Absztraktok-nak

a szélládáig érnek, s a sipok szellentyüit kinyitják, hogy a szél a sipokba juthasson.

Absztraktum

(lat.), gyógyszerkészítmény, melyet az északamerikai Egyesült-Államok hivatalos gyógyszerkönyve készíttet. A drogue-okat borszesszel kell előbb kivonni, ezután a folyékony kivonathoz tejcukrot kell tenni, a borszeszt ekkor el kell űzni 50° C. mellett, majd annyi tejcukrot hozzátenni, hogy a kivonat összes súlya a használt drogue súlyának éppen felét tegye ki. Az alacsony hőmérsék alkalmazása megóvja a hatóanyagot a bomlástól. Az A. nem vízszívó és így kényelmesen diszpenzálható. Kétszer oly hatékony, mint a drogue, melyből készült. Az U. St. Ph.-ban hivatalos A. aconiti, belladonnae, conii, digitalis, hyosciami, Ignatiae, jalapae, nucis vomicae, pollophyllii, senegae, valerianae.

Absztruz

(eszt.), l. Hóbortos.

Abszurd

(lat.), ami a józan észnek ellenmond, a dolog természetével ellenkezik, esztelen, ostoba. Logikai értelemben, ami ellenmondásos, a gondolkodás törvényeivel ellenkezik, p. négyszögü háromszög. Innen egy állítást ad absurdum vezetni annyi, mint ellenmondásos voltát kimutatni, miből azután az ellenkező állítás helyességére is lehet következtetni. A közéletben gyakran azt is abszurdumnak nevezik, ami az uralkodó nézetekkel, v. valami közkeletü igazsággal ellentétben áll. Igy A.-nak állították Kolumbus terveit ellenségei stb.

Abt

Antal, a kolozsvári egyetem tanára, szül. Rézbányán, Biharmegyében, 1828 nov. 4. Gimn. tanulmányait Nagyváradon és Szegeden, a műegyetemi kurzust Bécsben végezte. Tanári pályára lépett és előbb az ungvári, azután a budai kat. főgimn., 1872 óta a kolozsvári egyetemen a fizika tanára. Munkái: Kisérleti természettan Kunzek után (Pest 1863), Pótfüzet hozzá (Pest 1865) A pesti egyetem ásványtárában levő földpátok jegec sorozatai és az ide vonatkozó két jegecrendszer (Bpest 1873); Jelentés a kolozsvári egyetem természettani intézetének jelen állapotáról (Kolozsvár 1875); A gyakorlati természettan vezérfonala dr. Kohlrausch F. után (Bpest 1877); A természettan elemei kisérleti alapon. (U. o. 1882.) Számos értekezés magyar és külföldi folyóiratokban, így az «Annalen der Physik und Chemie» 1877, 1883-iki évfolyamaiban.

Abt

Ferenc, német zeneszerző, szül. Eilenburgban (porosz Szászország) 1819 dec. 22., meghalt Wiesbadenben 1885 márc. 31. A lipcsei Tamásiskola és teologia mellett alaposan tanulta a zenét; első művei révén (1841) zürichi, majd (1852-82) braunschweigi hercegi karnagy lett. 1872. Amerikában járt, ahol nagyban ünnepelték. Mintegy 200 tetszetős dala (jobbára 4 szólamra) népszerü. Legismertebb dalai, amit itt is széltiben énekelnek: «Wenn die Schwalben heimwärts ziehn» és «Gute Nacht mein herziges Kind».

Abtei-völgy

(Tirolban), l. Enneberg.

Abu

magában álló hegy az Aravali hegylánc déli végén, a brit-indiai Radaputána tartományban, 1200-1500 méter magas. Ősidőktől fogva a hinduk szent bucsujáróhelye, most a Dsajna öt szent helyének egyike, melyek fényes templomainak tornyait uralja a nagy sikság. Az angolok üdülő gyarmatot alapítottak itt a radaputanai brit ágensek számára. A lakosság nyáron néha 4.500 lelket tesz ki, de a hideg évszakban nagyon kevésre száll alá.

Abú

(arab) a. m. apa. E szóval gyakran találkozunk a keleti tulajdonnevekben. Rendesen tényleges apai viszonyt jelöl; p. Mohammed ibn 'Abdalláh Abu-l-Kâszim a. m. Mohammed, 'Abdalláhnak a fia, al Kászimnak apja; fölötte gyakran qualitativ értelemben is használják p. Abú-l-farads, a vigasztalás atyja, azaz: vigasztaló. A tulajdonnévnek Abú-val összetett részét kunje-nak (melléknév) nevezik.

Abú Bekr

Mohammed első utóda, az iszlám első kalifája. Mekkában 573-ban született a Kureis törzsből, melyben nagy tekintéllyel és előkelő állással birt. Meghalt 634-ben. A próféta fellépése után első hiveihez tartozott és leányát 'Áisát nőül adta hozzá. Midőn Mohammed halála után az igazhitüek vezérlete reá szállt, mindenekelőtt a fellázadt arab törzseket és az élükre állt hamis prófétákat győzte le. A belső béke helyreállítása után az igazhitüek seregei Mezopotámiában, Sziriában és Palesztinában harcoltak az iszlám hatalmának kiterjesztése érdekében s Heraklius bizanci császár ellen nagy sikert vivtak ki. E harcok befejezte előtt érte utol a halál A.-t Medinában, ahol sirját a prófétáé mellett mai napig is buzgóan meglátogatják a zarándokok. A siita mohammedánok A.-t bitorlónak mondják, minthogy hitük szerint a próféta halála után Ali-t és családját illette meg az uralom. A. a szunnita iszlámban a Sziddík: igaz, melléknevet viseli.


Kezdőlap

˙