A Système Internationale d'Unités mértékegységrendszer


A Système Internationale d'Unités mértékegységrendszer

Prefixumok

exa  E  trillió       deci  d  tized
peta  P  billiárd      centi c  század
tera  T  billió       milli m  ezred
giga  G  milliárd      mikro   milliomod
mega  M  millió       nano  n  milliárdod
kilo  k  ezer        piko  p  billiomod
hekto h  száz        femto f  billiárdod
deka  da* tíz         atto  a  trilliomod

* a deka rövidítése a mindennapi életben inkább dk (dkg = dekagramm)

Alapegységek mennyiség fizikai mértékegység jel jel hosszúság l méter m tömeg m gramm g idő t másodperc s elektromos áramerősség I amper A termodinamikai hőmérséklet T kelvin K fényerősség Iv kandela cd anyagmennyiség n mól mol
Kiegészítő egységek síkszög radián rad 1 rad = 57,29580 = 570 17' 44,8" térszög szteradián sr a teljes gömbfelület térszöge = A:r2 = 4 sr 12,3663 sr
Származtatott egységek becquerel Bq s-1 radioaktivitás coulomb C A.s elektromos töltés farad F A.s.V-1 kapacitás gray Gy J.kg-1 elnyelt sugárdózis henry H V.s.A-1 induktivitás hertz Hz s-1 frekvencia joule J N.m munka, hő lumen lm cd.sr fényáram lux lx lm.m-2 megvilágítás newton N m.kg.s-2 erő ohm V.A-1 ellenállás pascal Pa N.m-2 nyomás siemens S A.V-1 elektromos vezetés tesla T Wb.m-2 mágneses indukció volt V W.A-1 elektromos feszültség watt W J.s-1 teljesítmény weber Wb V.s mágneses fluxus
SI-n kívüli mértékegységek A korlátozás nélkül használható B csak szakterületén használható C már nem használható 1/s fordulatszám 1/min fordulatszám abamper 10 A áramerősség abcoulomb 10 C töltés abfarad 10 GF kapacitás abhenry 10 nH induktivitás abohm 10 n ellenállás abvolt 10 nV feszültség amperóra Ah villamos töltés ngström Å 10-10 m hosszúság C apostilb asb 1/ cd/m2 fénysűrűség atmoszféra atm 760 torr = 101 325 Pa nyomás C atomi tömegegység u 1,66053.10-27 kg tömeg A/kg iondózishányad bar 105 Pa nyomás B barn b 10-28 m2 terület biot Bi 10 A áramerősség B bohr B e.h:(4m) Bohr-magneton, az elektron mágneses momentuma cd/m2 fénysűrűség Celsius-fok 0C x 0C = (x-273,16) K hőmérséklet A clausius Cl 4,187 J/K entrópia curie Ci 3,7.1010 Bq aktivitás C C/kg iondózis C/m2 villamos áramsűrűség decibel dB 20.log p/p0 (nem fejezhető ki SI-egységekkel) B derékszög /2 rad síkszög dioptria dpt 1/m reciprokhosszúság B dyn 10-5 N erő B elektronvolt eV 1,602 19.10-19 J energia B erg 10-7 J energia B erg/s 10-7 W teljesítmény B év a idő Fahrenheit-fok 0F x 0F = 5/9(x-32) 0C hőmérséklet C fényév l. y. 9,4605.1012 km távolság B fermi f 10-15 m hosszúság foot-lambert ft la 3,426 cd/m2 fénysűrűség franklin Fr 1:(3.109) C elektromos töltés B galilei gal 0,01 m/s2 gyorsulás gauss G 1:10 000 T mágneses indukció B gilbert Gb 1/4 A mágneses feszültség gon gon /200 rad síkszög grad grd 1 K hőmérséklet Hefner-gyertya HK 0,903 cd fényerősség hektár ha 104 m2 terület B horsepower h. p. 7,4570.102 W teljesítmény ívfok 0 :180 rad síkszög A ívmásodperc " :648 000 rad síkszög A ívperc ' :10 800 rad síkszög A J/K J/K entrópia J/kg 1 Gy energiadózis kalória cal 4,1868 J energia C karát Kt 2.10-4 kg tömeg C kcal/h 1,163 W teljesítmény C kelvin-fok 0K 1 K hőmérséklet C kg/m hosszúságra vonatkoztatott tömeg kg/mol moláris tömeg kg/m2 felületre vonatkoztatott tömeg kg/m3 sűrűség kgm2 tehetetlenségi nyomaték kilokalória kcal 4,18684.103 J energia kilopond kp 9,80665 N erő C km/h 1:3,6 m/s sebesség A kp/m2 9,80665 Pa (1 mm vízoszlop) nyomás C lambert la 104/ cd/m2 fénysűrűség liter l 1 dm3 űrtartalom A literatmoszféra lit.atm 101 325 J energia C lóerő LE 735,5 W teljesítmény C lóerőóra LEh 2,64779.106 J energia C maxwell M 10-8 Wb mágneses fluxus B mázsa q 100 kg tömeg C méterkilopond mkp 9,80665 J energia C mkp/s 9,807 W teljesítmény C mol/m3 molaritás m/m kiterjedés m/s sebesség m/s2 gyorsulás m2/s diffúziós együttható m3/kg specifikus térfogat m3/s térfogatáram nap d 86 400 s idő A neper Np 8,685 890 dB (nem fejezhető ki SI-egységekkel) B newtonmásodperc Ns 1 kgm/s impulzus nit nt 1 cd/m2 fénysűrűség oersted Oe 103:4 A/m mágn. térerősség B óra h 3600 s idő A parsec 3,2617 fényév = 3,0857.1013 km távolság B perc min 60 s idő A poise P 10-10 Pa.s dinamikai viszkozitás C poundal 0,1382549 N erő rad rd 10-2 Gy sugárdózis C rad/s szögsebesség rad/s2 szöggyorsulás Rankine-fok 0Rank hőmérséklet Réaumur-fok 0R x 0R = 5/4 x 0C hőmérséklet reciprokméter 1/m reciprokhosszúság rem rem 1 rd energiadózis röntgen R 2,58.10-4 C/kg iondózis C Sm2/mol ekvivalens vezetőképesség statampere 3,336.10-10 A áramerősség statcoulomb 3,336.10-10 C töltés statfarad 1,113.10-12 F kapacitás stathenry 8,987.1011 H induktivitás statohm 8,987.10-12 ellenállás statvolt 2,998.102 V feszültség stilb sb 104 cd/m2 fénysűrűség stokes St 10-4 m2/s kinematikai viszkozitás C szemer (granum) gr 64,79892 mg tömeg techn. atmoszféra at 98 066,5 Pa nyomás C teljes szög 2 rad síkszög termálegység BTU 1,05579.103 J energia tex tex 1 g/km hosszúságra vonatkoztatott tömeg tipográfiai pont p 0,376 mm hosszúság B tonna t 1000 kg = 1 Mg tömeg A torricelli torr 133,322 Pa (1 mm Hg-oszlop) nyomás C újfok g 1 gon síkszög újmásodperc cc /2 000 000 rad síkszög újperc c /20 000 rad síkszög var 1 W teljesítmény B voltamper VA 1 W teljesítmény B V/m villamos térerősség wattóra W.h 3600 J energia A W/Km hővezető képesség W/Km2 hőátviteli együttható W/kg energiadózis-hányad
Az SI-alapegységek meghatározásai méter (m) A 86-os tömegszámú kriptonatom 2p10 és 5d5 energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő, vákuumban terjedő sugárzás hullámhosszának az 1 640 763,73- szorosa. Újabb meghatározás: a vákuumban terjedő fény 1 s alatt megtett útjának 1:299 792 458-ad része. Közelítőleg ennyi a Föld egy délkörének negyvenmilliomod része. kilogramm (kg) A Párizsban őrzött PtIr etalonhenger tömege. 1 dm3 vegytiszta H2O tömege +4 0C-on. másodperc (s) A 133 tömegszámú, alapállapotú Cs-atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás 9 192 631 770 periódusának időtartama. Közelítőleg ennyi egy nap 86 400-ad része. amper (A) Annak az állandó áramnak az erőssége, amely két párhuzamos, egyenes, végtelen hosszú, vékony és vákuumban egymástól 1 méter távolságban levő vezetőben áramolva e két vezető között méterenként 2.10-7 N erőt hoz létre. kelvin (K) A víz hármaspontja (ahol a víz három fázisa termodinamikai egyensúlyban van) termodinamikai hőmérsékletének 273,16-od része. kandela (cd) A fekete sugárzó 1:600 000 m2-nyi felületének a fényerőssége a felületre merőleges irányban a Pt dermedési hőmérsékletén (2042,5 K) és 101 325 Pa nyomáson. Körülbelül ennyi egy viaszgyertya fényerőssége. mól (mol) Az az anyagmennyiség, mely annyi elemi egységet tartalmaz, ahány atom van 0,012 kg 12C-ben. Körülbelül ennyi 6,022.1023 részecske anyagmennyisége. radián (rad) A kör sugarával egyenlő hosszúságú körívhez tartozó középponti szög. szteradián (sr) A gömbsugár négyzetével egyenlő területű gömbfelülethez tartozó középponti szög. [Diáknaptár 1994-1995]Hátra Kezdőlap Előre