Apafi-család

Erdély egyik legnevezetesebb családja, mert belőle származott az utolsó nemzeti fejedelem.

[ÁBRA] Apafi-család címere.

Eredetét rendesen Saroltáig, szt. István nővéreig viszik. Sarolta állítólag bizonyos Cornes Vilmoshoz ment másodszor férjhez. Ettől született Marhárd. Ennek fia Lörinc (máskép: Bult), ki 5 fiút hagyott hátra. A legifjabb: Bethlen alapította a közös családot, kinek címerében szájában almát tartó koronás kigyó van. Bethlennek 3 fia volt: Péter, kitől az iktari Bethlen-ág származott, továbbá Olivér és Miklós. Olivérnek János nevü fia volt, kinek ilynevü fiát a nép iránt tanúsított jósága következtében Abá-nak neveztek. Ezen Aba vagy Apa János-nak fiai: György, Péter, Jakab és Miklós. Kettő magtalanúl halt el; Jakab a bethleni Bethlenek törzse volt. 1. Miklós atyja nevéröl az Apafi nevet vette föl és címerül, a kigyós Bethlenektől eltérőleg, egy karddal átszúrt sisakot, mely szőllőfürtökkel van beárnyékolva, kezdett használni. Ezen I. Miklóstól (a XIII. század végén) származnak az Apafiak. Miklósnak s bátyjának Jakabnak gyermekei 1305-ben a borgói, bethleni, ebesfalvi, keresdi, apanagyfalvi és terenai birtokokban ülnek. A XIV. században már nagy hatalmuk volt az A.-nak, kik birtokaikon kolostorokat is építettek és az udvarnál is befolyásra jutottak. Az Apafi név legelőször egy 1443-iki kegyelemlevélben fordul elő, melynélfogva 1443-ban Magyar Balázs erdélyi vajda, almakereki Apafi Mihály volt vajdának felségsértés miatt elkobozott jószágait visszaadja. 1552-ben III. A. Gergely Dobokamegye főispánja és Martinuzzi főudvarmestere volt; ugyanez mint fejedelmi tanácsos jelen volt János Zsigmond fejedelem kiséreteben, midőn az Székesfehérvárra ment, a török császár elé, Buda átadása végett Apafi István 1575-ben a fogarasi vár élelmezője és várparancsnoka, 1576-ban pedig követ volt Lengyelországban. Ebesfalvi A. V. Miklós 1590-1600-ig Küküllőmegyének főispánja volt. A XVII század elején e családnak nevezetes tagja volt II. A. György, az előbb említett A. Miklósnak fia Bethlen Gábor és I. Rákóczy György fejedelmek tanácsosa; meghalt 1633-ban. Ennek testvére, II. Ferenc Bátori Gábornak volt főudvarmestere. II. A. Györgynek fia volt III. Gergely I. Rákóczi György kamarása (megh 1637) és II Mihály (mint erdélyi fejedelem 1. Mihály). I. Mihálynak testvére volt A. István szolnokmegyei alispán, ki eleinte rendkivüli befolyást gyakorolt bátyjára, de később (állítólag a fejedelemné ármánykodásai folytán) 1673-ben saját testvére jószágainak elvesztésére itélte. A család kihaltáról l. a következő cikket.

Apafi

Mihály L (apa-nagyfalvi), A. György országtanácsos és Petki Borbála fia (szül. 1632-ben), 1661-től kezdve Erdély fejedelme. Ali pasa őt, ki 1657-ben II. Rákóczi György fejedelem szolgálatában Kemény Jánossal, a későbbi fejedelemmel a krimi tatárok rabságába esett, Kemény János ellenében fejedelemmé nevezte ki; ugyancsak 1661ben az erdélyi rendek is azzá választották s a porta is megerősitette. Kemény sorsa ezzel el volt döntve; A. Nagy-Szőllősnél megverte őt (1662 jan. 22.) s Kemény halva maradt a csatatéren. Apafi ingatag jellemü, de csendes, jó ember volt, kit neje, az okos Bornemisza Anna, és kegyencei, köztük Teleki Mihály kancellár, az ujjok körül forgattak. Uralkodása sok ártatlan ember vérébe került, mert Teleki hatalmát magánérdekei és magánbosszuja kielégítésére használta föl, igy Bánfi Dénes ellen is, kit 674-ben kivégeztetett. A. a porta szuzerénje lévén, a törököknek Ausztria ellen viselt hadjárataiban részt vett, igy 1663., 1679-ben és 1683-ban, mely legutóbbi alkalommal A. erdélyi hadaival Bécs alatt táborozott (l. Inczédi Pál naplóját, 5. és 7. l.). Eközben azonban már 1664-ben elkezdett a császárral alkudozni, megigérvén neki, hogy a töröktől elszakad, ha a császár a magyarországi protestánsok teljes vallásszabadságát biztosítja. A császár ezt meg is igérte, de ugyanakkor a szultánnál mindent megmozdított, hogy A.-t, kiben a magyarországi elégületlenek természetes támaszukat látták, a fejedelemségből elmozdíttassa s helyébe I. Rákóczi Ferencet ültesse. A. erről Rosnyai Dávid kéme utján értesülvén, a török vezéreknél Baló László és Inczédi Péter utján pénzzel, Magyarországon pedig Teleki Mihály és Bethlen Miklós utján igéretekkel dolgozott. Törökország felől biztos volt, de Ausztria neheztelt rá, amért Tökölyt, a kurucvezért támogatta, sőt később a varsói francia követ utján Lipót ellen XIV. Lajos francia királlyal szövetségre is lépett 1677-ben, s Teleki Mihály vezérlete alatt sereget küldött Magyarországba Tököly támogatására. Tököly azonban Rákóczi özvegyére Zrinyi Ilonára vetvén szemeit (l. Zrinyi Ilona), felbontotta eljegyzését Teleki Mihály menyecske-lányával, mire a bécsi udvar érezte, hogy tért nyer a mindenható miniszternél, s Telekit és általa A.-t elvonta a magyar ügytől. Tököly és a kurucok ügye elveszvén ideát, a császár átlátta, hogy Erdélyre rövid uton ráteheti kezét s ezért három évi alkudozás után, 1687-ben hadat küldött be Erdélybe, Caraffa, az eperjesi hóhér parancsnoksága alatt (l. Absolon Dániel), ki az erdélyi hadat megvervén, a Fogarasvárába zárt fejedelmet és az erdélyi rendeket az osztrák főhatóság elismerésére kényszerítette. Erdély igy végleg kikerülvén a török uralom alól, osztrák főhatóság alá került. Az ügyes közvetitő, Teleki Mihály tábornok-fővezér grófi rangot kapott a császártól. Apafinak, és kiskoru fiának, a későbbi II. Apafi Mihálynak fejedelemségét az osztrák udvar elismerte, ez azonban csak szemfényvesztés volt, mert Apafinak 1690-ben bekövetkezett halála után fiát az osztrákok csakhamar kitették a fejedelemségből és Bécsbe hurcolták. Az idősebb A. tudománykedvelő ember volt, ki nemcsak az erdélyi törvénytudományon lendített a «Compilata Constitutio» nevü törvénykönyv megiratása által, de maga is számos, különösen vallásos iratot s egy önéletrajzot («Vehiculum vitae»-t) irt, mely kéziratban van jelenleg is a marosvásárhelyi Telekikönyvtárban. A tudományoknál azonban sokkal jobban szerette a bort, melyből egy ültőhelyében egy vedernyit is elbirt, s az órákat, melyeknek szenvedélyes gyüjtője volt. Fia, II. A. Mihály 1676-ban született, még apja életeben 1681-ben fejedelemmé választották, 1690-ben pedig Teleki elnöklete alatt kormányzótanácsot rendeltek melléje. A porta az öreg Apafi halála után Tökölyt nevezte ki erdélyi fejedelemmé, ki aztán Zernyestnél az egyesült erdélyi és császári hadakat megverte; a csatatéren a fondor Teleki is ott maradt. Tökölyt azonban a badeni Lajos vezérlete alatt harcoló császári hadak kiszorították az országból, de Apafit a császár mégsem erősítette meg a fejedelemségben. Később, 1695-ben, midőn Tökölyt a török nagyvezér vasra verette, s igy hitelét a magyarok előtt megrontotta, nem volt szükség az ifjabb A. bábfejedelemségének megtartására s ezért egy osztrák csapat Caprara vezénylete alatt bevonulván Erdélybe, A.-t megfosztotta fejedelemségétől s Erdélyt alkotmányától. A. aztán, mint utolsó erdélyi fejedelem, hercegi cimet kapott és 10,000 frt évi kegydijjal Bécsbe internálták, hol 1713 február 1-én meghalt.

Apage

(gör.), a. m. távozz innen! A. satanas! távozz tőlem sátán, Krisztus szavai a kisértőhöz.

Apagóg bizonyitás

(gör.), közvetett, indirekt bizonyítás, mely szerint egy állítás igazságát úgy bizonyítjuk, hogy ellentétét vesszük fel igaznak, de azután kimutatjuk, hogy ebből az igaznak fölvett tételből képtelen következmények folynak, tehát nem lehet igaz, hanem ellentéte az; e bizonyításmód ezért deductio ad impossibile v. ad absurdum-nak is mondatik. Az apagóg bizonyítás épp oly bizonyító erejü, mint az egyenes.

Apagy

nagyközség Szabolcsmegyének nagykállói jár., (1891) 1382 magyarajku lakossal, kik sok dohányt termesztenek. Postahivatal.

Apagyilkosság

l. Gyilkosság.

Apahida

kisközség Kolozsmegyének kolozsvári járásában(1891), 1189 oláh és magyar lakossal, konyhasós forrásokkal, fürdővel, vasuttal, postával s táviróval. Egy kavicsbanyában 1889-ben felásott római sírban nagybecsü régiségeket találtak. Itt volt az 1683 jul. 7-iki országgyülés, melynek végzései azonban nem birnak nagyobb történeti jelentőséggel.

Apakaga

tűzhányó hegy Guatemala köztársaságban.

Apalachi-Acadi

hegyrendszer; l. Alleghany.

Apalach-ok

l. Indus.


Kezdőlap

˙