Asiatismus

(lat.), szükségtelen dagályosság a szónoklatban.

Asiento

l. Assiento.

Ásik

(török), szószerint szerelmest jelent, átvitt értelemben a szerelem költőjének, a lantos poétának a neve. A török fővárosban manapság csak elvétve fordul meg az ásik. de Kisázsia kávéházaiban mindennapi vendég ez a török troubadour, aki vagy ismeretes török népkönyveket mond el, vagy pedig saját szerzeményeit zengi el, lantján pengetvén a melodiákat. Az ásikok főterjesztői a kisázsiai. népkönyveknek, melyek részben prózából, részben versből állanak. és a leghíresebb népkönyvek épp azok. melyek ily ásik életét örökítik meg. Igy p. Ásik Kerem., Ásik Garib és Ásik Omer történetei.

Asikaga

japáni fejedelmi család, mely 200 évnél tovább (1573-ig) uralkodott a császárok mellett. Alattuk kötött ki Japánban az első európai hajó.

Ásik

pasa. a legrégibb török költője az oszmán birodalomnak. Született Anatóliának Kir-sehir nevü városában, meghalt 1332-ben. A «pasa» név inkább csak megtisztelő címként ragadt rá, épp ugy, mint «Veled» költőre a «Szultán Veled» név. Tulajdonképen dervis volt, a szó legszentebb és legnemesebb értelmében. A költészetben a híres Mesznevi költőjének Dseláleddin Ruminak. a nagynevü persa misztikusnak volt a követője. Két padisáh idejében élt. Orkhán és Murad uralkodása alatt, akiknek kiváló kegyeiben élt. Egy tizezer pársoros versü költeményt irt, a Mesznevi mintájára, mely «Ásik divánja» név alatt ismeretes ésamelynek tárgya az isten szeretete, a lélek tisztaságára. vezérlő utak és a Korán egyes részeihez füződő magyarázatok. Könyvét. Mely mint régi török nyelvemlék is szerfelett becses, tiz részre osztja, és mindegyik részben ismét tiz fejezetet különböztet meg. A külső felosztás mellett a belső felosztás is jellemzetes. Igy p. az első részben az egységről szól, a hatodikban a térnek hat irányban való kiterjedéséről, a hetedikben a keleti szent hetes számról, a hét plánétáról, a hét égről, a hét földről, és az égből küldött hét szent iratról szól, melyek egymással kölcsönös viszonyban vannak, úgymint: a föld, a kultura. az ember, a lélek. az ész, a szeretet és az isten.

Asilina

(állat), a rovarok rövidcsápu kétszárnyuak rendjébe tartozó légycsalád. L. Rablólegyenk.

Asilus

(állat), a rovarok kétszárnyuak rendjébe tartozó rablólegyek egyik neme. L. Rablólegyek.

Asimá

a Szargóntól Palésztinában letelepített Hamáthiaknak halványa. Némelyek szerint azonos lenne a zend Aeshmával. Későbbi rabbinikus irók a szamaritánusokat is azzal vádolták, hogy Asíma nevű istenséget imádtak, de ez a vad tévedésen alapúl. L. Brüll, Jalwbücher für jüd. Geschichte und Literatur. II., 156.

Asimarkovic

(ejtsd: aszimarkovics) Péter. szerb író, budai polgár és bihari táblabiró, szül. Baján; 1834-ben még élt Budán. Két néprajzi műve jelent meg Budán (1803, 1815) a cigányokról.

Asimiua

Adans. (növ.), a cimetalmafélék génusza, 6-7 fajjal Amerikában. Az A. triloba L. («pappaw-fa») 6 m. magas, gyümölcse nagyon finom, de magva hányásra ingerel.


Kezdőlap

˙