Adatok a Bibliáról


Adatok a Bibliáról

Az évszámok - ahol nincs Kr. kiírva - időszámításunk előttiek.

Könyvek száma

Talmud                    24
Josephus Flavius szerint           22
mai katolikus ótestamentum (tridenti zsinat) 46
       újtestamentum          27
       katolikus összesen       73
protestáns biblia               66

A tridenti zsinat könyvei közül 43 héberül, 2 görögül íródott, kisebb arámi
részletek is találhatók. A Tóbiás- és Judit-könyv héber eredetije elveszett,
görög fordításuk lett kánonivá.

Változatok, fordítások

Holt-tengeri tekercsek (Kr. 1-2. sz., teljes Izaiás, kb. 600 kis töredék)
maszoréta szöveg (vokalizált héber, Kr. 10. sz.-tól)
Szeptuaginta (görög, 2. sz.)
Vulgata (Jeromos latin fordítása, Kr. 4. sz.; hivatalos katolikus Biblia)

Krisztus születése

Máté evangélista: Heródes királysága (40-től 4-ig vagy 3-ig)
Josephus Flavius: Heródes halála előtt holdfogyatkozás volt (4. március 12.)
Heródes 2 éves korig végeztette ki a betlehemi gyermekeket, vagyis Máté
 szerint Jézus 6-ban vagy 5-ben, de legkésőbb 4-ben született
Lukács evangélista: Quirinus helytartó népszámlálása (Kr. 6-7)
Tertullianus (Kr. 2. sz.): Sentius Saturninus szíriai helytartósága (9-6)
Euszébiosz (Kr. 4. sz.): Lukács adata (Jézus 30 éves volt Tiberius
 uralkodásának 15. esztendejében) alapján 194. olimpia 4. éve, azaz 1
Dionüszosz Exiguus (525): a szenvedések húsvétja hagyományosan március 25-re
 esett, húsvét pedig Kr. 31-ben esett ekkorra - Lukács szerint Jézus 30 évet
 élt -; születési évét Kr. 1-nek nevezte (ez a mai számítás)

Könyvek TALMUD (ÓSZÖVETSÉG, ÓTESTAMENTUM) Történeti könyvek Tóra (mózesi könyvek, Pentateuchus) Genezis (Teremtés könyve) bibliai őstörténet, pátriárkák története Exodus (Kivonulás könyve) Mózes, kivonulás Egyiptomból, Sínai-hegyi szövetségkötés, vándorlás 20. fejezetében a Tízparancsolat egyik változata Leviticus (Léviták könyve) kultuszról és a papságról szóló törvények Numeri (Számok könyve) a pusztai vándorlás eseményei Deuteronómium (Második Törvénykönyv) a törvény megismétlése, alkalmazása az új viszonyokhoz 5. fejezetében a Tízparancsolat másik változata A mózesi könyvek főbb forrásai L Laikus kódex, 9. sz. J Jahvista kódex, 8. sz. E Elohista kódex, 8. sz. D Deuteronómiumi kódex, 7. sz. P Papi kódex, 6. sz. R végső redakció, 5. sz. Józsue-könyv Kánaán elfoglalása, szétosztása, Jerikó és Ha-Aj meghódítása, a nap megállítása, a zsidók átkelése a Jordánon Bírák könyve a honfoglalás, Sámson 5. fejezetében a Debborah-ének (13. sz.) Rut-könyv 440 után Sámuel 1. könyve a királyság megszületése Sámuel 2. könyve Dávid királysága Királyok 1. könyve Salamon uralkodása Királyok 2. könyve a két részre szakadt ország története Krónikák 1-2. könyve a királyok története a fogságból való hazatérésig 300 körül Ezdrás könyve visszatérés a fogságból, a templom újraépítése 4. sz. Nehemiás könyve 4. sz. I-II. Makkabeusi-könyv szabadságharc a Ptolemaioszok, majd a Szeleukidák ellen I.: 105-63 között, II.: Kr. 1. sz., 70 előtt Tóbiás-könyv 3. sz. vége Judit-könyv 3. sz. vége Eszter-könyv 3. sz. vége Prófétai könyvek Izaiás könyve Proto-Jesaia (1-39. fejezet) 8. sz. Deutero-Jesaia (40-55. fejezet) a babiloni fogság idején Trito-Jesaia (56-66. fejezet) 5. sz. Jeremiás könyve 3. sz. Ezekiel könyve Dániel-könyv 2. sz. Hóseás könyve 8. sz. ámosz könyve 8. sz. Mikeás könyve 8. sz. Szofoniás könyve 7. sz. Habakuk könyve 7. sz. Náhum könyve 7. sz. Aggeus könyve a hazatérés után Zakariás könyve a hazatérés után Malakiás könyve a hazatérés után Joel könyve a hazatérés után Jónás könyve a hazatérés után Bölcsességi könyvek Zsoltárok könyve 150 ének, 2. sz. énekek éneke (Sir hassirim - a legszebb ének) 2. sz. Példabeszédek könyve 2. sz. Jézus, Sirák fia könyve Jób-könyv 300 körül Prédikátor-könyv (Kohelet) 200 körül Bölcsesség könyve 2. sz. [Gecse Gusztáv: Vallástörténet]
A könyvek zsidó Teremtés könyve Kivonulás könyve Leviták könyve Számok könyve Második Törvénykönyv Józsué könyve Bírák könyve Sámuel I., II. könyve Királyok I., II. könyve Izajás könyve Jeremiás könyve Ezekiél könyve A kispróféták könyvei Zsoltárok könyve Példabeszédek könyve Jób könyve Énekek éneke Rut könyve Siralmak könyve Prédikátor könyve Eszter könyve Dániel könyve Ezdrás és Nehemiás könyve Krónikák I., II. könyve katolikus és protestáns * nincs benne a protestáns Bibliában a Szent szó hiányzik a protestáns könyvcímekből Ószövetség Teremtés könyve Kivonulás könyve Leviták könyve Számok könyve Második Törvénykönyv Józsué könyve Bírák könyve Rut könyve Sámuel I. könyve Sámuel II. könyve Királyok I. könyve Királyok II. könyve Krónikák I. könyve Krónikák II. könyve Izajás könyve Jeremiás könyve Siralmak könyve *Báruk könyve Ezekiél könyve Dániel könyve Ózeás könyve Joél könyve Ámosz könyve Ezdrás könyve Nehemiás könyve *Tóbiás könyve *Judit könyve Eszter könyve *Makkabeusok I. könyve *Makkabeusok II. könyve Jób könyve Zsoltárok könyve Példabeszédek könyve Prédikátor könyve Énekek éneke *Bölcsesség könyve *Sirák fia könyve Abdiás könyve Jónás könyve Mikeás könyve Náhum könyve Habakuk könyve Szofoniás könyve Aggeus könyve Zakariás könyve Malakiás könyve Újszövetség Máté evangéliuma Márk evangéliuma Lukács evangéliuma János evangéliuma Apostolok Cselekedetei Rómaiaknak írt levél Korintusiaknak írt I. levél Korintusiaknak írt II. levél Galatáknak írt levél Efezusiaknak írt levél Filippieknek írt levél Kolosszeieknek írt levél Tesszalonikiaknak írt I. levél Tesszalonikiaknak írt II. levél Timóteusnak írt I. levél Timóteusnak írt II. levél Titusznak írt levél Filemonnak írt levél Zsidóknak írt levél [Szent] Jakab levele [Szent] Péter I. levele [Szent] Péter II. levele [Szent] János I. levele [Szent] János II. levele [Szent] János III. levele [Szent] Júdás levele Jelenések könyveHátra Kezdőlap Előre