó fesztiválon.

102
Zárszó / Kostyák Alpár. 6-7. sz. 17. p.
A fesztivál zárszava.

103
A régizene fesztivál tegnap és - ma / Boér Károly. 6-7. sz. 19. p.
A szervező visszapillantása az elmúlt fesztiválokra, s az 1990.-i "félreértéseire".

104
Erős várunk nekünk az ének / Benkő Judit. 6-7. sz. 18-19. p.
Tizennégy éves kényszerszünet után, a jobbágyfalvi Művelődési Otthonban rendezték meg a nyárádmenti kórusok találkozóját.

105
Kórustalálkozó Tordaszentlászlón / Csortán Márton. 6-7. sz. 21. p.
A tordaszentlászlói dalkör 1988-ban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Az elmaradt ünnepséget 1990-ben tarthatták meg, a Kolozs megyei RMDSZ Művelődési Bizottsága és a KEMKE jóvoltából Tordaszentlászlón, László napján.

106
Barátság fesztivál / Oláh István. 6-7. sz. 22. p.
Hogy érzik maguk a nemzetiségek a mai Romániában?

107
Alkalom a megmérettetésre / Magyari Vincze Enikő. 6-7. sz. 23. p.
Elindul egy építészeti kisvállalkozás: a csíkszeredai "Arc-stúdió".

108
Interjú Pávai Istvánnal / Simonffy Katalin. 6-7. sz. 25. p.
A magyar népzenei lemezek kiadásának nehézségeiről beszél a zenész szakember.

109
Akik előttünk jártak / Salamon Ferenc. 6-7. sz. 26. p.
Bathó János és ifj. Bathó János - a tanító apa és lelkész fia zene iránti elkötelezettségéről, népművelő tevékenységéről Albisban.

110
Műkedvelő mozgalom Margittán / Papp Attila. 6-7. sz. 27. p.
A katolikus, református és zsidó vallásúak műkedvelő mozgalmairól 1900-tól napjainkig.

111
Válaszok fel nem tett kérdésekre / Oláh Sándor. 6-7. sz. 28-29. p.
A szociológiai kutatások során, minden, a beszélő által megemlített epizódot meg kell hallgatni. Fontos tényeket tartalmazhat.

112
Kerítések / Keszeg Vilmos. 6-7. sz. 30-31. p.
A mezőségi Detrehemtelepen található kerítések formájáról, funkciójáról.

113
Udvarlás a moldvai Lészpeden / Faragó József. 6-7. sz. 32-33. p.
Az 1950-es évek szokásairól.

114
Bánffyhunyadi faragók / Vasas Samu. 6-7. sz. 33-35. p.
A kalotaszegi mélyfaragás hagyományait ma is folytatja új nemzedék.

115
Harasztosi nyári tánc / Török Albert. 6-7. sz. 35. p.
A székelyudvarhelyi mérnök a Kolozs megyei Harasztos egyik népszokását írja le.

116
Gyergyóremetei vízifűrész / Zakariás Attila. 6-7. sz. 36. p.
1987. nyarán Hargita megyében figyeltek meg egy működő vízifűrészt.

117
Néhány szatmári népmonda / Bura László. 6-7. sz. 39. p.
A szatmári táj egyes helyeihez fűződő népmondák ismertetése.

118
Bözödi György történetírói munkássága / Egyed Ákos. 6-7. sz. 40-41. p.
(Elhangzott az író temetésén, 1990. január 13-án.) Az 1913-ban, Bözödben született szépíró a székelység ősi történetét, valamint az 1848/1849-es erdélyi forradalom történetét tárta fel.

119
Kuruckori kászoni szemle / Imreh István - Pataki József. 6-7. sz. 41-43. p.
A "Kászonszéki krónika" c. tanulmány egyik része a szemle, mely a kuruc időkről szól.

120
Gyergyószentmiklós gazdasági élete 1870 és 1940 között / Garada Dezső. 6-7. sz. 44-46. p.
Az 1907. decemberében várossá nyilvánított nagyközségről.

121
Matematikai élet az erdélyi régiségben I. / Tóth Sándor, T. 6-7. sz. 47-49. p.
A matematika építőköveiről, a számokról olvashatunk, - a rovásszámokról, a római, és a cirill betű-számokról.

122
Szászrégen műemlék jellegű templomai / Bíró Donát. 6-7. sz. 50-52. p.
Az 1330-ban, gótikus stílusban épült evangélikus templom, az 1774-ben épült ortodox templom, és a sokévszázados református templom története.

123
ZÖLD / Magyari Vincze Enikő. 6-7. sz. 53-54. p.
Az ökológia szó jelentéséről.

124
Tajték (Tőkés Lászlónak) / Farkas Árpád. 6-7. sz. 55. p.
Vers. A "Legszebb versek a romániai művelődési sajtóban 1990. tavaszán" c. válogatásból.

125
A düh szonettjei / Székely János. 6-7. sz. 55-56. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

126
Egyszer majd arcom is elkészül / Farkas Árpád. 6-7. sz. 56. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

127
Március / Király László. 6-7. sz. 56-57. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

128
Kígyóbőr / Bajor Andor. 6-7. sz. 57-58. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

129
Romániai magyar négykezesek / Tompa Gábor - Visky András. 6-7. sz. 58. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

130
Oda az anyanyelvhez / Kiss Jenő. 6-7. sz. 59. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

131
Ameddig élsz / Balla Zsófia. 6-7. sz. 59. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

132
Ébredés / Egyed Emese. 6-7. sz. 59-60. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

133
Meddő mentés / Horváth Imre. 6-7. sz. 60. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

134
A szellem megmaradása / Markó Béla. 6-7. sz. 60. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

135
Beteljesülés / Adonyi Nagy Mária. 6-7. sz. 60. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

136
Kisemberi / Lászlóffy Aladár. 6-7. sz. 60. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

137
Psalmus Transsylvanicus (Szenci Molnár Albert emlékére) / Kovács András Ferenc. 6-7. sz. 61. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

138
Bözödi György sírjánál / Ferenczes István. 6-7. sz. 61. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

139
Első mese Elődnek / Pataki István. 6-7. sz. 61. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

140
Freskó Virágvasárnap / Lászlóffy Csaba. 6-7. sz. 61. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

141
Megközelítések / Molnos Lajos. 6-7. sz. 62. p.
Vers. A "Legszebb versek ..." c. válogatásból.

142
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 6-7. sz. 63. p.
Néprajz.

143
Látogatóban a széki néptánctáborban / Nyárádi András. 8. sz. 3-4. p.
A Romániai Magyar Zenetársaság és Szék falva polgármestere a széki hagyományok őrzése végett, néptánctábort szerveztek 1990. július 12-19-ig.

144
Földrehajló Szivárvány / Horváth Arany. 8. sz. 5-7. p.
Bálványosi folklórünnepség romániai magyarok, magyarországi románok és magyarok, dobrudzsai törökök és tatárok, lipovánok, oroszok, erdélyi cigányok és moldvai csángó népdalénekesek részvételével.

145
Pillanatképek egy élő múzeumról / Magyari Vincze Enikő. 8. sz. 8. p.
Alsó-Csernátonban (Kovászna megye) a Bod Péter Közművelődési Egyesület 1973. január 24. óta működteti a múzeumot, ahol mesterségeket is lehet tanulni.

146
Magyar művelődési és irodalmi körök Kárpátalján / Máriás József. 8. sz. 10-12. p.
A beregszászi "Illyés Gyula", az ungvári "Drávai Gizella", s a nagyszőlősi "Bartók Béla" egyesületek példaadó anyanyelvi és nemzeti művelődési munkájáról.

147
Európai horizontok felé / Sántha Attila. 8. sz. 13-14. p.
Jegyzetek az 1990. július 21-29. között tartott nyári szabadegyetem irodalmi, történelmi és politikai előadásairól.

148
Hunyjunk szemet / Liiceanu, Gabriel. 8. sz. 15. p.
(ford. Mezei József) Shakespeare "Hamlet" c. műve kapcsán a mai romániai életről...

149
Az egyház a népnevelés szolgálatában / Szabó Lajos. 8. sz. 16. p.
A csíkmadarasi plébános sorai az egyház történelmi nevelő szerepéről.

150
"Nem a romlást, hanem a változást..." / Gagyi József. 8. sz. 17-18. p.
Szabó Judit néprajzkutató a mai élet néprajzi vonatkozásairól, a hagyományok továbbéléséről beszél.

151
Csillagok a máglyán / Boros Zoltán. 8. sz. 18. p.
A szerző az 1989. december 22-i eseményekről ír.

152
Sütő András 1989. december 22-i beszédének videofelvétele. 8. sz. 18. p.
"Éljen a testvériség, éljen az Új Románia, amely minden fiának valóban édesanyja lesz..."

153
Boros Zoltán 1989. december 24.-i műsorából. 8. sz. 19. p.
A temesvári események, Tőkés László kálváriája.

154
Interjú Sütő Andrással / Galbács Pál. 8. sz. 19. p.
A szemműtét után hazatérő író vall életéről, a marosvásárhelyi eseményekről.

155
Interjú George Sbarceával / Boros Zoltán. 8. sz. 20-21. p.
A román író magyar nyelven írt műveiről, Dsida- és Kosztolányi-fordításairól.

156
Folyóiratszemle / Tomcsányi Mária. 8. sz. 21. p.
Szubjektív lapszemle a "Hét", a "Családi tükör", s a "Helikon" c. lapokból.

157
Újjáalakult egy nagymúltú művelődési egyesület / Kovách Géza. 8. sz. 22. p.
Az 1881. január 16-án alakult aradi "Kölcsey Egyesület" története, újraalakulása.

158
A "Kelemen Lajos" Műemlékvédő Társaság Alapszabálya. 8. sz. 23-24. p.
A Kolozsvárott székelő társaság célja a kegyeleti, építészeti, egyházi (stb.) jelentőségű romániai vagy más nemzetiségekkel közös érdekű műemlékek szellemi és jogi védelme.

159
A "Kelemen Lajos" Műemlékvédő Társaságért / Balogh Ferenc. 8. sz. 25-26. p.
A KLMT ideiglenes elnöke az 1990.-ben alakult társaság tevékenységéről vall.

160
"Isten az én jó lelkiismeretem" / Saszet Géza. 8. sz. 27-28. p.
(A négyszáz éves vizsolyi Biblia üzenete.)
Károli Gáspár bibliája mindmáig, felekezet nélkül, az egész magyar nép bibliája.

161
Kölcsey igaza / Balogh Edgár. 8. sz. 29-30. p.
Pályakép, az 1790. augusztus 8-án, Sződemeteren született költőről, a nemzeti imádság szerzőjéről - születésének kétszázadik évfordulója alkalmából.

162
"Hétszer hét kövön át" / Kántor Lajos. 8. sz. 31. p.
(Remenyik centenárium) Száz éve született Kolozsváron Remenyik Sándor költő.

163
Egy barátság dokumentumaiból / Hantz-Lám Irén. 8. sz. 32. p.
Remenyik Sándor barátsága a Pécsett élő Lám Bélával. "A pécsi minaret" c. verse - emlék pécsi tartózkodásáról.

164
Iskola-névadó ünnepélyek Csíkmindszenten / Sipos Gábor. 8. sz. 33. p.
A csíkmindszenti iskola 1990. június 30.-án Nagy István festőművész nevét, a fitódi iskola, Nagy Imre helyi születésű gyulafehérvári kanonok nevét vette fel.

165
Matematikai élet az erdélyi régiségben II. / Tóth Sándor, T. 8. sz. 34-36. p.
A matematika tanítása a XVI. századtól a XIX. századig.

166
A hiányzó Szentlélek / Lászlóffy Csaba. 8. sz. 37-44. p.
Monodráma.

167
Gyógyító színház - az odafigyelés művészete / Magyari Vincze Enikő. 8. sz. 45. p.
Gyergyószentmiklóson 1984. óta működik a "Figura" kísérleti színház. Bocsárdi László vezető vall tevékenységükről.

168
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 8. sz. 47. p.
Nyárádmelléki dal.

169
Színházas kálvária / Mezey József. 9. sz. 1. p.
Főszerkesztői előszó a sepsiszentgyörgyi, és a bukaresti színházakról.

170
Nyolcvanas évek / Veress Dániel. 9. sz. 1-5. p.
A hatalom kultúrát romboló szerepéről, a sepsiszentgyörgyi színházat érő támadásairól.

171
Kinek kell a színház / Stoicescu, Liliana, (ford. Mezei József). 9. sz. 5-8. p.
Interjú Andrei Serbannal: a Bostonból érkezett rendező gondolatai politikáról, színházról.

172
CSIT-'90 / Gagyi József. 9. sz. 8. p.
Csíksomlyón 1979 óta minden év szeptember első vasárnapján megrendezik a Csíkszeredai Ifjúsági Találkozót.

173
Bertalan-nap Széken / Keresztes Zoltán. 9. sz. 10-11. p.
Történeti visszatekintő.

174
A szerencsés tizenharmadik Kerámiavásár Árcsón / Gagyi József. 9. sz. 12-14. p.
Fényképes beszámoló.

175
Volt egyszer egy kiállítás / Máthé Mózes. 9. sz. 15-17. p.
Bírálat Bukarest építészetéről.

176
Háromszáz éve született Mikes Kelemen. 9. sz. 18. p.
Sepsiszentgyörgyön nyilvános tudományos ülésszakot rendeztek a évforduló tiszteletére.

177
Gitáriskola - 3 / Gáspár Attila. 9. sz. 19-21. p.
Gyakorlati oktatás kotta melléklésével.

178
Kő és téglatornácok XIX. századi divatja Erdővidéken / Zakariás Attila. 9. sz. 22-26. p.
Ismertetés rajzos mellékletekkel.

179
Tutajozás a Görgény folyón / Bíró Donát. 9. sz. 27-29. p.
Az ősi mesterség története a XVII. századtól, napjainkig.

180
Matematikai élet az erdélyi régiségben III. / Tóth Sándor, T. 9. sz. 30-33. p.
XVI. és XVII. századi matematikai nyomtatványokról.

181
ZÖLD / Magyari Vincze Enikő. 9. sz. 34-35. p.
A rovat címének magyarázata:(egésZség - Önreflexió - toLerancia - szoliDaritás).

182
Két szerep - egy személy : a lakodalmas gazda / Balázs Lajos - Bíró Zoltán. 9. sz. 35. p.
A Hargita megyei Csíkszentdomokoson a lakodalmi ünnep mindenese a lakodalmas gazda.

183
Néprajzi hagyományok Csíkszentmárton községben / Tekse Antal. 9. sz. 42-44. p.
Részlet a községről írt monográfiából : természeti monda, tréfás mesék, szólásmondások, időjárással kapcsolatos mondások, kurjantások, csujogatók, találós kérdések közlése.

184
A kolozsvári bál / Tabéry Géza. 9. sz. 45-48. p.
Történelmi egyfelvonásos. Szereplők : Bolyai Farkas, Teleki Ferenc, Teleki József és Teleki Anna (báró Kemény Simonné).

185
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 9. sz. 49. p.
Közhasználatú idegen szavak.

186
Apáczai Csere János nyomdokában / Szabó Piroska. 10. sz. 1-2. p.
Kolozsvárott ünnepélyes tanévnyitót tartottak október elsején a Református Líceumban.

187
Nincs, nincs elfeledve a dal / Boldizsár Zeyk Imre. 10. sz. 3-4. p.
Várfalván, szeptember kilencedikén, kórustalálkozót rendeztek.

188
A remény jövőt keres / Horváth Arany. 10. sz. 5. p.
Augusztusban a Budai Várban nemzetiségi népünnepélyt rendeztek. Terv született a csángó magyarok taníttatásáról is.

189
Az aradi tizenhármak / Mezei József. 10. sz. 6. p.
Megemlékezés október hatodikáról.

190
Tévé-tudósítás 1990. október hatodikáról / Koncz György. 10. sz. 7. p.
Méltóságteljes megemlékezés.

191
Hétszáz esztendő emlékezete / Kántor László. 10. sz. 8. p.
A hétszáz éves szucsáki templom története.

192
Újra itt a Siculus! / Antal T Áron. 10. sz. 11-13. p.
Interjú Csiszár Antal hajdani és mostani főrendezővel, az 1990-ben (hosszú szünet után) megrendezett zenei fesztiválról.

193
Az újraindulás esélyeiről / Magyari Vincze Enikő. 10. sz. 13-15. p.
Vélemény a Siculusról: van még mit tanulni...

194
Kórusaink történetéből I. / Benkő András. 10. sz. 15-16. p.
A Küküllődombói Unitárius Dalkör története.

195
Mi a hagyomány? / Gagyi József. 10. sz. 17. p.
Elméleti írás egy tágabb körű értelmezés lehetőségeiről.

196
Gitáriskola IV. / Gáspár Attila. 10. sz. 18-20. p.
Gyakorlati oktatás kotta segítségével.

197
Törekvések a néphagyomány iskolai oktatására / Andrásfalvy Bertalan. 10. sz. 21-24. p.
Gondolatok a néphagyomány oktatásának múltjáról, lehetőségeiről.

198
Jánosfalvi Sándor István székelyhoni utazása a két Homoród mellett / Faragó József. 10. sz. 24-26. p.
A hányatott életű néprajzkutató élete, s főműve ("Székelyhoni utazás") - méltatlanul el lett feledve.

199
Néprajzosok vándorgyűlése / Gagyi József. 10. sz. 26-28. p.
1990. szeptember 22-23-án Csíkszeredán , a Kriza János Néprajzi Társaság vándorgyűlést tartott.

200
Mikes egy kolozsvári Mátyás-iskoladrámában / Pintér Márta Zsuzsa. 10. sz. 29-31. p.
Adalékok Mikes Kelemen életéhez. (A szöveg előadásként hangzott el a Mikes Kelemen születésének 300. évfordulója alkalmából Sepsiszentgyörgyön rendezett tudományos ülésszakon).

201
A kolozsvári osztóbírák intézménye / Kovács György. 10. sz. 32-34. p.
Történeti visszapillantás. (1603. január 2-án választotta a kolozsvári "Száz férfiak tanácsa" az első nyolc osztóbírót.)

202
Matematikai élet az erdélyi régiségben / Tóth Sándor, T. 10. sz. 35-37. p.
Erdélyi matematikai kéziratok a XIV.-XVIII. századokból és a XIX. század elejéről.

203
ZÖLD / Magyari Vincze Enikő. 10. sz. 38-39. p.
Környezetszennyezés és környezetvédelem.

204
Audiencia / Havel, Václav. 10. sz. 40-45. p.
Színmű.

205
Eseménynaptár / Mezei József. 10. sz. 46-48. p.
Október 1. - október 31.-ig.

206
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 10. sz. 49. p.
Szállóigék.

207
Porából megéledt Főnix / Kiss András. 11-12. sz. 1-4. p.
1990. január 5.-én újraalakult az Erdélyi Múzeum Egyesület. A cikk történeti visszatekintés, krónika és előrepillantás is egyben.

208
Néprajzi könyvkiadásunk múltjáról, jelenéről és jövőjéről / Szabó Zsolt. 11-12. sz. 5-6. p.
Hozzászólás a Kriza János Néprajzi Társaság 1990. szeptember 22-23-án tartott vándorgyűlésén.

209
Értékmentés vagy értékrablás / Gál Mária. 11-12. sz. 6-7. p.
Interjú Kötő Józseffel, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatójával.

210
"A kísérletezés természetesebb lesz ezután..." / Gagyi József. 11-12. sz. 8. p.
A hazai magyar színművészet gondjairól beszél Béres András, a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet tanára.

211
A hiányzó család / Túrós Endre. 11-12. sz. 9-12. p.
Intézeti gyermekek nevelése.

212
Az Úrnak rendelése / Takács Éva. 11-12. sz. 12. p.
Zarándoklat Medjugorjebe egy mozgáskorlátozottal.

213
A kapcsolat művészete / Magyari Vincze Enikő. 11-12. sz. 13-14. p.
Interjú Köllő Sándor csíkszeredai grafikussal, 1990. október 19-én megnyílt egyéni kiállításán.

214
Hajszálgyökerek Máramarosban / Mazalik Alfréd. 11-12. sz. 15-17. p.
Az Iza partját megörökítő művészekről.

215
Menedéke volt Magyarózd / Tóbiás Áron. 11-12. sz. 18-19. p.
Megemlékezés Horváth István költőről.

216
Magyarózdi kántálások és karácsonyi beköszöntők / Horváth István gyűjtései. 11-12. sz. 19. p.

217
Az egyház (vallás) szerepe az identitástudat megőrzésében / Nagy Olga. 11-12. sz. 19-20. p.
(Elhangzott az 1990. október 5-7 között Békéscsabán megtartott Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencián.)

218
Emlékül Veronkának / Bura László. 11-12. sz. 23. p.
Dsida Jenő "Veronika-lelkek" c. versét (kelt, Szatmáron, 1925. december 24-én) lelték fel egy emlékkönyvben.

219
Kórusaink történetéből / Kiss Ferenc, K. 11-12. sz. 24-25. p.
A somosdi férfikar - a kórustalálkozók házigazdájának története.

220
Bibliakiállítás a váradi Ady Líceumban / Aradits László. 11-12. sz. 25. p.
Interjú Kelemen István református lelkésszel, a négyszáz éve kiadott vizsolyi bibliáról, a Biblia-Ismereti Kör kiállításáról.

221
"A szeretet igéje és a gyűlölet konkolya" / Schönberger Jenő. 11-12. sz. 26-27. p.
A nagybányai káplán a békés egymás-mellett-élést hirdeti.

222
Megállt Krisztus a Szeret partján / Pozsony Ferenc. 11-12. sz. 28. p.
Lőrincz Györgyné (sz. Hódorog Luca) moldvai csángó parasztasszony látomása Krisztusról.

223
Karácsonyi népénekek / Pozsony Ferenc gyűjtése. 11-12. sz. 29-30. p.
A gyűjtés színhelyei: Klézse, Külsőrekecsin, Lujzikalagor, Dálnok, Magyarszovát és Páva.

224
Kézdialmási betlehemezés / Pozsony Ferenc közlése. 11-12. sz. 34-35. p.
A szöveg Finta Géza (adatközlő) 1931-es kéziratos füzetéből való.

225
Jézus-altatók / Sebestyén Dobó Klára gyűjtése. 11-12. sz. 34-35. p.
A gyűjtés színhelye: Lészped. Időpontja: 1950.

226
"Magánleveleket írtam..." / Gagyi József. 11-12. sz. 36. p.
Interjú Demény István Pál folklórkutatóval, aki magyar népdalszövegek kutatásával foglalkozik.

227
Gitáriskola V. / Gáspár Attila. 11-12. sz. 37-41. p.
Gyakorlati képzés kotta melléklésével.

228
Benkő József emlékezete / Csűrös István. 11-12. sz. 42-43. p.
A székelyföldi polihisztor (pap-tanár-természettudós) tragikus sorsa, nagyszerű teljesítménye.

229
Az aradi középkori latin írásbeliség kérdéséhez / Kovách Géza, dr. 11-12. sz. 43-46. p.
Történeti visszapillantás az aradi káptalan keletkezése, helye, működésére.

230
ZÖLD / Magyari Vincze Enikő. 11-12. sz. 46-47. p.
Világképváltás a környezetvédelemben.

231
Kiről nevezték el a nagybányai István-tornyot? / Nagy Béla, dr. 11-12. sz. 48-49. p.
Válaszkeresés a numizmatika (éremtan) segítségével.

232
Matematikai élet az erdélyi régiségben V. / Tóth Sándor, T. 11-12. sz. 50-53. p.
Kéziratok a XIV.-XVIII. századból és a XIX. század elejéről Kolozsvárott, Nagyenyeden, Székelyudvarhelyen és Brassóban.

233
Megmosolyogni való lógiák / Veres József. 11-12. sz. 54. p.
Újkeletű, érdekes tudományágakról.

234
Uzoni leányok / Sombori Sándor. 11-12. sz. 55-60. p.
Népszínmű.

235
Eseménynaptár / Mezei József. 11-12. sz. 61-62. p.
Az 1990 november 2-től december 31-ig tartó időszakról.

236
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 11-12. sz. 63. p.
Humor


 

40(1991)

237
Boldog új évet / XXX. 1. sz. 1. p.
"Elmondhatjuk, hogy mögöttünk van, ha maradványaival kísért is, az a korszak, amelyben csak láncainkat veszthettük el."

238
Nekünk hamar eljött a háború / Horváth Arany. 1. sz. 2-4. p.
Egy háromszéki magyar katona visszaemlékezése 1989. decemberére, a temesvári utcai harcokra.

239
Sárhegy szelleme / Dávid Gyula. 1. sz. 4-6. p.
Tíz éves szünet után újra román-magyar írótalálkozó volt Gyergyószárhegyen.

240
Gyorsmérleg a "Kriterion" Könyvkiadó 1990-es terméséről / Szabó Gyula. 1. sz. 7. p.
A huszonegy éves múlt legszegényebb termése volt...

241
Lakáskérdés és lakáspolitika / Sebestyén György. 1. sz. 8. p.
Elméleti kérdésekről, gyakorlati megvalósításról.

242
"...de az elnök azt mondta, hogy meg fogja fontolni." / Galbács Pál. 1. sz. 11. p.
Interjú Tom Lantossal, az Egyesült Államok Képviselőházának tagjával. "Én azt az ötletet is felhoztam, hogy Kolozsváron a magyar Bolyai Egyetem is legyen megalapítva. Ebben nem egyeztünk meg, ..."

243
"...E földről én el nem futhatok ..." / Váli József. 1. sz. 12. p.
Interjú a kárpátaljai magyar költővel, Vári Fábián Lászlóval és az erdélyi magyar költővel, Farkas Árpáddal.

244
Szatmári sajtópanoráma / Mezei József. 1. sz. 13-15. p.
Szatmárnémetiben új irodalmi-művészeti-művelődési lap jelent meg, "Szamoshát" címmel.

245
Gellért Sándor szavalóverseny Szatmárnémetiben / XXX. 1. sz. 16. p.
Az RMDSZ és MADISZ által rendezett verseny decemberben zajlott le.

246
Kikkel dolgozunk majd együtt? / Gagyi József. 1. sz. 17. p.
Csíkszeredán Kulturális Felügyelőség alakult.

247
Kórusaink történetéből / Benkő András. 1. sz. 18. p.
A szászcsávási énekkar, a legrégebbi, ma is működő énekkar.

248
Gitáriskola 6. / Gáspár Attila. 1. sz. 19-21. p.
Gyakorlati oktatás kotta melléklésével,

249
Csorgó újítás és esővarázslás a sónai szászoknál / Pozsony Ferenc. 1. sz. 22-28. p.
Pünkösd előtt kettő héttel minden évben elvégzik ezt a munkát a szász faluban. Hasonló funkciójú varázslás a székelyeknél, románoknál, magyaroknál is van.

250
Amíg pillog a láng / Kányádi Sándor. 1. sz. 29-31. p.
A jiddis népköltészeti antológia története.

251
Válogatás a Kányádi Sándor fordította jiddis népköltészeti antológiából. 1. sz. 31-33. p.

252
A bosszú motívuma a tatár eposzokban / Mahmut, Nedret. 1. sz. 33-37. p.
Elemzés a "Sora Batír" és az "Edighi Batír" c. eposzok alapján.

253
Honnan ered a lipován elnevezés? / Marinescu, Mihail. 1. sz. 38-40. p.
Több válasz is van a kérdésre, de egyik sem bizonyított.

254
Cigány népballadákról / Benkő Irén. 1. sz. 40-42. p.
1938-1944 között Csenki Imre és Csenki Sándor gyűjtötték össze a püspökladányi cigányság dalkincsét. 1980-ban jelent meg a "Cigány népballadák és keservek" c. kötet.

255
Hétszáz éves Szamosújvár / Sebestyén György. 1. sz. 43-44. p.
A III. Endre által 1201. január 6-án kiállított okmányban szerepel először a város ősi neve. (Gerlahida)

256
A fémnyomó mesterség / Bura László. 1. sz. 44-46. p.
Ismertetés.

257
ZÖLD / Magyari Vincze Enikő. 1. sz. 47-48. p.
Ökológia a politikában.

258
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 1. sz. 49. p.
Felfedezők - utazók.

259
Farsangolás a tévé körül / Mezei József. 2-3. sz. 1. p.
Csökkentették a magyar nyelvű műsoridőt...

260
Alapítványok jelene és jövője / Tomcsányi Mária. 2-3. sz. 2-3. p.
Beszélgetés Horváth Andorral, a Művelődési Minisztérium államtitkárával a Frankfurtban tartott nemzetközi szimpóziumról.

261
Jó napot kívánok, kedves nézőink! / Tomcsányi Mária. 2-3. sz. 4. p.
Felajánlás a magyar nyelvű műsorok anyagi támogatására.

262
Közművelődés '90 / Kötő József. 2-3. sz. 5. p.
Kis Jancsi József, a kalotaszentkirályi "Hagyományőrző Csoport" vezetője szerint, törvényes keretek között kellene segíteni a közművelődés ügyét.

263
Eredetiség, különbözőség és deszinkronizálás / Magyari Vincze Enikő. 2-3. sz. 6-8. p.
Interjú Szalay Zoltánnal a "Hargita Állami Székely Népi Együttes" művészeti vezetőjével, a csíkszeredai együttesről.

264
Weidenthal - 1990. nyarán / Boér Jenő. 2-3. sz. 9. p.
Az ellehetetlenült helyzet miatt a lakók zöme emigrált az NSZK-ba. A falu elnéptelenedett.

265
Patinás nevet vettünk fel / Oláh Tibor. 2-3. sz. 10-11. p.
1990. végén Kolozsvárott megalakult a Kemény Zsigmond Társaság.

266
SICULUS '90. (Könnyűzenefesztivál). 2-3. sz. 11. p.
Felhívás a fesztiválon való részvételre.

267
Az identitástudat változása / Keszeg Vilmos. 2-3. sz. 12-13. p.
Elméleti ismertetés.

268
Hozzászólás a csíksomlyói búcsú kérdéséhez / Lengyel Zsolt, K. 2-3. sz. 14-16. p.
A búcsú történetéről.

269
"Egyre több kérdés merül fel..." / Gagyi József. 2-3. sz. 18. p.
Beszélgetés Virág Magdolnával, a Kriza János Néprajzi Társaság vezetőségi tagjával. Visában, egy mezőségi faluban tanítóként dolgozik, s a gyermekek vallásos életét kutatja.

270
A vicosi program / Gagyi József. 2-3. sz. 19. p.
Ismertetés, egy, az USA-ban lefolytatott kísérletről: munka és tanulás az indiánoknál.

271
Kultúraszemléletünkről - egy film ürügyén / Magyari Vincze Enikő. 2-3. sz. 20-21. p.
John Boorman : Smaragderdő c. filmje kapcsán, a kultúrák egymás mellett éléséről.

272
Démétér gyermekei / Borsos Béla. 2-3. sz. 21-24. p.
Törekedjünk harmóniára a természettel! Védjük meg a termőföldet! A cikk a "Harmadik Párt" c. folyóiratban jelent meg először.

273
Az Idő-ember mesél / Varga Gábor. 2-3. sz. 25-28. p.
Portré Kós Károly polihisztorról. (építész, író, ideológus)

274
Élclapjaink / Mezei József. 2-3. sz. 29. p.
A nagyváradi "Fakutya" és a csíkszeredai "Tromf" megjelenése.

275
Nők és férfiak / Sinkó Zoltán. 2-3. sz. 30-31. p.
Humoreszk a "Fakutya" c. lapból.

276
A "Fakutya" nélkül szomorúbbak volnánk / Fehér József. 2-3. sz. 30-31. p.
A "Fakutya" c. lap alapítója a lap népszerűségéről, olvasók, kollégák visszajelzéseiről.

277
Nyomozom a Fakutyát / Peterdi Pál. 2-3. sz. 31-32. p.
Humoreszk a "Fakutya" c. lapból.

278
Horváth Imre legújabb aforizmái. 2-3. sz. 32. p.
A "Fakutya" c. lapból.

279
A Pletyka hírügynökség jelenti / XXX. 2-3. sz. 32. p.
Politikai humor a "Fakutya" c. lapból.

280
Tragedinol / Bajor Andor. 2-3. sz. 33. p.
A legismertebb erdélyi humorista írása a "Fakutya" c. lapban.

281
Rejtvények / Karinthy Frigyes. 2-3. sz. 33-34. p.
A "Fakutya" c. lapból.

282
Vendégjárás / Orbán János, dr. 2-3. sz. 34. p.
Mottó : Önök írták, nem mi! A "Fakutya" c. lapból.

283
Kórkép a csendről / Tóth Ágnes. 2-3. sz. 35. p.
Paródia a kórházról. A "Fakutya" c. lapból.

284
Búcsúbeszéd / Nagy Bandó András. 2-3. sz. 35. p.
Verses paródia olvasási szokásainkról. ("Fakutya")

285
"..csak eredeti dolgokat közlünk - első kézből..." / Gagyi József. 2-3. sz. 36-37. p.
D. Kiss János, a csíkszeredai "Tromf" c. lap főszerkesztője beszél célkitűzéseikről.

286
Mikulások bűvkörében / Kiss János, D. 2-3. sz. 36-37. p.
Vers a "Tromf" c. lapból.

287
A TROMFPRESS javasolja / Bereczki Sándor. 2-3. sz. 38. p.
Mi legyen az új román valuta? Politikai paródia.

288
Tromfol a front / Bálint András. 2-3. sz. 38-39. p.
Reagálás Coja, Ion dr. a Nemzeti Megmentés Frontjának AZI c. lapjában megjelent cikkére. Téma: a nemzetiségi kérdés.

289
Erősödik az ŐMT / Szucher Ervin. 2-3. sz. 39. p.
(ŐMT = Ősi Magyar Tűzhely). Politikai humor a "Tromf" c. lapból.

290
Felismerés / Lokodi Imre. 2-3. sz. 40. p.
Vicc a Ceausescu házaspárról.

291
Rútság-királynő kerestetik / Bölöni Domokos. 2-3. sz. 40. p.
Humoreszk a "Tromf" c. lapból.

292
Erdei oskola / Kiss János, D. 2-3. sz. 41. p.
Allegorikus állatvers a "Tromf" c. lapból.

293
Gitáriskola / Gáspár Attila. 2-3. sz. 42-44. p.
Gyakorlati oktatás kotta melléklésével.

294
Népi etika / Nagy Olga. 2-3. sz. 45-48. p.
A paraszti etika sajátos szintéziséről.

295
"Gyöngyökkel gyökereztél..." / Tánczos Vilmos. 2-3. sz. 49-50. p.
Az archaikus, apokrif népi imádságok műfaja még ma is él. A szerző mezőségi példákat idéz.

296
A ház szerepe a lakodalomban / Balázs Lajos, dr. 2-3. sz. 51-53. p.
A ház és a lakodalom környezetrendszerének több irányból történő bemutatása.

297
Hímes tojás / Cseh Tibor. 2-3. sz. 54-56. p.
Az ősi kultusz és a szimbólumok történetéről.

298
Az ukrán "piszanka" és "krasanka" / Cseh Tibor. 2-3. sz. 57. p.
A hímes tojás kultuszának Ukrajnában van a legközpontibb szerepe a világon.

299
A székelység rendi tagolódása 1848. - Agyagfalva - előtt / Imreh István. 2-3. sz. 58-59. p.
A statisztikák is azt tanúsítják, hogy a székelység hosszú évszázadokon át megtartotta ősi státuszát, tagolódását.

300
Fogaras 1291-1991 / Sebestyén György. 2-3. sz. 60-62. p.
Az ősi város és a vár története.

301
Vallomás - szószékről / Beyer M. Katalin. 2-3. sz. 62-65. p.
Mi késztette az építészt a negyedszáz erdélyi faragott szószéket bemutató kiállítására, s album készítésére? A mellékletben Magyarvalkó, Alsócsernátor, Vermes, Aranyosgerend faragott szószékeit láthatjuk.

302
A szászrégeni céhek és ipartestületek történetéből / Bíró Donát. 2-3. sz. 66-67. p.
Időpont: a XVI. századtól a XX. század közepéig.

303
Az európai művelődés tükröződése egy XVI. századi erdélyi magánkönyvtár anyagában / Jakó Klára. 2-3. sz. 68-70. p.
Martinus Haczius váradi kisprépost könyvszeretetéről, természettudományos érdeklődéséről kapunk képet. Gyűjteményének része volt a Ptolemaiosz-kódex is, mely egykor Mátyás király tulajdonát képezte, Hacziushoz Vitéz János elkobzott könyveivel együtt kerülhetett.

304
Évtizedünk tudományosságának reményteljes ágazata a genetika / G. C. a "Newsweek" nyomán. 2-3. sz. 71-72. p.
Milyen új módszereket használnak fel az orvosok a gyógyításban?

305
ZÖLD / Magyari Vincze Enikő. 2-3. sz. 72-73. p.
Egy emberarcú világért : a technika az embert kell hogy szolgálja.

306
Ma is bölcs kalendáriumi regulák / Csorba Csaba, dr. 2-3. sz. 74. p.
Verses étkezési útmutatások az 1630-1658-as évekből.

307
Évfordulós naptár / Mezei József. 2-3. sz. 75-80. p.
Február 2. - április 23-ig.

308
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 2-3. sz. 81. p.
Fotó.

309
Szellemek őrállása az Őrhegyen / Birtók József. 4. sz. 1-3. p.
Séta Nagyenyeden, az Őrhegyen lévő tanársíroknál.

310
Kirándulás a Bethlen-fához / Horváth Arany. 4. sz. 3-4. p.
Köble József tanár visszaemlékezése egykori tanárára Jékely Lajosra (=Áprily Lajos költő).

311
Intézmények születése / Gagyi József. 4. sz. 5. p.
Interjú Ferenczes Istvánnal, a Hargita megyei Művelődési Felügyelőség főfelügyelőjével. A főfelügyelő a csíkszeredai Állami Székely Népiegyüttesről, a Népszínházról és a Várszínházról beszél.

312
Felmondólevél / Ferenczes István. 4. sz. 5. p.
"..nem akarok további részese lenni, az intézményes kultúra további züllesztésének..."

313
Kölcsey-hagyományok éledése Szatmárnémetiben / Ligeti L. Zoltán. 4. sz. 6. p.
1991. február 19-én bejegyezték a Kölcsey-kör létrejöttét.

314
A maga-teremtette Nap / Gagyi József. 4. sz. 7-10. p.
Beszélgetés Márton Árpád festőművésszel, a csíkszeredai Csíky Székely Múzeumban rendezett kiállítása kapcsán.

315
A nyelvvédelem jegyében / Máté László. 4. sz. 10-11. p.
A Batsányi-kör által szervezett Kazinczy Nyelvművelő Napokról, a Szlovák Nemzeti Tanács hírhedt 517/1990. sz. nyelvtörvényéről ír a szerző.

316
A tökéletes hűség / Horváth Arany. 4. sz. 12-13. p.
Portré a Helsinkiben élő magyar származású fotóművészről, Rácz Istvánról.

317
A kantele születése / ford. Rácz István. 4. sz. 14. p.
Vers.

318
Kié ez a kis mező? / ford. Rácz István. 4. sz. 15. p.
Vers.

319
A család társadalma / Magyari Nándor László. 4. sz. 16-19. p.
Családi fotók alapján elemzi a szerző a családi funkciók változását.

320
Az iskola társadalmasítása / Bartos Tibor. 4. sz. 20-24. p.
A cikk a "Harmadik Part" (Teljességügyi Értesítő) 1990. májusi számában jelent meg. Miben kell változnia a ma iskolájának? - kérdezi a szerző.

321
Adalékok a "svéd modell" megismeréséhez / Magyari Vincze Enikő. 4. sz. 25-26. p.
Löfgren, Orvar svéd antropológus tanulmánya alapján vázolja fel a szerző a svéd nemzeti identitás és kultúra alakulását.

322
Gitáriskola / Gáspár Attila. 4. sz. 27-29. p.
Gyakorlati oktatás kotta melléklésével.

323
Népi etika / Nagy Olga. 4. sz. 30-32. p.
Munka és jólét valláserkölcsi indítékai a paraszti etikában.

324
Farsangtemetés Csíkszentmártonban / Tekse Antal. 4. sz. 33. p.
Csíkszentmártonban a népi kultúra elsorvadt. Egyetlen túlélő hagyományos ünnep, a farsangtemetés, - a téltemetés, tavaszkezdés ünnepe.

325
A szászrégeni kádármesterségről / Bíró Donát. 4. sz. 34-38. p.
A mesterség története - 1749-től 1924-ig.

326
A porció, kvártély és forspont gondja Kászonban (1650-1750) / Imreh István - Pataki József. 4. sz. 40-42. p.
Kászon népének nehéz helyzetéről.

327
Bán Imre az egyetemes magyar kultúra tudós ismertetője / Dankó Imre. 4. sz. 42-43. p.
1989. március 17-én elhunyt a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem nyugalmazott tanára.

328
ZÖLD / Magyari Vincze Enikő. 4. sz. 43-44. p.
A környezetvédelem témája az oktatásban.

329
Évfordulós esemény-naptár / Mezei József. 4. sz. 45-48. p.
1991. április 23-tól június 2-ig.

330
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 4. sz. 49. p.
Népszokások.

331
Csak önmagunkra támaszkodhatunk / Dávid Gyula. 5-6. sz. 1. p.
1990. május 20-án Brassóban létrehozták az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet. (EMKE) Az egyesület elnöke feladataikról ír.

332
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Alapszabálya /
5-6. sz. 2-4. p.

333
Intézmények és felületek / Gagyi József. 5-6. sz. 5. p.
Interjú Simon Endre festőművésszel, a Maros megyei Kulturális Felügyelőség felügyelőjével. Helyiségi gondokkal küzd a bábszínház, az uszoda, a múzeumok, a színház.

334
A költő - Krisztus temploma / Horváth Arany. 5-6. sz. 6-7. p.
Méltóbb helyre költözzön a fehéregyházi Petőfi Múzeum! A költő összeroncsolt domborműve szívfacsaró látvány...

335
Keményen meg kell küzdeni a minőségért / Nagy Miklós Kund. 5-6. sz. 8-9. p.
Interjú Selmeczi György zeneszerző-karmesterrel művészi pályájáról, Marosvásárhely zenei életéről.

336
Terefere fehér-feketében / Forró Miklós, angyalosi. 5-6. sz. 11. p.
Beszélgetés Nagy P. Zoltán csíkszeredai fotóművésszel alkotói pályájáról.

337
Egy sikeres magánlap rövid története / Deák Levente. 5-6. sz. 12. p.
A "Hunyad Megyei Hírlap" névvel indult lap új neve : Corvin Magazin. Varga Károly főszerkesztő nyilatkozik a lap történetéről.

338
Csendben tiltakozom / TGL. 5-6. sz. 13. p.
A cikk a Corvin Magazin 16. számában jelent meg.

339
Hogyan működik a létrehozott keret? / Magyari Vincze Enikő. 5-6. sz. 14-15. p.
Egy építészeti kisvállalkozás történetének újabb fejezetei. - Mi történt az Arc-Stúdió tagjaival?

340
Teleki Sámuel könyvesháza / Deé Nagy Anikó. 5-6. sz. 16-19. p.
A Teleki-téka története.

341
Búcsú Öllerer Józseftől / Tomcsányi Mária. 5-6. sz. 20. p.
Operatőrként a televízióban dolgozott, a lap munkatársa is volt. Utolsó alkotása a Teleki-tékáról szóló film.

342
Egy antropológusnak legalább háromszor kell megszületnie / Gagyi József. 5-6. sz. 21. p.
Interjú Borsányi László dr. antropológussal, az ELTE adjunktusával, pályájáról, kutatási élményeiről.

343
A család társadalma / Magyari Nándor László. 5-6. sz. 22-27. p.
Milyen többletet nyújt a családi környezet?

344
ZÖLD / Magyari Vincze Enikő. 5-6. sz. 27-28. p.
Interjú Nyvelt Erikkel, a magyarországi "Föld-Napja" rendezvény idei szervezőjével.

345
Gitáriskola / Gáspár Attila. 5-6. sz. 29-32. p.
A gitár története, kialakulása.

346
"Virágos kenderem..." / Tamás Irén. 5-6. sz. 33-35. p.
A kender megmunkálásának hagyományai Magyarszováton. A szövéshez, fonáshoz kapcsolódó hiedelmek.

347
A népi tréfa szerepe az identitástudat fejlesztésében / Vöő Gabriella. 5-6. sz. 36-38. p.
Duka László székely falucsúfoló kötete alapján.

348
Folklorizmus és irodalomtanítás / Túros Endre. 5-6. sz. 39. p.
A folklorizmus az irodalmi nevelés számára is modellt, eszményt akar kínálni!

349
Tamási Áron hitvalló öröksége / Balogh Edgár. 5-6. sz. 43-45. p.
Az író próféciája, mely Marosvásárhelyen a II. világháború előestéjén hangzott el, ma is időtálló : egységben kell lenni a két (román-magyar) népnek!

350
Tamási Áron Rendes Feltámadása / Dávid Gyula. 5-6. sz. 45-47. p.
Huszonöt éve temették el Tamási Áront. Lelke ma is él.

351
Ábel kacagása és szomorúsága (részlet) / Sütő András. 5-6. sz. 47-48. p.
Portré Tamási Áronról.

352
"Fortélyos párbeszéd" / Pomogáts Béla. 5-6. sz. 48-49. p.
A novellaíró Tamási Áron.

353
Tamási Áron vonzásában / Czine Mihály. 5-6. sz. 49-50. p.
Tamási Áron élete utolsó éveiről. Végrendelete : Farkaslakán temessék el.

354
Ősvigasztalás / Tamási Áron. 5-6. sz. 51-75. p.
Színmű négy jelenésben, megelőző játékkal.

355
Tamási Áron levelei Benedek Eleknek / Szabó Zsolt. 5-6. sz. 76-79. p.
A levélírások időpontja : 1923. New York, 1928 augusztus, 1928. szeptember, 1928. október, Kolozsvár.

356
Évfordulós naptár / Mezei József. 5-6. sz. 80. p.
1991. június 4-től - június 27-ig.

357
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 5-6. sz. 81. p.
Látogatás Brassóban.

358
Töprengjünk együtt / Szabó Zsolt. 7-8. sz. 1. p.
Az új szerkesztő beköszöntője.

359
Szent László napi kórustalálkozó / Horváth Arany. 7-8. sz. 2-4. p.
Tordaszentlászló volt a kórustalálkozó színhelye.

360
Felavatták Kriza János szobrát Nagyajtán / Pozsony Ferenc. 7-8. sz. 5. p.
Száznyolcvan éve született az unitárius püspök, - népköltészeti gyűjtő.

361
Pünkösdi búcsú - Csíksomlyó, 1991 / Gagyi József. 7-8. sz. 6-7. p.

362
Ezer Székely Leány Találkozó / XXX. 7-8. sz. 8. p.
1931. július hetedikén - hatvan éve! - rendezték meg először az első találkozót Csíksomlyón.

363
Diáktalálkozó Udvarhelyen / Szabó Barna. 7-8. sz. 8. p.

364
"Úgy tudjunk európaiak lenni, hogy önmagunk maradjunk..." / Sipos Gábor. 7-8. sz. 9. p.
Interjú Egyed Ákos történésszel.

365
Kísérlet egy jóemlékű hagyomány felújítására / XXX. 7-8. sz. 10. p.
Az újraalakuló Erdélyi Szépmíves Céh programja.

366
A temesvári Ormós Zsigmond Közművelődési Társaságról / Boér Jenő. 7-8. sz. 11. p.
A társaság névadója Ormos Zsigmond, egykori főispán, a művészet lelkes támogatója volt.

367
Elképzelések, tervek, gondok, remények... / Mezey József - Kocsik József. 7-8. sz. 12-14. p.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület , Arad megyei fiókintézményének megalakulása.

368
"Mindenki mindenkire ráismert..." / Gagyi József. 7-8. sz. 15. p.
Csíkszentimrén amatőr színcsoport adta elő, Gál Imre "A falu bírái" c. művét. A történet a falu lakóinak életéről szólt.

369
Alakulóban egy új "Jádzó Társaság" / Békési Sándor. 7-8. sz. 16. p.
Temesvárott megrendezték az Amatőr Színjátszók Második Országos Tanácskozását.

370
"Engem az önkifejezés kultúrája érdekel..." / Gagyi József. 7-8. sz. 16. p.
Beszélgetés Bandi Dezső iparművész népnevelővel, a falu kultúrájának jövőjéről.

371
Falugondok orvoslása / Winter Péter. 7-8. sz. 17-18. p.
A budapesti Falufejlesztő Társaság működéséről.

372
Nyelv- és művelődéstörténetünk tárháza / Nagy Jenő. 7-8. sz. 19-20. p.
Szabó T. Attila "Erdélyi Magyar Szótörténeti Tára" c. művéről.

373
Elöljáró szavak Nyírő utolsó írásához / Cseh Tibor. 7-8. sz. 21. p.
A Spanyolországban írt mű, - "Küzdelem a halállal" - keletkezésének körülményeiről.

374
Küzdelem a halállal / Nyírő József. 7-8. sz. 21-24. p.
Novella.

375
Faragó Laura erdélyi előadókörútja / Szabó Zsolt. 7-8. sz. 25. p.
A magyarországi népdalénekes előadásairól.

376
Kórusaink történetéből / Benkő András. 7-8. sz. 25-26. p.
A Nagyszalontai Iparos Dalegylet.

377
Gitáriskola / Gáspár Attila. 7-8. sz. 27-29. p.
Gyakorlati oktatás, kotta melléklésével.

378
Egyéves a Kriza János Népi Társaság / Keszeg Vilmos. 7-8. sz. 30. p.
Tevékenységének eredményeiről.

379
A csíkszentdomokosi lakodalom hiedelem-hálózatának vázlata / Balázs Lajos, dr. 7-8. sz. 31-32. p.
A cikk elhangzott a nagyváradi vándorgyűlésen.

380
Hiedelemlények elleni védekezés egy tavaszi gazdasági rítus keretében / Vasas Samu. 7-8. sz. 33-35. p.
Kalotaszeg, az állatok első kihajtása.

381
Szováti tánchagyományok / Tamás Irén. 7-8. sz. 36-38. p.

382
Makk-motívum / Kardalus János. 7-8. sz. 39-40. p.
A motívum előfordulása az erdélyi hímzésekben.

383
Korszerűség és hagyomány / Imreh István. 7-8. sz. 41-42. p.
Termelési tradíciók, a tisztaság hagyománya, felelősség egymásért.

384
Szaknyelvünk kezdetei / Veres József. 7-8. sz. 43. p.
Benkő Ferenc, a "Magyar Minerológia" c. mű szerzője 175. éve halt meg.

385
Áttekintés számunkra is fontos magyarországi reprintekről / Dankó Imre. 7-8. sz. 44-45. p.

386
Harasztos szociográfiájához / Török Albert. 7-8. sz. 46-47. p.

387
A szászrégeni kötélverő mesterségről / Biró Donát. 7-8. sz. 48-50. p.

388
Fűszeres növényeink régi orvosi használata / Vita Zsigmond. 7-8. sz. 51. p.
Régi naptárakban fellelt receptek alapján.

389
A szentjobbi apátság monostorának nyomában / Dukrét Géza. 7-8. sz. 52. p.
Történeti ismertető Szentjobb helységről, s az apátságról.

390
ZÖLD / Magyari Vincze Enikő. 7-8. sz. 53-54. p.

391
Téli zsoltár / Kovách Aladár. 7-8. sz. 55-76. p.
Drámai játék három felvonásban.

392
Évfordulós naptár / Mezei József. 7-8. sz. 77-78. p.
1991. VII. 2. - VIII. 24-ig.

393
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 7-8. sz. 81. p.
Régi építészet.

394
Kedves ünneplő közönség! / Tófalvi Zoltán. 9. sz. 1. p.
Elhangzott a "Nyárutói rendezvények" Horváth István emlékünnepélyén, a magyarózdi emlékház avatásakor.

395
Tisztelt ünneplő közösség! / Pozsony Ferenc. 9. sz. 2. p.
Elhangzott Horváth István emlékünnepélyén, Magyarózdon.

396
Szülőfalunk - Magyarózd / Fodor Sándor. 9. sz. 3. p.
A szülőföld szeretete.

397
Magyarózdi toronyalja / Czine Mihály. 9. sz. 4-5. p.
Horváth István "Magyarózdi toronyalja" c. művéről.

398
Tisztelgő főhajtás / Domokos Géza. 9. sz. 6. p.

399
Sütő András levele Horváth Aranyhoz. 9. sz. 6. p.
Az író egészségi állapota miatt csak lélekben tud az emlékház avatásán jelen lenni.

400
Tisztelgés a múlt emléke előtt / Csomafáy Ferenc. 9. sz. 6. p.
Fehéregyházán új Petőfi emlékművet avattak.

401
Olosz Lajos centenárium / Dávid Gyula. 9. sz. 7. p.
Köröskisjenő költője születésének századik évfordulója van.

402
"Messze tekintő tetőre jutni fel..." / Csanádi János. 9. sz. 8. p.
Olosz Lajos, a szimbolista költő.

403
"Világítok, utat mutatok nektek..." / Csanádi János. 9. sz. 9. p.
Olosz Lajos, az apa.

404
Olosz Lajos intelmei fiaihoz. 9. sz. 9-11. p.

405
Jakó Zsigmond hetvenöt éves / Szabó Zsolt. 9. sz. 12. p.

406
Kelemen Lajos / Jakó Zsigmond. 9. sz. 12-17. p.
Portré Kelemen Lajos történetkutatóról.

407
Háromszáz év után újra itthon / Winter Péter. 9. sz. 18. p.
A misztótfalui múzeumavatásról.

408
A védőpajzsot köszönöm / Jakó Zsigmond. 9. sz. 19. p.
Misztótfalusi Kis Miklós "Magyar Oskola" c. művéről.

409
"Úgy tetszik, hogy..." / Sylvester Lajos. 9. sz. 20-22. p.
Megrendezték a háromszéki Magyar Zenei Találkozót.

410
Tragikus zenei önarckép háttérrel / Angi István. 9. sz. 23-24. p.
Portré Bartók Béláról.

411
Gitáriskola / Gáspár Attila. 9. sz. 25-26. p.
Gyakorlati oktatás kották melléklésével.

412
Amikor a kultúra beszél az eseményben / Gagyi József. 9. sz. 27-28. p.
Interjú Barabás Lászlóval, az "Erdélyi Figyelő" szerkesztőjével.

413
"Egy nemzetnél az kelthet bámulatot..." / Ferencz Attila. 9. sz. 29. p.
Sepsiszentgyörgyi beszélgetés Selmeczi Kovács Attilával, a Magyar Néprajzi Múzeum igazgatójával.

414
Az erkölcsi normák és más szabályok megszegése Kászonban /Imreh István - Pataki József. 9. sz. 30-31. p.
A XVIII. századi normák szigorúságáról.

415
ZÖLD / Magyari Vincze Enikő. 9. sz. 32-34. p.

416
Bál a pusztán / Illyés Gyula. 9. sz. 35-45. p.
Színmű. I. rész.

417
Évfordulós naptár / Mezei József. 9. sz. 46-48. p.
1991. szeptember 1-től - szeptember 30-ig.

418
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 9. sz. 49. p.
Közmondások

419
Áldozati füst / Horváth Arany. 10. sz. 1-3. p.
Kató Béla református lelkipásztor kezdeményezésére Illyefalván külföldi segítséggel gyermekfalut és konferencia-házat építettek, a várat és a vártemplomot felújították.

420
"Mese Hogyishíjjákról" / Winter Péter. 10. sz. 4-5. p.
Balázs Ferenc emlékünnepély Mészkőn. A költő, és unitárius lelkész születésének kilencvenedik évfordulóján bejelentették a "Balázs Ferenc Vidékfejlesztő Társaság" megalakulását.

421
Kölcsey-szobor avatása Szatmárnémetiben / XXX. 10. sz. 6. p.
A II. világháború után lerombolt szobor helyére került Lakatos Pál szobrászművész alkotása.

422
Magyar néprajzkutató tábor a Vajdaságban / Bordás Attila. 10. sz. 7. p.
Első alkalommal rendeztek tábort, Temerinben. Téma: a ház szerepe.

423
Erdély Széchenyi szemével / Déznai Péter. 10. sz. 8-9. p.
Kolozsvárott tudományos ülést tartottak Széchenyiről.

424
Közművelődési ünnepeinkről / Gagyi József. 10. sz. 10-15. p.
A "Művelődés" c. lap kezdeményezésére Csíkszeredán eszmecserét tartottak az ünnepek megszervezéséről.

425
"..nekem létszükséglet a rajz, a festés...!" / Szatmári László. 10. sz. 16-17. p.
Vallomás a dési "száműzetésről", s a csíkszeredai évekről.

426
A Romániai Magyar Zenetársaság tájékoztatója / László Ferenc. 10. p. 18-19. p.
Az 1989. december 29-én alakult társaság terveiről, eredményeiről.

427
Kórusaink történetéből / Pozsony Ferenc. 10. sz. 19. p.
Az 1852-től 1950-ig működő Lugosi Magyar Énekkarról.

428
Gitáriskola / Gáspár Attila. 10. sz. 20-21. p.
Gyakorlati oktatás kotta melléklésével.

429
Egy háromszéki fazekasközpont csempéi / Pozsony Ferenc. 10. sz. 22-23. p.
Történeti ismertető.

430
Herepei János (1891-1970) / Tonk Sándor. 10. sz. 24-25. p.
Az 1891. október 11-én Kolozsvárott született történész életéről, példaadó magatartásáról. "Adattár XVII. századi szellemi mozgalmak történetéhez"(I.-III.) c. művéről.

431
A Házsongárd-kutató Herepei / Gaal György, dr., 10. sz. 26. p.
Elhangzott 1991. október 13-án az emléktábla leleplezésekor.

432
Bel-Farkas utca a XIX. században / Herepei János. 10. sz. 26. p.
Lengyel Dániel dr. a nagykőrösi református gimnázium tanárának emlékiratai alapján.

433
Tulogdi János születésének 100. évfordulója / Tövissi József. 10. sz. 31-33. p.
Pályakép a Bolyai Tudományegyetem tanszékvezetőjéről, a "Földrajzi Kislexikon" egyik társszerzőjéről.

434
ZÖLD / Magyari Vincze Enikő. 10. sz. 34-35. p.
Mit tehetünk hétköznapjainkban a környezetért?

435
Bál a pusztán / Illyés Gyula. 10. sz. 36-45. p.
A színdarab II. része.

436
Évfordulós naptár / Mezei József. 10. sz. 46-48. p.
Október 1-től - október 27-ig.

437
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 10. sz. 49. p.
Történetírók.

438
Összekötött sorsok / Horváth Arany. 11-12. sz. 1-2. p.
II. Nemzetiségi Néptáncfesztivál Zilahon.

439
Mit üzen a százéves Szentimrei Jenő? / Balogh Edgár. 11-12. sz. 3-4. p.
A költő helytállása, példaadó élete.

440
Áprily Lajos hazatér / Dávid Gyula. 11-12. sz. 5-6. p.
Parajdon Áprily emlékházat avattak.

441
Áprily emlékház Parajdon / Hantz Lám Irén. 11-12. sz. 7. p.
A költő Visegrádon van eltemetve, Parajdon életútjának tárgyi emlékeit gyűjtötték össze. Létrejött az "Áprily Lajos Alapítvány" is.

442
Mindenki Jánoskája / Winter Péter. 11-12. sz. 8-10. p.
A szászrégeni irodalmi kör emlékünnepélyt rendezett báró Kemény János halálának 20. évfordulója alkalmából, és felvette a "Kemény János Művelődési Társaság" nevet.

443
Régi egyesület új távlatok előtt / Dánielisz Endre. 11-12. sz. 11-12. p.
1885-ben Nagyszalontán Erdély és a Partium első irodalmi helyét hozták létre Arany János tiszteletére. 1991-ben megalakult az "Arany János Művelődési Egyesület".

444
Lendületben a "Jádzó Társaság" / Simori Sándor. 11-12. sz. 13. p.
Az 1991-ben Temesvárott megalakult "Romániai Magyar Nemhivatásos Színjátszók Egyesülete" júliusi sepsiszentgyörgyi közgyűlésén felvette a "Jádzó Társaság" nevet.

445
Az azonosság felmutatása / Pozsony Ferenc. 11-12. sz. 14. p.
Reagálás a folyóirat ünnepekről szóló vitájára.

446
Értelmiségi aggályoskodás / Keszeg Vilmos. 11-12. sz. 14-15. p.
Hozzászólás az ünnepekről szóltakhoz.

447
A fiatalok és a vallás / Szakáts Mara. 11-12. sz. 16-17. p.
A szerző által készített felmérés tanulsága : pótolni kell azt a negyven éves kiesést, amelyet az elmúlt rendszer okozott.

448
Széchenyi hatása az erdélyi művelődési életben / Vita Zsigmond. 11-12. sz. 18-23. p.
Széchenyi 1821 nyarán tett erdélyi útjáról.

449
Interjú Püski Sándor New-York-i könyvkiadóval és kereskedővel / Kéri Tamás. 11-12. sz. 24-25. p.
A könyvkiadó magyarországi tapasztalatairól.

450
A közművelődés egy élő formájáról, avagy : színjátszás Gyimesközéplokon / Gagyi József. 11-12. sz. 26. p.
Műkedvelő csoport adta elő Szigligeti - Móricz : A csikós c. színdarabját. Az alkalmi rendező a helyi tornatanár volt.

451
"Ők nem biztatnak, én nem merek..." / Hegyi Álmos. 11-12. sz. 27. p.
A csíkkarcfalvi kultúrház igazgatója, nehéz helyzetéről beszél.

452
Kórusaink történetéből / Kiss Ferenc, K. 11-12. sz. 28. p.
A jobbágyfalvi kórus. Az egymást felváltó kórusok 1878 óta működnek.

453
A székelykeresztúri Márkos Albert Dalegylet alapítására / László Ferenc. 11-12. p. 29. p.
A "Romániai Magyar Zenetársaság" elnökének jókívánsága a dalegyletnek.

454
Gitáriskola / Gáspár Attila. 11-12. sz. 30-33. p.
Gyakorlati oktatás kották melléklésével.

455
Krisztus született / Gáspár Attila. 11-12. sz. 34-35. p.
Kórusmű.

456
Két karácsonyi játék 1865-ből / Olosz Katalin. 11-12. sz. 36-37. p.
A marosvásárhelyi református kollégium diákjainak folklórmozgalmáról. Százhuszonöt éve kéziratban lévő karácsonyi játékokat hoztak nyilvánosságra.

457
Karácsonyi játékok és köszöntők a szatmár megyei Mikolán / Bántó Bálint. 11-12. sz. 41-45. p.
Adatközlők és időpontok :Harkai József (40 éves) 1964. XII. 20. Lakatos István (57 éves) 1965. XII. 20. Harkai István, id. (72 éves) 1965. XI. 30.

458
Mit tanulhatunk a betlehemezésből? / Wakabayashi, Kazuhiro. 11-12. sz. 46. p.
A betlehemezés kialakulásáról, mai formájáról.

459
Kászonfeltízi betlehemes pásztorjáték / Pozsony Ferenc. 11-12. sz. 47-51. p.
A betlehemes játék szövegét Lukács József, kászonfeltízi gazda 1943-ban készített lejegyzése alapján közölték.

460
Aprószentekezés Csíkkászonban / Pozsony Ferenc. 11-12. sz. 52-55. p.
A december 28-án tartott szokás történetének leírása, a mondóka-változatok ismertetése.

461
Iskola, tanító, deák, könyv Kászonban / Imreh István - Pataki József. 11-12. sz. 56-59. p.
Művelődéstörténeti visszatekintés, a XV.-XVIII. századokra.

462
A csíksomlyói ferences nyomda tankönyvei (1676-1848) / Muckenhaupt Erzsébet. 11-12. sz. 60-61. p.
Az 1616-ban alapított nyomda történetéről.

463
A csíksomlyói gimnázium kisiskolája a XVIII. század első felében / Szőcs János. 11-12. sz. 61-62. p.
A kolostor gimnáziumában működő kisiskoláról 1701-től kezdve rendelkezünk több adattal.

464
A csíksomlyói tanoda a főgimnáziumok sorában / Pál-Antal Sándor. 11-12. sz. 63-65. p.
A "Márton Áron Gimnázium" történetéről.

465
Más-e, a székely? / Vöő Gabriella. 11-12. sz. 66-67. p.
A székelyek sajátos történelmi, természeti, szociálpszichológiai, és kulturális örökségéről..."A beolvadás veszélye teszi a székelyt mássá, az az állandó igyekezet, hogy önazonosságát, történelmi hagyományait és kultúráját megtarthassa..."

466
ZÖLD / Magyari Vincze Enikő. 11-12. sz. 68. p.
Zárszó.

467
Betlehemes játék / Szentimrei Jenő. 11-12. sz. 69-72. p.
Színdarab.

468
Évfordulós naptár / Mezei József. 11-12. sz. 73-80. p.
November 1-től december 31-ig.

469
Keresztrejtvény / Keresztes Zoltán. 11-12. sz. 81. p.
Latin mondások.

 


 

Tárgymutató

A

"Adattár XVIII. századi szellemi mozgalmaink
    történetéhez", I.- III. k., Herepei János, 430,
Adonyi Nagy Mária, vers 135,
Ady Líceum, Nagyvárad,
    bibliakiállítás 220,
aforizma
    "Fakutya" c. lap, 278,
Agyagfalva,
    székelység, rendi tagolódás, 299,
alakuló ülés
    MADISZ, 25,
alapítvány
    létrehozása, közművelődés 260,
Alapszabály
    Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság 158,
Albis
    népművelés, id. és ifj. Bathó János 109,
alkotótábor,                
    Gyergyószárhegy 78,
Alsócsernátor
    Dóczi György, ács 100,
    múzeum, 145
általános
    műveltség, ismeretterjesztés 20,
amerikai
    képviselő, Lantos Tamás, interjú 242,
amerikai-román
    kapcsolatok, 242,
Ana, Blandiana ld. Blandiana, Ana
Andrei Serban ld. Serban, Andrei
antológia
    jiddis, Kányádi Sándor, 250, 251,
anyagi támogatás
    TV adás, magyar nyelvű 261,
anyanyelvi kultúra, ápolás, oktatás 364,
apa, Olosz Lajos 403,
Apor Péter Egyesület
    megalakulása, Torja 84,
Áprily Lajos, költő (Jékely Lajos, tanár)
    Parajd, emlékház, 440, 441,
Arad
    EMKE, fiókintézménye 367,
    káptalan, működése 229,
    Kölcsey Egyesület, újraalakulása 157,
    Periszkóp, színiegyüttes 29,
aradi tizenhármak
    megemlékezés, 189, 190,
Arany János Művelődési Egyesület,
    megalakulása, Nagyszalonta 443,
"ARC-Stúdió"
    Csíkszereda, építészeti kisvállalkozás 107, 339,
Árcsó
    kerámiavásár, 174,
 

B

Bajor Andor,            
    humoreszk, 280,
    interjú 56
    vers, 128,
"Bál a pusztán", színdarab, Illyés Gyula 416,
Balázs Ferenc, lelkész, költő
    évforduló, 420,
"Balázs Ferenc Vidékfejlesztő Társaság",
    megalakulása, Mészkő 420,
Bálint András
    politikai humor, "TROMF" c. lap, 288,
Balla Zsófia
    vers, 51, 131,
ballada, cigány,
    gyűjtése 254,
balladagyűjtők
    Csenki Imre, Püspökladány 254,
    Csenki Sándor, Püspökladány 254,
Bálványos
    folklórünnepség, 144,
    Szabadegyetem 147,
Bán Imre, tudós, tanár,
    portré, 327
Bandi Dezső, iparművész
    interjú 370,
Barabás László, szerkesztő
    interjú 412,
"Barátság"
    nemzetiségi fesztivál 106,
Bartók Béla
    pályakép 410,
Bécs
    Mátyás király halála 91,
békéltetés, egyház 221,
Békéscsaba
    néprajzi konferencia, a vallás szerepe, közélet 217,
"Bel-Farkas utca.", mű
    Herepei János 432,
Benedek Elek,
    levél, Tamási Áron 355,
Benkő Ferenc,
    évforduló, halála 384,
    "Magyar minerológia" c. műve 384,
Benkő József, polihisztor
    pályakép 228,
Bereczki Károly
    paródia, "TROMF" c. lap, 287,
Béres András, tanár, Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet
    interjú 210,
Bertalan nap
    Szék, néphagyomány 173,
betlehemes pásztorjáték
    Kászonfeltíz 459,
betlehemezés
    kialakulása 458,
    Kézdialmás, 224,
Biblia
    vizsolyi, négyszáz éves 160,
bibliakiállítás
    Nagyvárad, Ady Líceum 220,
bibliográfia
    néprajzi, erdélyi magyarság 66,
Bihardiószeg
    néphagyomány, tánc 65,
Blandiana, Ana
    vers, 11,
Bolyai Egyetem, Kolozsvár, 242,
Boorman, John, film, "Smaragderdő" 271,
Borsányi László, antropológus,
    interjú 342,
bosszú motívuma
    eposz, tatár, 252,
Bölöni Domokos
    humoreszk, "TROMF" c. lap, 291,
Bözödi György, író
    kutatásai
        szabadságharc története 118,
        székelység története 118,
    pályakép 118,
Brassó
    EMKE, létrehozása, 331,
búcsú
pünkösdi, Csíksomlyó 96, 97, 268, 361,
Budai Vár
    népünnepély 188,
Budapest
    Falufejlesztő Társaság, működése 371,
    néptánctalálkozó 79,
    népünnepély, Budai Vár 188,
Bukarest
    színház, igazgatása 171,
    városrendezés, építészet 175,
bukaresti
    rendező, Serban, Andrei, interjú 171,
 

C

Caraion, Ion
    vers, 12,
Ceausescu, per 74,
Ceausescu-korszak
    statisztikák, hazug 69
cigány
    ballada, gyűjtése, Püspökladány 254,
cikk, Corvin Magazin, 338,
cikksorozat, tervezett, kórustörténet, 62,
civil társadalom, Románia, politikai magatartás 73,
Corvin Magazin,    
    cikke, 338,
    megjelenése, 337,
Czine Mihály
    megemlékezés, Horváth István 397,
 

CS

család, szociológia, 319,
családi környezet, szociológia 343,
csángók
    Moldva, "Szeret" partja, látomás, Lőrincz Györgyné 222,
Csányi László, szertartásmester, Tordaszentlászló 59,
Cseke Gábor
    vers, 9, 54,
Csenki Imre, balladagyűjtő, Püspökladány, 254,
Csenki Sándor, balladagyűjtő, Püspökladány, 254,
Csíkkarcfalva
    kultúrház, nehézségek 451,
Csíkkászon
    aprószentekezés, néphagyomány 460,
Csíkmadaras
    népnevelés, egyház 149,
Csíkmindszent
    iskolai névadó 164,
Csíksomlyó
    búcsú, pünkösdi 96, 97, 268, 361,
    kisiskola, 463,
    "Márton Áron Gimnázium" 464,
    nyomda, ferences 462,
    találkozó, "Ezer Székely Leány", 362,
Csíkszentdomokos
    lakodalmas gazda 182,
    lakodalom, hiedelem 379,
Csíkszentimre
    színdarab, műkedvelő előadás 368,
Csíkszentmárton
    farsangtemetés, népi hagyomány, 324,
    monográfia, néprajzi hagyományok 183,
Csíkszereda
    élclap, "TROMF", 274, 285,
    kiállítás, Köllő Sándor festő 213,
    kiállítás, Márton Árpád festő 314,
    kisvállalkozás, építészeti "ARC-Stúdió" 107, 339,
    könyvkiadás, 208,
    Kulturális Felügyelőség, létrejötte 246,
    névadó, Márton Áron Líceum 82,
    Régizene Fesztivál, "Kájoni, Ioannes" 101,
    Székely Múzeum, kiállítás 314,
    találkozó, ifjúsági 172,
    új intézmények, 311,
    unitárius vallás, nevelés 45,
    vándorgyűlés, Kriza János Néprajzi Társaság 199, 208,
Csiszár Antal, zenei rendező, interjú 192,
csorgó újítás, hiedelem,
    Sóna, szászok, 249,
csökkentés
    TV adás, magyar nyelvű, 259,
 

D

dalkör,
    Küküllődombói, unitárius, története 194,
Dávid Gyula, elnök, EMKE,
    ismertető 331,
Demény István Pál, folklórkutató
    interjú 226,
Denis, Hayes, környezetvédelem, "Föld Napja" 67,
december
    forradalom, Románia 1, 5, 151, 152, 153,
        megbékélés 32,
Detrehemtelep
    népi építészet, kerítések 112,
diáktalálkozó, Székelyudvarhely 363,
Dinescu, Mircea ld. Mircea, Dinescu
Dóczi György, ács, Alsócsernátor 100,
Domokos Géza
    megemlékezés, Horváth István 398,
Dsida Jenő
    lappangó vers, Szatmár 218,
Duka László
    könyv, népi tréfa, székely 347,
 

E

"Edighi Batír", eposz, tatár, népköltészet 252,
egészségnevelés
    enciklopédia 390, 415,
    hétköznapjainkban 181, 434,
    interjú, Nyvelt Erik, 344,
    környezetszennyezés, környezetvédelem 203,
    környezetvédelem, oktatása 328,
    környezetvédelem, világképváltás 230,
    ökológia, politika 257,
    technika, szolgálata 305,
    zárszó, 466,
Egyed Ákos, történész
    interjú 364,
Egyed Emese, vers 132,
egyesületek
    Erdélyi Múzeum Egyesület, újraalakulása 207,
    Szászrégen, 302,
egyház
    békéltetés, 221,
    unitárius, politikai kiállás 22,
    népnevelés, Csíkmadaras 149,
egyházi    
    ének, kotta 98,
    kórusgyűjtemény 99,
élclap
    "Fakutya", Nagyvárad, 274, 276,
    "TROMF", Csíkszereda, 274, 285,
életrajz
    Jánosfalvi Sándor István, néprajzkutató 198,
    Szász Károly, Nagyenyed 70,
előadókörút, Faragó Laura 375,
elvándorlás
    határvidék, Nagykároly 83,
emigráció
    határközség, Weidenthal 264,
EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület)
    alapszabálya, 332,
    elnöke, Dávid Gyula 331,
    fiókintézmény, Arad, 367,
    létrehozása, Brassó 331,
Emlékdal, Mátyás királyról
    ismeretlen költő 92,
emlékház, Parajd, Áprily Lajos 440, 441,
emlékmű, Fehéregyháza 400,
Emlékünnepély
    Horváth István, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
enciklopédia, egészségnevelés 390, 415,
ének
    egyházi, kottája 98,
    kántáló, újévi 15,
építészet
    kisvállalkozás, "ARC-Stúdió", Csíkszereda 107, 339,
    népi, Detrehemtelep, kerítések 112,
    Szászrégen, templomok 122,
    városrendezés, Bukarest 175,
eposz
    tatár,
        "Edighi Batír", 252,
        "Sora Batír", 252,
Erdély
    előadókörút, Faragó Laura 375,
    matematikai élet 121, 165, 180, 202, 232,
    művelődési élet, Széchenyi, hatás 448,
Erdélyi János, néprajzkutató
    születési évforduló 87,
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület ld EMKE
erdélyi magyarság
    néprajzi bibliográfia 66,
"Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár"
    Szabó Attila, nyelvészet 372,
Erdélyi Múzeum Egyesület
    megalapítója, Mikó Imre 30,
    újraalakulása, 207,
Erdélyi Szépmíves Céh,
    hagyományok 365,
Erdővidék
    tornácok, (kő-, tégla-, ) 178,
eredetmonda, Szatmár 117,
erkölcs
    identitástudat, változás 267,
erkölcsi normák, megszegés, Kászon 414,
Eseménynaptár
    sorozat, 205, 235, 307, 329, 356,
        392, 417, 436, 468,
esővarázslás, hiedelem
    Sóna, szászok 249,
etika, paraszti,
    erkölcsi normák, megszegés 414,
    szintézise, 294, ,
    valláserkölcs, 323,
étkezés,
    néphagyomány, kalendáriumi regulák, 306,
etnikum, székelység 465,
"Európai idő", hetilap, megjelenés 36,
Évforduló
    Balázs Ferenc, születése 420,
    Benkő Ferenc, halála 384,
    Erdélyi János, születése 87,
    Fogaras, alapítása 300,
    Gerlahida ld. Szamosújvár
    Jakó Zsigmond, születése 405,
    Kemény János, halála 442,
    Kölcsey Ferenc, születése 161,
    Kőrösi Csoma Sándor, születése 76,
    Kriza János, születése 360,
    Kriza János Néprajzi Társaság, fennállása 378,
    Mátyás király, halála 90,
    Mikes Kelemen, születése 176, 200,
    Olosz Lajos, születése 401,
    Remenyik Sándor, születése 162,
    Román Nemzeti Párt, konferencia, Szeben 33,
    Szamosújvár, alapítása, 255,
    Szucsák, templom, hétszáz éves 191,
    Tamási Áron, halála 350,
    Tulogdi János, születése 433,
    vizsolyi biblia, négyszáz éves 160,
"Ezer Székely Leány", találkozó, Csíksomlyó 362,
 

F

Fábián Ernő, pedagógus, interjú 76,
"Fakutya", élclap,
    Nagyvárad 274, 276,
A "Fakutya" c. lapból
    aforizma
        Horváth Imre, 278,
    humoreszk
        Bajor Andor, 280.
        Peterdi Pál, 277,
        Sinkó Zoltán, 275,
    novella
        Karinthy Frigyes, 281,
    paródia
        Orbán János, dr., 282,
        Tóth Ágnes, 283,
    paródia, verses
        Nagy Bandó András, 284,
    politikai humor
        XXX, 279,
Falufejlesztő Társaság, Budapest,
    működése 371,
falukutatás
    Vámszer Géza 88,
Faragó Laura,
    előadókörút, Erdély 375,
Farkas Árpád,
    interjú, 243,
    vers, 126,
farsangi kaláka, Kézdivásárhely 37,
farsangtemetés, Csíkszentmárton, 324,
fazekasközpont, Háromszék 429,
Fehér József, alapító, "Fakutya" c. lap 276,
Fehéregyháza
    emlékmű, Petőfi Sándor 400,
    múzeum, Petőfi Sándor, 334,
fejlődés, könyvtárügy 39,
feladatok,        
    KEMKE 44,
    környezetvédelem 68,
Felfedezők-utazók, Keresztrejtvény 258,
felhívás
    népi fesztivál, "SICULUS", 266,
felmondólevél
    Ferenczes István, 312,
fémnyomás, mesterségek 256,
Ferenczes István, költő,
    vers, 138,
Ferenczes István, művelődési főfelügyelő
    felmondólevél, 312,
    interjú, 311,
festészet
    kiállítás, Köllő Sándor, Csíkszereda 213,
fesztivál
    nemzetiségi,
        "Barátság" 106,
        Zilahon, 438,
    régizene, "Kájoni Ioannes", Csíkszereda 101, 102, 103,
    "SICULUS", felhívás 266,
"Fiatalok Hagyományőrző Csoportja"
    Kolozsvár, megalakulása 85,
fiatalok, vallás
    műveltség 447,
"Figura", színiegyüttes, Gyergyószentmiklós 167,
film
    "Smaragderdő", Boorman, John, 271,
Finta Géza
    betlehemezés, Kézdialmás 224,
fiókintézmény, EMKE, Arad 367,
Fitód
    iskolai névadó 164,
Fodor Sándor
    megemlékezés, Horváth István 396,
Fogaras,
    várostörténet, 300,
folklórtanítás, irodalomtanítás 348,
folklórünnepség
    Bálványos, 144,
folyóirat,
    "Harmadik Párt", cikk, 272,
forradalom, decemberi, Románia 1, 5, 32, 75,
Fotó, Keresztrejtvény 308,
"Föld Napja", környezetvédelem, Denis Hayes levele 67,
földrajzi lexikon, szerző, Tulogdi János 433,
fűszeres növények
    néphagyomány, gyógyítás 388,
 

G

Gál Éva Emese, vers 48,
Gál Imre, színdarab 368,
gazdagító hatás, ismeretterjesztés 18,
gazdasági élet
    Gyergyószentmiklós, 1870-1940. , 120,
    lakáskérdés, elmélet, gyakorlat 241,
    osztóbírák intézménye, Kolozsvár 201,
    termőföld, védelme
        "Harmadik Párt", folyóirat, cikk, 272,
    történet, Kászon, 326,
Gellért Sándor
    szavalóverseny, Szatmárnémeti, 245,
genetika, gyógyítás, 304,
George Sbarcea ld. Sbarcea, George
Gerlahida ld. Szamosújvár
gitáriskola
    zenei oktatás 177, 196, 227, 248, 293, 322, 345, 377, 411, 428, 454,
Görgény folyó
    tutajozás 179,
 

GY

Gyergyóremete, vízifűrész 116,
Gyergyószárhegy
    írótalálkozó, magyar-román, 239,
Gyergyószentmiklós
    "Figura", színiegyüttes, Gyergyószentmiklós 167,
    gazdasági élet, 1870-1940. között, 120,
gyermekek
    vallásos élete, kutatása, Virág Magdolna 269,
gyermeknevelés
    intézeti, pszichológia 211,
Gyimesközéplok,    
    Húsvét, tojásírás 63,
    Mihók Márika, tojásírás 64,
    műkedvelő előadás 450,
gyógyítás
    fűszeres növények, néphagyomány 388,
    genetika, 304,
gyorsmérleg
    könyvkiadás, Kriterion Könyvkiadó, 240,
 

H

Haczius, Martinus,
    magánkönyvtár, Várad 303,
    Ptolemaiosz-kódex, Mátyás király, 303,
hagyomány, értelmezése, néprajz 195,
hagyomány, szociológia 383,
hagyományőrző csoport, Kalotaszentkirály 262,
hanyatlás, könyvtárügy 8,
Harasztos, nyári tánc 115,
    nyári tánc 115,
    szociográfia 386,
"Hargita" Állami Székely Népi Együttes,
    új profil, 263,
Hargita megye
    Csíkszentdomokos, lakodalmas gazda 182,
    Gyergyóremete, vízifűrész 116,
"Harmadik Párt", folyóirat, cikk,
    termőföld, védelme 272,
Háromszék
    fazekasközpont, 429,
    Mikes Kelemen Egyesület, megalakulása 84,
hatalom
    romboló szerepe, színház, Sepsiszentgyörgy 170,
határközség, emigráció, Weidenthal 264,
határvidék, elvándorlás, Nagykároly 83,
Hayes, Denis ld. Denis Hayes
Havel, Vaclav
    színdarab 204,
ház, szerepe, lakodalom, 296,
Házsongárd, kutatás, történelmi, Herepei 431,
Herepei János, történész
    "Adattár...", mű 430,
    Házsongárd, kutatás 431,
    pályakép, 430,
    várostörténet, mű, "Bel-Farkas utca...", 432,
hetilap, "Európai idő" 36.
hétköznapok, egészségnevelés 181, 434,
hiedelmek, kender megmunkálás, 346,
    kender, megmunkálás 346,
    lakodalom, Csíkszentdomokos 379,
    tavasz, Kalotaszeg 380,
hímes tojások, szimbólum, 297,
    ukrán, (piszanka, krasanka) 298,
hímzés, népművészet 382,
hitvallás, román-magyar egység, Tamási Áron 349,
Horváth Andor, államtitkár
    interjú 260,
Horváth Arany, levél 399,
Horváth Imre
    aforizma, 278,
    vers, 3, 52, 133,
Horváth István, költő
    emlékünnepély 394, 395, 396, 397, 398, 399,
    "Magyarózdi toronyalja" c. műve 397,
    Magyarózdon 215,
    néprajzi gyűjtése, Magyarózdon 216,
humor, Keresztrejtvény 236,
humoreszk
    "Fakutya" c. lap, 275, 277, 280,
    "TROMF" c. lap, 291,
Húsvét
    Öntözőversek, Tordaszentlászló 60,
    tojásírás, Gyimesközéplok 63,
 

I

identitástudat, változása, erkölcs 267,
Illyefalva
    építkezés, külföldi segítség 419,
    Kató Béla, lelkész 419,
    vár, vártemplom, megjavítás 419,
Illyés Gyula
    színdarab, 416, 435,
    vers, 23,
imádság, archaikus
    Mezőség, 295,
intelmek, Olosz Lajos 404,
Interjú
    Andrei Serban, ld. Serban, Andrei
    Bajor Andor, író 56,
    Bandi Dezső, iparművész 370,
    Barabás László, szerkesztő 412,
    Béres András, tanár 210,
    Borsányi László, antropológus 342,
    Csiszár Antal, zenei rendező 192,
    Demény István Pál, folklórkutató 226,
    Egyed Ákos, történész 364,
    Fábián Ernő, pedagógus 76,
    Farkas Árpád, költő 243,
    Ferenczes István, műv. főfelügyelő 311,
    George, Sbarcea ld. Sbarcea, George
    Horváth Andor, államtitkár 260,
    Iosifescu, Mircea ld. Mircea, Iosifescu
    Kallós Zoltán, néprajztudós 38,
    Kelemen István, lelkész 220,
    Kötő József, színiigazgató 209,
    Lantos Tamás, képviselő, amerikai, 242
    Márton Árpád, festőművész 314,
    Mircea Iosifescu, főmunkatárs 58,
    Nyvelt Erik, környezetvédő 344,
    Pávai István, zenész 108,
    Püski Sándor, könyvkiadó 449,
    Sbarcea, George, író 155,
    Selmeczi György, zeneszerző 335,
    Selmeczi Kovács Attila, igazgató 413,
    Serban, Andrei, rendező 171,
    Simén Domokos, lelkész 45
    Simon Endre, kult. felügyelő 333,
    Sütő András, író 154,
    Szalay Zoltán, művészeti vezető 263,
    Tőkés László, lelkész 55,
    Vári Fábián László, költő 243,
    Zöld Lajos, újságíró 78,
intézmények, Csíkszereda 311,
Ioan, Vieru ld. Vieru, Ioan
Ioannes, Kájoni ld. Kájoni Ioannes
Ion, Caraion ld. Caraion, Ion
irodalomtanítás, folklórtanítás 348,
írótalálkozó
    román-magyar, Gyergyószárhegy, 239,
iskola
    társadalmasítása, oktatás, 320,
ismeretlen költő
    emlékdal, Mátyás királyról 92,
ismeretterjesztés
    általános műveltség 20,
    gazdagító hatás 19,
    szakképzettség, 18,
iskola
    Orbán Balázs, székely tudós 89,
iskoladráma
    Mikes Kelemen szereplése 200,
iskolai névadó,
    Csíkmindszent 164,
    Fitód, 164,
    Rugonfalva, 77,
István-torony, Nagybánya
    elnevezése, numizmatika 231,
 

J

"Jádzó Társaság",
    név felvétele 444,
    országos tanácskozás, Temesvár 369,
Jakó Zsigmond
    évforduló, születése 405,
Jánosfalvi Szabó István
    néprajzkutató, élete 198,
jegyzék, sajtó
    romániai, magyar 86,
Jékely Lajos, tanár ld. Áprily Lajos, költő
    visszaemlékezés, 310,
jellemzés, székelység 465,
Jézus altatók
    karácsony, Sebestyén Klára gyűjtése 225,
jiddis
    antológia, Kányádi Sándor, 250, 251,
Jobbágyfalva
    kórustalálkozó 104,
    kórustörténet 452,
John, Boorman ld. Boorman, John
jókívánságok, "Művelődés" c. lap 34,
jövő
    "Művelődés" c. lap 28
 

K

kádár, mesterség, Szászrégen, 325,
Kájoni, Ioannes
    régizene fesztivál, Csíkszereda 101, 102, 103,
kalendárium, regulák,
    étkezés, néphagyomány 306,
Kallós Zoltán néprajztudós, interjú 38,
Kalotaszeg
    hiedelem tavasz 380,
    népművészet, mélyfaragás 114,
Kalotaszentkirály
    Hagyományőrző csoport, 262,
kántáló ének, újévi 15,
Kányádi Sándor
    antológia, jiddis 250, 251,
    vers, 2,
kapcsolatok
    amerikai-román, 242,
    magyar-román, 242,
    román-magyar, 242
káptalan, Arad, működése 229,
karácsony
    aprószentekezés, Csíkkászon 460,
    betlehemes pásztorjáték, Kászonfeltíz 459,
    betlehemezés, kialakulása 458,
    Jézus altatók, Sebestyén Klára gyűjtése 225,
    népénekek, Pozsony Ferenc gyűjtése 223,
karácsonyi játék, Marosvásárhely 456,
karácsonyi játék és köszöntő, Mikola 457,
Karinthy Frigyes
    novella, "Fakutya" c. lap, 281,
Kárpátalja
    művelődési körök 146,
Kassa
    Kazinczy Napok, 315,
Kászon
    gazdaság, történet, 326,
    művelődéstörténet, 461,
    normák, erkölcsi, megszegés 414,
Kászonfeltíz
    néphagyomány, betlehemes pásztorjáték 459,
"Kászonszéki Krónika", kuruckor 119, -
Kató Béla, lelkész, Illyefalva 419,
katolikus
    műkedvelő mozgalom, Margitta, 110,
Kazinczy Napok
    Kassa, 315,
Kelemen István, lelkész
    interjú 220,
Kelemen Lajos, történész
    pályakép 406,
Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság
    alapszabály, 158,
    tevékenysége, 159,
Kemény János, báró
    évforduló, halála 442,
Kemény János Művelődési Társaság, Szászrégen,
    név, felvétel 442,
Kemény Zsigmond Társaság
    megalapítása, Kolozsvár 265,
KEMKE,
    megalakulása 40,
    népművelés támogatása 43,
    tervezett feladatok 44,
kender, megmunkálás, hiedelmek 346,
kerámiavásár
    Árcsó, 174,
Kercsó Attila, vers 53,
Keresztrejtvény
    Felfedezők-utazók, 258,
    Fotó, 308,
    Humor, 236
    Közhasználatú idegen szavak 72, 185,
    Közmondások 418,
    Latin mondások 469,
    Látogatás Brassóban 357,
    Mátyás király 95
    Néprajz 142,
    Népszokások 330,
    Nyárádmelléki dal 168,
    Régi építészet 393,
    Szállóigék, 206,
    Történetírók, 437,
kerítések, Detrehemtelep 112,
Kézdialmás
    betlehemezés, Finta Géza kéziratos füzete, 224,
Kézdivásárhely
    farsangi kaláka, néphagyomány 37,
    Székely Újság, megjelenése 26,
kiállítás
    biblia, Nagyvárad, Ady Líceum 220,
    festészeti, Csíkszereda 213,
Király László, vers 127,
kisebbség helyzete, politika 56,
kísérlet, pszichológiai, USA 270,
kisiskola, Csíksomlyó 463,
Kiss János, D.,
    vers, "TROMF" c. lap, 286, 292,
Kiss Jenő, vers 49, 130,
kisvállalkozás, építészeti, Csíkszereda 107, 339,
Klastromrét, Nagybánya,
    per 93,
kódex
    Ptolemaiosz, Mátyás király, Várad, 303,
Kolozs megye
    harasztos, nyári tánc 115,
Kolozsvár
    Bolyai Egyetem, 242,
    Kemény Zsigmond Társaság, megalapítása 265,
    Kötő József színiigazgató, interjú 209,
    osztóbírák intézménye 201,
    Remenyik Sándor születése, évfordulója 162,
    színház, problémák 209,
    tanévnyitó, Református Líceum 186,
    tudományos ülés, Széchenyiről 423,
    Zenetársaság megalakulása 81,
    "Fiatalok Hagyományőrző Szakosztálya", megalakulás 85,
Komán János, vers 47,
konferencia
    Szeben, Román Nemzeti Párt 33,
korszerűség, hagyomány, szociológia 383,
Kórusgyűjtemény
    egyházi 99,
kórusmű, "Krisztus született" 455,
kórustalálkozó
    Jobbágyfalva 104,
    Tordaszentlászló 105, 359,
    Várfalva 187,
Kórustörténet
    Jobbágyfalvi Kórus 452,
    Küküllődombói Unitárius Dalkör 194,
    Lugosi Magyar Énekkar 427,
    Nagyszalontai Iparos Dalegylet 376,
    Somosdi Férfikar 219,
    Szászcsávási Énekkar 247,
    tervezett cikksorozat, 62,
Kós Károly,
    portré, 273,
    színdarab, 94,
kotta
    egyházi ének 98,
Kovách Aladár
    színdarab 391,
Kovács András Ferenc, vers 137,
Kovászna megye
    Alsó-Csernátor, múzeum 145,
Köble József, tanár
    visszaemlékezés, Áprily Lajos, 310,
Kölcsey Ferenc
    szoboravatás, Szatmárnémeti 421,
    születése, kétszáz éves évfordulója 161,
Kölcsey Egyesület, újraalakulása, Arad 157,
Kölcsey-kör, megalakulás, Szatmárnémeti, 313,
Köllő Sándor, festő
    kiállítás, Csíkszereda 213,
könyv
    biblia, vizsolyi, négyszáz éves 160,
könyvgyűjtemény
    Teleky-téka, története, 340,
könyvkiadás
    album, szószékek, faragott 301,
    Kriterion Könyvkiadó, gyorsmérleg, 240,
    Kriza János Néprajzi Társaság 208,
    Magyarország, 385,
könyvkiadó, Püski Sándor, interjú 449,
könyvtárügy
    fejlődés, 39
    hanyatlás, 8
    községi könyvtár, Szatmár megye 27,
környezetszennyezés, egészségvédelem 203,
Környezetvédelem
    egészségnevelés, 203, 230,
    "Föld Napja", Denis Hayes levele 67
    feladatok 68,
    ökológia, 123,
Kőrösi Csoma Sándor, születése, évforduló 76,
Köröskisjenő
    Olosz Lajos, évforduló 401,
köszöntő
    újévi, 1991. 237,
    újévi, verses, 14,
kötélverés, mesterség, Szászrégen 387,
Kötő József, színiigazgató
    interjú 209,
közélet, a vallás szerepe, konferencia, Békéscsaba 217,
Közhasználatú idegen szavak, keresztrejtvény 72, 184,
Közművelődés
    Arany János Művelődési Egyesület 443,
    alapítványok, létrehozása 260, 262,
    egyesületek, történet, Szászrégen, 302,
    EMKE, Brassó,
        alapszabály, 332,
        létrehozás, 331,
    Falufejlesztési Társaság, Budapest 371,
    felmondólevél, Ferenczes István 312,
    intézmények, Csíkszereda 311,
    írótalálkozó, román-magyar, Gyergyószárhegy, 239,
    Kazinczy Napok, Kassa 315,
    Kemény Zsigmond Társaság, Kolozsvár 265,
    Kölcsey Egyesület, Arad 157,
    Kölcsey-kör, Szatmárnémeti, megalakulás, 313,
    községi könyvtár, Szatmár megye 27,
    kulturális felügyelőség létrejötte 246,
    Margitta, műkedvelő mozgalmak 110,
    múzeum, Alsó Csernátor, (Kovászna megye) 145,
    műkedvelő előadás, Gyimesközéplok 450,
    művelődési körök, Kárpátalja 146,
    nehézségek, 333, 451,
    Szabadegyetem, Bálványos 147,
    szavalóverseny, "Gellért Sándor", 245,
    színdarab, műkedvelő előadás, Csíkszentimre 368,
    társaság, Ormós Zsigmond, Temesvár 366,
    TV adás, magyar nyelvű
        anyagi támogatása, 261,
        csökkentése, 259,
    zenei élet, Marosvásárhely, 335,
közművelődési, ünnepek
    vita 424, 445, 446,
krasanka, hímes tojás, ukrán 298,
Kriterion Könyvkiadó, gyorsmérleg, 240,
"Krisztus született", kórusmű 455,
Kriza János
    szoboravatás, Nagyajta 360,
    születése, évforduló 360,
Kriza János Néprajzi Társaság
    évforduló, fennállás 378,
    könyvkiadás 208,
    vándorgyűlés 199, 208,
    vezetőségi tagja, Virág Magdolna, 269,
Kultúra
    népi-, öntudat 41,
    svéd, Löfgren, Orvar tanulmány, 321,
kultúraszemlélet
    film, "Smaragderdő", 271,
kultúr-
    forradalom, nemzetgyilkosság 24,
    ház, Csíkkarcfalva, nehézségek 451,
    politika,
        Mátyás király 90,
        Románia, 16,
kulturális
    felügyelőség, létrejötte, Csíkszereda 246,
kuruckor
    "Kászonszéki Krónika" 119,
kutatás
    szociológiai, módszerek 111,
    történelmi, Herepei János, Házsongárd 431,
Küküllődombói Unitárius Dalkör
    története, 194
küldetés
    Medjugorje, mozgáskorlátozottal 212,
    "Művelődés" c. lap, 358,
külföldi
    segítség, építkezés, Illyefalva 419,
 

L

lakáskérdés
    elmélet, gyakorlat 241,
lakodalmas gazda, Csíkszentdomokos 182
lakodalom
    a ház szerepe, 296,
    hiedelem, Csíkszentdomokos 379,
Lantos Tamás, képviselő, amerikai
    interjú 242
lapszemle, szubjektív 156,
Lászlóffy Aladár, vers 136,
Lászlóffy Csaba,
    monodráma, 166,
    vers, 140,
Latin mondások, Keresztrejtvény 469,
Látogatás Brassóban, Keresztrejtvény 357,
látomás, Lőrincz Györgyné 222,
lelkész
    Bathó János, ifj. , Albis, népművelés 109,
Lészped
    udvarlás, népszokás 113,
levelek,
    Sütő András, Horváth Arany 399,
    Tamási Áron, Benedek Elek, 355,
lipován, szó eredete 253,
Lokodi Imre
    vicc, "TROMF" c. lap, 290,
Löfgren, Orvar, tanulmány, svéd kultúra, 321,
Lőrincz Györgyné, látomás 222,
Lugosi Magyar Énekkar
    kórustörténet, 427,
 

M

MADISZ, alakuló ülés 25,
magánkönyvtár,
    Várad, Haczius, Martinus 303,
        Ptolemaiosz-kódex, 303,
magyar
"Magyar Minerológia", nyelvészet 384,
magyar nyelvű TV-adás
    csökkentése, 259,
    támogatása, anyagi, 261,
"Magyar Oskola" c. mű,
    Misztótfalusi Kis Miklós, 408,
magyar-román írótalálkozó, Gyergyószárhegy, 239,
magyar-román kapcsolatok, politika 57, 242,
magyar sajtó, romániai,
    jegyzéke 86,
Magyari Lajos, vers 50,
Magyarország
    könyvkiadás 385,
Magyarózd
    Horváth István, költő 215,
    néprajzi gyűjtés, Horváth István 216,
"Magyarózdi toronyalja", Horváth István 397,
mai valóság, Románia 148,
Makkai Sándor, Rugonfalva, iskolai névadó 77,
Máramaros
    megörökítése 214,
Margitta
    műkedvelő mozgalom 110,
Markó Béla
    vers, 4, 134,
Márkos Albert Dalegylet, Székelykeresztúr
    megalapítása 453,
Marosvásárhely
    néphagyomány, karácsonyi játék 456,
    véres zendülés 58,
    zenei élet, 335,
marosvásárhelyi vérengzés
    tiltakozó est, Temesvár 80,
Martinus, Haczius ld. Haczius, Martinus
"Márton Áron Gimnázium", Csíksomlyó 464,
Márton Áron Líceum, névadó, Csíkszereda 82,
Márton Árpád, festőművész,
    interjú, 314,
    kiállítás, Csíkszereda, 314,
Matematikai élet, Erdélyben
    kéziratok, régi 202, 232,
    a matematika tanítása 165,
    nyomtatványok 180,
    a számok története 121,
Mátyás király
    emlékdal, ismeretlen költő 92,
    halála, évforduló 90,
    keresztrejtvény 95,
    kultúrpolitikája 90,
    megemlékezés, 91,
    Ptolemaiosz-kódex, magánkönyvtár, Várad 303,
Medjugorje
    küldetés, mozgáskorlátozottal 212,
megalakulás,        
    Apor Péter Egyesület, Torja 84,
    Arany János Művelődési Egyesület, Nagyszalonta 443,
    "Fiatalok Hagyományőrző Szakosztálya", Kolozsvár 85,
    KEMKE 40,
    Kolozsvári Zenetársaság 81,
    Kölcsey-kör, Szatmárnémeti, 313,
    Mikes Kelemen Egyesület, Háromszék 84,
    Romániai Magyar Zenetársaság 81,
megalapítás
    Erdélyi Múzeum Egyesület, Mikó Imre 30,
    Kemény Zsigmond Társaság, Kolozsvár 265,
    Márkos Albert Dalegylet, Székelykeresztúr 453,
megbékélés
    Románia, decemberi forradalom 32,
megemlékezés                 ,
    aradi tizenhármak 189, 190,
    Horváth István 394, 395, 396, 397, 398, 399,
    Mátyás király 91,
megjelenés
    Kézdivásárhely, Székely Újság 26,
    Szatmárnémeti, Szamoshát c. lap 244,
megszűnés
    "Művelődés" c. lap 21,
Méhes György, színdarab 71,
mélyfaragás, Kalotaszeg 114,
mesterségek
    ács, Dóczi György, Alsócsernátor 100,
    fazekasközpont, háromszéki 429,
    fémnyomás, 256,
    kádár, Szászrégen, 325,
    kender megmunkálása, 346,
    kötélverés, Szászrégen 387,
    tutajozás, Görgény folyó 179,
    vízifűrész, Hargita megye, Gyergyóremete 116,
Mészkő
    Balázs Ferenc, évforduló 420,
    "Balázs Ferenc Vidékfejlesztő Társaság", 420,
Mezőség
    népi imádságok, archaikus, 295,
Mihók Márika, Gyimesközéplok, tojásírás 64,
Mikes Kelemen
    szereplése, iskoladrámában 200,
    születése, évforduló 176, 200,
Mikes Kelemen Egyesület
    megalakulása, Háromszék 84,
    pályázat 61,
Mikó Imre, Erdélyi Múzeum Egyesület, megalapítás 30,
Mikola
    néphagyomány, karácsonyi játék, köszöntő 457,
Mircea, Dinescu
    vers, 10,
Misztótfalu
    múzeumavatás 407,
Misztótfalusi Kis Miklós, "Magyar Oskola", oktatás 408,
módszerek
    kutatási, szociológia 111,
Moldva
    csángók, látomás, Lőrincz Györgyné 222,
    Lészped, udvarlás 113,
Molnos Lajos, vers 141,
monodráma
    Lászlóffy Csaba, 166,
monográfia
    Csíkszentmárton 183,
mozgáskorlátozott
    Medjugorje, 212,
múlt
munkatárs halála, "Művelődés" c. lap, Znorovszki Attila 34,
múzeum,
    Alsó-Csernátor, (Kovászna megye) 145,
    Fehéregyháza, Petőfi Sándor 334,
múzeumavatás, Misztótfalu 407,
műemlékvédelem
    Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság
        alapszabály, 158,
        tevékenysége 159,
műkedvelő
    előadás,
        Csíkszentimre 368,
        Gyimesközéplok 450,
    mozgalom, Margitta    
                 katolikus, 110
                 református, 110
                 zsidó, 110
    színjátszás 27,
"Művelődés" c. lap
    búcsú, Öllerer József, 341,
    jókívánságok, 34,
    megszűnéséről 21,
    küldetése, 358,
    múltja, jövője 28,
    munkatárs halála, Znorovszki Attila 35,
művelődési körök
    Kárpátalja 146,
művelődéstörténet
    Arad, káptalan működése 229,
    Csíksomlyó, 462, 463, 464,
    Kászon, 461,
    Nagyenyed, tanári sírok 309,
    Széchenyi hatása 448,
    Teleky-téka, történet, 340,
    Várad, magánkönyvtár, Haczius Martinus, 303,
műveltség
    általános, ismeretterjesztés 20,
    fiatalok, vallás 447,
művészet
    festészet,
        kiállítás, Csíkszereda, Köllő Sándor 213,
    Máramaros, megörökítése 214,
 

N

Nagy Bandó András
    paródia, (verses), "Fakutya" c. lap, 284,
Nagyajta
    szoboravatás, Kriza János, 360,
Nagybánya,
    István-torony, története 231,
    "Jádzó Társaság", név felvétel 444,
    Klastromrét, per 93,
Nagyenyed
    Szász károly, professzor, életrajz 70,
    temető, tanári sírok, 309,
Nagykároly
    elvándorlás 83,
Nagyszalonta
    iparos dalegylet, kórustörténet 376,
    Arany János Művelődési Egyesület, megalakulás 443,
Nagyvárad
    Ady Líceum, bibliakiállítás 220,
    "Fakutya" c. lap, 274, 276,
Nagy Zoltán, fotóművész
    portré, 336,
naptár, ld. eseménynaptár
nehézségek, közművelődés 333, 450,
nemzetgyilkosság, kultúrforradalom 24,
nemzetiségi
    fesztivál, "Barátság", 106
    fesztivál, Zilahon 438,
    találkozó, Sepsiszentgyörgy 55,
néphagyomány
    aprószentekezés, 460,
    Bertalan nap, Szék 173,
    betlehemes pásztorjáték 459,
    betlehemezés, Kézdialmás 224,
    búcsú, Csíksomlyó, 96, 97, 268,
    csorgó újítás, Sóna, szászok 249,
    Erdélyi Szépmíves Céh, 365,
    esővarázslás, Sóna, szászok 249,
    étkezés, kalendáriumi regulák, 306,
    farsangi kaláka, Kézdivásárhely 37,
    farsangtemetés, Csíkszentmárton, 324,
    gyógyítás, fűszeres növények 388,
    imádság, archaikus, Mezőség 295,
    Jézus altatók, karácsony 225,
    kántáló ének, újévi 15,
    karácsonyi játék 456,
    karácsonyi köszöntő 457,
    kerámiavásár, Árcsó 174,
    lakodalmas gazda, Csíkszentdomokos 182,
    monográfia, Csíkszentdomokos 183,
    népénekek, Pozsony Ferenc gyűjtése 223,
    oktatása, lehetőségek 197,
    öntözőversek, Tordaszentlászló 60,
    Sóvidék, szokáscselekmények 13,
    szertartásmester, Csányi László, Tordaszentlászló 59,
    tánc, Bihardiószeg 65,
    tánc, Szováta 381,
    verses köszöntő, újévi 14,
népi
    építészet,
        Detrehemtelep, 112,
        Erdővidék, tornácok 178,
        szószékek, faragott 301,
népi hiedelmek
    csorgó újítás, szászok 249,
    esővarázslás, szászok 249,
népi tréfa, székely,
    Duka László, 347,
Népköltészet
    ballada, cigány, gyűjtése, Püspökladány, 254,
    eposz, tatár, a bosszú motívuma, 252,
    Jézus altatók, karácsony, Sebestyén Klára gyűjtése 225,
    népénekek, karácsony, Pozsony Ferenc gyűjtése 223,
    népi tréfa, székely, Duka László, 347,
    népmondák, eredetmonda, Szatmár 117,
népköltészeti kutató
    Demény István Pál, magyar népdalszövegek, 226,
    Erdélyi János, születési évforduló 87,
népmondák, Szatmár 117,
népművelés
    Albis, Bathó János, id. , tanító 109,
    Albis, Bathó János, ifj. , lelkész 109,
népművészet
    hímes tojások, szimbólum, 297,
        ukrán, (piszanka, krasanka) 298,
    hímzés, makk-motívum 382,
    Kalotaszeg, mélyfaragás 114,
népnevelés, egyház, Csíkmadaras 149,
néprajz
    falukutatás, Vámszer Géza 88,
    folklórünnepség, Bálványos 144,
    a hagyomány értelmezése 195,
    keresztrejtvény 142,
    találkozó, Csíksomlyó, "Ezer székely Leány", 362,
néprajzi bibliográfia, erdélyi magyarság 66,
néprajzi konferencia
    Békéscsaba, a vallás szerepe, közélet 217,
néprajzi gyűjtés
    Magyarózd, Horváth István 216,
néprajzi kutatás
    Demény István Pál, magyar népdalszövegek, 226,
    Jánosfalvi Szabó István, élete 198,
    Szabó Judit, mai élet, 150,
    Virág Magdolna, gyermekek, vallásos élet, 269,
    tábor, Vajdaság, Temerin 422,
néprajzi kutató társaság
    "Fiatalok Hagyományőrző Szakosztálya", Kolozsvár 85,
    Kriza János Néprajzi Társaság,
        évforduló, fennállás 378,
        vándorgyűlés 199,
népszokások
    Keresztrejtvény 330,
    lakodalom, ház szerepe, 296,
    udvarlás, Moldva, Lészped 113,
néptánctábor
    Szék, 143,
néptánctalálkozó
    Budapest, 79,
népünnepély, Budai Vár 188,
névadó
    Csíkszereda, Márton Áron Líceum 82,
név, felvétel, "Jádzó Társaság" 444,
nevelés
    Unitárius Egyház, Csíkszereda 45,
novella
    "Fakutya" c. lap, 281,
    utolsó, Nyírő József 374,
numizmatika
    István-torony, története, Nagybánya 231,
Nyvelt Erik, ökológus,
    interjú 344,
 

Ny

Nyárádmelléki dal, Keresztrejtvény 168,
nyelvtörténet
    "Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár", 372,
    "lipován" szó, eredete 253,
    "Magyar Minerológia", Benkő József 384,
Nyírő József
    novella, utolsó 374,
    utolsó napok, Spanyolország 373,
nyomda, Csíksomlyó 462,
nyomtatványok, matematikai 180,
 

O

Oktatás
    anyanyelvi kultúra, ápolása 364,
    iskola, társadalmasítása, 320,
    környezetvédelem, egészségnevelés, 328,
    "Magyar Oskola" , Misztótfalusi Kis Miklós 408,
Olosz Lajos, költő
    az apa, 403,
    évforduló, születése 401,
    intelmei, fiaihoz 404,
    szimbolizmusa, 402,
Orbán Balázs
    székely tudós, iskolái 89,
Orbán János, dr.
    paródia, "Fakutya" c. lap, 282,
Orvar, Löfgren ld. Löfgren, Orvar
Orvostudomány
    genetika, gyógyítás, 304,
Oktatás
    irodalom-, folklórtanítás 348,
    néphagyomány, lehetőségek 197,
Ormós Zsigmond Közművelődési Társaság
    Temesvár, 366,
országos tanácskozás,
    Temesvár, "Jádzó Társaság" 369,
osztóbírák intézménye, Kolozsvár 201,
 

Ö

ökológia,
    környezetvédelem, 123,
    politika, egészségnevelés, 257,
Öllerer József,
    búcsú, "Művelődés" c. lap, munkatárs 341,
öntözőversek, húsvét, Tordaszentlászló 60,
 

P

Pályakép
    Bartók Béla 410,
    Benkő József, polihisztor 228,
    Bözödi György, író 118,
    Herepei János, történész 430,
    Kelemen Lajos, történész 406,
    Széchenyi István 448,
pályázat
    Mikes Kelemen 61,
Parajd
    emlékház, Áprily Lajos 440, 441,
paraszti, valláserkölcs, 323,
paródia
    "Fakutya" c. lap, 282, 283, 284,
    "TROMF" c. lap, 287,
Pataki István, vers 139,
Pávai István, zenész,
    interjú 108,
Pécs
    Remenyik Sándor, barátsága 163,
per
    Ceausescu, politikai 74,
    Nagybánya, Klastromrét 93,
Periszkóp, Arad, színiegyüttes, 29,
Peterdi Pál
    humoreszk, a "Fakutya" c. lapból, 277,
Petőfi Sándor
    emlékmű, Fehéregyháza 400,
    múzeum, Fehéregyháza 334,
piszanka, hímes tojás, ukrán 298,
polihisztor, Kós Károly,
    portré 273,
Politika
    Ceausescu, per 74,
    kisebbség helyzete 56,
    ökológia, egészségnevelés 257,
    román-magyar kapcsolatok 57,
politikai
    humor,
        "Fakutya" c. lap, 279,
        "TROMF" c. lap, 288, 289,
    kiállás, Unitárius egyház, 22,
    magatartás, civil társadalom 73,
    szervezet,    
        MADISZ, alakuló ülés, 25,
portré
    Bán Imre, tudós, tanár 327,
    Kós Károly, polihisztor 273,
    Nagy Zoltán, fotóművész, 336,
    Rácz István, fotóművész 316,
    Szatmári László, festő 425,
    Szentimrei Jenő, költő 439,
    Tamási Áron, író 351,
Pozsony Ferenc
    megemlékezés, Horváth István 395,
    népénekek, karácsony, 223
Pszichológia
    gyermeknevelés, intézeti 211,
    kísérlet, USA, Vicosi 270,
Ptolemaiosz-kódex,
    Várad, magánkönyvtár, 303,
Pünkösd
    búcsú, Csíksomlyó 96, 97, 268, 361,
Püski Sándor, könyvkiadó
    interjú 450,
Püspökladány, cigány balladák, gyűjtés,
    Csenki Imre, Csenki Sándor 254,
 

R

Rácz István, fordító
    vers, 317, 318,
Rácz István, fotóművész,
    portré 316,
református
    Líceum, tanévnyitó, Kolozsvár 186,
    műkedvelő mozgalom, Margitta 110,
Régi építészet, Keresztrejtvény 393,
Remenyik Sándor, költő
    barátsága, Pécsett 163,
    születése, Kolozsvárott 162,
rendi tagolódás
    székelység, Agyagfalva 299,
román-magyar
    egység, hitvallás, Tamási Áron 349,
    írótalálkozó, Gyergyószárhegy, 239,
ROMÁNIA
    mai valóság, 148,
    román-magyar kapcsolatok, politika 57, 242,
    decemberi forradalom 1, 5, 151, 152, 153,
        megbékélés 32,
        visszaemlékezések 75, 238,
Román Nemzeti Párt, konferencia, Szeben 33,
"Romániai Magyar Szó", újság, versek 46,
Romániai Magyar Sajtó
    jegyzéke 86,
Romániai Magyar Zenetársaság
    megalakulása 81,
    tervek, eredmények 426,
Rugonfalva
    iskolai névadó, Makkai Sándor 77,
 

S

sajtó
    Corvin Magazin megjelenése, 337,
    élclap, megjelenése
        "Fakutya", Nagyvárad, 274, 276,
        "TROMF", Csíkszereda, 274, 285,
    lapszemle, szubjektív 156,
    romániai, magyar, jegyzéke 86,
Sbarcea, George író
    interjú 155,
Sebestyén Klára
    Jézus altatók, 225,
Selmeczi György, zeneszerző, interjú 335,
Selmeczi Kovács Attila, interjú 413,
Sepsiszentgyörgy,
    nemzetiségi találkozó 55.
    színház, "kálváriája" 169,
    találkozó, zenei 409,
Serban, Andrei, rendező
    interjú 171,
"SICULUS"
    felhívás, 266,
    főrendezője, Csiszár Antal, interjú 192,
    zenei fesztivál 192, 193,
siker, "ARC-STÚDIÓ", 339,
Simon Domokos, interjú 45,
Simon Endre, kult. főfelügyelő, interjú 333,
Sinkó Zoltán, humoreszk, "Fakutya" c. lap, 275,
"Smaragderdő", film, kultúraszemlélet, 271,
Sombori Sándor
    színdarab, 234,
Somosd
    férfikar, története 219,
Sóna
    csorgó újítás, szászok 249,
    esővarázslás, szászok 249,
"Sora Batír", eposz, tatár 252,
Sorozat
    Eseménynaptár ld Eseménynaptár
Sóvidék
    néphagyomány, szokáscselekmények 13,
Spanyolország
    Nyírő József, utolsó napok 373,
statisztika
    Ceausescu-korszak, hazug 69,
Sütő András
    interjú, 154,
    levél, megemlékezés, Horváth István 399,
    színdarab, keletkezése 7,
    színdarab, 31
svéd
    kultúra, tanulmány, 321,
 

Sz

Szabadegyetem
    Bálványos, 147,
szabadságharc, 1848/49.
    kutatás, Bözödi György, író 118,
Szabó T. Attila,
    "Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár", 372,
Szabó Judit, néprajzkutató 150,
szakképzettség
    ismeretterjesztés, 18,
szakszókincs
    technikai, 17
Szalay Zoltán, művészeti vezető
    interjú 263,
szállóigék, Keresztrejtvény 206,
"Szamoshát" c. lap, megjelenése
    Szatmárnémeti 244,
Szamosújvár (=Gerlehida)
    évforduló, alapítás 255,
Szász Károly, professzor, életrajz, Nagyenyed 70,
Szászcsávás
    énekkar, története 247,
szászok
    népi hiedelmek 249,
Szászrégen
    egyesületek, történet, 302,
    Kemény János Művelődési Társaság 442,
    mesterségek,
        kádár 325,
        kötélverés 387,
    templomok, 122
Szatmár
    népmondák, eredetmonda 117,
    vers, lappangó, Dsida Jenő 218,
Szatmárhegy
    községi könyvtár, állapota 27,
Szatmári László, festő
    portré 425,
Szatmárnémeti
    Kölcsey-kör, megalakulása 313,
    Kölcsey, szobor, avatás 421,
    "Szamoshát" c. lap, megjelenése 244,
    szavalóverseny, "Gellért Sándor" 245,
szavalóverseny
    "Gellért Sándor", Szatmárnémeti, 245,
Szeben, konferencia, Román Nemzeti Párt 33,
Széchenyi István
    hatása, művelődés 448,
    pályakép, 448,
    tudományos ülés, Kolozsvár 423,
Szék
    Bertalan nap, 173,
    néptánctábor, 143,
székely
    tréfa, népi, Duka László 347,
    tudós,
        Orbán Balázs, iskolái 89,
Székely János, vers 125,
Székelykeresztúr
    Márkos Albert Dalegylet 453,
Székely Múzeum
    kiállítás, festészeti, Csíkszereda, 314,
székelység
    etnikum, jellemzés, 465,
    kutatása, Bözödi György, író 118,
    rendi tagolódás, Agyagfalva, 299,
Székelyudvarhely
    diáktalálkozó 363,
Székely Újság, megjelenése, Kézdivásárhely 26,
Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet
    gondok, 210,
    interjú, Béres András, tanár 210,
Szentimrei Jenő, költő
    portré 439,
    színdarab, 467,
Szentjobb
    apátság, története 389,
    falu, története 389,
"Szeret" partja
    látomás, Lőrincz Györgyné, moldvai csángó, 222,
szertartásmester, Csányi László 59,
Szilágyi Domokos
    vers 6,
szimbolista, költő, Olosz Lajos 402,
szimbólum,
    hímes tojások, 297, 298,
színdarab
    Gál Imre, 368,
    Havel, Vaclav 204,
    Illyés Gyula 416, 435,
    Kós Károly 94,
    Kovách Aladár 391,
    Lászlóffy Csaba, 166,
    Méhes György, 71,
    Sombori Sándor, 234,
    Sütő András, keletkezéséről 7,
    Sütő András, 31,
    Szentimrei Jenő, 467,
    Tabéry Géza 184,
    Tamási Áron 354,
    Vaclav, Havel ld. Havel, Vaclav
    Vasas Samu, 94,
Színház
    bukaresti, igazgatása 171,
    a hatalom romboló szerepe 170,
    Kolozsvár, problémák 209,
    Sepsiszentgyörgy, kálváriája 169,
    Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet, gondok 210,
színiegyüttes,
    "Figura" , Gyergyószentmiklós, 167,
    "Periszkóp", Arad 29,
színjátszás, műkedvelő 42,
szó, eredete
    lipován, 253,
szoboravatás
    Nagyajta, Kriza János 360,
    Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc 421,
szociográfia
    Harasztos 386,
Szociológia
    család, 319,
    családi környezet, 343,
    korszerűség, hagyomány 383,
    kutatása, módszerek 111,
szokáscselekmények, Sóvidék, 13,
szószék, faragott
    album, könyvkiadás, 301,
    népi építészet, 301,
Szováta
    tánchagyományok 381,
Sződemeter
    Kölcsey Ferenc születése 161,
szubjektív lapszemle 156.
Szucher Ervin
    politikai humor, "TROMF" c. lap, 289,
Szucsák
    templom, hétszáz éves 191,
 

T

Tabéry Géza
    színdarab, történelmi 184,
találkozó,
    diák, Székelyudvarhely, 363,
    "Ezer Székely Leány", Csíksomlyó 362,
    ifjúsági, Csíkszereda 172,
    kórus, Várfalva 187,
    nemzetiségi, Sepsiszentgyörgy 55,
    zenei, Sepsiszentgyörgy 409,
Tamási Áron
    halála, évforduló 350,
    hitvallás, román-magyar, egység 349,
    levelei, Benedek Eleknek 355,
    novellái, elemzés 352,
    portré, 351
    színmű, 354,
    végrendelet, 353,
tanári sírok, Nagyenyed 309,
tánc,
    Bihardiószeg, néphagyomány 65,
    Harasztos, nyári tánc 115,
tanévnyitó
    Kolozsvár, Református Líceum 186,
tanító
    Bathó János, id. Albis, népművelés 109,
tanulmány
    svéd, kultúra, Löfgren, Orvar 321,
társadalom
    civil, politikai magatartás 73,
tatár
    eposz, bosszú motívuma
        "Edighi Batír" c. mű, 252,
        "Sora Batír" c. mű, 252
technika
    szakszókincs 17,
    szolgálat, egészségnevelés, 305,
Teleky-téka,
    könyvgyűjtemény, történet, 340,
Temerin, Vajdaság,
    tábor, néprajzkutató 422,
Temesvár
    "Jádzó Társaság", országos tanácskozás 369,
    Ormós Zsigmond Közművelődési Társaság 366,
    tiltakozó est, marosvásárhelyi vérengzés 80,
    visszaemlékezések, decemberi forradalom, 238,
templomok
    Szászrégen, 122,
    Szucsák, hétszáz éves 191,
természettudós, Tulogdi János
    évforduló, születése 433,
termőföld, védelme, cikk,
    "Harmadik Párt", folyóirat 272,
Tófalvi Zoltán
    megemlékezés, Horváth István 394,
tojásírás, Gyimesközéplok 63,
Tompa Gábor, vers 129,
Tordaszentlászló
    kórustalálkozó 105, 359,
    néphagyomány    
        öntözőversek 60,
        szertartásmesterek 59
Torja
    Apor Péter Egyesület, megalakulása 84,
tornácok, Erdővidék 178,
Tóth Ágnes
    paródia, "Fakutya" c. lap, 283,
Történelem
    aradi tizenhármak 189, 190,
    kuruckor, "Kászonszéki Krónika" 119,
    székelység, rendi tagolódás, Agyagfalva, 299,
történelmi kutatás, Házsongárd, Herepei 431,
történelmi színdarab, Tabéry Géza 184,
történész, Kelemen Lajos, pályakép 406,
történet,
    apátság, Szentjobb 389,
    falu, Szentjobb 389,
    gazdaság, Kászon 326,
Történetírók, Keresztrejtvény 437,
"TROMF", élclap,
    Csíkszereda, 274, 285,
A "TROMF" c. lapból,
    humoreszk
        Bölöni Domokos, 291,
    paródia
        Bereczki Károly, 287,
    politikai humor
        Bálint András, 288,
        Szucher Ervin, 289,
    vers
        D. Kiss János ld. Kiss János, D.
        Kiss János, D. 286, 292,
    vicc
        Lokodi Imre, 290,
Tulogdi János, természettudós,
    évforduló, születése 433,
    "Földrajzi lexikon", szerzője 433,
tutajozás, Görgény folyó 179,
tudomány
    újabb tudományok, 233,
tudományos ülés,
    Kolozsvár, Széchenyiről 423,
TV-adás
    magyar nyelvű
        csökkentése, 259,
        támogatása, anyagi 261,
 

U

újabb tudományok, ld, tudomány
Újév
    kántáló ének 15,
    köszöntő, 1991., 237
    köszöntő, verses 14
újság, "Romániai Magyar Szó", versek 46,
ukrán
    hímes tojás, (piszanka, krasanka) 298,
Unitárius
    dalkör, Küküllődombói, története 194,
Unitárius egyház ld. vallás
USA
    Vicosi, kísérlet, pszichológiai 270,
utolsó
    mű, Nyírő József, 374,
    napok, Spanyolország, Nyírő József 373,
 

Ü

ünnepek, közművelődési,
    vita 424, 445, 446,
 

V

Vaclav, Havel ld. Havel, Vaclav
Vajdaság, Temerin,
    tábor, néprajzkutató 422,
Vallás
    egyház,
        békéltető szerep, 221,
        unitárius, nevelés, 45,
        unitárius, politikai kiállás, 22,
    közélet, konferencia, Békéscsaba 217,
    küldetés, Medjugorje, mozgáskorlátozottal 212,
    látomás, "Szeret" partja, Lőrincz Györgyné
        moldvai csángó 222,
valláserkölcs, paraszti, 323,
vallás, fiatalok
    műveltség 447,
vallásos élet, gyermekek, kutatása 269,
Vámszer Géza, falukutatás 88,
vár, vártemplom, Illyefalva 419,
Várad
    magánkönyvtár, Haczius, Martinus, 303,
        Ptolemaiosz-kódex, 303,
Várfalva, kórustalálkozó 187,
Vári Fábián László, költő
    interjú 243,
városrendezés
    Bukarest 175,
várostörténet
    Fogaras, (1291-1991)
    kutatás, Herepei János 432,
Vasas Samu, színdarab 94,
végrendelet, Tamási Áron 353,
véres zendülés, Marosvásárhely 58,
VERS
    Adonyi Nagy Mária 135,
    Ana, Blandiana ld. Blandiana, Ana
    Bajor Andor 128,
    Balla Zsófia 51, 131,
    Balogh József (ford.) 10, 11, 12,
    Blandiana, Ana 11,
    Caraion, Ion 12,
    Cseke Gábor 9, 54,
    Dinescu, Mircea ld. Mircea, Dinescu
    Dsida Jenő, lappangó, Szatmár 218,
    Egyed Emese 132,
    Farkas Árpád 126,
    Ferenczes István 138,
    Gál Éva Emese 48,
    Horváth Imre 3, 52, 133,
    Illyés Gyula 23,
    Ioan, Vieru ld. Vieru, Ioan
    Ion, Caraion ld. Caraion, Ion
    Kányádi Sándor 2,
    Kercsó Attila 53,
    Király László 127,
    Kiss Jenő 49, 130,
    Komán János 47,
    Kovács András Ferenc 137,
    Lászlóffy Aladár 136,
    Lászlóffy Csaba 140,
    Magyari Lajos 50,
    Markó Béla 4, 134,
    Mircea, Dinescu 10,
    Molnos Lajos 141,
    Pataki István 139,
    Rácz István, fordítás, 317, 318,
    "Romániai Magyar Szó", közlés 46,
    Székely János 125,
    Szilágyi Domokos 6,
    Tompa Gábor 129,
    "TROMF" c. lap, 286, 292,
    Vieru, Ioan 54
    Visky András 129,
verses
    köszöntő, újévi 14,
vicc, "TROMF" c. lap, 290,
Vicosi (USA)
    kísérlet, pszichológiai 270,
Vieru, Ioan, vers 54,
Virág Magdolna
    néprajzi kutatás, gyermekek 269,
Visa
    vallásos élet, gyermekek, kutatás 269,
Visky András, vers 129,
visszaemlékezések
    decemberi forradalom, Románia 75, 238,
vízifűrész, Gyergyóremete 116,
vita
    ünnepek, közművelődési 424,
Vizsoly
    biblia, négyszáz éves 160,
 

W

Weidenthal
    emigráció, 264,
 

Z

Zárszó, egészségnevelés 466,
zene
    egyházi ének, kotta 98,
    gitáriskola, 177, 196, 227, 248, 293, 322, 345, 377, 411, 428, 454,
    kórusgyűjtemény, egyházi 99,
    kórusmű, "Krisztus született" 455,
zenei élet, Marosvásárhely, 335,
zenei fesztivál
    "Kájoni Ioannes", régizene, Csíkszereda 101, 102, 103,
    "SICULUS" 192, 193,
zenei találkozó
    Sepsiszentgyörgy 409,
Zenetársaság
    kolozsvári, megalakulás 81,
    Romániai Magyar Zenetársaság
        megalakulása, 81,
        tervek, eredmények 426,
Zenész, Pávai István, interjú 108,
Zilah
    nemzetiségi fesztivál 438,
Znorovszki Attila,
    "Művelődés" c. lap munkatársa, halála 34,
 

ZS

zsidó
    műkedvelő mozgalom, Margitta 110,

 


 

SZERZŐI NÉVMUTATÓ

A

ADONYI NAGY Mária 135,
ADRIAN Marino ld. MARINO, Adrian
ALBERT Dávid 89,
ANA, Blandiana ld. BLANDIANA, Ana
ANDRÁSFALVY Bertalan 197,
ANGI István 410,
angyalosi FORRÓ Miklós ld. FORRÓ Miklós, angyalosi
ANTAL T. Áron 192,
ARADITS László 55, 220,

B

BAJOR Andor 56, 128, 280,
BALÁZS Lajos 182, 296, 379
BALÁZS Sándor 40,
BÁLINT András 288,
BALLA ZSsófia 51, 131,
BALOGH Edgár 161, 349, 439,
BALOGH F. András 25,
BALOGH Ferenc 159
BALOGH József 8, 9, 10, 11, 12,
BÁNTÓ Bálint 457,
BARABÁS László 13,
BARDÓCZ Sándor 85,
BARTOS Tibor 320,
BÉKÉSI Sándor 369
BENKŐ András 62, 99, 194, 247, 376, 427,
BENKŐ Irén 254,
BENKŐ Judit 81, 104,
BERECZKI Károly 287,
BEYER M. Katalin 301,
BIRÓ Donát 122, 179, 302, 325, 387,
BIRÓ Zoltán 182,
BIRTÓK József 309,
BLANDIANA, Ana 11,
BOÉR Jenő 80, 264, 366,
BOÉR Károly 103,
BOLDIZSÁR ZEYK Imre 59, 60, 187,
BORDÁS Attila 422,
BOROS Zoltán 57, 151, 153, 155,
BORSOS Béla 272,
BÖLÖNI Domokos 291,
BRASSÓI FUCHS Hermann 18,
BURA László 117, 218, 256,

C

CARAION, Ion 12,

CS

CSANÁDI János 402, 403,
CSEH Tibor 297, 298, 373,
CSEKE Gábor 9, 46,
CS. Erdős Tibor ld. ERDŐS Tibor, CS.
CSETRI Elek 90,
CSOMAFÁI Ferenc 400,
CSORBA CSaba, dr. 306,
CSORTÁN Márton 105,
CSŰRÖS István 228

CZ

CZINE Mihály 353, 397,

D

DÁNIELISZ Imre 65, 443,
DANKÓ Imre 327, 385,
DÁVID GYula 239, 331, 350, 401, 440,
DEÁK Levente 337,
DEÉ NAGY Anikó 340,
DEME László, ifj. 26,
DENIS, Hayes ld. HAYES, Denis
DÉZNAI Péter 423,
DINESCU, Mircea 10,
DOMOKOS Géza 398,
DUKRÉT Géza 389

E

EGYED Ákos 30, 118,
EGYED Emese 132,
ENYEDI ZSolt 83,
ERDŐS Tibor, CS. 44,

F

FARAGÓ József 39, 66, 87, 113, 198,
FARKAS Árpád 61, 124, 126,
FEHÉR József 276,
FERENC CSaba 413,
FERENCZES István 138, 312,
FODOR Sándor 396,
FORRÓ Miklós, angyalosi 336,
FUCHS Hermann, Brassói ld. BRASSÓI FUCHS Hermann

G

G.C. 304,
GAÁL GYörgy, dr. 431,
GÁBOS Zoltán 19,
GABRIEL Liiceanu ld. LIICEANU, Gabriel
GAGYI József 75, 78, 96, 150, 172, 174, 195, 199, 210, 226, 246, 269, 270, 285, 311, 314, 333, 342, 361, 368, 370, 412, 424, 450,
GÁL Éva Emese 48,
GÁL Mária 209,
GALBÁCS Pál 154, 242,
GARDA Dezső 120,
GÁSPÁR Attila 177, 196, 227, 248, 293, 322, 345, 377, 411, 428, 454, 455,

H

HANTZ-LÁM Irén 163, 441,
HAVEL, Vaclav 204,
HAYES, Denis 67,
HEGYI Álmos 286, 451,
HERÉDI Gusztáv 28, 43,
HEREPEI János 432,
HORVÁTH Andor 5, 38,
HORVÁTH Arany 22, 37, 38, 75, 76, 97, 100, 144, 188, 238, 310, 316, 334, 359, 419, 438,
HORVÁTH Imre 3, 52, 133, 278,
HORVÁTH István 216,

I

ILLYÉS GYula 23, 416, 435,
IMREH István 119, 299, 326, 383, 414, 461,
INCZEFI Tibor 77,
IOAN Vieru ld. VIERU, Ioan
ION Caraion ld. CARAION, Ion
IOSIFESCU, Mircea 56,

J

JAKÓ Klára 303,
JAKÓ ZSigmond 406, 408,

K

KÁNTOR Lajos 262, 191,
KÁNYÁDI Sándor 2, 250, 251,
KARDALUS János 63, 382,
KARINTHY Frigyes 281,
KAZUHIRO, Wakabayashi ld. WAKABAYASHI, Kazuhiro
KERCSÓ Attila 53,
KERESZTES Zoltán 72, 95, 142, 168, 173, 185, 206, 236, 258, 308, 330, 357, 393, 418, 437, 469,
KÉRI Tamás 449,
KERTÉSZ GYula 98,
KESZEG Vilmos 112, 267, 378, 446,
KIRÁLY László 127,
KISS András 207,
KISS Ferenc, K. 219, 452,
KISS János, D. 292,
KISS Jenő 49, 130,
K.LENGYEL ZSolt ld. LENGYEL ZSolt, K.
KOCSIK József 29, 367,
KOMÁN János 47,
KONCZ GYörgy 190,
KÓS Károly 94,
KOSTYÁK Alpár 102,
KOVÁCH Aladár 391,
KOVÁCH Géza, dr. 157, 229,
KOVÁCS András Ferenc 137,
KOVÁCS GYörgy 201,
KOVÁCS Nemere 39,
KÖTŐ József, dr. 42, 262,

L

LÁSZLÓ Ferenc 426, 453,
LÁSZLÓ Tihamér 17,
LÁSZLÓFFY Aladár 136,
LÁSZLÓFFY CSaba 140, 166,
LENGYEL ZSolt, K. 268,
LIGETI L. Zoltán 313,
LIICEANU, Gabriel 74, 148
LILIANA Stoicescu ld. STOICESCU, Liliana
LOKODI Imre 290,

M

MAGYARI András 70,
MAGYARI Lajos 50,
MAGYARI Nándor László 319, 343,
MAGYARI VINCZE Enikő 45, 107, 123, 145, 167, 181, 193, 203, 213, 230, 257, 263, 271, 305, 321, 328, 339, 344, 390, 415, 434, 466,
MAHMUT, Nedret 252,
MÁRIÁS József 27, 146,
MARINESCU, Mihail 153,
MARINO, Adrian 24,
MARKÓ Béla 4, 134,
MÁTÉ László 315,
MÁTHÉ Mózes 175,
MAZALIK Alfréd 214,
MÉHES GYörgy 71,
MEZEI József 1, 16, 21, 32, 73, 78, 91, 169, 189, 205, 235, 244, 259, 274, 307, 329, 356, 392, 417, 436, 468,
MIHAIL Marinescu ld. MARINESCU, Mihail
MIHÓK Márika 64,
MIRCEA, Dinescu ld. DINESCU, Mircea
MOLNÁR Jenő 20,
MOLNOS Lajos 141,
MUCKENHAUPT Erzsébet 462,
MURÁDIN Jenő 93,

N

NAGY BANDÓ András 284,
NAGY Béla, dr. 231,
NAGY Jenő 372,
NAGY Miklós Kund 335,
NAGY Olga 34, 217, 294, 323,
NEDRET, Mahmut ld. MAHMUT, Nedret

NY

NYÁRÁDI András 143
NYIRŐ József 374,

O

OLÁH István 106,
OLÁH Sándor 111,
OLÁH Tibor 265,
OLOSZ Katalin 456,
OLOSZ Lajos 404,
ORBÁN János, dr. 282,

P

PÁL-ANTAL Sándor 464,
PAPP Attila 110,
PATAKI István 139,
PATAKI József 119, 326, 414, 461,
PETERDI Pál 277,
PINTÉR Márta Zsuzsanna 200,
POMOGÁTS Béla 352,
POZSONY Ferenc 222, 223, 224, 249, 360, 395, 429, 445, 459, 460,

R

RÁCZ István 317, 318,

S

SALAMON Ferenc 109,
SALVANU, Virgil 33.
SÁNTHA Attila 147,
SASZET Géza 160,
SATA Kinga Koretta 88,
SCHÖNBERGER Jenő 221,
SEBESTYÉN DOBÓ Klára 225,
SEBESTYÉN GYörgy 241, 255, 300,
SIMONFY Katalin 108,
SIMORI Sándor 444,
SINKÓ Zoltán 275,
SIPOS Gábor 164, 364,
SOMBORI Sándor 234,
STOICESCU, Liliana 171,
SÜTŐ András 7, 31, 152, 351, 399,
SYLVESTER Lajos 84, 409,

SZ

SZABÓ András 101,
SZABÓ Barna 363,
SZABÓ GYula, H. 240,
SZABÓ Lajos 149
SZABÓ Piroska 186
SZABÓ ZSolt 208, 355, 358, 375, 405,
SZAKÁTS Mara 447,
SZATMÁRI László 425,
SZÉKELY János 125,
SZENTIMREI Jenő 467,
SZILÁGYI Domokos 6,
SZÖCS János 463,
SZUCHER Ervin 289,

T

TGL 338,
TABÉRY Géza 184
TAKÁCS Éva 212,
TAMÁS Irén 346, 381,
TAMÁSI Áron 354,
TÁNCZOS Vilmos 295,
TEKSE Antal 183, 324
TÓBIÁS Áron 215
TÓFALVI Zoltán 394,
TOMCSÁNYI Mária 156, 260, 261, 341,
TOMPA Gábor 129,
TONK Sándor 430,
TÓTH Ágnes 283,
TÓTH Sándor, T. 121, 165, 180, 202, 232,
TÖRÖK Albert 115, 386,
TÖVISSI József 433,
TÚROS Endre 211, 348,

U

UJJ János 35,

V

VÁLI József 243,
VARGA Gábor 273,
VASAS Samu 94, 114, 380,
VERES József 68, 233, 384,
VERESS Dániel 170,
VIERU, Joan 54,
VISKY András 129,
VITA ZSigmond 388, 448,
VÖÖ Gabriella 347, 465,

W

WINTER Péter 371, 407, 420, 442,
WAKABAYASHI, Kazuhiro 458,

Z

ZAKARIÁS Attila 116, 178

 


 

IDÉZETEK JEGYZÉKE

(1.) "Művelődés 1976-1985 , Repertórium. Szeged. 1989. Hungaria,

58. tételszám,
Iosifescu, Mircea : "Így hát akasszatok fel engem is..." = Romániai Magyar Szó. 1990. március, . p.

237. tételszám,
XXX : Boldog új évet. = Művelődés. 1991. január, 1. p.

312. tételszám,
Ferences István : Felmondólevél. = Művelődés. 1991. április, 5. p.

 


 

BIBLIOGRÁFIA

1. "Művelődés 1976-1985", Repertórium. Szeged. 1989. Hungária.

2. "Művelődés" c. folyóirat, 1990. 39. évf. 1.-12. száma.

3. "Művelődés" c. folyóirat, 1991. 40. évf. 1.-12. száma.