Entz Ferenc

Újabbkori magyar gazda. Pozsony, 1868. C 33.552