Az ENSZ alapokmánya


Az ENSZ alapokmánya (részlet)

(Magyarországon érvényes 1956-tól.)

AZ EGYESÜLT NEMZETEK ALAPOKMÁNYA
(Elfogadta az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezet létesítésére
összehívott Értekezlete az 1945. évi július hó 26. napján San Franciscóban.)

 Mi, az Egyesült Nemzetek népei
elhatározván azt, hogy megmentjük a jövő nemzedékét a háború borzalmaitól,
amelyek életünk folyamán kétszer zúdítottak kimondhatatlan szenvedést az
emberiségre,
 hogy újból hitet teszünk az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség
méltósága és értéke, a férfiak és nők, valamint a nagy és kis nemzetek
egyenjogúsága mellett,
 hogy megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek mellett az igazságosság és
a nemzetközi szerződésekből, valamint a nemzetközi jog egyéb forrásaiból
eredő kötelezettségek iránti tisztelet fenntartható,
 hogy előmozdítjuk a szociális haladást és a nagyobb szabadság mellett az
életfeltételek javítását,
 és hogy ebből a célból
 türelmet gyakorolunk és egymással jó szomszédként békességben élünk együtt,
 egyesítjük erőinket a nemzetközi béke és biztonság fenntartására,
 alapelvekben való megegyezés, valamint eljárási módszerek létesítése útján
biztosítjuk azt, hogy fegyveres erő alkalmazására, ha csak közérdek nem
kívánja, sor többé ne kerüljön és
 nemzetközi szervezet segítségével előmozdítjuk valamennyi nép gazdasági és
szociális előrehaladását,
 megállapodtunk abban, hogy e célok megvalósítására erőfeszítéseinket
egyesítjük.
 Ennek folytán Kormányaink San Francisco városában összegyűlt, jó és kellő
alakban talált meghatalmazással ellátott képviselőik útján elfogadták az
Egyesült Nemzetek jelen Alapokmányát és ezáltal nemzetközi szervezetet
létesítenek, amelynek Egyesült Nemzetek lesz a neve.

I. fejezet
Célok és elvek

1. cikk
Az Egyesült Nemzetek célja, hogy
1. fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot és evégből hathatós együttes
intézkedéseket tegyen a békét fenyegető cselekmények megelőzésére és
megszüntetésére, a támadó cselekményeknek vagy a béke más módon történő
megbontásának elnyomására, valamint békés eszközökkel, az igazságosság és a
nemzetközi jog elveinek megfelelő módon rendezze vagy megoldja azokat a
nemzetközi viszályokat és helyzeteket, amelyek a béke megbontására
vezethetnek;
2. a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog
elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatokat fejlessze és az
általános béke megerősítésére alkalmas egyéb intézkedéseket foganatosítson;
3. gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nemzetközi
feladatok megoldása útján, valamint az emberi jogok és az alapvető
szabadságok mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való
tekintet nélkül történő tiszteletben tartásának előmozdítása és támogatása
révén nemzetközi együttműködést létesítsen;
4. az egyes nemzetek által e közös célok elérése érdekében kifejtett
tevékenységek összeegyeztetésének központja legyen.
2. cikk
Az 1. cikkben felsorolt célok elérése érdekében a Szervezet és tagjai a
következő elveknek megfelelően járnak el:
1. A Szervezet valamennyi tag szuverén egyenlőségének elvén alapszik.
2. A Szervezet összes tagjai abból a célból, hogy a tagságból eredő jogokat és
előnyöket mindannyiuk számára biztosítsák, kötelesek a jelen Alapokmányban
vállalt kötelezettségeiket jóhiszeműen teljesíteni.
3. A Szervezet összes tagjai kötelesek nemzetközi viszályaikat békés
eszközökkel és oly módon rendezni, hogy a nemzetközi béke és biztonság,
valamint az igazságosság ne kerüljön veszélybe.
4. A Szervezet összes tagjainak nemzetközi érintkezéseik során más Állam
területi épsége vagy politikai függetlensége ellen irányuló, vagy az
Egyesült Nemzetek céljaival össze nem férő bármely más módon nyilvánvaló
erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától tartózkodniuk kell.
5. A Szervezet összes tagjai az Egyesült Nemzetek részére a jelen
Alapokmánynak megfelelően folytatott bármely tevékenységéhez minden segítséget
megadnak és tartózkodnak attól, hogy segítséget nyújtsanak olyan Államnak,
amely ellen az Egyesült Nemzetek megelőző vagy kényszerítő intézkedéseket
foganatosít.
6. A Szervezet biztosítja, hogy amennyiben a nemzetközi béke és biztonság
fenntartása érdekében szükséges, azok az Államok is, amelyek az Egyesült
Nemzeteknek nem tagjai, ezeknek az elveknek megfelelően járjanak el.
7. A jelen Alapokmány egyetlen rendelkezése sem jogosítja fel az Egyesült
Nemzeteket arra, hogy olyan ügyekbe avatkozzanak, amelyek lényegileg valamely
Állam belső joghatóságának körébe tartoznak és nem kötelezi a tagokat arra
sem, hogy az ilyen ügyeket a jelen Alapokmánynak megfelelő rendezési eljárás
alá bocsássák; ez az elv azonban a VII. fejezetben tárgyalt kényszerítő
intézkedések alkalmazását semmiben sem érinti.

II. fejezet
Tagság

3. cikk
Az Egyesült Nemzetek eredeti tagjai azok az Államok, amelyek az Egyesült
Nemzeteknek a Nemzetközi Szervezet tárgyában, San Franciscóban tartott
értekezletén való részvétel, vagy az Egyesült Nemzetek 1942. január 1-jén kelt
nyilatkozatainak előzetes aláírása után a jelen Alapokmányt aláírják és a 110.
cikk rendelkezésének megfelelően megerősítik.
4. cikk
1. Az Egyesült Nemzetek tagja lehet minden más békeszerető Állam, amely a
jelen Alapokmányban foglalt kötelezettségeket vállalja és a Szervezet
megítélése szerint e kötelezettségek teljesítésére képes és hajlandó.
2. Államoknak az Egyesült Nemzetek tagjai közé való felvétele a Biztonsági
Tanács Ajánlására a Közgyűlés határozatával történik.
5. cikk
A Szervezetnek azt a tagját, amely ellen a Biztonsági Tanács megelőző vagy
kényszerítő intézkedéseket foganatosított, a Közgyűlés a Biztonsági Tanács
javaslatára tagsági jogainak és kiváltságainak gyakorlásától
felfüggesztheti. E jogoknak és kiváltságoknak gyakorlását a Biztonsági Tanács
állíthatja helyre.
6. cikk
A Szervezetnek azt a tagját, amely a jelen Alapokmányban foglalt elveket
következetesen megsérti, a Közgyűlés a Biztonsági Tanács javaslatára a
Szervezetből kizárhatja.

III. fejezet
Szervek

7. cikk
1. Az Egyesült Nemzetek főszervei a következők: Közgyűlés, Biztonsági Tanács,
Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács, Nemzetközi Bíróság és
Titkárság.
2. Amennyiben szükségesnek mutatkozik, a jelen Alapokmánynak megfelelően
segédszervek is létesíthetők.
8. cikk
A Szervezet fő- és segédszerveinek munkájában a férfiak és a nők bármilyen
minőségben egyenlő feltételek mellett való részvételére vonatkozólag
semmiféle korlátozást nem állít fel.

IV. fejezet
Közgyűlés

Összetétel
9. cikk
1. A Közgyűlés az Egyesült Nemzetek összes tagjaiból áll.
2. A Közgyűlésen minden tagnak legfeljebb öt képviselője lehet.

Feladatok és hatáskör
10. cikk
A Közgyűlés a jelen Alapokmányban meghatározott célok körébe tartozó vagy a
jelen Alapokmány szerint létesített valamely szerv hatáskörével és
feladataival kapcsolatos minden kérdést vagy ügyet megvitathat és az ilyen
kérdésekben vagy ügyekben a 12. cikkben foglalt eset kivételével ajánlásokat
tehet az Egyesült Nemzetek Szervezete tagjainak, a Biztonsági Tanácsnak, vagy
mind a Szervezet tagjainak, mind a Biztonsági Tanácsnak.
11. cikk
1. A Közgyűlés megvizsgálhatja a nemzetközi béke és biztonság fenntartására
irányuló együttműködés általános elveit, ideértve a lefegyverzést és a
fegyverkezés szabályozását irányító elveket és ilyen elvek tekintetében
ajánlásokat tehet a Szervezet tagjainak vagy a Biztonsági Tanácsnak vagy mind
a Szervezet tagjainak, mind a Biztonsági Tanácsnak.Hátra Kezdőlap Előre