Akklamáció

(lat.) a. m. helyeslő fölkiáltás. A rómaiaknál állandó formái voltak eljegyzésnél, diadalmi meneteknél stb. e kiáltásoknak. A szónokokat is helyeslő fölkiáltásokkal üdvözölték. A császárok idejében terjedelmes, énekszerüen előadott s a legocsmányabb hizelgéseket tartalmazó fölkiáltások divatoztak. Mostanában divatos formáik az A.-nak a franciáknál Vive! (éljen!) s A bas! (le vele! el vele!), az angoloknál Hurrah! és For shame! nálunk: Éljen! és Eláll! Régebbi korszakában a kereszténységnek prédikációkat is kisértek A.-kel, mint ezt Chrysostomos beszédei bizonyítják. Választások és határozatok hozatala is történik A. útján, ha t. i. egyhanguak a vélemények és a szavazás fölöslegesnek mutatkozik.

Akklimatizáció

idegen éghajlat alól származó állatnak vagy növénynek meghonosítása. A melegvérü állatok könnyebben honosulnak meg, mint a hidegvérüek, a mindenevők könnyebben, mint az egyfélét evők, az értelmileg fejlettebbek könnyebben, mint a kevésbbé fejlettek, a növényevők könnyebben, mint a ragadozók és rovarevők, a morfologiailag változékonyabbak könnyebben, mint a változatlanok, az erőteljesebbek könnyebben, mint a gyengébbek, a szilárdabb testüek könnyebben, mint a lágyabb testüek és miután a szárazföldi éghajlat keményít, az óceáni pedig puhít, a szárazföldiek könnyebben, mint a szigetv. félszigetlakók; a pusztai lakók könnyebben, mint az erdeiek; a lapályt lakók könnyebben, mint a hegyvidékiek s a sarki állatok nehezebben, mint a más földöv alattiak. A vizet lakóknál az élenyszükséglet az irányadó. A külső körülmények között igen nagy szerepet játszik a régi és az uj haza természeti viszonyai között levő különbség milyensége; minél csekélyebb a különbség, annál könnyebb a honosítás. A gyakorlatban kétféle az A. fogságban és vad állapotban való; az elsőben általában könnyebb, mint az utóbbiban, amelynél még a versenytársak és ellenségek is számításba jönnek. Minél gazdagabb volt az illető állat hazájának faunája a versenytársakban és ellenségekben, annál könnyebben honosul meg szegényebb faunáju területeken és megfordítva, minél szegényebb volt a hazai fauna a versenytársakban és ellenségekben, annál nehezebben megy az A. Innen van az például, hogy európai, ázsiai és amerikai állatok meghonosulnak Ausztráliában, de ausztráliaiak nem Európában, Ázsiában és Amerikában; európaiak Amerikában, de amerikaiak nehezen Európában. A gyakorlat különben azt bizonyítja, hogy a honosítást mindig nagyobb tömeggel kell megkisérleni, mert igy könnyebben akad alkalmazkodó. Az akklimatizáció többé-kevésbbé átalakító hatást gyakorol az illető állat vagy növényfajra, mint ezt a Darwin-féle elmélet is tanítja. L még Alkalmazkodás. Növénytani értelemben l. Klimásítás.

Akkommodáció

(lat.), alkalmazás, alkalmazkodás, mikor viseletünket mások kivánságaihoz, szokásaihoz és gyöngéihez képest változtatjuk, azokhoz simítjuk. Pedagógiában a tanító leereszkedése a gyermek szempontjához. A teologusok az A.-val mentegették a biblia kirivóbb, vmint a hittannal és a józan ésszel ellenkező kifejezéseit. Akkomodál a. m. alkalmaz, illeszt. L. Alkalmazkodás.

Akkord

l. Hangzat.

Akkordion

(Harmonika), a legkisebbik ama hangszerek közt, melyek az orgonafajhoz tartoznak; ehhez sorozzák t. i. azért, mert oly fuvó hangszer, melynek billentyűzete van s melynél a szél gépies úton lesz előállítva. Az A.-t sokféle alakban állítják elő; a legnagyobbaknak és legjobbaknak ügyes játszók kezében van műértékük. A hangot adó nyelvek egy sok redővel ellátott fujtatónak a felső részén aképen vannak alkalmazva, hogy úgy a fujtató széthúzásánál, mint összenyomásánál hangoznak. Kisebb A.-oknak csak egy diatonikus hanglépcsőjük van a jobb kéz számára, a bal kéz számára pedig kevés összhangzatos basszus; a nagyok azonban, mint azokat az angol Wheatstone hozta forgalomba, s melyeket melofonnak és koncertinának neveznek, mindkét kéz számára kromatikus hanglépcsővel vannak ellátva.

Akkordmunka

a. m. szakmánymunka. Gyárakban vagy építészetben A: nak hivják azt, ha egy vállalkozó vagy mester vállalata egyes részeinek kivitelére bizonyos átalány-ár fejében közvetlenül a munkásokkal szerződik. A.-ba adja ki p. igen sokszor a kőmüvesmester a belső vagy a külső vákolást, az asztalosmester a padlólerakást és szegezést, a lakatosmester az ejtők és ablakok megvasalását stb. Az anyagot mindig az illető mester adja, csak a munkát szolgáltatják hozzá az akkordmunkások. Akkordmunkás az oly munkás v. azok a munkások, kik rendesen egy mesterembertől vagy fővállalkozótól bizonyos munkát előre meghatározott átalány-árért átvállalnak.

Akkordrendszer

l. Börtönrendszer.

Akkra

1. néger törzs a guineai öböl északi partjain, más néven ga; 2. város ugyancsak az aranypartokon (a benszülötteknél N'kran) vagy 100 km.-rel nyugatra a Volta torkolatától, dombokkal és hegyekkel körülvéve, (1890) 20,000 lakossal, kik közt nagyon kevés európai van. E fontos kereskedői hely 1850 óta az angolok birtoka s 1875-ig az angol Cape coast gyarmat kormányzójának székhelye volt. 1862-ben a földrengés az egész vidéket lerombolta.

Akkreditál

(franc.) a. m. megbizást adni, meghatalmazni vkit személyünk képviseletére. Diplomáciai nyelven az államkormány részéről az idegen államokba, főleg azok uralkodóihoz küldött képviselőknek, különösen a követeknek és más diplomáciai ügyvivőknek hiteles igazolását jelenti. Az akkreditálás szokás szerint a megbizó levél (accreditive) átküldése, illetőleg annak a külföldi uralkodó, államfő részére való átnyujtása által történik. Magasrangu diplomáciai képviselők, nagykövetek, követek, meghatalmazott miniszterek ily alkalomból különös ünnepiességgel fogadtatnak. Ha a diplomáciai személy megbizása megszünik, az állásától fölmentik, visszahivják, megbizó levelét visszakérik.

Akkumuláció

(lat.) a. m. fölhalmozás.


Kezdőlap

˙