Á la tete

(franc., ejtsd: tét) a. m. a csapat élén, elül.

Alatyr

1. kerület az orosz Szimbirszk kormányzóságban 5499.1 km2 kiterjedéssel, 150,554 lakossal; 2. székhely A. kerületben 195 km.-tel ÉNy-ra Szimbirszk városától, a 287 km. hosszu Alatyr folyónak a Szurába, a Volga egyik mellékfolyjójába való torkolatánál, (1885) 14,077 lakossal, székesegyházzal, jó kikötővel. A.-t 1552-ben IV. Iván alapította a fa-szállításról igen nevezetes A. folyó mellett.

Alatka

(növ.), a tenkely szálkátalan alakjának népies neve Gömörmegyében. V. ö. Alakor.

Alátri

város az itáliai Róma tartomány Frosinone kerületében a Cosa mellett, (1881) 5483 lak., sok posztó- és szőnyeggyárral. Közelben hajdani várának, Alatriumnak, szép ciklopsi falai láthatók.

Alattomosság

mint házassági akadály (impedimentum clandestinitatis): az a bontó akadály, amelynél fogva a tridenti zsinat, «Tametsi» kezdetü dekretuma alá eső területen, ama személyek házassága, akik nem kötik azt illetékes lelkészük és 2 vagy 3 tanu jelenlétében, érvénytelen. A tridenti zsinat érintett dekretumának pedig ott van hatálya, ahol ki lett hirdetve; s hatálya a kihirdetéstől számított 30 nap alatt áll be. A kihirdetés bizonyítását pótolja az igazolható gyakorlat. A Tametsi alól is léteznek kivételek. L. Házasságkötés.

Alattos

a fegyveres hatalom és a csendőrség minden tagja alattosa mindazoknak, kik ugyanazon állománycsoportban nála felsőbb rendfokozatban v. rangosztályban állanak. Ez a viszony a tényleg nem szolgálókra nézve is kötelező akkor; amikor szolgálatra behivatnak, vagy mikor katonai egyenruhát viselnek.

Alattság

(néni. Wassertaue, ol. Cavi di ormeggio, ang. cables tor mooring), a tengerészetben azok a kötelek, melyek a hajónak kikötésénél, vontatásánál vagy kukázásánál használtatnak, s melyeknek erős sodrata egymás ellen van verve, hogy a nedvesedés következtében hosszuságukból és tartósságukból lehetőleg keveset veszítsenek. A dunai hajójáratoknál A: nak nevezik a vékonyabb fajta lenköteleket.

Alattvalók

azok a személyek, kik az állami hatalomnak alávetvék. Ilyenek nem csak az állam honpolgárai, kik akkor is, ha külföldön tartózkodnak, bizonyos tekintetben alárendeltjei lehetnek államuk hatalmának (p. konzulátusainak), hanem mindazok is, kik ideiglenesen vagy áltandóan az állam területén tartózkodván, a területi fenségiség alá jutnak. Ugyancsak A.-k a vagyonjogi viszonyok és vagyonra vonatkozó közjogi kötelességek tekintetében azok is, kik nem honpolgárok és nem is tartózkodnak az állam területén, ott csupán ingó vagy ingatlan vagyonnal birnak; ezek az úgynevezett dologi A.-k, forenzisek (subditi reales). A.-nak egyébként közönségesen az állam honpolgárait is szokták nevezni, ugyancsak A.-nak nevezik az abszolutisztikus állam politikailag jogtalan honosait szemben az alkotmányos állam tagjaival, akik politikai jogaik folytán nemcsak alatta állanak az állami uralomnak, hanem annak alkotó tényezői is, és akiket ezért az állampolgár név illet meg.

Alattyán

kisközség Jás-Nagy-Kun-Szolnokm. jászsági felső járásában a Zagyva közelében, (1891) 2067 magyar lakossal és postával.

Alauda

(lat.) a. m. pacsirta.


Kezdőlap

˙