A Magyar Philosophiai
Szemle Repertóriuma

(1882-1891)
 
 

TARTALOM

ELŐSZÓ
I. ÉRTEKEZÉSEK
II. ISMERTETŐK
III. ÉRTESÍTŐK
IV. FOLYÓIRAT ÉS MŰAJÁNLÁS
V. VEGYES
NÉVMUTATÓ

 


Készítette : Szanka Éva

Konzulens : Dr. Pajor Enikő

 


ELŐSZÓ
 

A MAGYAR PHILOSOPHIAI SZEMLE tíz éven keresztül - 1882-től 1889-ig jelent meg. Az elsők között volt azon magyar folyóiratok között, melyek témája a filozófia.

A szerkesztő (Böhm Károly) szerint: "a folyóirat nem szolgál semmiféle iskolának kizárólagosan, hanem szolgál az igazságnak..."

A folyóirat céljai:

- Saját nemzetünk filozófiai múltjának megvizsgálása, s a magyar filozófiai terminológia rendezése s ahol kell, megalkotása.

- A természettudományok filozófiai irányban történő kezeléséről olvasóikat pontosan akarták értesíteni. Ugyanilyen módon kívánták kezelni az államról és társadalomról szóló tanokat.

- A folyóirat nem szorítkozik egyedül arra, hogy a már megállapított s a könyvekben letett tanokat ismertesse, hanem igyekszik keresni olyan logikát, mely a természet törvényeinek talán jobban megfelel, mint az eddigi - kivált Arisztotelész nyomdokain járó - logikai rendszernek.

A folyóirat általános szerkezete: Egy adott évben megjelent füzeteket egy kötetbe kötötték, így tíz kötet áll rendelkezésünkre (1882-1891). Egy-egy füzet szerkezete tartalom szerint a következőképpen rendszerezhető:

Tartalmaz: Különböző szerzőktől, különböző témákról értekezéseket. Újonnan megjelent művekről, tanulmányokról, beszédekről ismertetőt ill. bírálatot. Továbbá minden szám tartalmaz felsorolás vagy bibliográfiai adatok közlésének szintjén filozófiai műveket és folyóiratokat. Vegyeseknek lehet nevezni a levelezéssel, iskolai tananyaggal, idézetekkel foglalkozó részeket.

Repertóriumom a fent említett tíz évfolyamot dolgozza fel, a cikkek szerkezete illetve tartalma szerint öt nagyobb egységre osztva, melyek a következők:

I. ÉRTEKEZÉSEK: A cikkek tételszámozva, évfolyamonként, s azon belül pedig növekvő oldalszám szerint vannak feltüntetve. Egy-egy tétel tájékoztat a cikk címéről, szerzőjéről és megjelenési adatairól. Továbbá minden esetben feltüntettem egy-egy tétel előzményének illetve folytatásának megjelenési adatait és tételszámát. Folytatásos művek esetében az utolsó közleményt követően felsorolom az összes előzményt. Kapcsolódó előzmény vagy folytatás megnevezéssel illettem azokat a cikkeket, melyek nem szerves kapcsolatban vannak egymással, hanem csak hasonló téma, a cikkre való utalás, válasz kapcsán tartoznak össze.

II. ISMERTETŐK: Ez a rész tartalmazza a különböző szerzők műveiről, beszédeiről szóló nagyobb lélegzetű bírálatokat, műismertetőket. Ezen rész feldolgozása a következő: A tíz évfolyam összes műismertetőjét összegyűjtve az ismertetett művek szerzőinek, vagy ha nincs, akkor címének mechanikus rendjébe szedve folyamatos tételszámmal sorolom fel. Egy-egy tétel tartalmazza az ismertetett mű szerzőjét, a mű címét, megjelenési helyét és az évet. Továbbá a műismertető személyét (ez sok esetben nincs feltüntetve) és a cikk megjelenési adatait. Előzményt illetve folytatást vagy kapcsolódó részeket itt is feltüntettem.

III. ÉRTESÍTŐK: Tartalma kisebb lélegzetű, inkább értesítő, jeladó jellegű mű, beszéd illetve tanulmány ismertetők, plusz iskolai tananyaggal, tankönyvekkel, különböző hírekkel foglalkozó cikkek. A tíz évfolyam ezen témájú cikkeit a címek mechanikus rendje szerint tételszámmal ellátva ismertettem. Ezen rész leírásai is tájékoztatnak a cikk címéről, szerzőjéről, megjelenési adatokról.

IV. FOLYÓIRAT és MŰAJÁNLÁS: Szinte minden szám tartalmaz felsorolás és vagy bibliográfiai adatok szintjén filozófiai műveket és folyóiratokat. Szintén érvényes a folyamatos tételszámozás és megjelenési adatok közlése ezen részre is.

V. VEGYESEK: Levelezést, idézeteket, szerkesztői közléseket a címek mechanikus rendjében tételszámmal ellátva ismertettem.

A repertóriumhoz névmutatót készítettem, melybe felvettem minden cikkben szereplő, említett nevet. A Névmutatóban a személynevek mechanikus rendben találhatók s az összes hozzá tartozó cikk tételszámát is felsoroltam. A róla vagy művéről szóló cikkek tételszámát aláhúzással jelöltem. A többi jelöletlen tételszám esetében az adott személy az adott cikk szerzője.

Tárgymutatót nem készítettem, mert a filozófiai szakterminológia régi és magyar jelenlegi jelentése nem biztos, hogy fedi egymást. Ennek elkészítéséhez egyértelműen filozófiai szakemberre lenne szükség.

A repertórium készítésénél végig a korabeli helyesírást tükröztem. Helytelen oldalszámozásra is felfigyeltem, melyet a következőképpen javítottam:

Hibás a 108. tétel esetében a 378-373. p. (378-!389)
109. tétel esetében 374-401. p. (!390-!417)
110. tétel esetében 402-445. p. (!418-445)

A helyes adatot írtam le zárójelbe és felkiáltójellel jelöltem azt az adatot, melyet és javítottam.

 


 

I. ÉRTEKEZÉSEK

  1. évf. 1882.


 1. Bevezetésül / Böhm Károly = 1-10. p.


 2. A philosophálás akadályai / Horváth Cyrill = 11-24. p.
  Folyt.: 1. évf. 1882. 161-175. p. v.ö.: 9.


 3. Spencer Herbert philosophiája : mutatvány egy Spencer philosophiáját tárgyaló tanulmányból / Lechner László = 25-46. p.
  Folyt.: 1. évf. 1882. 363-387. p. v.ö.: 20.


 4. Giacomo Leopardi gróf, mint a német pessimismus előfutárja / Buday József = 47-54. p.
  Folyt.: 1. évf. 1882. 109-134. p. v.ö.: 8.


 5. Az amerikai költészet fejlődése. Walt Whitmann. / (Baráth Ferencz) = 55-65. p.
  Folyt.: 1. évf. 1882. 211-222. p. v.ö.: 13.


 6. A realismus alapellentmondása / Böhm Károly = 81-94. p.


 7. Péterfi Károly élete és munkái / Kiss Áron = 95-108. p.
  Folyt.: 1. évf. 1882. 176-192. p. v.ö.: 10.


 8. Giacomo Leopardi gróf, mint a német pessimismus előfutárja / Buday József = 109-134. p.
  Előzm.: 1. évf. 1882. 47-54. p. v.ö.: 4.


 9. A philosophálás akadályai / Horváth Cyrill = 161-175. p.
  Előzm.: 1. évf. 1882. 11-24. p. v.ö.: 2.
  Folyt.: 3. évf. 1884. 241-252. p. v.ö.: 51.


 10. Péterfi Károly élete és munkái / Kiss Áron = 176-192. p.
  Előzm.: 1. évf. 1882. 95-108. p. v.ö.: 7.


 11. Néhány újabb kutatás a kísérletei lélektan terén / Böhm Károly = 193-201. p.


 12. A nyelvtudomány jelen állása / Bodnár Zsigmond = 202-210. p.


 13. Az amerikai költészet fejlődése. Walt Whitmann. / (Baráth Ferencz) = 211-222. p.
  Előzm.: 1. évf. 1882. 55-65. p. v.ö.: 5.
  Folyt.: 1. évf. 1882. 288-302. p. v.ö.: 17.


 14. Lotze / Bihari Péter = 241-266. p.
  Folyt.: 1. évf. 1882. 341-362. p. v.ö.: 19.


 15. Az aesthetika kérdéses pontjai / Simon József Sándor = 267-280. p.


 16. Lélektani elméletek kifejlődése a görög philosophiában / Pauer Imre = 281-287. p.


 17. Az amerikai költészet fejlődése. Walt Whitmann. / (Baráth Ferencz) =288-302. p.
  Előzm.: 1. évf. 1882. 55-65. p. v.ö.: 5.
  1. évf. 1882. 211-222. p. v.ö.: 22.


 18. A bölcsészet problémája / Schmitt Jenő = 321-340. p.


 19. Lotze / Bihari Péter = 341-362. p.
  Előzm.: 1. évf. 1882. 241-266. p. v.ö.: 14.
  Folyt.: 1. évf. 1882. 450-471. p. v.ö.: 22.


 20. Spencer Herbert philosophiája : mutatvány egy Spencer philosophiáját tárgyaló tanulmányból / Lechner László = 363-387. p.
  Előzm.: 1. évf. 1882. 25-46. p. v.ö.: 3.
  Folyt.: 2. évf. 1883. 101-119. p. v.ö.: 26.


 21. A szellemi életünk fejlődésvonalában felmerülő hiányok s azoknak okai / Lechner Károly = 404-449. p.


 22. Lotze / Bihari Péter = 450-471. p.
  Előzm.: 1. évf. 1882. 241-266. p. v.ö.: 14.
  1. évf. 1882. 341-362. p. v.ö.: 19.
   
   
  2. évf. 1883.


 23. A szellemi működés mint érzéki functiók összjelensége / Schmitt Jenő = 3-21. p.
  Folyt.: 2. évf. 1883. 81-100. p. v.ö.: 25.


 24. Az asszony lélektanáról / Böhm Károly = 22-54. p.


 25. A szellemi működés mint érzéki functiók összjelensége / Schmitt Jenő = 81-100. p.
  Folyt.: 2. évf. 1883. 3-21. p. v.ö.: 23.


 26. Spencer Herbert philosophiája / Lechner László = 101-119. p.
  Előzm.: 1. évf. 1882. 363-387. p. v.ö.: 20.
  Folyt.: 2. évf. 1883. 161-183. p. v.ö.: 29.


 27. A szerelem elméletéből / Babics Kálmán = 120-126. p.


 28. Locke és Leibnitz vitája a velünk született eszmékről / (Málnai Mihály) = 127-143. p.
  Folyt.: 2. évf. 1883. 211-226. p. v.ö.: 32.


 29. Spencer Herbert philosophiája / Lechner László = 161-183. p.
  Előzm.: 2. évf. 1883. 101-119. p. v.ö.: 26.
  Folyt.: 3. évf. 1884.1-18. p. v.ö.: 43.


 30. A jellem eszméje / Nemes Imre = 184-196. p.
  Folyt.: 2. évf. 1883. 259-280. p. v.ö.: 34.


 31. A methaphysikai aesthetika alapkérdései / Simon J. S. = 197-210. p.
  Folyt.: 2. évf. 1883. 321-337. p. v.ö.: 36.


 32. Locke és Leibnitz vitája a velünk született eszmékről / (Málnai Mihály) = 211-226. p.
  Előzm.: 2. évf. 1883.127-143. p. v.ö.: 28.


 33. A kriticismus és positinismus / Böhm Károly = 245-258. p.


 34. A jellem eszméje / Nemes Imre = 259-280. p.
  Előzm.: 2. évf. 1883. 184-196. p. v.ö.: 30.
  Folyt.: 2. évf. 1883. 338-348. p. v.ö.: 37.


 35. Byron "Kain"-ja és Hartmann E. bölcseleti rendszere / Buday József = 281-302. p.
  Folyt.: 2. évf. 1883. 401-412. p. v.ö.: 39.


 36. A methaphysikai aesthetika alapkérdései / Simon J. S. = 321-337. p.
  Előzm.: 2. évf. 1883. 197-210. p. v.ö.: 31.


 37. A jellem eszméje / Nemes Imre = 338-348. p.
  Előzm.: 2. évf. 1883. 184-196. p. v.ö.: 30.
  2. évf. 1883. 259-280 p. v.ö.: 34.


 38. Haladásunk és az emberi boldogság / Szlamka Elek = 349-375. p.


 39. Byron "Kain"-ja és Hartmann E. bölcseleti rendszere / Buday József = 401-412. p.
  Előzm.: 2. évf. 1883. 281-302. p. v.ö.: 35.


 40. A nő / Bihari Péter = 413-439. p.
  Folyt.: 3. évf. 1884. 19-45. p. v.ö.: 44.


 41. A változás problémájához / Schmitt Jenő = 440-446. p.
  Kapcsolódó folyt.: 2. évf. 1883. 447-459. p. v.ö.: 42.


 42. Megjegyzések a "Változás problémájához" című cikkre / Böhm Károly = 447-459. p.
  Kapcsolódó előzm.: 2. évf. 1883. 440-446. p. v.ö.: 41.
   
   
  3. évf. 1884.


 43. Spencer Herbert philosophiája / Lechner László = 1-18. p.
  Előzm.: 2. évf. 1883. 161-183. p. v.ö.: 29.
  Folyt.: 3. évf. 1884. 114-148. p. v.ö.: 48.


 44. A művészetek új osztályozása / Rakodczay Pál = 46-63. p.


 45. Ulrici Hermann : nekrolog / Buday József = 81-88. p.


 46. A szabadság némely korlátairól / Bokor József = 89-113. p.


 47. A nő / Bihari Péter = 114-148 p.
  Előzm.: 2. évf. 1883. 413-439. v.ö.: 40.
  3. évf. 1884. 19-45. p. v.ö.: 44.


 48. A positiv philosophia rendszere / Böhm Károly = 161-188. p.
  Folyt.: 3. évf. 1884. 253-272. p. v.ö.: 52.


 49. Spencer Herbert philosophiája / Lechner László = 189-208. p.


 50. A philosophálás akadályai / Horváth Cyrill = 241-252. p.
  Előzm.: 1. évf. 1882. 11-24. p. v.ö.: 2.
  1. évf. 1882. 161-175. p. v.ö.: 9.


 51. A positiv philosophia rendszere / Böhm Károly = 253-272. p.
  Előzm.: 3. évf. 1884. 161-188. p. v.ö.: 49.
  Folyt.: 3. évf. 1884. 321-347. p. v.ö.: 55.


 52. Az érzéki észrevevés elemi alkatrészei : psyhophysikai kísérleti tanulmány / Lechner Károly = 273-303. p.


 53. Petőcz Mihály bölcsészeti rendszere / Buday József = 304-316. p.
  Folyt.: 3. évf. 1884. 441-449. p. v.ö.: 58.


 54. A positiv philosophia rendszere / Böhm Károly = 321-347.p.
  Előzm.: 3. évf. 1884. 161-188. p. v.ö.: 49.
  3. évf. 1884. 253-272. p. v.ö.: 52.


 55. A társadalom fogalma / Kiss Mihály = 395-418. p.


 56. A szép szellemi érzése mint agyfunkció / Schmitt Jenő = 419-440. p.


 57. Petőcz Mihály bölcsészeti rendszere / Buday József = 441-449. p.
  Előzm.: 3. évf. 1884. 304-316. p. v.ö.: 54.
  Folyt.: 4. évf. 1885. 241-256. p. v.ö.: 73.
   
   
  4. évf. 1885.


 58. Böhm Károlyhoz / Bokor József = 1-4. p.


 59. Érintkezési pontok a physika és a phylosophia között / Heller Ágost = 5-12. p.


 60. Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 13-34. p.
  Folyt.: 4. évf. 1885. 124-142. p. v.ö.: 68.


 61. Összehasonlító bonctani vázlatok / Bihari Péter = 35-46. p.


 62. A "Magyar Philosphiai Szemle" feladata / Maczki Valér = 47-53. p.


 63. A gazdászat fogalma / Kiss Mihály = 54-66. p.
  Folyt.: 4. évf. 1885. 209-221. p. v.ö.: 71.


 64. A nyelv mint eszköz / Hun Pál = 81-98. p.


 65. A "Magyar Philosphiai Szemle" eddigi működéséről : nyílt levél a "Magyar Philosophiai Szemle" tisztelt szerkesztőihöz / Böhm Károly = 99-111. p.


 66. A felsőház / Bokor József = 112-123. p.


 67. Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 124-142. p.
  Előzm.: 4. évf. 1885. 13-34. p. v.ö.: 61.
  Folyt.: 4. évf. 1885. 222-229. p. v.ö.: 72.


 68. Nőnevelésünk és az iskola / Felméri Lajos = 161-191. p.


 69. A szabad akaratról / Öreg János = 192-208. p.


 70. A gazdászat fogalma / Kiss Mihály = 209-221. p.
  Előzm.: 4. évf. 1885. 54-66. p. v.ö.: 64.
  Folyt.: 5. évf. 1886. 292-311. p. v.ö.: 91.


 71. Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 222-229. p.
  Előzm.: 4. évf. 1885. 124-142. v.ö.: 68.
  4. évf. 1885. 321-344. p. v.ö.: 76.


 72. Petőcz Mihály bölcseleti rendszere : viszonya a régi és az újabb atomistikához / Buday József = 241-256. p.
  Előzm.: 3. évf. 1884. 304-316. p. v.ö.: 54.
  3. évf. 1884. 441-449. p. v.ö.: 58.


 73. A formai logika reformjáról : különös tekintettel a magyar iskolákban használt logikai könyvekre / Böhm Károly = 257-287. p.


 74. Antonio Rosmini : philosphiájának tendentiája / ...y ...ö = 288-305. p.


 75. Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 321-344. p.
  Előzm.: 4. évf. 1885. 222-229. p. v.ö.: 72.
  Folyt.: 4. évf. 1885. 449-463. p. v.ö.: 80.


 76. Bölcsészetünk nyelve / Hun Pál = 345-359. p.
  Kapcsolódó folyt.: 4. évf. 1885. 476-477. p.


 77. Horváth Cyrill és a philosophia / Maczki Valér = 360-374. p.


 78. Az aesthetikai érzék, mint egyik üzenetforrásunk : Opzoomer C. W. után / Lakatos Sámuel = 401-448. p.


 79. Horváth Cyrill élete és bölcsészete / Nemes Imre = 449-463. p.
  Előzm.: 4. évf. 1885. 13-34. p. v.ö.: 61.
  4. évf. 1885. 124-142. p. v.ö.: 68.
  4. évf. 1885. 222-229. p. v.ö.: 72.
  4. évf. 1885. 321-344. p. v.ö.: 73.
   
   
  5. évf. 1886.


 80. A philosophiai propaedentuka ügye középiskoláinkban / Buday József = 1-17. p.
  Folyt.: 5. évf. 1886. 312-355. p. v.ö.: 92.


 81. Egy kis philosophiai nyelvőrködés / Maczki Valér = 16-32. p.


 82. A társadalom befolyása az államra / Bokor József = 33-43. p.
  Folyt.: 5. évf. 1886. 134-148. p. v.ö.: 86.


 83. Kritikai megjegyzések a képkapcsolás elméletére / Böhm Károly = 81-101. p.


 84. Erdélyi János élete és művei / Hun Pál = 102-133. p.


 85. A társadalom befolyása az államra / Bokor József = 134-148. p.
  Előzm.: 5. évf. 1886. 134-148. p. v.ö.: 86.


 86. A reális nevelés / Sebesztha Károly = 161-208. p.
  Folyt.: 5. évf. 1886. 261-291. p. v.ö.: 90.


 87. A megismerésről : Descartes és Kant elveire való tekintettel / Sárffy Aladár = 209-234. p.


 88. A morális válság / Bokor József = 241-260. p.


 89. A reális nevelés / Sebesztha Károly = 261-291. p.
  Előzm.: 5. évf. 1886. 161-208. p. v.ö.: 87.


 90. A gazdászat fogalma / Kiss Mihály = 292-311. p.
  Előzm.: 4. évf. 1885. 54-66. p. v.ö.: 64.
  4. évf. 1885. 209-221. p. v.ö.: 71.


 91. A philosophiai propaedentuka ügye középiskoláinkban / Buday József = 312-355. p.
  Előzm.: 5. évf. 1886. 1-17. p. v.ö.: 81.


 92. Az erkölcsi tudat és megjelenési alakjai / Böhm Károly = 401-428. p.


 93. Az emberi és állati lélek / Bihari Péter = 429-458. p.
   
   
  6. évf. 1887.


 94. A mathematika a positiv philosophia rendszerében / Ormay Lajos = 1-44. p.
  Folyt.: 6. évf. 1887. 95-120. p. v.ö.: 98. p.


 95. Az állam, mint nemzet : kritikai értekezés a divatos államjogi és politikai nézetek felett / Kuncz Ignácz = 45-70. p.


 96. Aquinói Tamás és a scholastica philosophia / Szentmiklossy Á. = 81-94. p.
  Folyt.: 6. évf. 1887. 175-189. p. v.ö.: 101.


 97. A mathematika a positiv philosophia rendszerében / Ormay Lajos = 95-120. p.
  Folyt.: 6. évf. 1887. 1-44. p. v.ö.: 95. p.
  Sorozat következő része : mechanika : 6. évf. 1887. 160-174. p. v.ö.: 100.


 98. A középiskola tantervei / Bokor József = 121-132. p.
  Folyt.: 6. évf. 1887. 305-311. p. v.ö.: 105.


 99. A mechanikai a positiv philosophia rendszerében / Ráth Arnold = 160-174. p.
  Sorozat előző része : mathematika : 6. évf. 1887. 1-44. p. v.ö.: 95.
  Sorozat következő része : csillagászat : 6. évf. 1887. 266-304. p. v.ö.: 104. p.


 100. Aquinói Tamás és a scholastica philosophia / Szentmiklossy Á. = 175-189. p.
  Előzm.: 6. évf. 1887. 81-94. p. v.ö.: 97.


 101. A philosophia facultásról / Szász Béla = 190-212. p.


 102. Az aristokratia / Kuncz Ignácz = 241-265. p.


 103. A csillagászat a positiv philosophia rendszerében / Ormay Lajos = 266-304. p.
  Sorozat előző része : mechanika : 6. évf. 1887. 160-174. p. v.ö.: 100.
  Sorozat következő része : physika : 6. évf. 1887. 337-353. p. v.ö.: 106. p.


 104. A középiskola tantervei / Bokor József = 305-311. p.
  Előzm.: 6. évf. 1887. 121-132. p. v.ö.: 99.


 105. A physika a positiv philosophia rendszerében / Ráth Arnold L. = 337-353. p.
  Sorozat előző része : csillagászat : 6. évf. 1887. 266-304. p. v.ö.: 104.
  Sorozat következő része : chemia : 7. évf. 1888. 8-19. p. v.ö.: 112. p.


 106. Fichte / Schmitt Jenő = 354-377. p.


 107. Az aesthetika biológiai elmélete / M. Horváth K. = 378-373. p. (!389. p.)


 108. A közjogi s különösen a közigazgatási bíráskodás philosophiája / Kuncz Ignácz = 374-401. p. (!390-!417. p.)


 109. A philosophiai propaedentika magyar gymnasiumainkban / Böhm Károly = 402-445. p. (!418-445.)
   
   
  7. évf. 1888.


 110. Schopenhauer / Schmitt Jenő = 1-7. p.


 111. A chemia a positiv philosophia rendszerében / Ráth Arnold L. = 8-19. p.
  Sorozat előző része : physika : 6. évf. 1887. 337-353. p. v.ö.: 106.
  Sorozat következő része : biológia : 7. évf. 1888. 219-261. p. v.ö.: 124. p.


 112. Az ébredő szabadság / Bokor József = 20-25. p.


 113. Az idő eszméjének kifejlődése az öntudatban / Szentmiklossy A. = 28-40. p.


 114. A gazdászat fogalmának kifejlődése az új korban / Kiss Mihály = 41-58. p.


 115. A pedagogium / Bokor József = 59-66. p.


 116. Államigazgatási elvek és rendszerek / Kuncz Ignácz = 81-111. p.


 117. Mit tesz az: megismerni / Balásy Dénes = 112-122. p.


 118. A lélekre vonatkozó elméletek : Wundt Wilmos álláspontja / Buday József = 123-132. p. Folyt.: 7. évf. 1888. 174-188. p. v.ö.: 121.


 119. A philosophia fordulata / Brassai Sámuel = 161-173. p.
  Folyt.: 9. évf. 1890. 1-48. p. v.ö.: 144.
  Kapcsolódó folytatás válasz : 7. évf. 1888. 337-340. p. v.ö.: 126.


 120. A lélekre vonatkozó elméletek : Wundt Vilmos álláspontja / Buday József = 174-188. p.
  Előzm.: 7. évf. 1888. 123-132. p. v.ö.: 119.


 121. Tudomány-e a philosophia / (Janet) = 189-204. p.


 122. Vázlatok a kategoriáknak physiologico - psyhologiai demonstratiojához / Schmitt Jenő = 205-218. p.


 123. A biologia a positivismus rendszerében / Bokor József = 219-261. p.
  Sorozat előző része : chemia : 7. évf. 1888. 8-19. p. v.ö.: 112.


 124. A tudományok osztályozásáról : Wundt Vilmostól / Rácz Lajos = 262-304. p.


 125. Észrevételek Brassai czikkére / Böhm Károly = 337-340. p.
  Kapcsolódó előzm.: 7. évf. 1888. 161-173. p. v.ö.: 120.
  9. évf. 1890. p. 1-48. p. v.ö.: 144.


 126. Bölcsészeti feladatok / Szentmiklossy A. = 341-358. p.


 127. A positivismus nevelési rendszere / Buday József = 359-402. p.


 128. Állam és társadalom / Kuncz Ignácz = 403-428. p.


 129. A vallás eredetének és fejlődésének kérdéséhez / Patrubány Lukács = 429-452. p.
   
   
  8. évf. 1889.


 130. A választókerületek bizalmatlansági szavazatai / Kuncz Ignácz = 1-15. p.


 131. A sociologia / Bokor József = 16-47. p.
  Folyt.: 8. évf. 1889. 321-343. p. v.ö.: 140.


 132. A lélektan ismeretelméleti alapjai / Böhm Károly = 48-105.


 133. A bölcsészet viszonya a theologiához : Paul Janet után / Rácz Lajos = 106-132. p.


 134. A vallás eredete kérdéséhez / Antal Géza = 133-136. p.


 135. Paduai Marsilius tana az államról és az egyházról / Domanovszki Endre = 161-173. p.


 136. A természettudományok szerepe a philosophiában / Simon J.S. = 174-191. p.


 137. Bűntárs-e a philosophia? / Öreg János = 192-230. p.


 138. Giordano Bruno élete és bölcselete / Buday József = 231-292. p.


 139. Sociologia / Bokor József = 321-343. p.
  Előzm.: 8. évf. 1889. 16-47. p. v.ö.: 132.
  Folyt.: 9. évf. 1890. 291-304. p. v.ö.: 153.


 140. Machiavelli Miklós politikája / Domanovszki Endre = 344-384. p.


 141. A test és a lélek egymáshoz való viszonyának kérdése hajdan és most / Parázdi Kálmán = 401-429. p.


 142. Machiavelli "Fejedelme" / Domanovszki Endre = 430-450. p.
   
   
  9. évf. 1890.


 143. A philosophia fordulata / Brassai Sámuel = 1-48. p.
  Előzm.: 7. évf. 1888. 161-173. p. v.ö.: 120.
  Folyt.: 9. évf. 1890. 81-94. p. v.ö.: 146.


 144. Nemzetállam és hivatalnokállam / Kuncz Ignácz = 49-60. p.


 145. A philosophia fordulata / Brassai Sámuel = 81-94. p.
  Előzm.: 9. évf. 1890. 1-48. p. v.ö.: 144.
  Folyt.: 10. évf. 1891. 321-357. p. v.ö.: 167.


 146. Plato theaitetosaról / Simon J. S. = 95-135. p.


 147. Hume Dávid psychologiája / Kapossy Lucián = 136-152. p.


 148. Montaigne Mihály / Domanovszki Endre = 153-184. p.


 149. Az objective léthez való hit lélektana / Pikler Gyula = 185-200. p.
  Folyt.: 9. évf. 1890. 260-290. p. v.ö.: 152.


 150. Petrarca és a renaissance / Domanovszki Endre = 241-259. p.


 151. Az objective léthez való hit lélektana / Pikler Gyula = 260-290. p.
  Előzm.: 9. évf. 1890. 185-200. p. v.ö.: 150. p.
  Folyt.: 9. évf. 1890. 425-457. p. v.ö.: 156.


 152. Sociologia / Bokor József = 291-304. p.
  Előzm.: 8. évf. 1889. 321-343. p. v.ö.: 140.
  Folyt.: 10. évf. 1891. 358-442. p. v.ö.: 168.


 153. Önkormányzat / Kuncz Ignácz = 321-353. p.


 154. A lélektan ismeretelméleti alapjai / Böhm Károly = 354-424. p.


 155. Az objective léthez való hit lélektana / Pikler Gyula = 425-457. p.
  Előzm.: 9. évf. 1890. 185-200. p. v.ö.: 150. p.
  9. évf. 1890. 260-290. p. v.ö.: 152.
   
   
  10. évf. 1891.


 156. Adalékok a középiskolai reform kérdéséhez / Jeszenszky Dezső = 1-46. p.


 157. A következtetés lélektana / Beljak B. Pál = 47-62. p.


 158. Önkormányzat / Sprinczer = 81-113. p.
  Kapcsolódó válasz rá : 10. évf. 1891. 114-122. p. v.ö.: 160.


 159. Válasz Sprinczer képviselő úrnak imént közölt czikkére / Kuncz Ignácz = 114-122. p.
  Kapcsolódó előzm.: 10. évf. 1891. 81-113. p. v.ö.: 159.


 160. A philosophiáról / Palágyi Menyhért = 123-130. p.


 161. Bölcselmi kísérlet / Nyíri Elek = 161-201. p.


 162. A determinismus és az erkölcsi beszámíthatóság / Lechner László = 202-219.


 163. A socialismus Németországban / Z-Y =220-255. p.


 164. Az aesthetikai érzések psychologiája / Pekár Károly = 256-281. p.


 165. Talpra - állítások / Brassai = 282-290. p.


 166. A philosophia fordulata / Brassai Sámuel = 321-357. p.
  Előzm.: 7. évf. 1888. 161-173. p. v.ö.: 120.
  9. évf. 1890. 1-48. p. v.ö.: 144.
  9. évf. 1890. 81-94. p. v.ö.: 146.


 167. Sociologia / Bokor József = 358-442. p.
  Előzm.: 8. évf. 1889. 16-47. p. v.ö.: 120.
  8. évf. 1889. 321-343. p. v.ö.: 140.
  9. évf. 1890. 291-304. p. v.ö.: 153.


 168. A positivismus, mint vallásrendszer / Kun Sámuel = 443-515. p.

 

 

II. ISMERTETŐK


 
Szerző, cím, kiadási hely, év Ismertető: Megjelenési adatok :
170.
ALEXANDER Bernát : Kant. Nemes Imre 1. évf. 1882. 66-72. p.
Élete, fejlődése és philosphiája. Folytatása: 1. évf. 1882. 142-150. p.
Budapest, 1881.
171.
ALEXANDER Bernát : Kant. Nemes Imre 1. évf. 1882. 142-150. p.
Élete, fejlődése és philosophiája. Előzménye : 1. évf. 1882. 66-72. p.
Budapest, 1881. Folytatása : 1. évf. 1882. 223-233. p.
172.
ALEXANDER Bernát : Kant. Nemes Imre 1. évf. 1882. 223-233. p.
Élete, fejlődése és philosophiája. Előzménye : 1. évf. 1882. 66-72. p.
Budapest, 1881. 1. évf. 1882. 142-150. p.
173.
ANTAL G : Die holländische Folytatása : 8. évf. 1889. 314-315. p.
Philosphie im neuenzehnten jahr- 9. évf. 1890. 61-63. p.
hundert. Utrecht, 1888.
174.
ANTAL G : Die holländische Philoso- Előzménye : 9. évf. 1890. 61-73. p.
phie im neuenzehnten jahrhundert. 8. évf. 1889. 314-415. p.
Utrecht, 1888.
175.
ARMUTH und Todesursachen : Baczoni Lajos 5. évf. 1886. 356-361. p.
Zugleich ein Beitrag zur Methodo-
logie der Statistik
176.
BABICS Kálmán : Logika vagy Böhm Károly 2. évf. 1882. 381-391. p.
gondolkodástan. Budapest, 1882.
177.
BABICS Kálmán : Tapasztalati Böhm Károly 1. évf. 1882. 303-309. p.
lélektan. Budapest, 1882.
178.
BARABÁS Ábel : Az újkori philo- Bokor József 6. évf. 1887. 156-158. p.
sophia keletkezése, különös tekintettel
Descartes rendszerére bírálati
szempontból. Kolozsvár, 1884.
179.
BERTHELOT : Science et philosophie. M.-tól 6. évf. 1887. 156-158. p.
Paris, 1886.
180.
BESZE János : Történelmi bölcsészet Bokor József 5. évf. 1886. 57-58. p.
vázlata. Szeged, 1885.
181.
BÖHM Károly : Az ember és világa, Schmitt Jenő 3. évf. 1884. 149-156. p.
philosophiai kutatások. 1883. Folytatása: 3. évf. 1884. 209-222. p.
182.
BÖHM Károly : Az ember és világa, Schmitt Jenő 3. évf. 1884. 209-222. p.
philosophiai kutatások. 1883. Előzmény : 3. évf. 1884. 149-156. p.
183.
BÖHM Károly : Tapasztalati lélektan 7. évf. 1888. 455-458. p.
középiskolák használatára.
Budapest, 1888.
184.
BRASSAI Sámuel : A jövő vallása. Dubitans 5. évf. 1886. 466-468. p.
Kolozsvár, 1886.
185.
BRUCHMANN, Kurt : Psychologische 7. évf. 1888. 333. p.
Studien zur Sprachgeschichte.
Leipzig, 1888.
186.
BUCCOLA, Gabriela : La legge del Lechner K. 3. évf. 1884. 382. p.
tempo nei fenomeni del pensiero,
saggio di psicologia sperimentale
187.
CAREIL, Foucher de : Hegel und 7. évf. 1888. 329. p.
Schoppenhauer, ehr Leben und Wirken.
Wien, 1888.
188.
CARO : Milanges es portraits 8. évf. 1889. 150-151. p.
189.
CARUS, Paul : Metaphysik in k.-tól 2. évf. 1883. 393-394. p.
Wisenschaft, Etgik und Religian.
Grumbkow, 1882.
190.
COMTE, Auguste : Emleitung in 2. évf. 1883. 154-155. p.
die positive philosphie Deutsch von
6. H. Schneider. Leipzig, 1880.
191.
CRÜGER, J. : Grundriss der psycho- 7. évf. 1883. 333. p.
logie
192.
DOMANOVSZKI Endre : A reneissance Szlávik Mátyás 10. évf. 1891. 131-136. p.
-kori bölcsészet története
193.
DRUSKOWITZ, H. : Zur Begründung 8. évf. 1889. 315. p.
einer überreligiösen weltanschaung.
Heidelberg, 1889.
194.
ERDŐDI Dániel : A középiskolai -r. 5. évf. 1885. 468-469. p.
kérdésről. Budapest, 1886.
195.
FALCKENBERG, Richard : Über Buday József 9. évf. 1890. 206-224. p.
die gegenwärtige Lage der deut-
schen Philosophie. Leipzig, 1890.
196.
FELMÉRI Lajos : A nevelés- Scheszta Károly 9. évf. 1890. 458-475. p.
tudomány kézikönyve.
Kolozsvár, 1890.
197.
FISCHER, Kuno : I. G. Fichte 9. évf. 1890. 63-65. p.
und seine Vorgänger. Heidelberg,
1890.
198.
FLESCH : Über den pathologischen Lechner Károly 3. évf. 1884. 384.
Befund am Hirn von Verbrechnen
und Sellestmörden. 1884.
199.
FLÜGEL, O.: Die Probleme der 7. évf. 1888. 329-330. p.
philosophie und ihre Lösungen.
1888.
200.
FRANCK, Ad. : La philosphie J. 5. évf. 1886. 462-466. p.
du droit civil. Paris.
201.
FREDRICKS, H. : Zu modernen Schmitt Jenő 2. évf. 1883. 466-470. p.
Naturbetrachtung. Bremen.
202.
FÖLDVÁRY MASZNYIK Endre : Simon J.S. 1. évf. 1882. 471-475. p.
A szép, mint fenséges. Aesthetikai Folytatása : 1. évf. 1882. 476-478. p.
tanulmány. Selmecbánya, 1882.
203.
FÖLDVÁRY MASZNYIK Endre : b.f. 1. évf. 1882. 476-478. p.
A szép, mint fenséges. Aesthetikai Előzménye : 1. évf. 1882. 471-475. p.
tanulmány. Selmecbánya, 1882.
204.
GANSER, A. : Alles reale Sein 7. évf. 1888. 332. p.
beginnt alt Acht einers intelligenten
Wollens von Auton Ganser.
Graz, 1888.
205.
GERLÓCZY Gyula : Indítvány a 4. évf. 1885. 70-74. p.
gyermek munkahajlamának képes-
ségeinek kipuhatolása s megjelölése
iránt.
206.
GLOGAN, Gustav : Abriss philo- 7. évf. 1888. 330-331. p.
sophisen Grundwissenschaften von
dr. Gustav Glogan. Breslau, 1888.
207.
HARRACH József : Schoppenhauer Böhm Károly 6. évf. 1887. 465-472. p.
és Wagner Richard. Zeneaesthetikai
tanulmány. Budapest, 1887.
208.
HARTMANN : Aesthetika 8. évf. 1889. 149. p.
209.
HEGEL : Briefe von und Hegel F.-től 6. évf. 1887. 233-234. p.
210.
HELLER : Adalék az anyag Simon J.S. 10. évf. 1891. 69-72. p.
problémáihoz
211.
ISENKRAHE, C. Ph. : Idealis- Böhm Károly 5. évf. 1886. 44-50. p.
mus oder realismus. Leipzig, 1883.
212.
JANOVSZKY, Eduard : Phäno- Lechner Károly 2. évf. 1883. 376-381. p.
menologie und metaphysik der
abnormen Sinnesbilder.
Leipzig, 1882.
213.
JOLY, H. : Philosophiai pro- Buday József 5. évf. 1886. 459-461. p.
paedeutika. Budapest, 1886.
214.
KANT : Kant eddig kiadatlan 2. évf. 1883. 72-73. p.
művei jelentek meg.
215.
KÁRMÁN Mór : Logika és a Böhm Károly 3. évf. 1884. 223-230. p.
philosophia encyklopaediája.
Budapest, 1884.
216.
KENYON : Aristotle on the 10. évf. 1891. 62. p.
constituian of Athens, Edit.
217.
KIRCHNER Frigyes : Ueber Buday József 2. évf. 1883. 460-466. p.
das Grundprincip des Weltprocess.
218.
KOEBER, R. : Die Grundprincipien k.-tól 2. évf. 1883. 70-72. p.
der Schellingschen Naturphilosophie.
Berlin, 1881.
219.
KOEBER, R. : Die Philosophie 7. évf. 1888. 332. p.
Arthur Schoppenhauer.
Heidelberg, 1888.
220.
KŐRÖSI József : Kritik der Baczoni Lajos 10. évf. 1891. 136-143. p.
Vaccinations statistik ...
221.
KRAUSES, K. Chr. : Vorlesungen Schmitt Jenő 2. évf. 1883. 65-69. p.
über aesthetik. 1882.
222.
LÉDERER Ábrahám : Társadalmi Ph.-tól 5. évf. 1886. 383. p.
pedagogia.
223.
LEIBNITZ, Wilhelm : Die philo- k.-tól 2. évf. 1882. 73-74. p.
sophisen Schriften. Berlin, 1882.
224.
Les maladies de la memoire. k.-tól 1. évf. 1882. 234-237. p.
225.
LIEBMANN, Otto : Gedanken u. k.-tól 1. évf. 1882. 310-314. p.
Thatsachen. Strassbourg, 1882.
226.
LIPPERT, Julius : Kulturgeschickte. Böhm Károly 6. évf. 1887. 141-152. p.
Folytatása : 6. évf. 1887. 225-233. p.
227.
LIPPERT, Julius : Kulturgeschickte. Böhm Károly 6. évf. 1887. 225-233. p.
Előzménye : 6. évf. 1887. 141-152. p.
228.
LOTZE, Hermann : Grundrüge der k.-tól 2. évf. 1883. 312-314. p.
Naturphilosophie. Leipzig, 1882.
229.
LOTZE, Hermann : Gesichte der k.-tól 2. évf. 1883. 314-316. p.
deutschen Philosophie seit Kant.
Leipzig, 1882.
230.
LUBRICHT Ágost : Természet- Selesztha 10. évf. 1891. 516. p.
bölcselet. Károly
231.
MACZKI Valér : A bölcselés SZ. A.-tól 6. évf. 1887. 477-480. p.
előtana. A lélektana s logikai
elemei. Eger, 1887.
232.
MACZKI Valér : A bölcselés Nemes Imre 7. évf. 1888. 460-471. p.
előtana. A lélektan s logikai elemei.
233.
MACZKI Valér : Bölcselmi Bihari Péter 1. évf. 1882. 135-142. p.
értekezések. Eger, 1881.
234.
MAINLÄNDER, Philipp : H.-tól 6. évf. 1887. 153-156. p.
Kritik der Hartmann'schen philo-
sophie des Unbewussen. Frankfurt.
235.
GUTHRIE, Malcolm : Malcolm Lechner László 6. évf. 1887. 329-335. p.
Guthrie művei Spencerről.
236.
MANASSEIN, M. : Über die Schrift Lechner Károly 3. évf. 1884. 383. p.
in Allgemeinen Die Spiegelschrift in
Besonderen und die Bedentung beider
Halbkugeln des Grosshiren.
St. Petersbourg, 1883.
237.
MASAARYK, Thomas : Versuch Buday József 7. évf. 1888. 75-77. p.
einer concreten Logik. Wien, 1887.
238.
MEDVECZKY Frigyes : Társadalmi r.-től 7. évf. 1888. 144-157. p.
elméletek és eszmények. Kritikai ada-
lékok a társadalmi eszmék fejlődéstör-
ténetéhez. Budapest, 1887.
239.
MICHELET und Haring : Historich - r.-től 7. évf. 1888. 318-328. p.
kritische Darstellung der dialektischen
methode Hegels. Leipzig, 1886.
240.
MÜLLER, Max : My Predecessons 8. évf. 1889. 150. p.
241.
MÜNSTERBERG, Hugo : Beiträge zur Böhm Károly 8. évf. 1889. 385-390. p.
experimentellen Psychologie.
Freiburg, 1889.
242.
NATORP, Paul : Einleitung in die 7. évf. 1888. 475-476. p.
Psychologie nach kritischen methode,
von Paul Natorp.
243.
NEMES, Emerich : Cyrill Horváth Bokor József 5. évf. 1886. 57. p.
Und sein philosophisches System.
244.
NEMES Imre : Logika azaz gondol- Böhm Károly 3. évf. 1884. 369-378. p.
kodástan. Középiskolák használatára.
Budapest, 1884.
245.
NIEMANN, August : Die Erziehung 8. évf. 1889. 315. p.
des Menschengeschlechts.
Leipzig, 1889.
246.
OELZELT - NEWIN, Anton : Die k.-tól 3. évf. 1884. 69-73. p.
Unlösbarkeit der ethnischen
Probleme. Wien, 1883.
247.
ÖREG János : Bölcseleti erkölcstan. 10. évf. 1891. 152-154. p.
248.
ÖREG János : Erkölcsiség szabad- Bokor József 7. évf. 1888. 69-75. p.
akarat nélkül. Debrecen, 1880.
249.
PARÁDI Kálmán : Psysiologiai Böhm Károly 6. évf. 1887. 472-477. p.
lélektan. Kolozsvár, 1887.
250.
PAUER Imre : Phantasia. Felolvas- Bokor József 5. évf. 1886. 56-57. p.
tatott Pozsonyban, 1885-ben a
Toldy körben.
251.
PAUER Imre : Philosophiai propae- Böhm Károly 1. évf. 1882. 388-395. p.
deutika T. A. lélektan elemei. Folytatás : 2. évf. 1883. 227-239. p.
Budapest, 1882.
252.
PAUER Imre : Philosphiai propae- Böhm Károly 2. évf. 1883. 227-239. p.
deutika T. A. lélektan elemei. Előzmény : 1. évf. 1882. 388-395. p.
Budapest, 1882.
253.
PAUER Imre : Új álláspont, módszer 8. évf. 1889. 451-462. p.
és irányelvek az ethikában. Székfoglaló
értekezés. Budapest, 1889.
254.
PERL, Carl du : Die monistische k.-tól 7. évf. 1888. 133-144. p.
Seelenlekre. Leipzig, 1888.
255.
Philosophische Vorträge, heraus- -r.-o.-tól 2. évf. 1883. 391-393. p.
gegeben von der Philosophischen
Gesellschaft zu Berlin.
256.
PLÜMACHER, O. : Der Pessimismus 7. évf. 1888. 331. p.
in Vergangenheit und Gegenwart ...
Heidelberg, 1888.
257.
PROHÁSZKA Ottokár : Isten és világ. 10. évf. 1891. 295-303. p.
258.
PULSZKY Ágost : A jog és az állam- Bokor József 4. évf. 1885. 306-315. p.
bölcsészet alaptanai. Budapest, 1885.
259.
REICH, Eduard : Die Emancipation k.-tól 3. évf. 1884. 318. p.
der Frauen, das Elend und die geistige
überspanung. Leipzig.
260.
SCHÄCHTER Miksa : Az emberi akarat 7. évf. 1888. 458-460. p.
szabadságáról : előadta a magyar orvosok
és természetvizsgálók ez évi nagygyűlésén.
Budapest, 1889.
261.
SCHEFFLER, Hermann : Die Grundlagen 9. évf. 1890. 65-67. p.
der Wissenschaft, von dr. Hermann
Scheffer. Braunschweig, 1889.
262.
SCHMITT, Eugen : Das Geheimniss r.-től 7. évf. 1888. 305-318. p.
der Hegelschen Dialektik, beleuchtet
von concret - singerlichen Standpunkte.
Halle, 1888.
263.
SCHULTZE, Fritz : Philosophie k.-tól 2. évf. 1883. 55-65. p.
der Naturwissenschaft. Dresden, Folytatás : 2. évf. 1883. 303-312. p.
1881-1882.
264.
SCHULTZE, Fritz : Philosophie k.-tól 2. évf 1883. 303-312. p.
der Naturwissenschaft. Dresden, Előzmény : 2. évf. 1883. 55-65. p.
1881-1882.
265.
SCHWARZ, Julius : Kritik der 10. évf. 1891. 63-69. p.
Staatformen des Aristoteles.
266.
SECCHI, Angelo : Die Grösse k.-tól 2. évf. 1883. 316-317. p.
der Schöpfung. Leipzig, 1882.
267.
SENTZ Alajos : A nemtudatos a Kun Pál 5. évf. 1886. 50-53. p.
magyar nyelvben. Megjelent az
Ungarische Revue 1885.
X. füzetében.
268.
SIGWART, Cristoph : Die Imper- 7. évf. 1888. 332. p.
sonalien. Eine logische
Untersuchung. Freiburg, 1888.
269.
SIMON József Sándor : A szép, ...y ...ő.-től 3. évf. 1884. 348-369. p.
mint agyidegtevékenység. 1883-1884. Válasz rá, 3. évf. 1884. 457-459. p.
reagálás
270.
SOREL, Albert : Montesquien. Rácz Lajos 8. évf. 1889. 309-314. p.
Paris, (1888.)
271.
SPIEGLER Gyula Sámuel : Héber Ph.-tól 5. évf. 1886. 379-382. p.
bölcsészet. Budapest, 1885.
272.
STEPHEN, Leslie : The Science Lechner László 3. évf. 1884. 64-69. p.
of Ethics. London, 1882.
273.
STRICKER, S. : Stidien über die k.-tól 3. évf. 1884. 379-382. p.
Assotiation der Vorstellungen.
Wien, 1883.
274.
SULLY, James : Illusions. A psycho- Lechner László 1. évf. 1882. 150-153. p.
logical Study by James Sully. London
275.
SULLY, James : Outeins of Lechner László 4. évf. 1885. 67-70. p.
Psychology with special reference to
the theory of Education by James
Sully. London, 1884.
276.
SZABÓ Aladár : Locke 10. évf. 1891. 291-299. p.
277.
SZABÓ Aladár : A philosophia 9. évf. 1890. 201-206. p.
jövője. Különlenyomat a Protestans
Szemle 1890. II. füzeteiből.
Budapest, 1890.
278.
SZLÁVIK Mátyás : Bölcsészet- 7. évf. 1888. 333-335. p.
történet I. Eperjes, 1888. Folytatása : 8. évf. 1889. 137-141. p.
279.
SZLÁVIK Mátyás : Bölcsészet- H-i.-tól 8. évf. 1889. 137-141. p.
történet II. Pozsony, 1889. Előzménye : 7. évf. 1888. 333-335. p.
280.
TEPE : Ethische Abharidlungen, 7. évf. 1888. 331. p.
von Georg Friedrich Tepe. 1888.
281.
TÓTH Ferenc : Bölcsészettörténe- Bokor József 3. évf. 1884. 316-317. p.
lem tanulók, egyszersmind művelt
olvasók használatára.
Debrecen, 1884.
282.
UEBERWEGS, Firedrich : 7. évf. 1888. 332. p.
Grundrirs der Gesichte der
Philosophie. Dritter Theil.
Berlin, 1888.
283.
WALLACE, Alfred Russel : 8. évf. 1889. 390-392. p.
Darwinismus on exposion of theory
of natural selection, with some
of applications. London, 1889.
284.
WEISZ József : A világura a világűrben. 10. évf. 1891. 152. p.
285.
WEKERLE László : Népiskoláink 10. évf. 1891. 154-156. p.
gyorsabb fejlesztése.
286.
WOLFF, Hermann : Handbuch k.-tól 3. évf. 1884. 230-234. p.
der Logik. Leipzig, 1884..
287.
Works of Thomas Hill Green. Lechner László 5. évf. 1886. 374-379. p.
Vol. I. London, 1885.
288.
WUNDT : Essays von Wilhelm Böhm Károly 5. évf. 1886. 361-373. p.
Wundt. Leipzig, 1885.
289.
WUNDT Vilmos : Ki a szerzője a Buday József 5. évf. 1886. 234-237. p.
természet törvényeknek. Megjelent
1886-os Philosophische Studien
3. kötetének 3. füzetében.
290.
WUNDT, Wilhelm : Philosophische Böhm Károly 4. évf. 1885. 142-150. p.
Studien.
291.
WUNDT, Wilhelm : Über die Methode Lechner Károly 3. évf. 1884. 383-384. p.
der Minimaläderungen.

 

 

III. ÉRTESÍTŐK
 

 1. Az Akadémiából = 8. évf. 1889. 349. p.

 2. 9. évf. 1890. 234-236. p.
  10. évf. 1891. 80. p.
  10. évf. 1891. 306-316. p.

 3. Akadémiai tagajánlások = 6. évf. 1887. 160. p.
 4. Az angol egyetemek s a nemzeti irodalom = 6. évf. 1887. 213-214. p.
 5. Az angol iparos oktatás = 6. évf. 1887. 138-140. p.
 6. Az angol technikai oktatás = 6. évf. 1887. 317. p.
 7. Arany János halálára / Baráth Ferenc = 1. évf. 1882. 401-403. p.
 8. Aristotelés iratok = 6. évf. 1887. 159. p.
 9. Aristotelés sírja = 10. évf. 1891. 303-306. p.
 10. Bihari Péter 1840-1848 / Bokor József = 7. évf. 1888. 453-454. p.
 11. A bölcsészet főiskoláink tanrendjében az 1885/6. tanév 2. felében = 5. évf. 1886. 77-78. p.
 12. A bölcsészet főiskoláink tanrendjében az 1885/6. tanév 2. felében = 5. évf. 1886. 160. p.
 13. Bölcsészeti előadások a budapesti kir. tud. egyetemen az 1889-90. tanév felében = 8. évf. 1889. 393-394. p.
 14. A budapesti kir. tud. egyetem tanévnyitó beszéde : előadta Antal Gy. = 4. évf. 1885. 376-378. p.
 15. A budapesti magyar királyi tudományos egyetemen folyó félévben következő philosophiai tárgyú és vonatkozású előadások tartanak = 5. évf. 1886. 399-400. p.
 16. Caro, E. = 6. évf. 1887. 237-238. p.
 17. A classicusok kérdése / Kun Pál = 6. évf. 1887. 315-317. p.
 18. Dante, mint politikai író : írta és a m. tud. akadémiában felolvasta Domanovszki Endre, Budapest, 1888. = 8. évf. 1889. 308. p.
 19. Domanovszki Endre nyugdíjazása = 8. évf. 1889. 315-316. p.
 20. Az egészséges nevelés s a szellemi túlterheltség = 6. évf. 1887. 214-218. p.

 21. Folyt.: 6. évf. 1887. 311-314. p.

 22. Az egészséges nevelés s a szellemi túlterheltség = 6. évf. 1887. 311-314. p.

 23. Előzm.: 6. évf. 1887. 214-218. p.

 24. Egy magyar philosoph feltűnése Berlinben / Bokor József = 6. évf. 1887. 318-329. p.
 25. Ellenészrevétel Kun Pál válaszára / Nemes Imre = 5. évf. 1886. 75-77. p.

 26. Kapcs. előzm.: 4. évf. 1885. 477-478. p.

 27. Erdélyi múzeum-egylet bölcselet nyelv és történelem- tudományi szakosztálya kiadványai : írta Brassai Sámuel / Kun Pál = 5. évf. 1886. 392-399. p.
 28. Értekezések a bölcsészeti tudományok közéből = 9. évf. 1890. 310-313. p.
 29. Észrevétel a "Bölcsészetünk nyelve" című értekezésre / Nemes Imre = 4. évf. 1885. 476-477. p.

 30. Kapcs. előzm.: 4. évf. 1885. 345-359. p.

 31. Felelet Masznyik Endrének a Szép, mint fenséges kritikusainak írt írására / Simon J.S., b. f. = 2. évf. 1883. 150-154. p.

 32. Előzm.: 1. évf. 1882. 471-475. p.
  1. évf. 1882. 476-478. p.
  2. évf. 1883. 144-150. p.

 33. A felső oktatás reformja = 6. évf. 1887. 212-213. p.
 34. Francois Magy. = 6. évf. 1887. 160. p.

 35. Haláláról tudósít.

 36. A francia "Académia des sciences morales et politiques" philosophiai osztály = 6. évf. 1887. 159-160. p.
 37. Gregus Ágost halálára / B. F. = 2. évf. 1883. 1-2. p.
 38. Guyan, Jean Marie haláláról jelentés = 7. évf. 1888. 335. p.
 39. Hegelre vonatkozó pályakérdés = 7. évf. 1888. 335-336. p.
 40. Az igazság és philosophia nevében / Maczki Valér = 4. évf. 1885. 232-236. p.

 41. Kapcs. előzm.: 4. évf. 1885. 47-53. p.
  4. évf. 1885. 99-111. p.

 42. Iskola, oktatás : szemelvények = 6. évf. 1887. 219-221. p.
 43. Iskolaügyek = 6. évf. 1887. 132-135. p.
 44. Klinger István budapesti kir. tud. egyetem újjáalakításának 109. évfordulója alkalmából 1889. évi május hó 13.-án mondott beszéde = 8. évf. 1889. 462-464. p.
 45. A középiskolai tanári vizsgálat részletes követelményei = 6. évf. 1887. 448-152. ???p.
 46. A középiskolai (gym. és reáliskola) tanárvizsgálat szabályzata = 6. évf. 1887. 446-447. p.
 47. Lubrich Ágost a bölcselők tapasztalat elemiségéről tartott beszéde = 8. évf. 1889. 142-149. p.
 48. A Magyar Philosophiai Szemle és az iskola / Bokor József = 6. évf. 1887. 71-75. p.
 49. A Magyar Tudományos Akadémia philosophiai pályakérdései = 6. évf. 1887. 238-240. p.
 50. A nemzetgazdasági társulat évi nagygyűlési Jules Simon által tartott beszéde = 6. évf. 1887. 221-222. p.
 51. A normatív elvek jelentősége az ethikában : Medveczky Frigyes székfoglalója. 1889. / Brassai Sámuel = 8. évf. 1889. 293-308. p.
 52. Ormay Lajos : 1861-1889 = 8. évf. 1889. 316-317. p.
 53. Az orosz philosophia = 5. évf. 1886. 73-75. p.
 54. Pauer Imre kitüntetéséről = 8. évf. 1889. 316. p.
 55. A philosophia helytfoglalása főiskoláink tanrendjében az 1884/5. iskolai év 2. feléről = 4. évf. 1885. 150-153. p.
 56. A philosophia helytfoglalása főiskoláink tanrendjében az 1884/5. iskolai év 2. feléről = 4. évf. 1885. 230-232. p.
 57. A philosophia helytfoglalása főiskoláink tanrendjében az 1885/6. iskolai év 1. felében = 4. évf. 1885. 375-376. p.
 58. A philosophia helytfoglalása főiskoláink tanrendjében az 1885/6. iskolai év első felében = 4. évf. 1885. 478-479. p.
 59. A philosophia helytfoglalása főiskoláink tanrendjében = 6. évf. 1887. 75-78. p.
 60. A philosophia helytfoglalása főiskoláink tanrendjében = 6. évf. 1887. 135. p.
 61. A philosophia helytfoglalása két hazai egyetem 1887/8 első félévi tanrendjében = 6. évf. 1887. 452-453. p.
 62. A philosophia helytfoglalása főiskoláink tanrendjében az 1887/8. év 2. felében = 7. évf. 1888. 67-68. p.
 63. A philosophia helytfoglalása főiskoláink tanrendjében az 1889/90. tanév második felében = 9. évf. 1890. 70-71. p.
 64. A philosophia helytfoglalása a budapesti tud. egyetemen 1890/91. első félévi tanrendjében = 9. évf. 1890. 313. p.
 65. A philosophia helytfoglalása főiskoláink tanrendjében az 1890/91. tanév második felében = 10. évf. 1891. 156-158. p.
 66. A philosophia helyzete korunkban és viszonya az egyetemi tanulmányokhoz / Buday József = 6. évf. 1887. 454-465. p.
 67. Philosophiai felolvasás az akadémiában = 7. évf. 1888. 78. p.
 68. A philosophiai tantárgyak akadémiai előadásáról / Szlávik Mátyás = 6. évf. 1887. 135-138. p.
 69. A positivismus rendszere = 7. évf. 1888. 78-79. p.
 70. Robinet, Gabriel = 6. évf. 1887. 336. p.
 71. Schlauch Lőrincz beszéde : Evolutio és létért való küzdelem = 9. évf. 1890. 305-310. p.
 72. Schwarz Gyula felolvasása : Aristoteles és British Museum Papyrusa = 10. évf. 1891. 143-148. p.
 73. Szentmiklóssi A. / Bokor József = 9, évf. 1890. 72-73. p.
 74. Tagajánlások az Akadémiában = 10. évf. 1891. 160. p.
 75. Téves állítások Pauer Imre Úrnak Horváth Cyrill fölött tartott emlékbeszédében / Nemes Imre = 5. évf. 1886. 149-156. p.
 76. Válasz "A Szép, mint fenséges" kritikusainak / Masznyik Endre = 2. évf. 1883. 144-150. p. Viszontválasz a kritikusoktól : 2. évf. 1883. 150-152. p.

 77. 2. évf. 1883. 152-154. p.
  Kapcsolódó előzmény : 1. évf. 1882. 471-475. p.
  1. évf. 1882. 476-478. p.

 78. Válasz Böhm Károly úr bírálatára / Nemes Imre = 3. évf. 1884. 450-456. p.

 79. Kapcsolódó előzmény : 3. évf. 1884. 369-378. p.

 80. Válaszul / Kun Pál = 4. évf. 1885. 477-478. p.

 81. Kapcsolódó előzmény : 4. évf. 1885. 345-359. p.
  4. évf. 1885. 476-477. p.

 82. A vallás- és közoktatás magy. kir. minisztérium 1890. évi költségvetésből = 8. évf. 1889. 394-395. p.
 83. Vischer, Friedrich Theodor = 6. évf. 1887. 335-336. p.

 

 

IV. FOLYÓIRAT ÉS MŰAJÁNLÁS


 1. A philosophiai folyóiratokból = 1. évf. 1882. 73-78. p.
  1. évf. 1882. 154-159. p.
  1. évf. 1882. 238. p.
  1. évf. 1882. 315-319. p.
  1. évf. 1882. 395-399. p.
  1. évf. 1882. 479-481. p.
  2. évf. 1883. 75-78. p.
  2. évf. 1883. 155-160. p.
  2. évf. 1883. 239-242. p.
  2. évf. 1883. 318-319. p.
  2. évf. 1883. 395-398. p.


 2. A philosophiai folyóiratokból / -r. -ó. = 2. évf. 1883. 470-478. p.


 3. A philosophiai folyóiratokból = 3. évf. 1884. 73-78. p.


 4. A philosophiai folyóiratokból / k = 3. évf. 1884. 156-160. p.


 5. A philosophiai folyóiratokból = 3. évf. 1884. 235-239. p.


 6. A philosophiai folyóiratokból / Buday József = 3. évf. 1884. 384-392. p.


 7. A philosophiai folyóiratokból = 4. évf. 1885. 70-74. p.
  4. évf. 1885. 153-160. p.
  4. évf. 1885. 316-319. p.
  4. évf. 1885. 379-393. p.
  4. évf. 1885. 464-476. p.
  5. évf. 1886. 58-73. p.
  5. évf. 1886. 156-160. p.
  5. évf. 1886. 235-238. p.
  5. évf. 1886. 384-392. p.
  5. évf. 1886. 470-476. p.
  6. évf. 1887. 78-80. p.
  7. évf. 1888. 157-160. p.


 8. A philosophiai folyóiratokból / b.k. = 7. évf. 1888. 473-475. p.


 9. A philosophiai folyóiratokból = 8. évf. 1889. 392-393. p.


 10. Folyóiratajánlás / Kiss János, Palmer Mátyás = 5. évf. 1886. 78-80. p.


 11. A bölcsészeti folyóiratokból = 6. évf. 1887. 158-159. p.


 12. A bölcsészeti folyóiratokból = 8. évf. 1889. 151-153. p.


 13. Folyóiratok Szemléje = 9. évf. 1890. 225-234. p.
  9. évf. 1890. 314-320. p.
  10. évf. 1891. 77-80. p.
  10. évf. 1891. 158-160. p.
  10. évf. 1891. 316-320. p.
   

  MŰAJÁNLÁS


 14. Újabb philosophiai művek = 1. évf. 1882. 79-80. p.
  1. évf. 1882. 159-160. p.
  1. évf. 1882. 239-240. p.
  1. évf. 1882. 320. p.
  1. évf. 1882. 399-400. p.
  1. évf. 1882. 481-482. p.
  2. évf. 1883. 78-80. p.
  2. évf. 1883. 160. p.
  2. évf. 1883. 243-244. p.
  2. évf. 1883. 320. p.
  2. évf. 1883. 398-400. p.
  3. évf. 1884. 78-80. p.
  3. évf. 1884. 160. p.
  3. évf. 1884. 239-240. p.
  3. évf. 1884. 319-320. p.
  3. évf. 1884. 392-394. p.
  3. évf. 1884. 474-476. p.
  4. évf. 1885. 79-80. p.
  4. évf. 1885. 237-240. p.


 15. Újabb philosophiai művek = 4. évf. 1885. 394-400. p.
  5. évf. 1886. 238-240. p.


 16. Legújabban megjelent philosophiai tárgyú magyar könyvek jegyzéke = 4. évf. 1885. 479. p.


 17. A philosophia világirodalma : az 1887. és 1888. évben : bölcsészeti folyóiratok / Buday József = 8. évf. 1889. 154-160. p.


 18. A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben = 8. évf. 1889. 317-320. p.


 19. A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben = 8. évf. 1889. 395-400. p.


 20. A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben / Buday József = 9. évf. 1890. 73-80. p.


 21. A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben / Buday József = 9. évf. 1890. 236-240. p.


 22. A philosophia világirodalma : 1887. és 1888. évben = 9. évf. 1890. 476-480. p.

 

 

V. VEGYES
 


 1. Gondolatok / Kölcsey - Kemény Zs. - Carleyle T. - Gyulai - Eliot Gy. = 1. évf. 1882. 153-154. p.


 2. Gondolatok / Eötvös - Kemény - Széchenyi - Goldsmith O. - Carleyle T. = 1. évf. 1882. 237. p.


 3. Gondolatok / Erdélyi János - Gyulai - Thackeray - Kemény - Carleyle = 2. évf. 1883. 74-75. p.


 4. Gondolatok / Erdélyi - Eötvös - Kemény - Carleyle = 3. évf. 1884. 234-235. p.


 5. Levél a szerkesztőhöz / Schmitt Jenő = 3. évf. 1884. 457-459. p.
  Kapcsolódó előzmény : 3. évf. 1884. 348-369. p.


 6. Adatok a "Magyar Philosophiai Szemle" történelméhez / Böhm Károly = 3. évf. 1884. 459-473. p.


 7. Szerkesztő Úr / -i. = 6. évf. 1887. 222-224. p.

 

 

NÉVMUTATÓ


 
ALEXANDER : 170, 171, 172,
ANTAL Géza : 135, 173, 174,
ANTAL Gy. : 304
AQUINOI Tamás : 97, 101,
ARANY János : 297,
ARISTOTELÉS : 298, 299, 355,
ARMUTH : 175,
b.f. : 203, 317, 321,
b.k. : 371,
BABICS Kálmán : 27, 176, 177
BACZONI Lajos : 175, 220,
BALÁSY Dénes : 118,
BARABÁS Ábel : 178,
BARÁTH Ferencz : 5, 13, 17, 297,
BELJAK B. Pál : 158,
BERTHELOT : 179,
BESZE János : 180,
BUHARI Péter : 14, 19, 22, 40, 44, 48, 62, 94, 233, 300,
BODNÁR Zsigmond : 12,
BOKOR József : 47, 59, 67, 83, 86, 89, 99, 105, 113, 116, 124, 132, 140, 153, 178, 180, 243, 248, 250, 258, 281, 300, 312, 331, 356, 393,
BÖHM Károly : 1, 6, 11, 24, 33, 42, 49, 52, 59, 66, 74, 84, 93, 110, 126, 133, 155, 176, 177, 181, 182, 183, 207, 211, 215, 226, 227, 241, 244, 249, 251, 252, 288, 290, 360, 392,
BRASSAI Sámuel : 120, 126, 144, 146, 166, 167, 184, 314, 334,
BUCHMANN, Kurt : 185,
BRUNO, Giordano : 139,
BUCCOLA, Gabriele : 186,
BUDAY József : 4, 8, 35, 39, 46, 54, 58, 73, 81, 92, 119, 121, 128, 139, 168, 195, 213, 217, 237, 289, 349, 380, 383, 384, 385, 393,
BYRON : 35, 39,
CAREIL, Foucher de : 187,
CARLEYLE : 387, 388, 389, 390,
CARO : 188, 306,
CARUS, Paul : 189,
COMTA, Auguste : 190,
CRÜGER, J. : 191,
DANTE : 308,
DESCARTES : 88, 178,
DOMANOVSZKI Endre : 136, 124, 143, 149, 151, 192, 308, 309,
DRUSKOWITZ, H. : 193,
DUBITANS : 184,
ELIOT : 387,
EÖTVÖS : 388, 390,
ERDÉLYI János : 85, 389, 390,
ERDŐDI Dániel : 194,
F : 209,
FALCKENBERG, Richard : 195,
FELMÉRI Lajos : 69, 196,
FICHTE : 107,
FICHER, Kuno : 197,
FLESCH : 198,
FLÜGEL, O.: 199,
FÖLDVÁRY MASZNYIK Endre : 202, 203,
FRANCK, Ad : 200,
FREDERICKS, K. : 201,
GANSER, A. : 204,
GERLÓCZY Gyula : 205,
GLOGAN, Gustav : 206,
GOLDSMITH : 388,
GREGUS Ágost : 321,
GUTHIERE, Malcolm : 235,
GUYAN, Jean Marie : 322,
GYULAI : 387, 389,
H. : 234,
H - i. : 279,
HARING : 239,
HARACH József : 207,
HARTMANN : 35, 39, 208,
HEGEL : 209, 323,
HELLER Ágost : 60, 210,
HERMANN, Ulrich : 46,
HILL, Thomas : 287,
HORVÁTH Cyrill : 2, 9, 51, 61, 68, 72, 76, 78, 80, 358,
HORVÁTH, M. K. : 108,
HUME, David : 148,
-i : 394,
ISENKRAHE, C. Ph. : 211,
j. : 200,
JANET : 122, 134,
JANOVSZKY, Eduard : 212,
JESZENSZKY Dezső : 157,
JOLY, K. : 213,
k. : 189, 218, 223, 224, 225, 228, 229, 246, 254, 259, 263, 264, 266, 273, 286, 367,
KANT : 88, 170, 171, 172, 214,
KAPOSSY Lucián : 148,
KÁRMÁN Mór : 215,
KEMÉNY Zs. : 387, 388, 389, 390,
KENYON : 216,
KISS Áron : 7, 10,
KISS János : 373,
KISS Mihály : 56, 64, 71, 91, 115,
KIRCHNER Frigyes : 217,
KLINGER István : 327,
KOEBER, R. : 218, 219,
KÖLCSEY : 387,
KŐRÖSI József : 220,
KRAUSES, K. Chr. : 221,
KUN Pál : 65, 77, 85, 267, 307, 313, 314, 361,
KUN Sámuel : 169,
KUNCZ Ignácz : 96, 103, 109, 117, 129, 131, 145, 154, 160,
LAKATOS Sámuel : 79,
LECHNER Károly : 21, 53, 186, 198, 212, 236, 291,
LECHNER László : 3, 20, 26, 29, 43, 50, 163, 235, 272, 274, 275, 287,
LÉDERER Ábrahám : 222,
LEIBNITZ : 28, 32, 223,
LEOPARDI, Giacomo : 4, 8,
LIEBMANN, Otto : 225,
LIPPERT, Julius : 226, 227,
LOCKE : 28, 32, 276,
LOTZE : 14, 19, 22, 228, 229,
LUBRICH Ágost : 230, 330,
M. : 179,
MACCHIAVELLI : 141, 143,
MACZKI Valér : 63, 78, 82, 231, 232, 233, 234,
MAINLÄNDER, Philipp : 234,
MÁLNAI Mihály : 28, 32,
MANASSEIN, M. : 236,
MARSILIUS, Páduai : 136,
MASARYK, Thomas : 237,
MASZNYIK Endre : 317, 359,
MEDVECZKY Frigyes : 238, 334,
MICHELET : 239,
MONTAIGNE Mihály : 149,
MÜLLER, Max : 240,
MÜNSTERBERG, Hugó : 241,
NATORP, Paul : 242,
NEMES Imre : 30, 34, 37, 61, 68, 72, 76, 80, 170, 171, 172, 232, 243, 244, 313, 316, 358,360,
NIEMANN, August : 245,
NYÍRI Elek : 162,
OELZELT - NEWIN, Anton : 246,
OPZOOMER, C. W. : 79,
ORMAY Lajos : 95, 98, 104, 335,
ÖREG János : 70, 138, 247, 248,
PALÁGYI Menyhért : 161,
PALMER Mátyás : 373,
PARÁDI Kálmán : 249,
PARÁZDI Kálmán : 142,
PATRUBÁNY Lukács : 130,
PAUER Imre : 16, 250, 251, 252, 253, 337, 358,
PEKÁR Károly : 165,
PERL, Carl du : 254,
PÉTERFI Károly : 7, 10,
PETŐCZ Mihály : 54, 58, 73,
PETRARCA : 151,
Ph. : 222, 271,
PIKLER Gyula : 150, 152, 156,
PLATO : 147,
PLÜMACHER, O. : 256,
PROHÁSZKA Ottokár : 257,
PULSZKY Ágost : 258,
-r. : 194, 238, 239, 262,
-r. -o. : 255, 365,
RÁCZ Lajos : 125, 134, 270,
RAKODCZAY Pál : 45,
RÁTH Arnold : 100, 106, 112,
REICH, Eduard : 259,
ROBINET, Gabriel : 353,
ROSMINI, Antonio : 75,
SÁRFFY Aladár : 88,
SCHÄCHTER Miksa : 260,
SCHEFFLER, Hermann : 281,
SCHLAUCH Lőrincz : 354,
SCHMITT Jenő : 18, 23, 25, 41, 57, 107, 111, 123, 181, 182, 201, 221, 262, 391,
SCHOPENHAUER : 111,
SCHULTZE, Fritz : 263, 264,
SCHWARCZ, Julius : lsd. SCHWARZ Gyula : 265, 355,
SEBESZTHA Károly : 87, 90, 196, 230,
SECCHI, Angelo : 266,
SENTZ Alajos : 267,
SIGWARTH, Christoph : 268,
SIMON József Sándor : 15, 31, 137, 147, 202, 210, 269, 317,
SIMON, Jules : 333,
SOREL, Albert : 270,
SPENCER, Herbert : 3, 20, 26, 29, 43, 50,
SPIEGLER Gyula, Sámuel : 271,
SPRINCZER : 159, 160,
STEPHEN, Leslie : 272,
STRICKER, S. : 273,
SULLY, James : 274, 275,
Sz. A. : 231,
SZABÓ Aladár : 276, 277,
SZÁSZ Béla : 102,
SZÉCHENYI : 388,
SZENTMIKLOSSY Á. : 97, 101, 114, 127, 356,
SZLAMKA Elek : 38,
SZLÁVIK Mátyás : 192, 278, 279, 351,
TEPE : 280,
THACKERAY : 389,
THÓTH Ferenc : 281,
UEBERWEGS, Friedrich : 282,
VISCHER, Friedrich Theodor : 363,
WALLACE, Alfred Russel : 283,
WEISZ József : 284,
WEKERLE László : 285,
WHITMANN, Walt : 5, 13, 17,
WOLFF, Hermann : 286,
WUNDT Vilmos : 119, 121, 125, 288, 290, 291,
...y ...ö : 75, 269,
z-y : 164,