Köztelek - Jegyzetek

JEGYZETEK

1 R. Gy.: Elnökválság. 1908. szeptember 12.

2 "Egy tisztán agrárpolitikai célokat szolgáló napilap a ránk nehezedő viszonyok között nem képes fölkelteni az érdeklődést." Az Ország, 1905. december 23.

3 B(uday), B.: A vesztükbe rohanók. 1907. december 21.

4 Magyar Földműves, 1910. november 2. "Önzetlen tanácsadója óhajt lenni annak a népnek, amely, mint gyermek, vezetőre szorul." A lap viszonylagos sikereket tudott felmutatni, hiszen egy éven belül hatezer előfizetőt gyűjtött.

5 B. B. Haldoklás. 1904. április 2.

6 R(ubinek), Gy.: Nyomor, elégedetlenség, tudatlanság. 1897. szeptember 4.

7 Szemle. 1995. január 1 l.

8 "A nép vezetésére hivatott falusi intelligenciának hat számba vehető tagja van: a pap, a tanító, a jegyző, a postamester, a földbirtokos és esetleg a gazdatisztje." Cs. O.: A falusi jegyzőkről. 1906. augusztus 1.

9 B(uday): Március 19. 1910. március 2.

10 H. B.: Haldoklás, 1904. április 2.

11 "Valóban itt volna már az ideje, hogy nemzetünkből is feltámadjon valaki: aki ezt az idegenből idecsődült nemzetközi hadat, mely itt parancsolni és uralkodni akar, korbáccsal kiűzze..." Emődy, J.: A búzaár alakulása. 1906. július 21.

12 B. B.: Magyarország a magyaroké. 1904. május 18.

13 B. B.: Jönnek a kazárok. 1905. július 15.

14 M. T.: Parcellázás és hitbizomány. 1907. augusztus 28.

15 "Nem mondom, hogy eszményem a német agrárizmus, de igenis eszményem az a szervezeti élet, amelynek keretei között kis- és nagygazda egyformán elfér." B. B.: Fel a vitorlával! 1903. július 25.

16 Káldy, J.: A tömeges parcellázás káros hatásairól. 1909. február 3.

17 Bérbe adott ország. 1907. március 30.

18 M. T.: A munkáshiány oka és következményei. 1907. január 9.

19 Anarchia a Délvidéken. 1904. március 19. Vagy: "Ha az idei aratósztrájkokat figyelembe vesszük, igaz bár, hogy a beszerződött munkások ellenszegülése sehol sem volt jogos, de bizonyos, hogy a népnek az elkeseredésre csaknem minden esetben volt oka." Pókay, D.: Mezőgazdasági munkásaink helyzete. 1906. augusztus 22.

20 Jászberényi, A.: A gazdasági munkáspénztár terjedéséről. 1903. január 28.

21 "Nem ideálizmussal, de vaskézzel kell belenyúlni a kormányhatalomnak e mindent felforgató és romboló elem [a szocializmus] és sajtójuk megfékezésére." Solymosi, G.: A munkáskérdéshez. 1906. november 14.

22 R(ubinek), Gy.: Magyar királyi szocializmus. 1905. november 25.

23 "A magyar agrárpolitika ama modern irányzatának, amely nem idegenkedik (egyrészt) a kor szellemével megegyező szociális intézményektől..., keresnie kell a kapcsolatot, a szoros érintkezést azokkal a munkálkodó tömegekkel, amelyek kellő irányítás és helyes felvilágosítás nélkül könnyen tévútra kerülnek és lelketlen izgatók prédájává lesznek. Az intelligenciának nem szabad elveszítenie vezető szerepét, s éppen arra való a helyes szociális politika, hogy azt megtarthassa." Károlyi Mihály gróf programbeszéde, 1910. május 25.

24 "A szövetkezeti mozgalom azonban még jelentősebb hatású, mert hivatott azt az összekötő kapcsot pótolni, amely a munkás és munkaadó között a patriarkális korszakban a naturálgazdálkodás idején fennállott... A szövetkezetek kell hogy képezzék azt az erkölcsi kapcsot, amely vagyonost az egészen vagyontalannal egybefűzi, érdektársává teszi:" R. Gy.: Nyomor, elégedetlenség, tudatlanság. 1897. szeptember 4.

25 Egyről-másról. 1909. július 24.

26 Például Gy.: Kisgazdák szervezkedése. 1909. december 1.

27 B. B.: Nem boldog a paraszt. 1908. január 15.

28 "Az az apró birtok nagyon jó arra, hogy a mostoha közgazdasági politika vércsapolásai miatt elgyengült kisgazdától szépen el lehessen szedegetni. Amint hogy eddig is összeragadt a paraszti kisbirtok nagy tömege - nem a holtkéz, hanem a mozgó és piszkos karmú kezek birtokában." Buday, B.: Vádpontok. 1901. augusztus 21.

29 F. E.: Parcellázás állami tőkével. 1906. augusztus 11.

30 Az otthon védelme. 1908. július 29.

31 Buday, B.: Magyar birtokpolitika. 1906. december 15.

32 F E.: Parcellázás állami tőkével. 1906. augusztus 11.

33 A szociális kérdés. 1907. január 1.

34 M. T.: Cselédválság. 1907. február 9.

35 "[A szocializmus] ma már csak a teóriájában [felforgató Németországban] [az], a gyakorlatban pedig nem egyéb, mint a munkások jólétét és anyagi boldogulását istápoló intézmény." R. Gy.: Magyar királyi szocializmus. 1905. november 18.

36 B. B.: A falu oltalmazása. 1905. szeptember 23.

37 Uo.

38 Például B. B.: Jog és kenyér 1905. szeptember 20. Meglehetősen rikító színekkel írja le a falusi élet módosulásait.

39 B. B.: A falu oltalmazása. 1905. szeptember 23.

40 B. B.: Reformeszmék. !901. január 26.

41 Munkáskérdés és gazdatársadalom 1897. augusztus 4.

42 B. B.: Szegény Budapest. 1907. február 6.

43 Például: "Vidékre orvost kapni nem lehet, a fiatal generáció mind a városba torlódik, még ha anyagi egzisztenciája nem is olyan kecsegtető, mint falun, ezzel szemben azonban élete kényelmesebb, s a város több szórakozásra nyújt alkalmat. De a községi és járási körorvosi állások, bizony, silányan is vannak díjazva, s így nem csoda... A körzeteket is kisebbre kell szabni..." R. Gy.: Falusi mizériák. 1912. szeptember 4. .

44 B. B.: Új év, öreg bajok. 1910. január 1.

45 B. B.: Szemtől szembe. 1897. március 6.

46 B. B.: Nehéz utakon. 1907. január 16.

47 Például B. I.: A választójog. 1911. november 26. vagy R. Gy.: A szürkék. 1910. április 6.

48 Például b-ó: A földosztó szocialistákról. 1905. október 21.

49 Bakancs és huszárcsizma. 1903. október 3.

50 Cs. Ö.: A türelem határa 1906. szeptember 1.

51 Uo.

52 "El kell ismernünk. hogy mezőgazdasági munkásainknak a helyzete igen nehéz, s hogy tömörülésük érdekeik védelme szempontjából emberi jogaik közé tanoznak." Pókay, D.: Mezőgazdasági munkásaink helyzete. 1906. augusztus 25.

53 Sz(ilassy), Z.: Mezőgazdasági érdekképviselet. 1902. január 1.

54 Gróf Keglevich, Gy.: Mit hozott a XX. század? 1901. február 20.

55 Rubinek, Gy.: Agrárpolitika III. 1905. október 4.

56 "Végre-valahára egy országos párt szükségét látja a mezőgazdasági kérdésekkel behatóan foglalkozni." Sz. Z.: Segédcsapatok. 1903. november 7.

57 Darányi miniszter búcsúzása. 1910. január 19.

58 Balkán-szerződések. 1910. április 9.

59 Egyről-másról. 1910. július 2.

60 Egyről-másról. 1910. június 4.

61 Egyről-másról. 1909. június 26.

62 "A gravaminális politika nem elég ahhoz, hogy a nemzet előtt a haladás útjait megnyissa." Bernát, I.: Kossuth és Giolotti. 1904. január 13. vagy: "Meddő közjogi szőrszálhasogatásokkal igyekeztek a valódi problémákról nem beszélni." Bernát, I.: Ki a felelős? 1904. április 23.

63 A válság. 1909. május 19.

64 B(uda)y: Új gazda, új rend. 1912. március 20.

65 B. B.: A zseb politikája 1903. február 25.

66 B. B.: Ünnepi gondok 1909. április 10.

67 Földművelési feladatok. 1911. március 22. vagy ua: By: Szakembereket kérünk, 1914. január 7.

68 Sz. Z.: Osztrákok háborúja 1896. április 18. vagy: Sz. Z.: Osztrák hadüzenet. 1901. október 23.

69 R. Gy.: Az önálló vámterület. 1901. november 23. vagy: Az önálló vámterület felé. 1898. május 25.

70 R. Gy., uo.

71 Sz. Z.: A tizenkettedik óra 1903. január 3.

72 "Nem a gazdasági viszonyok alakultak a külön vámterület előnyére, hanem a politikai viszonyok a közös vámterület hátrányára" Két nyilatkozat. 1905. január 21.

73 B. B.: Húsdrágaság és egyéb. 1910. szeptember 28. vagy: "Amíg a védvámos irányzat csökkenése helyett annak újabb és hatalmas térfoglalását látjuk, addig számot kell vetnünk azzal hogy nem áll érdekünkben mezőgazdasági termésfeleslegeinknek biztos fogyasztóját, az osztrák piacot veszélyeztetni." R. Gy.: Angol imperializmus. 1910. február 16.

74 Agrárius túltengés? 1909. július 21.

75 R. Gy.: Hadüzenet. 1910. október 19. vagy: Sz. Z.: Új országgyűlés. 1905. február 4.

76 R. Gy.: A hadisarc. 1901. március 3.

77 M. E. dr.: A román és szerb szerződés. 1909. március 6.

78 R. Gy.: Angol imperializmus. 1910. február 16.

79 B. B.: A vesztükbe rohanók. 1907. december 21.

80 Küszler, H.: Mezőgazdasági terményeink kivitetének szervezése. 1904. január 1.

81 Olvasóinkhoz! 1914. július 29.

82 Például: A választójog mint orvosság. 1918. január 26.

83 By: Munkásnak áll a világ. 1918. január 12.

84 Az új kormány kilátásai. 1918. február 9.

85 A döntő küzdelem 1918. szeptember 7.

86 Közép-Európa eszméje. 1918. március 9.

87 Uo.

88 A riadalom. 1918. október 5.

89 A jövő. 1918. október 19. vagy: Rohanó események. 1918. október 26.

90 Meghúzták a lélekharangot! 1918. november 23.

91 Győzött az internacionálé. 1918. november 16.

92 Új Magyarország. 1918. november 1.

93 Lloyd George és Szende Pál. 1918. december 7.

94 B. B.: Nehéz utakon. 1907. január 16.