Arbitrarius

(lat.) a. m. önkényes (p. eljárás). - A. büntetés a. m. a biró belátására bizott büntetés.

Arbitratio

(lat.), belátás szerint való döntes, választott birósági határozat. - Arbitrium a. m. választott bitónak itélete, s innen minden belátás szerint való határozat. A. judicis, birói (bölcs) belátás. A. liberum, akaratszabadság.

Arbo

Péter Miklós, norvég történeti festő, szül. 1831. jun. 18. Iskolái végeztével Kopenhágába, majd 1852. Düsseldorfba ment festészetet tanulni. Később több évet töltött Párisban. Tagja a krisztiániai nemzeti műcsarnok igazgatóságának. Hires képét, a «Walküre»-t, amely a krisztiániai nemzeti műcsarnokban látható, háromszor festette meg. Ugyancsak ott van 1872. festett képe az «Asgaardsrej» (vadászat) is.

Árboc

Törtel és Kemencs kun főemberek ölték meg Kun Lászlót Kőrösszegnél 1290 julius 10-én. Az akkori nádor Mizse (Mózes) néhány nap mulva a két elsőt elfogatta, Árbocot kétfelé vágatta, Törtelt pedig ízekre apríttatta, sör rokonaikat, még a csecsemő gyermekeket is, kardra hányatta. Árboc nevét a nagykőrösi árboci szállások neve őrzi.

Árboc

(ném. Mast, olasz. albero, angol. mast; l. a mellékelt képet). Az a hajón felállított szárfa, mely a vitorláknak felhozására és a vitorlafákkal egyetemben ezeknek kifeszítésére szolgál. Az árbocoknak száma a hajó nagyságától és céljától függ. Egy ugynevezett teljes árbocozottal biró hajónak hácom árboca van, melyek közül az elsőt előárbocnak (n). a középsőt főárbocnak (g), a hátulsót kereszt v. tatárbocnak (A) nevezik. Az árbocok száma és a felszerelésnek minősége szerint történik a kereskedelmi vitorlás hajóknak az elnevezése is, mint p. a Bark, Brigg, Góner, Kutter, Galeotta stb. (l. o.), melyeknek árbocai vagy szám vagy pedig felszerelés tekintetében egymástól különböznek. Két árbocos hajónak csak elő- és főárboca van, mig kereszt- vagy tat-árboca hiányzik. Azt az árbocot, melynek keresztvitorlafái nincsenek, csonkaárbocnak hivják s többnyire csak egy szárfából (derék- és sudárszárnélkül) áll. Teljes árbocozátu hajókon mindegyik árboc három részből, szárból van összeállítva, úgymint az árboctörzsből, a derékszárból és a sudárszárból. Az árboctörzs az árbocnak alsó és legerősebb része, mely az újkorban, legkivált hadihajóknál öntött vas- vagy acklból is van, mig a derékszár a közép, a sudárszár pedig a felső részt képezi. Ezen egyes száraknak egymással való összeköttetesét illetőleg lásd Árbocozat. Miután a legujabb csatahajók csak gőzgépek által hajtatnak és Vitorlát nem hordanak, a mégis felállított Á.-törzsek erős szerkezetüknél fogva árbockosáraikban csupán a kisebb ürméretü gyorstüzelő ágyuknak elhelyezésére, gyengébb fából készült derékszáraik pedig a jelző lobogóknak felhozására szolgálnak. Az ilyen egyszerübb kötélzetet viselő árbocotcsataárbócnak hivják. A hajó nagyságának és a vitorlázat felületenek megfelelőleg az árbocoknak magassága is különböző. Tengeri hajóknál, különösen fregatta és sorhajóknál a magassága 35-40 métert is meghaladja, mig folyamhajóknál csak 10-12 méter, s csak egy darabból, szárfából áll. A főárboc a legmagasabb, a kereszt- vagy tat-árboc a legalacsonyabb. A hajó orrából rézsút előre nyuló árbocot homlok- vagy orrmányárbocnak (kk) nevezik s nagyobb hajókon szintén 3 részből: az orrmánytörzsből (kk), az orrmányderékszárból (ll) és az orrmánysudárszárból (mm) van összeállítva.

[ÁBRA] Teljes árbócozatú hajó.

Jelmagyarázat a teljes árbócatu hajó képmellékletéhez.

Árbócok és szálfák.

A. Kereszt- vagy tatárbóc

B. Kereszt-derékszár

C. Kereszt-sudárszár

D. Kereszttörzs-orom

E. Keresztderékszár-orom

F. Keresztsudárszár-orom

G. Kereszt-kosár

H. Keresztszár-heveder

J. Kereszt-járomfa

K. Keresztszár-járomfa

L. Keresztsudárszár-oromgomb

M. Kereszt-póznaárbóc

N. Farfa

O. Kereszt- vagy tatág

P. Kereszt-törzsvitorlafa v. csonkavitorlafa

Q. Kereszt-derékvitorlafa

R. Kereszt-sudárvitorlafa.

S. Kereszt-felsudárvitorlafa

T. Főárbóc

U. Főderékszár.

V. Fősudárszár

W. Főtörzs-orom.

X. Főderékszár-orom.

Y Fősudárszár-orom

Z. Főkosár

a. Főszár-heveder

b. Főjáromfa

c. Főszár-járomfa

d. Fősudárszár-oromgomb

e. Főpózna-árbóc

f. Főág

g. Főtörzs-vitorla

h. Fő-derékvitorlafa

i. Fő-sudárvitorlafa

k. Fő-felsudárvitorlafa

l. Fő-derék-szárnyvitorlafa

m. Fő-sudár-szárnyvitorlafa

m. Elő-árbóc

o. Elő-derékszár

p. Elő-sudárszár

q. Előtörzs-orom

r. Előderékszár-orom

s. Elősudárszár-orom

t. Előkosár

u. Előszár-heveder

v. Elő-járomfa

w. Előszár-járomfa

x. elősudárszár-oromgomb

y. Elő-póznaárbóc

z. Előág

aa. Előtörzs-vitorlafa

bb. Előderék-vitorlafa

cc. Elősudár-vitorlafa

dd. Előfelsudár-vitorlafa

ee. bástyarúd

ff. Előderék-szárnyvitorlafa

gg. Elősudár-szárnyvitorlafa

hh. Vitorlafa-végek

ii. Ág-végek

kk. Ormánytörzs

ll. Ormány-derékszár

mm. Ormány-sudárszár

nn. Ormánytörzs-vég

o. Ormány-derékszárvég

pp. Ormány-sudárszárvég

qq. Ormány-járomfa

rr. Ormányszár-nyakló

ss. Bugdáló-rúd

tt. Béna-ágak

Más idetartozó tárgyak.

uu. Az oldalcsolnakok darui

vv. Far-daruk

ww. Keresztpárkányzat

xx. főpárkányzat

yy. Előpárkányzat

zz. Párkánycsatló

I. Horgony-daru

II. Horog-daru

III. Homlok-szarv

IV. Fék-daru

V. Horgony-uszó

VI. Kémény

VII. Tartalék-szálfázat

VIII. Oldalcsolnakok

IX. Gig

X. Párkány-horgony

XI. Homlok- vagy anyahorgony

XII. Sátor-oszlopok vagy cobrok.

A keresztárbóc álló kötélzete.

1. Kereszt-csarnakok

2. Kereszt-derékcsarnakok

3. Kereszt-csatlócsarnakok

4. Kereszt-sudárcsarnakok

5. és 6. Kereszt-darékpatrác

7. Kereszt-sudár-patrác

8. Kereszt-felsudárpatrác

9. Kereszt-tarcs

10. Kereszt-daréktarcs

11. Kereszt-sudártarcs

12. Kereszt-felsudártarcs

A főárbóc álló kötélzete.

13. Főcsarnakok

14. Fő-derék-csarnakok

15. Fő-csatló-csarnakok

16. Fő-sudar-csarnakok

17. Fő-felsudár-csarnakok

18. és 19. Fő-derék-patrác

20. Fő-sudár-patrác

21. Fő-felsudár-patrác

22. Fő-tarcs

23. Fő-deréktarcs

24. Fő-sudár-tarcs

25. Fő-felsudár-tarcs

26. Előcsarnakok

27. Elő-derék-csarnakok

28. Elő-csatló-csarnakok

29. Elő-sudár-csarnakok

30. Elő-felsudár-csarnak

31. és 32. Elő-derék-patrác

33. Elő-sudár-patrác

34. Elő-felsudár-patrác

35. Elő-tarcs

36. Elő-derék-tarcs

37. Elő-sudár-tarcs

38. Elő-felsudár-tarcs

40. Ormányvitorla-vezető

41. Ormány-külvitorla

Az ormányárbóc álló kötélzete

42. és 43. Belső- és külső viz-tarcs

44. Ormány törzs-csarnak

45. Belső bugdáló-tarcs

46. Bugdáló-rúd-csarnak

47. Külső bugdáló-tarcs

48. Ormány-derék-csarnak

49. Ormány-sudár-csarnak

50. Ormány-tekercs

Más, az álló kötélzethez tartozó tárgyak.

51. Kémény-tarcs

52. Csarnak-poráz

53. A tarcs és csarnakok macskafejei

54. A patrác és csarnakok feszítő szálai

55. Az előtarcsnak macskafeje és feszítő-szála

56. A viztarcsnak macskafeje és feszítő-szála

57. A törzs- és derékcsarnakok székpeckei

A kereszt-árbócnak mozgó kötélzete.

58. Keresztvitorlafa v. csonka vitorlafa karkötelei

59. Kereszt-derékvitorlafa-karkötél

60. Kereszt-sudárvitorlafa-karkötél

61. Kereszt-felsudárvitorlafa-karkötél

62. Kereszt-vitorlafa-nyaklólánc

63. Kereszt-derék-ejtő-törzs

64. Kereszt-derék-ejtő

65. Kereszt-sudár-ejtő

66. Kereszt-felsudár-ejtő

67. Farfa-karkötél

68. Tat vagy keresztág külső ejtő

69. Tat vagy keresztág belső ejtő

69. Tat vagy keresztág belső ejtő

70. Farfa-hajtók

71. Kereszt vagy tat-ágvitorla szarvkötél

72. Kereszt vagy tat-ághajtók

73. Kereszt-derék-szarvkötél

74. Kereszt-sudár-szarvkötél

75. Kereszt-felsudár-szarvkötél

76. Kereszt-derék-zárókötél

77. Kereszt-sudár-zárókötél

78. Kereszt-felsudár-zárókötél

79. Kereszt-derék-fogás feszítő

80. Kereszt v. csonka-törzsfék

81. Kereszt-derék-fék

82. Kereszt-sudár-fék

83. Kereszt-felsudárfék

84. Kereszt-derék-kapicány

85. Kereszt-sudár-kapicány

86. Kereszt-felsudár-kapicány

A főárbóc mozgó kötélzete.

87. főtörzs-karkötél

88. Főderék-karkötél

89. Fősudár-karkötél

90. Főfelsudár-karkötél

91. Fővitorlafa-nyaklólánc

92. Fő-derék-ejtőtörzs

93. Fő-derék-ejtők

94. Fő-sudár-ejtő

95. Fő-felsudár-ejtő

96. Főág-külső ejtő

97. Főág-belső ejtő

98. Főág-hajtók

99. Főtörzs-szélszarvkötél

100. Főtörzs-szarvkötél

101. Fő-derék-szarvkötél

102. Fő-sudár-szarvkötél

103. Fő-felsudár-szarvkötél

104. Főtörzs-zárókötél

105. Fő-derék-zárókötél

106. Fősudár-zárókötél

107. Fő-felsudár-zárókötél

108. Fő-derék-fogás-feszítő

109. Főtörzs-fék

110. Fő-derék-fék

111. Fő-sudár-fék

112. Fő-felsudár-fék

113. Fő-derék-kapicány

114. Fő-sudár-kapicány

115. Főtörzs-oldal csigázó

116. Fő-derék-hasfeszítő

Az előárbóc mozgó kötélzete.

117. Elő-törzs-karkötél

118. Elő-derék-karkötél

119. Elő-sudár-karkötél

120. Elő-felsudár-karkötél

121. Elő-vitorlafa-nyaklólánc

122. Elő-derék-ejtő törzs

123. Elő-derék-ejtők

124. Elő-sudár-ejtő

125. Elő-felsudár-ejtő

126. Elő-derék-tarcsvitorla-ejtő

127. Ormányvitorla-ejtő

128. Ormánykülvitorla-ejtő

129. Elő-ág-külső ejtő

130. Elő-ág-belső ejtő

131. Elő-ág-hajtók

132. Elő-törzs-szélszarvkötél

133. Elő-törzs-szarvkötél

134. Elő-derék-szarvkötél

135. Elő-sudár-szarvkötél

136. Elő-felsudár-szarvkötél

137. Elő-törzs-zárókötél

138. Elő-derék-zárókötél

139. Elő-sudár-zárókötél

141. Elő-derék-fogás-feszítő

142. Elő-törzs-fék

143. Elő-sudár-fék

144. Elő-sudár-fék

145. Elő-felsudár-fék

146. Elő-törzs-kapicány

147. Elő-derék-kapicány

148. Elő-sudár-kapicány

149. Elő-törzs-oldalcsigázó

150. Bástyarúd-karkötél

151. Bástyarúd-visszahuzó

152. Bástyarúd-előhuzó

153. Elő-derék-hasfeszítő

Az ormányárbóc mozgó kötélzete

154. Ormány-törzs-futótarcs

155. Elő-derék-tarcsvitorla-szarvkötél

156. Ormány-vitorla-szarvkötél.

157. Ormány-külvitorla-szarvkötél

158. Béna-ág-lehuzó

Más, a mozgó kötélzethez tartozó tárgyak

159. Oldaldaru-karkötél

160. Oldaldaru-tarcs

161. Oldaldaru-összekötő-tarcs

162. Homlokszarv-tarcs

163. Vitorlafák és ormányszárak lábbalói

164. Véglábbaló

165. Lábbaló-aggató

166. Derék-ejtőtörzsnek vezetője

167. Lobogó

168. Árbóc-szalag

169. Lobogó-ejtő vagy lobogó-zsineg

170. Homlok-lobogó

171. Széltömlő

172. Széltömlő-ejtő

173. Széltömlő-fék

174. Vég-csigázó

175. Horog-csigázó

176. Horogdaru-tarcs

177. Horogdaru-karkötél

178. Farfa-kötélhágcsó

179. Kormánylánc aggatóval

180. Horgony-lánc

Árbocbontás

(német. in Hohl streichen, olasz. ammainare in fosso, ang. to clear away and send down spars), annyi, mint az árbocszárakat, vitorlafákat, vitorlákat a fedélzetre leereszteni, a kötélzetnek egy részét leszedni; rendesen azon célból, hogy a szükséges tatarozási és javítási munkák az árbocozatnak egyes részein könnyebben legyenek eszközölhetők. Az árbocbontásnak szüksége beállhat akkor is, ha a hajó a kikötőben horgonyozván erős szélnek van kitéve, miután a magas árbocozat és ennek kötélzete a szelet felfogja és a vitorlához hasonlóan működik, miáltal a horgonyzatnak szerei lesznek szükségtelenűl megerőltetve.

Árbocdaru

(ném. Mastenkrahn, ol. biga de alberare, angol. masting sheers), rendesen két erős szálfából felállított ágas, melynek segítségével a nehéz árboctörzseket a hajó fedélzetére hozzák és ottan a fedélzeti nyitásokon átdugva, a hajótőben levő fészekbe illesztik. Miután ilyen árbocdarunak felállítása a hajó fedélzetén igen hosszadalmas és nehéz munka, a tengerszertárokban a part mentén sulyos tárgyaknak, mint p. o. árboctörzsek, ágyúk, kazánok emelésére úgynevezett gémdaru van felállítva, mely gözerőre építve az árboc-törzsek beillesztési munkáját könnyen és gyorsan végezi. Ha azonban az árbocdarunak felállítása a hajó feddélzetén mégis szükséges, akkor két erős szálfát fektetnek egymásra keresztbe a födélzeten, a daru lábát képező két véget egészen a hajónak oldalfalazatáig széttolják, a szálfákat a keresztező ponton vastag kötéllel, lapos és keresztkötésekkel egymáshoz erősítik s a kötéseket a csuszás ellen odaszögezett fasarkokkal biztosítják. Minekutána, úgy a keresztkötésen, mint a szálfákon egy-egy a nehéz terhek felhozására alkalmas csigázó erősittetett meg, a fedélzetek alulról még vendég cölöpökkel megtámasztattak, a szálfák lábai alá fatalpak tétettek, a daru csigák és emelö rudak segítségével felállíttatik.

Árbocfa

át erdei fenyö, ha törzse különöses szép, sudár és fája finom, egyenes rostszálu, szilárd és rugalmas. Oroszország szolgáltatja Európában napjainkban a legjobb Á.-t. L. Császárfa.

Árbocjelző

l. Jelző.

Árbockosár

(ném. Mars, ol. coffa, angol. Pop). (L. a képmellékletén G, Z, t.) Kenessey műszótára szerint «tereb» az árboctörzsnek ormán alúl, a keresztköz és hevederfákon, vízszintesen nyugvú fából vagy vaslemezekböl készült állvány; melynek alakja egy elől kikerekitett dülő négyszöghöz hasonlít. Célja az árbocszáraknák (derék-és sudárszár) támaszpont gyanánt szolgálni és azókat az alsó törzzsel szorosabban összekötni, amiért is a derék- és sudárszáraknak csarnakjai az árbockosár körületén erősíttetnek meg és az árboctörzsnek felső, Valamint a derékszárnak alsó része együttesen egy a középen levő négyszögletes nyíláson mennek keresztül. Az árbockosárnak ezen a négyszögletes nyilásán kivül, oldalankint még egy nyilása, az ú. n « katona-rése» van, mely a matrózoknak az árboc megmászásánál átjárbul, a kosár maga pedig pihenő helyökül is szolgál. Ujabbkori páncélos hajóknál, tekintettel az árbocozatnak kicsinységére és a hajó gépezete miatt mellékes voltára, az árbockosár már elvesztette régi jellegét és alakját, és inkább erkélyhez hasonlít, amelyen kisebb ürméretü ágyúk és mitraillanseök vannak elhelyezve. Karfa helyett egy vastag acéllemezekből készült mellvédő biztosítja a tüzérszemélyzetet a puskagolyók ellen.


Kezdőlap

˙