A leggyakoribb idegen utótagok és képzők


A leggyakoribb idegen utótagok és képzők

a. arab
g. görög
l. latin

-ábilis         lásd -bilis
-acea          l. állatcsalád
-aceae         l. növénynemzetség
-áció          l. -ás, -és
-aemia         lásd -émia
-aesthesia       lásd -esztézia
-agoga         g. kihajtószer
-ál, -al        a. aldehidvegyület
-algia, -agra      g. -fájdalom, -fájás
-ális          l. vmihez tartozás, vmire jellemző tulajdonság
-án           g. metánsorozatba tartozó vegyület
-ana          lásd -iána
-andria         g. férfival, hím ivarszervekkel, porzóval kapcsolatos
-anol          g. alkoholvegyület
-ánus          lásd -iánus
-archa         g. -uralkodó
-archia         g. -uralkodás, -uralom
-archikus        g. -uralmi
-ase          lásd -áz
-asis          lásd -iasis
-aszter         g.-l. (főleg foglalkozásoknál) rossz, gyenge, silány
-át           l. savakkal alkotott só
-áter, -átria      lásd -iáter, -iátria
-atio          lásd -áció
-átus          l. intézmény, létesítmény; méltóság, rang
-áz           g. enzim
-ázis          lásd -iasis
-bár, -bar       g. -nyomó, -súlyú
-bilis         l. -ható, -hető; -méltó
-bilitás        l. -hatóság, -hetőség; -méltóság
-bionta         g. vmilyen módon élő lény
-blaszt, -blast     g. csíra
-búlia         g. akarat, akaraterőnek vmilyen állapota
-cardia         lásd -kardia
-carp          lásd -karp
-cele          g. -sérv, -daganat
-cén          g. földtörténeti korszakok idősebb (alsóbb) szakasza
-cephal, -cefál     g. -fejű
-chrom, -chromia    lásd -króm, -krómia
-cid          l. -ölő (anyag vagy annak sajátsága)
-cida          l. -gyilkos (személy)
-cita          lásd -cyta
-clasis         g. -törés
-clasta         lásd -klaszta
-color         lásd -kolor
-cord          lásd -kord
-crata, -cratia     lásd -krata, -krácia
-cyta          g. -sejt
-dúlia         g. -tisztelet
-dynia         g. -fájás, -bántalom
-ectasia        g. -tágulat, -kitágulás
-ectomia        g. -kimetszés, -kiirtás
-ectopia        g. testrész, szerv fejlődési rendellenesség okozta helyváltoztatása
-éder          g. -lap (számnévvel)
-éma          g. nyelvi egység
-émia          g. -vérűség
-én           g. telítetlen szénhidrogén; az -ilén változata; az -ol változata
-esztézia        g. -érzés
-fág          g. -faló; -evő
-fágia         g. -falás; -evés
-fer          g. -tartalmú; -termő, -hozó
-fikáció, -ficatio   l. vmilyenné alakítás, változtatás; képződés, vmivé válás
-fikátor        l. -alakító, -tevő
-fikus         l. tulajdonságot jelölő melléknévképző
-fil          g. -szerető, -kedvelő; anyaggal, vegyülettel reakcióba lépő
-fília         g. -kedvelés
-fita          g. -növények
-flebitisz       lásd -phlebitis
-fob          g. -utáló, -félő, -irtózó; anyaggal nem vegyülő, taszító
-fóbia         g. -gyűlölet, -iszony
-fon          g. hang
-fónia         g. -hangzás
-for          g. -vezető, -hordozó
-form, -formis     l. -alakú, -szerű
-fug          l. -űző, -hajtó
-gám          g. -házasuló; -termő
-gámia         g. -házasság
-gén          g. -eredetű, -származó; -szülő, -keltő, -létrehozó
-genezis, -genesis   g. eredet, keletkezés, származás; lásd -génia
-génia         g. eredet, származás tana
-gin          g. nővel kapcsolatos
-gnózis, -gnózia    g. -ismeret, -tan
-gnosis, -gnosia    lásd -gnózis, -gnózia
-goga          lásd -agoga
-gon          g. -szög
-gonális        g. -szögű
-gónia         g. eredet, származás; származás tana
-gráf          g. -mérő, -író; irat, írás; sokszorosító, nyomdagép
-gráfia         g. (leíró) tudományág; -írás; -nyomás
-grafikus        g. -gráf, -gráfia utótagú főnevekből képzett melléknév
-gráfus         g. -gráfia utótaggal képzett tudományág, írásmód, nyomdai eljárás szakértője
-gram, -gramma     g. -gráf utótagú műszer felrajzolta görbe; rajz, görbe; írásmű, írás
-graph...        lásd -gráf..., -graf...
-gyn          lásd -gin
-hidrosis        g. izzadás meghatározott zavara
-i           nagyobb vegyértékű fémmel alkotott vegyület
-ia           g.-l. -ság, -ás; gyűjtőnév; országnév; tulajdonnévből képzett növénynév
-iád(a)         g.-l. személyre emlékeztető cselekvés, gyakran rosszalló árnyalatú
-iális         lásd -ális
-iána          l. személyre, fogalomra vonatkozó művek összessége
-iánus         l. személy követője, híve
-iasis         g. lerakódás, kórokozó okozta bántalom
-iáter         g. -orvos, -gyógyász
-iátria         g. -gyógyászat
-íbilis         lásd -bilis
-ica          lásd -ika
-ícia          l. -ság, -ás
-íció          l. állapot, cselekvés
-icum          lásd -ikum
-icus          lásd -ikus
-id           g. elektronegatív, nem fémes elemekkel alkotott vegyület; emberfajta
-ika          l. mesterség, tudomány; foglalkozást űző nő; tárgykörrel foglalkozó művek összessége
-ikum          l. intézmény, létesítmény; egyes elvont fogalmak
-ikus          l. tudománnyal, mesterséggel foglalkozó; tulajdonság, vmihez tartozás, vmire jellemző dolog
-il           g. telített szénhidrogénekből származó egy vegyértékű csoport; vmely elemből és oxigénből álló atomcsoport
-ilén          g. alkilénvegyület
-ilis          l. vmihez tartozás, vmire jellemző tulajdonság
-in           l. alkaloid; vegyület zsír(os) volta
-iózus         lásd -ózus
-íroz          francia eredetű, német közvetítésű igék képzője
-ista          l. -izmus képzővel alkotott eszme híve, erre vonatkozó melléknév; vmely foglalkozást űző személy
-isztika        l. nép(csoport) műveltségével foglalkozó tudományág; szellemi foglalkozás
-isztikus        l. -ikus végű melléknevek sajátságaihoz hasonló melléknév; lásd -ista 1.
-it           g. ásvány-, kövület-, kőzetnév; kevesebb oxigénatomot tartalmazó savakkal alkotott sók; robbanóanyag; kristályos állapotban előforduló fémvegyület
-ita          g. vmilyen foglalkozású, tant, irányzatot követő férfi; vmely városból származó, erre jellemző tulajdonságú ember
-itás          l. -ság
-itia          lásd -ícia
-itis, -itisz      g. gyulladás
-ium          l. elemek, különösek fémek; elvont főnevek
-ív           l. vmely tulajdonságú
-izábilis        lásd -bilis
-izáció         lásd -áció
-izál          l. vmely tartalom megvalósítása
-izmus         l. eszme, áramlat, irányzat; cselekvés, állapot; betegség, kóros állapot; nyelvre jellemző sajátságos fordulat
-kardia         g. szív meghatározott állapota
-karp          g. -termésű
-kefál         lásd -cephal
-kinesia, -kinesis   g. meghatározott mozgás
-klaszta        g. -törő
-klázis(z)       lásd -clasis
-kolor         l. -színű
-kord          l. húr, meghatározott számú húrral ellátott
-krácia         g. uralmi rendszer; uralomban részt vevők összessége
-krata         g. uralmi rendszer híve; uralomban részt vevő
-kratikus        g. -uralmi
-króm          g. -színű
-krómia         g. -színűség
-kronikus        g. -idejű
-látria         g. -tisztelet, -imádat
-lit, -lith       g. ásvány, kőzet; merev műanyag; -kő; a kőkorszak egyes szakaszai
-lízis         g. -old(ód)ás
-lógia, -logia     g.-l. -tudomány, -tan; műalkotás fő összetevőinek száma; beszéd, előadás vmilyen módja
-logikus, -logicus   g.-l. -lógia utótagú főnevekre vonatkozó, velük kapcsolatos
-lógus         g.-l. -lógia utótagú tudományág művelője; írásmű része, beszédmód
-lon          műszálnév
-lysis         lásd -lízis
-machia         g. küzdelem, harc
-malacia        l. -lágyulás
-mán          g. -rajongó, -bolond
-mánia         g. -rajongás, -imádat; kóros lelkiállapot
-mantia         g. -jóslás
-megália        g. -megnagyobbodás
-mer          g. összetett
-méria         g. összetettség
-meron         g. elbeszélésgyűjtemények részekre osztása
-méter         g.-l. -mérő (eszköz); -mérő (személy)
-metria         g.-l. -mérés; méréssel kapcsolatos tudományág
-metricus, -metrikus  g.-l. -metria utótagú főnevekre vonatkozó, velük kapcsolatos
-micétesz        lásd -mycetes
-micin         lásd -mycin
-mnesia, -mnézis    g. emlékezés, emlékezet
-morf, -morph      g. -alakú
-morfizmus       g.-l. -alakúság
-morphismus       lásd -morfizmus
-mycetes        g. -gomba(faj)
-mycin         g. gombafajból nyert antibiotikum
-nim, -nym       g. név; vmilyen hangzású
-nómia         g. tudomány, ismeret; szabály, rend
-o           kisebb vegyértékű fémmel alkotott vegyület
-óda          g. elektroncső
-oid          g. -szerű, -féle; átmeneti embertani fajta
-óma, -oma       g. -daganat
-ópia, -opia, -opszia  g. szemrendellenesség
-on           g. emanációk; ketonok; elemi részecskék
-or           l. cselekvés végrehajtója; eszköz, tárgy; mozgató izom
-oráma         g.-l. láttatási, optikai berendezés
-osmia         g. -szaglás
-óz, -ose        g. cukor
-ózis, -osis      g. -bántalom
-ózus          l. vmilyen tulajdonság
-paedia         lásd -pédia
-para          l. -szülő, -szaporodó
-pata, -patha      g. -gyógyász; -beteg, -bajos
-pátia, -pathia     g. -gyógymód, -gyógyászat; -baj, -kór
-patikus, -pathicus   g.-l. gyógymóddal, betegséggel kapcsolatos, azokra vonatkozó
-pédia         g. tanítás, javítás, nevelés
-pepszia, -pepsia    g. -emésztés
-phag, -phagia     lásd -fág, -fágia
-phil, -philia     lásd -fil, -fília
-phlebitisz       g. -érgyulladás
-phob, -phobia     lásd -fób, -fóbia
-phon, -phonia     lásd -fon, -fónia
-phyta         lásd -fita
-pirin         g. lázcsillapító
-plaszt         g. műanyag
-plasztika, -plastica  g.-l. -átültetés; alakítás, formálás
-plázia         g. világra hozott növési rendellenesség
-plegia, -plexia    g. -bénulás, -hűdés
-poda          g. -lábúak
-po(i)esis       g. -képződés
-polisz, -polis     g. város, település
-ptera         g. -szárnyúak
-pterosz        g. épületet körülvevő oszlopsorok száma
-pyrin         lásd -pirin
-rama          lásd -oráma
-rrhagia, -rrhoea    g. -folyás, -vérzés
-scop, -scopia     lásd -szkóp, -szkópia
-sor          lásd -zor
-sphaera        lásd -szféra
-stasis         g. pangás
-stat          lásd -sztát
-staticus        lásd -sztatikus
-stychion        lásd -sztich(i)on
-stylos         lásd -sztilosz
-szféra         g. föld, légkör övezete
-szkóp         g. megfigyelő berendezés; -tükör
-szkópia        g. vizsgálat, megfigyelés; -tükrözés
-sztát         g.-l. állandósító, rögzítő eszköz, készülék
-sztatikus       l. terjedést, növést, szaporodást akadályozó
-sztich(i)on      g. verssor
-sztilosz        g. oszlopsorrendszer
-taxis         g. inger kiváltotta helyváltoztatás
-ték(a)         g. -tartó, -tár; -gyűjtemény, -tár
-termikus        g.-l. hővel való kapcsolat
-theca         lásd -ték(a)
-therium        g.-l. kihalt őskori állat
-tim, -thym       g. vmely hangulatú személy
-típia         g. -nyomás (nyomdászatban)
-tív          lásd -ív
-tom          g. kés
-tómia         g. -vágás, -metszés
-tor          lásd -or
-trófia, -trophia    g. növekedés, fejlődés
-tron          g.-l. atomfizikai fogalom, részecskegyorsító neve
-trop          g. hormon rendeltetése; vegyület szerkezeti tulajdonsága
-tropizmus, -tropismus g. inger kiváltotta elhajlás, növekedési irányváltoztatás
-túra          lásd -úra
-typia         lásd -típia
-úra, -ura       g. tevékenység; intézmény; terület; cselekvés eredménye
-urgia         g. alakítás, formálás
-úria, -uria      g. -vizelés
-vora          g. vmilyen táplálékot fogyasztó állatok
-zív          lásd -ív
-zoa          g. -állat(ok)
-zor          lásd -or
                    [Idegen szavak és kifejezések szótára]Hátra Kezdőlap Előre