Az eszperantó nyelvtan - La esperanta gramatiko


Az eszperantó nyelvtan - La esperanta gramatiko

Az ábécé - La aboco

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z

A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z

ĉ = cs
ĝ = dzs
ĥ = ch (mint technika)
ĵ = zs
ŝ = s
ŭ = félhangzó u, csak aŭ, eŭ, ritkán oŭ diftongusban fordul elő, ezek egy
  szótagot képeznek

a = rövid á (mint a palóc beszédben)
e = zárt ë (rövid é, mint számos magyar nyelvjárásban)
s = sz

A hangsúly - La akcento

Mindig az utolsó előtti szótagon: esperanto, sufiĉe, domo, antaŭ, antaŭa
Az egyszótagú szavak hangsúlytalanok.
Ha a hangsúlyos magánhangzót egyetlen mássalhangzó vagy másik magánhangzó
követi, hosszan ejtjük: sufiĉe, domo, antaŭa;
ha mássalhangzó-torlódás követi, akkor röviden, erősen: esperanto, antaŭ.

A főnév -o végződését aposztróffal (') helyettesíthetjük: esperant', dom';
ez nem befolyásolja a hangsúlyt: esperant', dom'.
Aposztróf helyettesítheti a la névelő a-ját is, elsősorban magánhangzóra
végződő elöljáró után, de máskor is: de l' homo. Nem írjuk egybe egyik
mellette álló szóval sem, de egybeolvassuk az előtte levő elöljáróval.

Végződések - Finaĵoj

-o  főnév/substantivo (sano egészség) *
-a  melléknév/adjektivo (sana egészséges) *
-e  határozószó/adverbo (sane egészségesen) **
-i  főnévi igenév/infinitivo (vivi élni)
-as jelen idő/estanta tempo (vivas él)
-is múlt idő/estinta tempo (vivis élt)
-os jövő idő/estonta tempo (vivos élni fog)
-us feltételes mód/kondiĉa modo (vivus élne)
-u  felszólító mód/imperativo (vivu éljen)

-j  többes szám/pluralo (domoj házak)
-n  tárgyeset/akuzativo (domon házat)
   valamint az irány megjelölése a hely helyett (hejmen haza)
-jn többes szám, tárgyeset (domojn házakat)

*  -j, -n, -jn végződést felvehet
** -n végződést felvehet (hejmen haza)

Személyes névmások - Personaj pronomoj

mi én      ni mi
vi ön, te    vi önök, ti
li ő (hímnem)  ili ők
ŝi ő (nőnem)
ĝi ő, az

ci te (irodalmi)
si maga (visszaható)
oni "az emberek" (általános)

-a birtokos eset (-j, -n, -jn végződést felvehet)
  (mia enyém; liajn övéket)
-n tárgyeset (ilin őket)

Tabellaszavak - Tabelvortoj

                  -a   minőség    JN
                  -al  ok      O
A  kérdez, vonatkozik  k-     -am  időpont    AA
Ĉ  mutat        t-     -e   hely     N
  összefoglaló     ĉ-  -i-  -el  mód      AA O
  tagadó       nen-     -es  birtokos   AA
A  határozatlan     -     -o   tárgy     N
                  -om  mennyiség   AA
                  -u   személy    JN

   A    AL    AM    E    EL    ES    O    OM    U
K  kia   kial   kiam   kie   kiel   kies   kio   kiom   kiu
   milyen miért  mikor  hol   hogyan  kié   mi   mennyi  ki
   amilyen amiért  amikor  ahol  ahogyan akié   ami   amennyi aki
T  tia   tial   tiam   tie   tiel   ties   tio   tiom   tiu
   olyan  azért  akkor  ott   úgy   azé   az   annyi  az
                             (tárgy)     (személy)
Ĉ  ĉia   ĉial   ĉiam   ĉie   ĉiel   ĉies   ĉio   ĉiom   ĉiu
   minden- minden- mindig  minden- minden- minden- mind-  összes  minden-
   féle  ért        hol   hogyan  kié   egyik      ki
NEN nenia  nenial  neniam  nenie  neniel  nenies  nenio  neniom  neniu
   semmi- semmi-  soha   sehol  sehogyan senkié  semmi  semennyi senki
   lyen  ért
-  ia   ial   iam   ie   iel   ies   io   iom   iu
   vala-  vala-  vala-  valahol valahogy valakié valami vala-  valaki
   milyen miért  mikor                   mennyi

A ajn követheti (kiu ajn, iu ajn bárki, akárki [határozatlan névmással
         nem köt mellékmondatot])
AA -a végződést felvehet (mögéje -j, -n, -jn kerülhet)
  (kioma hányadik)
Ĉ ĉi követheti vagy előzheti meg (tial ĉi, ĉi tial ezért)
JN -j, -n, -jn végződést felvehet (neniaj semmilyenek)
N -n végződést felvehet (tien oda)
O -o végződést felvehet (mögéje -j, -n, -jn kerülhet)
  (kialo "a" miért[je valaminek])

Számjegyek - Ciferoj

unu   1  11 dekunu, 12 dekdu, 20 dudek, 21 dudek unu
du   2  200 ducent, 234 ducent tridek kvar
tri   3  1996 mil naŭcent naŭdek ses
kvar  4
kvin  5
ses   6
sep   7
ok   8
naŭ   9
dek  10
cent 100
mil 1000

-a sorszámnév (mögéje -j, -n, -jn kerülhet)
-e -odszor(ra), -jára

kvin   öt
kvina   ötödik
kvine   ötödször
kvinobla ötször
kvinoble ötszörös
kvinono  ötöd
kvinope  öten
po kvin  ötösével

Elöljárók - Prepozicioj

al       -nak, -hoz; felé, irányában; -vel szemben Ep
anstataŭ    helyett AEIO
antaŭ      előtt; N elé AE
antaŭ ol    mielőtt !
apud      mellett, -nál; N mellé, -hoz A
cis       innen valamin A *
ĉe       -nál; -kor, alkalmával; N -hoz !
ĉirkaŭ     körül AEIOp
da       -nyi valamiből !
de       -tól, -ról, -ból; óta; miatt; által; birtokos eset; -ú p !
depost     óta !
disde      -tól el !
dum       alatt (idő) AEp
ekde      (ettől) kezdve !
ekster     kívül; N kívülre AEOp
el       -ból p !
en       -ban, -on; N -ba, -ra p !
ĝis       -ig p !
inter      között; N közé AEp
je       határozatlan jelentésű !
kontraŭ     szemben; ellen AEIOp
krom      -n kívül AEp
kun       -val (társhatározó) AEp
laŭ       szerint; képest Ap
malantaŭ    mögött; N mögé A
malgraŭ     dacára, ellenére A
per       -val (eszközhatározó) AEIOp
po       -nkint, -asával, -os p !
por       -ért, végett; -ra p !
post      után, múlva AEp
preter     mellett el, mentén AEIOp
pri       -ról; -ra p !
pro       -ért (okhatározó) p !
sen       nélkül p !
sub       alatt; N alá AEp
super      fölött; N fölé AEIOp
sur       -on; N -ra AEp
tra       át, keresztül p !
trans      túl p !

A önállóan melléknév lehet (-a)
E önállóan határozószó lehet (-e, -en)
I önállóan ige lehet (-i, -as, -is, -os, -us)
O önállóan főnév lehet (-o)
N tárgyesettel (irányt jelöl)
p előképző lehet
* neologizmus
! nem vehet fel végződést, ragozhatatlan

Szófaj nélküli szavak - Vortoj senkategoriaj

adiaŭ      isten vele AEIO
ajn       lásd tabellaszavak AE
almenaŭ     legalább !
ambaŭ      mindkét !
ankaŭ      szintén !
ankoraŭ     még, ismét !
apenaŭ     alig, alighogy !
aŭ       vagy !
baldaŭ     hamarosan AE
ĉar       mert !
ĉi       lásd tabellaszavak p !
ĉu       -e, vajon !
des       annál (inkább, -bb) !
do       tehát !
eĉ       sőt !
hieraŭ     tegnap AE
hodiaŭ     ma AE
ja       hiszen, persze !
jam       már !
jen       íme !
jes       igen AEIO
ju       minél (inkább, -bb) !
ĵus       imént A
kaj       és !
ke       hogy !
kvankam     habár !
kvazaŭ     mintha Ap
la       a, az !
mem       önmaga AOp
minus      mínusz p !
morgaŭ     holnap A
ne       nem AEIOp
nek       sem !
nu       nos !
nun       most A
nur       csak A
ol       mint (összehasonlító) !
plej      leg- Ep
pli       inkább, -bb p !
plu       tovább p !
plus      plusz p !
preskaŭ     majdnem !
se       ha !
sed       de !
tamen      mégis !
tre       nagyon !
tro       túl AE
tuj       azonnal A

A önállóan melléknév lehet (-a)
E önállóan határozószó lehet (-e, -en)
I önállóan ige lehet (-i, -as, -is, -os, -us)
O önállóan főnév lehet (-o)
p előképző lehet
! nem vehet fel végződést, ragozhatatlan

Előképzők - Prefiksoj

(Lásd még a p-vel jelölt elöljárókat és szófaj nélküli szavakat)

alfa- *     alfa-
anti- *     anti-
beta- *     béta-
bo-       házassági rokonság
di- *      2:1 arányú vegyületek jelzésére
dis-      szét- (AE)
ek-       cselekvés megkezdése; pillanatnyi cselekvés (AEI)
eks-      ex-, volt, egykori (AE)
fi-       megvetés, lenézés (AE)
for-      el, tova (AEO)
fosf- *     foszf(or)
gama- *     gamma-
ge-       mindkét nem együtt (A)
giga- *     giga-
hidro- *    hidro-
hiper- *    hiper-
kilo- *     kilo-
makro- *    makro-
mal-      ellentét (AEO)
mikro- *    mikro-
mili- *     milli-
mis-      félre-, téves, helytelen (AEI)
nitro- *    nitro-
poli- *     poli-
pra-      ős- (AE)
proto- *    proto-
radio- *    radio-
re-       vissza-, újra- (AE)
retro- *    vissza-, hátrafelé
tele- *     tele-
ultra- *    ultra-

A önállóan melléknév lehet (-a)
E önállóan határozószó lehet (-e, -en)
I önállóan ige lehet (-i, -as, -is, -os, -us)
O önállóan főnév lehet (-o)
* neologizmus

Utóképzők - Sufiksoj

-ac- *      növénycsaládok kifejezésére
-aĉ-       (külső) hitványság (AEO)
-ad-       -gat, -kod(ik), -gál; tartós vagy ismétlődő cselekvés (O)
-aĵ-       -mány, -ság; konkrétum (E)
-al- *      növényrendek kifejezésére
-algi- *     -algia, fájdalom
-an-       tagság, valahová tartozás (AEO)
-ant-      jelen idejű, cselekvő melléknévi igenév
-ar-       gyűjtő-, csoportképző (AEO)
-at- 1      jelen idejű, szenvedő melléknévi igenév
-at- 2*     -át; savak sói
-ator- *     -átor
-ĉj-       becézés, hímnem (O)
-ebl-      lehetőség (AEIO)
-ed- *      állatcsaládok kifejezésére
-eg-       nagyítás (AEO)
-ej-       helyiség (AEO)
-em-       hajlam (AEIO)
-end-      -andó
-er-       részecske (AEO)
-esk- *     -szerű, -ias
-estr-      fő- (AEIO)
-et-       kicsinyítés (AEO)
-hidr- *     hidrogén
-i-       országnév; tudomány neve
-id- 1      utód (AEO)
-id- 2*     -id (kétalkotós, oxigén nélküli vegyület)
-ig-       tenni (valamivé) (AEIO)
-iĝ-       válni (valamivé) (AEIO)
-iĥ-/-ik- *   szakember által végzett művelet, művészet
-il-       eszköz (AEO)
-ilion- *    milliószor millió
-in-       nőnem (AEO)
-ind-      méltó (AEIO)
-ing-      tartó, amelyben a tárgy csak részben van benne (O)
-int-      múlt idejű, cselekvő melléknévi igenév
-ism-      -izmus
-ist-      -ista
-it- 1      múlt idejű, szenvedő melléknévi igenév
-it- 2*     -it; só, amelyben kevesebb az oxigén, mint az -átban
-it- 3*     -itisz; szerv gyulladása
-iv- *      cselekvőképesség
-iz- *      felszerel, bevon; eljárást alkalmaz
-log-/-olog- *  -ológus
-logi-/-ologi- * -ológia
-nj-       becézés, nőnem (O)
-obl-      -szor
-oid- 1*     növénycsaládok alosztályainak kifejezésére
-oid- 2*     állattani családnevek képzésére
-oid- 3*     alakú, -szerű
-on-       -ad (törtszámnév)
-ont-      jövő idejű, cselekvő melléknévi igenév
-op-       gyűjtőszámnév
-ot-       jövő idejű, szenvedő melléknévi igenév
-oz- 1*     -ózis; betegség
-oz- 2*     telítettség, dús állapot
-skop- *     -szkóp
-skopi- *    -szkópia
-uj-       tartó; növény; ország (AEO)
-ul-       egyed, egyén (AEO)
-um-       határozatlan jelentésű utóképző (AEO)

A önállóan melléknév lehet (-a)
E önállóan határozószó lehet (-e, -en)
I önállóan ige lehet (-i, -as, -is, -os, -us)
O önállóan főnév lehet (-o)
* neologizmusHátra Kezdőlap Előre