Albrich

1. A. Márton, ág. ev. lelkész, szül. Medgyesen 1630 nov. 10., megh. 1694 szept. 27. Középiskolai tanulmányainak végeztével Lipcsében és Wittenbergben látogatta az egyetemet. Hazatérvén, szülővárosában nyert tanári állást, innen 1655. Brassóba választatott iskolaigazgatónak; e hivatalát 1660-ig folytatta, mikor is Rozsnyóba (Brassómegye) hívták lelkésznek. 1677-ben nyilvános vitatkozást tartott Bayer Jánossal, ki általa le is győzetvén, visszavonta tévtanait, melyeket Weigelt követve mint teologiai tanár addig előadott. Az 1684-1690. években a barcasági egyházmegyének egyszersmind esperese volt. Több teologiai és filozofiai munkát irt. Kéziratban is maradtak munkái.

2. A. János Károly, ügyvéd és gimn. tanár, szül. Ujegyházán 1788., megh. Nagy-Szebenben 1839. mint a szász magánjognak tanára. Munkái német nyelven jelentek meg: 1. Anleitung stb. (1815); 2. Handbuch des sächsischen Privatrechtes (1817).; 3. Siebenbürgens öffentliches Recht (1817); 4. Erwerbung dinglicher Rechte (1838) és 5. A közigazgatás reformját tárgyazó Vorschläge.

3. A. Károly, tanár, szül. Nagy-Szebenben 1836-ban; 1860 ápr. 1. meghivatván szülővárosába az ottani ev. főgimnáziumhoz, mint tanár a matematikát, természetrajzot és természettant adta elő; mignem 1865 julius 26. a főreáliskola igazgatója lett; egyuttal az emlitett tantárgyak előadását is magára vállalta. A szebeni ipariskolának is ő az igazgatója. Munkái: 1. Hemera-kroskop. Apparat zur Bestimmung des Auf und Unterganges der Sonne und der Tageslänge. (Hermannstadt, 1866). 2. Sammlung von geometrischen Aufgaben für die oberen Klassen der Mittelschulen. (U. o.) 1871. 3. Logarythmisch-trigonometrische Rechentafeln. (U. o.) 1873.

Albrizzi

Teotochi lzabella grófnő, szül. Korfuban 1763., megh. Velencében 1836. Görög családból származott s előbb Antonio Marin, utóbb meg Giuseppe A. velencei inquizitor felesége lett. Tehetségénél és szépségénél. fogva általánosan ismert és csodált nő volt. Ugo Foscolonak védője és barátnője volt. Házában Allieri, Pindemonte és Byron költők, Canova szobrász és számos más hírneves tudós és művész fordult meg. Művei: «Vita di Vittoria Colonna» és «Ritratti» (Rajzok). Válogatott leveleit kiadta Barozzi (Firenze 1872). V. ö.: Carrer emlékbeszédét.

Albrómossav és sói

l. Brómsavak.

Albruna a

neve egy, Tacitus által (Germania, 8. Cap.) említett híres látnok asszonynak, aki valószinüleg a Drusus Tiberius-féle hadjáratok alatt tett szert hírnévre. Az A. szó az ó-német Alfrina, az angolszász helrun szókból ered s gyüjtő neve a régi germán javas-asszonyainak.

Aibuca

L. növénygénusz, a liliomfelék Asphodelpae csoportjában, Ornithogalum-termetü, a Fokföldön honos, némelyik faja ritkább kerti disz. Albucea-nak Reichenbachaz Ornithogalum-nak egyik algénuszát nevezi, ahová az 0. nutans L. és 0. Bouchéanum Kunth (0. chloranthum Saut.) növényünk tartozik; l. Kakastej.

Albuera

falu Spanyolországban Badajoz tartományban, 798 lakossal. Arról az ütközetről híres, amelyben a Beresford vezérlete alatt egyesült angol, spanyol és portugál sereg 1811 május 16-án legyőzte a Soult vezérlete alatt levő kisebb francia sereget, midőn ennek Badajozt kellett volna az ostrom alól felszabadítani.

Albufera

parti tó Spanyolországban Valencia tartományban, 22 km. hosszu, 7 km. széles. A Földközi-tengertől tengeri fenyővel (Pinus Pinaster Sol.) borított keskeny homokos földnyelv választja el. Vízimadarakban és halban bővelkedik. L Napoleon Suchet tábornagynak az «A. hercege» címet adományozta, mert 1812 jan. 9-én Blake angol tábornok fegyverletétele után Valenciát elfoglalta.

Albula

hágó és folyó Svájcban Graubünden kantonban. A hágó (2313 m.) a Piz Kesch és Piz d'Err csucsok között van és az Ober-Engadinban levő Ponte helységet az Albula-völgyben levő Bergünnel kapcsolja össze. A. folyó Rajna vízkörnyékéhez tartozik. Hossza 31,6 km. A hasonló nevű graubündeni járásnak lakosai katolikusok és nagyobbára román nyelvüek.

Album

(lat.), a rómaiaknál, fehérre festett tábla volt, melyen színes feliratban nyilvánosságra hozták egyebek közt a pontifex évi feljegyzéseit, a prétorok ediktumait, a szenátorok és esküdtek jegyzékét, általában minden közérdekü állami v. községi hirdetményt. Ma ebből átvitt értelemben könyv üres lapokkal, emlékkönyv, napló, végre költeménygyüjtemény.

Albumin

az állat- és növényországban igen elterjedt proteinanyag. L. Fehérje. Ipari szempontból l. Pácok.


Kezdőlap

˙