Új Írás Repertórium
1961-1973

Népművelési Propaganda Iroda

Összeállította:
Kolozsné Kovács Gizella

Lektorálta:
Dr. Csüry István

HTML szerkesztés:
Szabolcsi JózsefBEVEZETŐ

Az Új Írás c. folyóirat repertóriumát nyújtjuk át az Olvasónak. Szerkesztési alapelvként a szerzői betűrendet választottuk. Indokolja ezt a folyóirat irodalmi jellege. A nevek után a szépirodalmi írások - az anyag nagyságától függően, esetenként összevonva -, majd az egyéb írások, a szerzőre vonatkozó irodalom, majd a képanyag következik. Ahol egy szerző nagyobb számú írása szerepel "o"-val határoltuk el a más-más műfajhoz tartozókat. A vonatkozó irodalom kezdetét "x"-szel, a képanyag leírását "+" jellel határoltuk el. Még két jelölést alkalmaztunk: "!"-lel jelöltük a leírás előtt az áttételes vonatkozást, "?"-lel ugyanott, ha a szerző személyét egyértelműen nem sikerült kideríteni.

A betűrendi részhez szorosan kapcsolódik a szerkesztőségi ankétok, körkérdések, szerkesztőségi közlések, nemzeti költői kisantológiák és viták felsorolása. Betűrenden kívül is történő csoportosításukat azért tartottuk lényegesnek, mert a folyóirat sokoldalú tájékozódását és tájékoztatási törekvését tükrözik.

A három mutatóban: tárgy-, folyóirat-, földrajzi nevek mutatója, tételszámra történik a hivatkozás. Számot csak azok a tételek kaptak, amelyek a mutatók valamelyikében szerepelnek, így a szépirodalmi művek csak akkor, ha valamilyen vonatkozásban szükségessé vált a hivatkozás. A tárgymutatóban önálló "vers"- vagy "novella"-tétel a terjedelmet feleslegesen növelte volna. Itt jegyezzük meg, hogy helyre utalás csak akkor történt, ha az írás konkrétan hordoz ilyen információt, továbbá hogy a folyóirat-mutatóba lehetőleg minden olyan közlést felvettünk, amelyek más lapok írásaira reagálnak, vagy azokkal polemizálnak, jelezve ezzel az Új Írás széleskörű és eleven kitekintését, kapcsolatait.

Nyomdatechnikai nehézségek miatt csak kerek és egyenes zárójelet alkalmaztunk, ezeket is csak akkor, ha erre feltétlen szükség volt. Az anonim és betűjeles írások szerzőit a szerkesztőség segítségével igyekeztünk kideríteni, amely segítségért a repertórium összeállítója az olvasók és a maga nevében köszönetet mond. Dr. Csüry Istvánnak, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára igazgatójának a munka során nyújtott tanácsaiért és támogatásáért, Tóth Ferencnének, a debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára munkatársának segítségnyújtásáért szeretnék ezúton is hálás köszönetet mondani.