Artifex

(lat.), művész, mester: artificiális, művészi; artificium, remekdarab, mesterfogás.

Artifiola

(növ.. Scorzonera L.), a nyelves fészkesek génusza, hasonlít a bakszakállhoz (Tragopogon L.), de a fészekpikkely többsoros és zsindelyező, a gyümölcs nyeletlen, hosszas, szögletes, csúcsa felé vékonyabb, de nem csőrös, alján rövid havadása van. Tejelő, többnyári, sudarszárú füvek, többnyire keskeny és épszélü levelekkel. Hazánkban két faja (Se. purpurea L. és Sc. rosea W. et Kit.) lilaszín virágu; 4 faja (Sc. Hispanica L., Sc. humilis L., Sc. parviflora Jacqu., Sc. Austriaca Jcq.) sárga virágu. A Sc. Hispanica-nak hazánkban még két nevezetes, de ritka fajtája van: a Sc. glastifolia W. Fiume és Grebenác körül, meg a Sc. stricta Horn. a temesmegyei homok-pusztákon. Kevés levelöknél fogva csak másodrangú takarmányfüvek. A spanyol A. (Sc. Hispanica L.) azonban nevezetesebb. Nálunk hegyi réteken, erdők tisztásain, a homokpusztákon, valamint Európa déli és középtájain vadon nő, hazánkon kivül (nálunk ritkán: Békés-Csabán) termesztik. Gyökere újjnyi vastagságú, kivül fekete, belül fehér (Schwarzwurz, Haferwurz) s másod őszre kiásva, jóízű; könnyen emészthető főzelék lesz belőle, megszárítva és megpörkölve hitvány kávépótlék, a nyerssel a jószágot is etetik. Régen orvosságnak használták; különösen viperamarás ellen. Füve 6-9 dm. magas, gyakran pókhálósmolyhos, széles lándsás lev-elekkel, nagy aranysárga virágfészekkel.

Artikulál

(lat., rkp. izekre oszt, széttagol, elemez): tisztán kiejt, úgy hogy a szókat és izeiket vagyis a szótagokat s ezeknek egyes hangjait tisztán meg lehessen külömböztetni. (Maga a művelet Artikuláció). Azért artikulált hangoknak nevezik az emberi hangokat szemben az állatiakkal.

Artikulált kihallgatás

l. Terhelt kihallgatása.

Artikuláris helyek

azok a magyarországi községek, melyeket az 1681. évi XXVI. t.-c. (artikulus) sorol elő. A nevezett törvénycikk ugyanis kimondja, hogy a királyi rezolucióban felsorolt helységekben a protestánsok istentiszteletöket s általában mindennemű vallásos cselekvényöket szabadon gyakorolhatják, de azokon kivül sehol. E törvénycikk ellen a protestáns rendek óvást tettek, azonban az 1687. évi országgyülés ismét megerősíte, az 1691. évben kiadott a «Explanatio Leopoldina» pedig bővebb magyarázataival még szűkebb korlátokkal látta el, midőn a prof. lelkészeknek egyenesen megtiltá, hogy az A.-n kivül máshol bármilyen vallásos szertartást végezzenek s ugyanakkor a nem A.-n lakó prof. egyháztagokra viszont kimondá, hogy fölkereshetik ugyan az artikuláris helyeken való lelkészeiket, de a helybeli kat. papnak a stólát mégis kötelesek megadni. éppen így intézkedett később az első (1731) «Carolina Resolutio», melyet Mária Terézia is megerősített. Ezt az intézkedést, melyet teljesen még a «Türelmi Rendelet» sem változtatott meg csak az 1790\1. évi XXVI. t.-c. törölte el. érvényben létének 110 éve alatt kiszámíthatlan veszteségeket és sok szenvedést okozott a hazai protestantizmusnak.

Artikuláris levelek

Németországban; Svájcban, Németalföldön, Dániában és Svédországban a hadúr által lovas vagy gyalog ezred felállítására egyeseknek adott szabadalom.

Artikulisták

így nevezik a tkpi pietisták a protestánsokat, mint akik szerintök nem a kegyességet, hanem a kereszténytan cikkelyeiben, (artikulus) való hitet tartják a vallás főlényegének.

Artikulus

(lat. a. m. cikk,). Régente a latin nyelven szerkesztett magyar országos törvény A.-okra oszlott és gyakran a törvény megjelölésére is egy szerüen az A. szót használták; articuli diaetales törvénycikkek, articuli novellares Erdélynek ujabb (1669 utáni) törvényei, melyek sem az Approbátákban, sem a Compilátákban nem foglaltattak; articuli principales a nemzetközi szerződések főtételei, ebben különböznek az articuli accessorii-tól, melyek mellékintézkedéseket tartalmaznak. A. nyelvtani értelemben l. Névelő.

Artillerie

(fr.) l. Tűzérség.

Artiodactyla

az emlős állatok egyik rendje, Páros ujjúak.


Kezdőlap

˙