A Magyar Néphadsereg


A Magyar Néphadsereg

(A rendszerváltozás előtt; esetleges változásról nincs információ)

Katonai rendfokozatok és válljelzésük

rendfokozat nélküliek:
 honvéd
 határőr

tisztesek:
 őrvezető (egy fehér műanyag csillag)
 tizedes (két fehér műanyag csillag)
 szakaszvezető (három fehér műanyag csillag háromszög alakban)
(a továbbszolgáló tisztesek jelzése barna vállszalagra van erősítve)

tiszthelyettesek:
 őrmester (barna alapon ezüst keresztsáv, fölötte egy ezüst csillag)
 törzsőrmester (barna alapon ezüst keresztsáv, fölötte két ezüst csillag)
 főtörzsőrmester (barna alapon ezüst keresztsáv, fölötte három ezüst
  csillag)
(a hivatásos tiszthelyettesek vállszalagját sodrott ezüst zsinór szegélyezi;
a továbbszolgálókén nincs szegély)

zászlósok:
 zászlós (barna alapon széles és keskeny ezüst keresztsáv, fölötte egy
  arany csillag; sodrott arany szegélyzsinór)
 törzszászlós (mint a zászlós, két arany csillaggal)

tisztek:
 alhadnagy (barna alapon hosszirányú arany sáv, rajta nagy ezüst csillag)
 hadnagy (barna alapon nagy arany csillag)
 főhadnagy (barna alapon két nagy arany csillag)
 százados (barna alapon három nagy arany csillag)
 őrnagy (barna alapra varrott arany mezőben nagy ezüst csillag)
 alezredes (mint az őrnagy, két nagy ezüst csillaggal)
 ezredes (mint az őrnagy, három nagy ezüst csillaggal)
(a tisztek vállszalagját sodrott arany zsinór szegélyezi)

(a határőrök és rendőrök jelzései a fentiekkel azonosak, de zöld, illetve kék
alapszínnel)

tábornokok:
 vezérőrnagy (teljes arany mezőben nagy ezüst csillag)
 altábornagy (mint a vezérőrnagy, két csillaggal)
 vezérezredes (mint a vezérőrnagy, három csillaggal)
 hadseregtábornok (mint a vezérőrnagy, négy csillaggal)
(a tábornokok sapkáján piros állórészen megkülönböztető jelvény, nadrágjuk
varrásán mindkét szár külső oldalán két párhuzamos piros csík, zubbonyuk
hajtókáján pedig stilizált tölgyfalomb látható)

Egyéb válljelzések Katonai főiskolák hallgatói: 1. évfolyam: barna alapon arany keresztsávra hosszirányban elhelyezett arany sáv 2. évfolyam: mint az 1. évfolyam, két keresztsávval 3. évfolyam: mint az 1. évfolyam, három keresztsávval 4. évfolyam: zászlósi rendfokozat Tiszthelyettesi iskolák hallgatói: 1. évfolyam: barna alapon ezüst keresztsávra hosszirányban elhelyezett ezüst sáv 2. évfolyam: mint az 1. évfolyam, két keresztsávval Tartalékos tiszti tanfolyam hallgatói: barna alapon egy hosszirányban elhelyezett arany sáv (ezen a megfelelő rangjelzés)
A Magyar Néphadsereg felépítése (nem teljes lista) Haderőnemek hadászati rakétacsapatok honi légvédelmi csapatok szárazföldi csapatok légierő haditengerészet A haderőnemek fegyvernemekre, szakcsapatokra és harcbiztosító csapatokra tagozódnak. Fegyvernemek Honi légvédelem honi légvédelmi rakétacsapatok honi repülő csapatok honi rádiótechnikai csapatok kiszolgáló és vezetésbiztosító csapatok Szárazföldi csapatok Fegyvernemek rakétacsapatok gépesített lövészek harckocsicsapatok tüzérség légvédelmi csapatok Szakcsapatok csapatrepülők műszaki csapatok utász alegységek műszaki gépalegységek állásépítő alegységek tábori vízellátó alegységek vegyi csapatok vegyivédelmi vegyi- és sugárfelderítő terepmentesítő technikai alegységek híradócsapatok rádió és rádiórelé vezetékes és távíró vonalépítő futár és táboriposta-alegységek Harcbiztosító csapatok felderítő alegységek hadtáp- és szállítócsapatok kommendáns és forgalomszabályozó alegységek
A katonai állomány Tényleges állomány: hivatásos tábornokok, tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek továbbszolgáló tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek a katonai főiskolák és a tiszthelyettesi iskolák hallgatói a hadkötelezettség alapján szolgáló sorkatonák és tartalékosok a hadkötelezettség alatt nem álló, önkéntesen szolgáló személyek Nem tényleges állomány: azok a hadkötelesek, akik nem esnek a fenti felsorolás alá
A dicséret módjai dicséret szóban fenyítés törlése dicséret parancsban eltávozás engedélyezése 15 napig terjedő jutalomszabadság tárgy- és pénzjutalom személyre szóló szál- vagy lőfegyver adományozása kitüntetés adományozása A fentiekkel együtt vagy azoktól függetlenül: a katona fényképének elhelyezése a kiválóak tábláján a katona lefényképezése a csapatzászló előtt a sorkatona nevének bejegyzése az egység dicsőségkönyvébe kiváló vagy élenjáró cím adományozása az illetmény emelése soron kívüli előléptetés
A fenyítés módjai figyelmeztetés feddés megrovás szigorú megrovás pénzbírság 30 napig terjedő laktanyafogság 30 napig terjedő - fogdában letöltendő - fogság kiváló vagy élenjáró cím megvonása illetménycsökkentés rendfokozatban való visszavetés lefokozás [Honvédelmi ismeretek a középiskolák részére]Hátra Kezdőlap Előre