Adatok az angol nyelvtanról


Adatok az angol nyelvtanról

Rendhagyó igék

infinitive   past tense       past participle

abide      abode          abode          tartózkodik, lakik
        abided         abided         elvisel; megmarad vmi mellett
arise      arose          arisen         keletkezik
awake      awoke          awoken         felébreszt, -ébred
be (is, are)  was, were        been          van
bear1      bore          borne          hord
bear2      bore          born          szül
beat      beat          beaten         üt
become     became         become         vmivé lesz
beget      begot          begotten        nemz
begin      began          begun          kezd
bend      bent          bent          hajlít
beseech     besought        besought        könyörög
bet       bet, betted       bet, betted       fogad
bid       bid           bid           ajánl
        bade          bidden         megparancsol
bind      bound          bound          köt
bite      bit           bitten         harap
bleed      bled          bled          vérzik
bless      blessed, blest     blessed, blest     áld
blow      blew          blown, blowed      fúj
break      broke          broken         tör
breed      bred          bred          tenyészt
bring      brought         brought         hoz
build      built          built          épít
burn      burnt, burned      burnt, burned      ég
burst      burst          burst          szétreped
buy       bought         bought         vásárol
can       could                      tud, -hat, -het
cast      cast          cast          dob
catch      caught         caught         megfog
chide      chided, chid      chided, chid, chidden  szid
choose     chose          chosen         választ
cleave1     cleaved, clove, cleft  cleaved, cloven, cleft hasít
cleave2     cleaved, clave     cleaved         ragaszkodik
cling      clung          clung          ragaszkodik
come      came          come          jön
cost      cost          cost          vmbe kerül
creep      crept          crept          csúszik
crow      crowed, crew      crowed         kukorékol
cut       cut           cut           vág
deal      dealt          dealt          ad, oszt; foglalkozik
dig       dug           dug           ás
dive      dived; US dove     dived          lemerül; fejest ugrik
do       did           done          tesz
draw      drew          drawn          húz
dream      dreamt, dreamed     dreamt, dreamed     álmodik
drink      drank          drunk          iszik
drive      drove          driven         hajt, vezet
dwell      dwelt          dwelt          lakik
eat       ate           eaten          eszik
fall      fell          fallen         esik
feed      fed           fed           táplál
feel      felt          felt          érez
fight      fought         fought         harcol
find      found          found          talál
flee      fled          fled          menekül
fling      flung          flung          hajít
fly       flew          flown          repül
forbid     forbade, forbad     forbidden        tilt
forecast    forecast, forecasted  forecast, forecasted  előre jelez
forget     forgot         forgotten        elfelejt
forgive     forgave         forgiven        megbocsát
forsake     forsook         forsaken        elhagy
freeze     froze          frozen         fagy
get       got           got; US gotten     kap
gild      gilded, gilt      gilded, gilt      aranyoz
gird      girded, girt      girded, girt      övez
give      gave          given          ad
go       went          gone          megy
grind      ground         ground         őröl
grow      grew          grown          nő
hang      hung          hung          akaszt, függ
hang      hanged         hanged         felakaszt
have (has)   had           had           vmije van
hear      heard          heard          hall
heave      heaved, hove      heaved, hove      emel
hew       hewed          hewed, hewn       üt
hide      hid           hidden         rejt
hit       hit           hit           üt
hold      held          held          tart
hurt      hurt          hurt          megsért
input      input, inputted     input, inputted     betáplál
keep      kept          kept          tart
kneel      knelt; US: kneeled   knelt; US: kneeled   térdel
knit      knitted         knitted         köt
        knit          knit          egyesít; egyesül
know      knew          known          tud; ismer
lay       laid          laid          fektet
lead      led           led           vezet
lean      leant, leaned      leant, leaned      hajol
leap      leapt, leaped      leapt, leaped      ugrik
learn      learnt, learned     learnt, learned     tanul
leave      left          left          hagy
lend      lent          lent          kölcsönöz
let       let           let           hagy
lie1      lied          lied          hazudik
lie2      lay           lain          fekszik
light      lighted, lit      lighted, lit      meggyújt
lose      lost          lost          elveszít
make      made          made          csinál
may       might                      szabad
mean      meant          meant          jelent
meet      met           met           találkozik
mow       mowed          mown, mowed       lekaszál
must                              kell
output     output, outputted    output, outputted    kiad
pay       paid          paid          fizet
plead      pleaded; US pled    pleaded; US pled    szót emel
prove      proved         proved; US proven    bizonyít
put       put           put           tesz
quit      quit, quitted      quit, quitted      otthagy, elmegy
read [ri:d]   read [red]       read [red]       olvas
rend      rent          rent          hasít
rid       rid           rid           megszabadít
ride      rode          ridden         lovagol
ring      rang          rung          cseng
rise      rose          risen          felkel
run       ran           run           szalad
saw       sawed          sawn; US sawed     fűrészel
say       said          said          mond
see       saw           seen          lát
seek      sought         sought         keres
sell      sold          sold          elad
send      sent          sent          küld
set       set           set           helyez; beállít stb.
sew       sewed          sewn, sewed       varr
shake      shook          shaken         ráz
shall      should                     (segédige)
shave      shaved         shaved, shaven     borotvál(kozik)
shear      sheared         shorn, sheared     nyír
shed      shed          shed          elhullat
shine      shone          shone          ragyog
        shined         shined         (cipőt) fényesít
shit      shitted, shat      shitted, shat      kakál
shoe      shod          shod          megpatkol
shoot      shot          shot          lő
show      showed         shown, showed      mutat
shred      shred          shred          darabokra tép
shrink     shrank, shrunk     shrunk         összezsugorodik
shrive     shrived, shrove     shrived, shriven    gyóntat
shut      shut          shut          becsuk
sing      sang          sung          énekel
sink      sank          sunk          süllyed
sit       sat           sat           ül
slay      slew          slain          öl
sleep      slept          slept          alszik
slide      slid          slid          csúszik
sling      slung          slung          hajít
slink      slunk          slunk          lopakodik
slit      slit          slit          felvág
smell      smelt, smelled     smelt, smelled     megszagol
smite      smote          smitten         rásújt
sow       sowed          sown, sowed       vet
speak      spoke          spoken         beszél
speed      sped          sped          száguld
        speeded         speeded         siettet; gyorsan hajt
spell      spelt, spelled     spelt, spelled     betűz (betűket)
spend      spent          spent          költ
spill      spilt, spilled     spilt, spilled     kiönt
spin      spun          spun          fon
spit      spat; US: spit     spat; US: spit     köp
split      split          split          hasít
spoil      spoilt, spoiled     spoilt, spoiled     elront
spread     spread         spread         kiterjeszt; terjed
spring     sprang         sprung         ugrik
stand      stood          stood          áll
stave      staved, stove      staved, stove      bever
steal      stole          stolen         lop
stick      stuck          stuck          ragaszt
sting      stung          stung          szúr
stink      stank, stunk      stunk          bűzlik
strew      strewed         strewed, strewn     hint
stride     strode         stridden        lépked
strike     struck         struck         üt
string     strung         strung         felfűz
strive     strove         striven         igyekszik
swear      swore          sworn          megesküszik
sweep      swept          swept          söpör
swell      swelled         swollen, swelled    dagad
swim      swam          swum          úszik
swing      swung          swung          leng(et)
take      took          taken          fog, vesz
teach      taught         taught         tanít
tear      tore          torn          szakít
tell      told          told          elmond
think      thought         thought         gondol(kozik)
thrive     thrived, throve     thrived, thriven    boldogul
throw      threw          thrown         dob
thrust     thrust         thrust         döf
tread      trod          trodden, trod      tapos
wake      woke          woken          felébred, felébreszt
wear      wore          worn          visel
weave      wove          woven          sző
        weaved         weaved         kanyarog
wed       wedded, wed       wedded, wed       összeházasodik
weep      wept          wept          sír
wet       wet, wetted       wet, wetted       benedvesít
will      would                      (segédige)
win       won           won           nyer
wind1      wound          wound          teker(edik)
wind2      winded, wound      winded, wound      kürtöl
wring      wrung          wrung          kicsavar
write      wrote          written         ír

Rendhagyó főnevek

singular  plural

calf    calves   borjú
child    children  gyermek
elf     elves    manó
foot    feet    láb
goose    geese    liba
half    halves   fél
knife    knives   kés
leaf    leaves   (fa)levél
life    lives    élet(rajz)
loaf    loaves   cipó
louse    lice    tető
man     men     ember
mouse    mice    egér
ox     oxen    ökör
scarf    scarves   sál
self    selves   maga
sheaf    sheaves   kéve
shelf    shelves   polc
thief    thieves   tolvaj
tooth    teeth    fog
wife    wives    feleség
wolf    wolves   farkas
woman    women    nő

Rendhagyó melléknevek

      comparative   superlative
good    better      best        jó
bad    worse      worst       rossz
far    further/farther furthest/farthest távol
little   less       least       kicsi
much/many more       most        sok
old    elder      eldest       idős (családon belüli
                          összehasonlításnál)

Képzők, jelek, végződések (A magyar megfelelők csak egyféle hangrendben szerepelnek.) f főnévképző i igeképző m melléknévképző -able, -ible m <vmire alkalmas>, -as, -ható -age f -ás, -ság -al m -as, -i f -ás -an m -i, -ánus -ance, -ence f -ás, -ság -ant, -ent m -as, -ó f <vmit végző> -ary f <aki/ami vmit teljesít> -ate m -as f -ság kémiai nevekben -át i <vmivé lesz/tesz> -ation lásd -ion -ative m -i, -atív -cy f -ság -d lásd -ed -ed múlt idő és múlt idejű melléknévi igenév képzője m -ú -ee f <aki vmit tesz vagy kap> -eer f <aki vmivel foglalkozik> -en m <vmilyen>, -ból való -ence lásd -ance -ent lásd -ant -er, -r f <aki vmit tesz>, -ó középfok -bb -ery f <vmilyen hely/foglalkozás/tulajdonság> -es lásd -s -ess f -nő, női ... -est felsőfok a leg...-bb -fied lásd -fy (múlt ideje) -ful m -teli, -as f -nyi, -ra való -fy i <vmivé tesz> -hood f -ság -ible lásd -able -ic(al) m -i, -ikus -ie kicsinyítő -ka, -cska -ier, -ies, -iest lásd -y -ily lásd -y -ing jelen idejű melléknévi igenév képzője -ó, <vmit tevő> i -ás -ion, -sion, -tion f -ság, -mány -isation lásd -ization -ise lásd -ize -ish m -s, -as, -szerű -ism f -ság, -izmus -ist f <vmit tevő>, <vminek híve>, -ista -ity f -ság, -ítás -ive m -ó, -s, -ív -ization, -isation f -ás, -álás, -álódás, -(iz)áció stb. -ize, -ise i <vmivé tesz>, -izál -less fosztó -talan, -tlan -let kicsinyítő -ka, -cska -ly határozószóképző -an, -lag (ritkábban:) m -i, -ias -ment f -ság, -ás -ness f -ság -or f <aki vmit tesz> -ory m -ó f -órium -ous m -s, -as -r lásd -er -ry f -ság -s, -es főnévi többes szám -k igék jelen idejű egyes szám 3. személyének ragja -'s főnévi birtokosjel -é -ship f -ság -sion lásd -ion -some m -s, -as, -szerű -th sorszámképző -ik -tion lásd -ion -y m és kicsinyítőképző -s, -as, -ka, -cska határozószóképzés: -ily középfok: -ier felsőfok: -iest f -ság lásd még -ary, -ery, -ity, -ory, -ry többes szám jele: -ies igevégződés: lásd még -fy jelen idő egyes szám 3. személy: -ies múlt idő és múlt idejű melléknévi igenév: -ied
Elöljárók, kötőszavak about körül, felől, -ról, -ről above felül, fenn, felett across át, keresztül, túl after után, nyomán against ellen, ellenében, ellene along mentén, mentében alongside hosszában, mellett, mentén amid között, közepette amidst között, közepette among között, közül, közé amongst között, közé around körül, közel, táján, körülbelül at -on, -en, -ön, -n, -nál, -nél, -kor, darabonként athwart ferdén, rézsút, keresztben barring kivéve, nem számítva before előtt, elé behind mögött, mögé, hátul below alatt, alá beneath alatt, alá beside mellett, mellé, kívül besides felül, kívül between között, közé beyond túl, felül, kívül by által, -tól, -től, szerint, nyomán, után, -nál, -nél, -ra, -re concerning vonatkozólag, vonatkozóan, illetőleg considering tekintettel, figyelembe véve despite ellenére, dacára down le, lenn, lent during alatt, közben, folyamán, során except kivéve excepting kivéve, kivételével facing szemközt, szemben for miatt, -ért, -ra, -re, -ig, képest, helyett from -tól, -től, -ból, -ből, -ról, -ről, fogva, óta in -ban, -ben, -ba, -be, -on, -en, -ön, -n inside belül, belsejében into -ba, -be like hasonló, mint near közel, közeli needs szükségképpen next legközelebbi, szomszédos, következő notwithstanding ellenére of -ból, -ből, közül, -ról, ről, felől, -ből való, birtokviszony off távoli, messzi on -on, -en, -ön, -n, -án, -én, -kor, -ra, -re, -ról, -ről opposite ellentétes, ellenkező, szemközti, szemben levő, túlsó out ki, kifelé, kinn outside külső, szélső, kinti over fölött, fölé, felül, rá, át, keresztül, túl, rajta, több mint past túl regarding vonatkozólag, vonatkozóan, figyelemmel, illetőleg respecting vonatkozó, illető round körbe, körben, táján, körül save kivéve, hacsak nem since azóta, óta, attól fogva, -tól, -től through át, keresztül, alatt, révén, útján throughout át, keresztül, végig, egészen, teljesen, mindenütt till míg, amíg, ameddig to -hoz, -hez, -höz, -ra, -re, -nak, -nek, -ba, -be, -ig toward felé, irányba, irányban towards felé, irányba, irányban under alatt, alatta, alá, alul, lenn underneath alul, alatt, alá until -ig, addig, amíg up fel, felfelé, fenn, fent upon -on, -en, -ön, -n, -ra, -re with -val, -vel, -nál, -nél within belül, benn without nélkül
Igeidők Present Simple English IS SPOKEN here. Present Progressive Our house IS BEING PAINTED today. Present Perfect HAS Mary BEEN TOLD? Present Perfect Progressive The research HAS BEEN BEING DONE for years. Past Simple I WAS INVITED but I can't go. Past Progressive I felt as if I WAS BEING WATCHED. Past Perfect I didn't know why I HAD BEEN CHOSEN. Past Perfect Progressive I wondered how long I HAD BEEN BEING FOLLOWED. Future Simple You WILL BE TOLD in time. Future Progressive You WILL BE BEING TOLD in time. Future Perfect Everything WILL HAVE BEEN DONE by December 26th. Future Perfect Progressive By next Christmas, that bridge WILL HAVE BEEN BEING BUILT for three years. Going to Who IS GOING TO BE INVITED? Módbeli segédigékkel This MUST BE DONE BY Friday. He MIGHT HAVE BEEN HURT.Hátra Kezdőlap Előre