Az apartheidbűnökről szóló egyezmény


Az apartheidbűnökről szóló egyezmény

(Magyarországon 1976-tól érvényes)

Az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló, New
Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésén, 1973. november 30-án
elfogadott nemzetközi egyezmény

Nemzetközi egyezmény az apartheid bűncselekmények leküzdésére és
megbüntetésére

Az Egyezményben részes államok
  emlékeztetnek az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának azokra a
rendelkezéseire, amelyekben valamennyi tagállam elkötelezte magát arra, hogy
a Szervezettel együttműködve közös és külön lépéseket tesz a mindenkit faj,
nem, nyelv vagy vallás szerinti megkülönböztetés nélkül megillető emberi jogok
és alapvető szabadságjogok egyetemes tiszteletben tartásának és
figyelembevételének megvalósítása érdekében figyelembe vették az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatát, amely kinyilvánítja, hogy minden ember szabadnak,
méltóságban és jogokban egyenlőnek születik és hogy a Nyilatkozatban foglalt
valamennyi jog és szabadság bármiféle - mint például faj, szín vagy
nemzetiségi származás szerinti - különbségtétel nélkül mindenkit megillet,
  figyelembe vették a gyarmati országoknak és népeknek nyújtandó
függetlenségről szóló Nyilatkozatot, amelyben a közgyűlés megállapította, hogy
a felszabadítás folyamata megállíthatatlan és visszafordíthatatlan és hogy az
emberi méltóság, a haladás és az igazság érdekében véget kell vetni a
gyarmatosításnak és minden ezzel összefüggő elkülönítési és megkülönböztetési
gyakorlatnak,
  megállapították, hogy a faji megkülönböztetés valamennyi formájának
kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezménynek megfelelően az államok
különösen elítélik a faji elkülönítést és az apartheidet, és arra törekednek,
hogy megakadályozzák, megtiltsák és eltöröljék ennek mindenfajta gyakorlatát a
joghatóságuk alá tartozó területeken,
  megállapították, hogy a népirtás bűncselekményének megelőzéséről és
megbüntetéséről szóló egyezményben foglalt bizonyos cselekmények, amelyek
apartheid cselekményeknek is minősíthetők, a nemzetközi jog szerint
bűncselekményeknek minősülnek,
  megállapították, hogy a háborús és az emberiség elleni bűncselekmények
elévülésének kizárásáról szóló egyezmény az apartheid politikájából származó
embertelen cselekményeket az emberiség ellen elkövetett bűncselekményeknek
minősítette,
  megállapították, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése számos
olyan határozatot fogadott el, amely az apartheid politikáját és annak
gyakorlatát mint az emberiség elleni bűncselekményt ítélte el,
  megállapították, hogy a Biztonsági Tanács kihangsúlyozta, hogy az apartheid
állandó erősödése és terjedése komolyan zavarja és fenyegeti a nemzetközi
békét és biztonságot, s ezért
  abban a meggyőződésben, hogy egy, az apartheid bűncselekményének
leküzdéséről és megbüntetéséről szóló nemzetközi egyezmény lehetővé tenné
nemzetközi és nemzeti szinten hathatósabb intézkedések tételét az apartheid
bűncselekményének leküzdése és megbüntetése érdekében,
 megállapodtak a következőkben:

I. cikk
1. Az Egyezményben részes államok kijelentik, hogy az apartheid az emberiség
ellen elkövetett bűncselekmény, és hogy az Egyezmény II. cikkében
meghatározott embertelen cselekmények, amelyek az apartheid  politikájából és
gyakorlatából, valamint a faji elkülönítés és megkülönböztetés egyéb hasonló
politikájából és gyakorlatából származnak, bűncselekmények, amelyek sértik a
nemzetközi jog alapelveit, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete
Alapokmányának céljait és alapelveit, és komolyan fenyegetik a nemzetközi
békét és biztonságot.
2. Az Egyezményben részes államok kinyilvánítják, hogy bűnösök az apartheid
bűncselekményét elkövető szervezetek, intézmények és egyének.
II. cikk
Az Egyezmény alkalmazása szempontjából az "apartheid bűncselekmények"
kifejezésen, amely magában foglalja a faji elkülönítésnek és
megkülönböztetésnek ahhoz hasonló politikáját és gyakorlatát is, amelyet
Dél-Afrikában gyakorolnak, az emberek valamely faji csoportja által az emberek
egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg
a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából elkövetett következő
embertelen cselekményeket kell érteni:
a) valamely faji csoport vagy csoportok tagjától, illetőleg tagjaitól az
élethez vagy személyi szabadsághoz való jog megtagadása;
(i) valamely faji csoport vagy csoportok tagjainak megölése;
(ii) valamely faji csoport vagy csoportok tagjainak súlyos testi vagy lelki
bántalom okozása azáltal, hogy szabadságukat vagy méltóságukat megsértik,
kínzásoknak vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak,
illetőleg büntetésnek vetik őket alá;
(iii) valamely faji csoport vagy csoportok tagjainak önkényes letartóztatása
vagy törvénytelen bebörtönzése;
b) valamely faji csoport vagy csoportok olyan életkörülmények közé
kényszerítése, amelyekkel a csoport, illetőleg a csoportok teljes vagy
részbeni fizikai megsemmisítését kívánják elérni;
c) bármely törvényhozási vagy egyéb intézkedés, amelynek az a célja, hogy
szándékosan megakadályozzon valamely faji csoportot vagy csoportokat az ország
politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében való részvételben,
valamint olyan feltételek szándékos előidézése, amelyek megakadályozzák az
ilyen csoportnak vagy csoportoknak teljes fejlődését különösen azáltal, hogy
megtagadnak valamely faji csoport vagy csoportok tagjaitól alapvető emberi
jogokat és szabadságokat, ideértve a munkához való jogot, elismert
szakszervezet létrehozásához való jogot, a művelődéshez való jogot, azt a
jogot, hogy az országot elhagyhassák és oda visszatérhessenek, az
állampolgársághoz való jogot, a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogot,
a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, valamint a békés gyülekezés és
társulás szabadságához való jogot;
d) bármiféle intézkedés, ideértve a törvényhozási intézkedéseket is, amely
valamely faji csoport vagy csoportok tagjai számára külön lakóhelyek és gettók
létrehozásával, a különböző faji csoportok tagjai közötti vegyes házasságok
megtiltásával, valamely faji csoporthoz vagy csoportokhoz, illetőleg ezek
tagjaihoz tartozó földtulajdon kisajátításával a lakosság faji származás
szerinti szétválasztására irányul;
e) valamely faji csoport vagy csoportok tagjai munkájának kizsákmányolása,
különösen azáltal, hogy kényszermunkának vetik őket alá;
f) szervezetek és személyek üldözése, alapvető jogoktól és szabadságtól való
megfosztása azért, mert az apartheidet ellenzik.
III. cikk
Az alapul szolgáló indítékokra tekintet nélkül nemzetközi büntetőjogi
felelősség terheli azokat a személyeket, szervezeteknek és intézményeknek
azokat a tagjait és az államoknak azokat a képviselőit - akár annak az
államnak a területén laknak, ahol a cselekményt elkövették, akár más állam
területén -, akik
a) az Egyezmény II. cikkében említett cselekményeket elkövetik, azokban részt
vesznek, azok elkövetésére közvetlenül felbujtanak vagy szövetkeznek;
b) az apartheid bűncselekményének elkövetését közvetlenül elősegítik, azt
bátorítják vagy abban együttműködnek.
IV. cikk
Az Egyezményben részes államok vállalják:
a) hogy megteszik mindazokat a törvényhozási vagy egyéb intézkedéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy leküzdjék és megelőzzék az apartheid
bűncselekményének és az ahhoz hasonló elkülönítési politikának vagy ezek
kinyilvánításának bármiféle bátorítását, és megbüntetik azokat a személyeket,
akik az ilyen bűncselekményben bűnösök,
b) olyan törvényhozási, igazságszolgáltatási és államigazgatási intézkedéseket
tesznek, amelyek alapján üldözik, bíróság elé állítják és - törvényeiknek
megfelelően - megbüntetik azokat a személyeket, akik a jelen Egyezmény II.
cikkében meghatározott cselekményekért felelősek, vagy ilyen vád terheli őket,
tekintet nélkül arra, hogy ezek a személyek annak az államnak a területén
laknak-e, ahol a cselekményt elkövették, vagy hogy ennek az államnak vagy
valamely más államnak állampolgárai, vagy hontalan személyek-e.
V. cikk
Az Egyezmény II. cikkében felsorolt cselekményekkel vádolt személyekkel
szemben az Egyezményben részes bármely olyan állam illetékes bírósága
eljárhat, amelynek a vádlottal szembeni eljárásra joghatósága van, vagy
eljárhat nemzetközi büntető bíróság is az Egyezményben részes azoknak az
államoknak a tekintetében, amelyek e bíróság joghatóságát elfogadják.
VI. cikk
Az Egyezményben részes államok vállalják, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete
Alapokmányával összhangban elfogadják és végrehajtják azokat a határozatokat,
amelyeket a Biztonsági Tanács az apartheid bűncselekmények megelőzésére,
leküzdésére és megbüntetésére hoz, és együttműködnek azoknak a határozatoknak
a végrehajtásában, amelyeket az Egyesült Nemzetek Szervezete más illetékes
szervei az Egyezmény céljainak megvalósítása érdekében elfogadnak.
VII. cikk
1. Az Egyezményben részes államok vállalják, hogy időszakonként jelentést
tesznek a IX. cikk alapján létrehozandó csoportnak azokról a törvényhozási,
igazságszolgáltatási, államigazgatási vagy egyéb intézkedésekről, amelyeket
az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében alkalmaztak.
2. A jelentések másolatait az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára útján
továbbítják az apartheid különbizottsághoz.Hátra Kezdőlap Előre