Atalanté

görög hősnőnek neve, kinek mondái a valószínüen egyes helyeken héroinává vált Artemisre vallanak. Az arkádiai tradició szerint A. híres vadásznő volt, Iasos v. Iasios leánya, kit apja a Parthenón hegyén kitett a fölött való bosszúságában, hogy nem fia született neki. A csecsemőt egy anyamedve szoptatja, vadászok akadnak rája és nevelik fel. Merész gyors lábú, ékes szűzzé nevelkedik fel igy, ki a férfiak társaságát makacsúl kerüli. De Meilanión, Amphidamás fia, lépten-nyomon, réten-avaron követi s addig esdekel szerelméért, hogy A. megkönyörül rajta. Szerelmök gyümölcse Parthenopaios. A beóciai tradició szerint ellenben A. Schoineus leánya, kinek a jóslat megjósolta, hogy egybekelése után alakot fog változtatni. Ezért A. hogy a kérőket elriassza, tudatta, hogy csak ahhoz fog nőül menni ki a versenyfutásban legyőzi. Többen vallottak igy kudarcot, s vesztették el életöket is, mert az őket utólérő A. lándsájával ledöfte őket, mig Hippomenés, Megareus fia, Aphrodité aranyalmáinak a versenypályán való elhullatásával késleltetve A.-t futásában, le nem győzte. De örömében elfeledvén Aphroditének hálaáldozatot bemutatni, a megsértett istennő benne oly lázas szerelmet gerjesztett, hogy a hazamenő A.-val, Kybelé szent berkében való pihentében ölelkezett. A helynek megszentségtelenítése miatt Kybelé mindkettőt oroszlánokká változtatta, melyeket kocsija elé fogott. A név jelentménye: ernyedetlen.

Atalantia

Correa (növ.), a narancsfélék csoportjába tartozó növénynem 12 fajjal Ázsia tropikus részein, Khinában és Ausztráliában. Legismeretesebb az egylevelű A. monophylla Corr. (Limonia m. L.) átlátszóan pontozott levelekkel, mogyorónagyságú gömbölyű terméssel, Malabar és Koromandel erdőségeiben.

Átalány

l. Általány.

Átalánymunka

a szakmánymunkának (l. o.) egy neme, melynél a dijazás nem bizonyos munkaegységekre, hanem egész munkakörökre vonatkozik.

Atalayas

névvel jelölték régebben azokat az őrtornyokat, melyek Spanyolország déli partjain, tengeri rablók megfigyelésére épültek.

Atalfa

v. átalvas, nagy hordók ajtainál haránt irányban alkalmazott fa v. vas, melyen ékkel v. csavarral az ajtót úgy meghúzhatni, hogy jól zárúl.

Atalik Ghazi

a.m. «a hit védője». Ezt a címet Mohammed Jakub uzbek vette föl, midőn Buzuruk khán helyébe Dsiti-Sahar (Keleti Turkesztán) khánjává kiáltották ki (1865). Országát, mely addig khinai terület volt, Északon a Thian-San, nyugaton a Pamir és Bolor fensíkjai, délen a Karakorum és Küenlüen határolják. Körülbelül 5-600 km. szélességű és 750 km. hosszúságú terület az, melyen azonban csak valami 600,000 ember lakik. A. alacsony származású s mint vitéz katona először is az oroszok ellen viselt harcokban tünt ki (Kasgár bevétele). Hatalma országa belsejében szilárd. Mint muzulmán szigoruan ragaszkodik a koránhoz. Az európaiak irányában általában gyanakodó, Oroszország irányában pedig ellenséges indulatú. V. ö. Shaw, Utazás Tatárországban stb. művét, mely A. Ghazi életéről, tevékenységéről és az oroszok irányában folytatott politikájáról szól. Megjelent Jénában 1872. Petermanns Geographische Mittheilungen. 1871.

Átállagulás

hittani műszó, l. Átváltozás.

Átalvető

(ném. Mantelsack), a nyeregre csatolható, hengeridomú, bőr, v. posztó zacskó, amelybe a lovas a lóháton magával vitt holmiját csomagolja; továbbá széles hevederrel egymással összekötött két batyu, amelyet a málhás állat nyergére úgy vetnek, hogy az állat mindegyik oldalán egyegy batyut visz.

Ataman

a kozákoknál a főnök cime. Az atamant régen szabadon választotta a nép s az ilyen főnök élet és halál ura volt. Legelőször a doni és ukrajnai kozákoknak voltak ilyen atamanjaik, s a választási jogot Báthory István lengyel király (1576-86) adományozta nekik, akinek fenhatósága alá akkor még a kozákok tartoztak. Az A. jelvényei voltak: pálca, zászló és pecsét; jövedelmét a koronajavak és vámok egy része képezte. Mikor a kozákok 1654-ben orosz fenhatóság alá kerültek, meghagyatott nekik ez a szabad választási jog, de amint Mazeppa ataman 1708. XII. Károly pártjára állt, hogy ujra a lengyelekkel egyesítse a kozákokat, I. Péter az atamanságot kormányzói hivatalra változtatta, s midőn 1750-ben Razumovszklj grófot A.-ná választották ez a régebbi uradalmi és egyéb nagyjövedelmek helyett csak 50,000 rúbel évi fizetést kapott. II. Katalin az ukrajnai A.-i méltóságot egészen megszüntette s helyette 8 tagból álló kormányzó-tanácsot nevezett ki. A jelenlegi atamani tisztségre nézve 1. Kozákok. Lengyelországban az ataman (hetman) hadvezéri méltóság volt. 1581-től kezdve nagyataman (hetman wielki) volt a cime, s ekkor Zamojszky, az összes lengyel hadak fővezére emeltetett e méltóságra; helyettese volt a tábori A. (hetman polny), akinek tiszte eredetileg abban állt, hogy a határt a tatárok ellen védelmezze. A nagy-atamant a király nevezte ki, hatalma korlátlan volt a hadseregben, de megszünt, mihelyt a király oda érkezett. Az 1792. országgyülés eltörülte e méltóságot. Az oroszoknál, a doni kozákoknál, legutóbbi időkig voltak A.-ok, de mióta a kozákok is ugy vannak szervezve, mint a rendes hadsereg, a méltóság egy személyben, t. i. a trónörökösben összpontosult, aki az összes kozákok A.-ja; alá vannak rendelve a helyettes A.-ok (Nakaznyj A.); ezek közül a Don-vidéken levőnek «Vojszkovoj A.» (hadi A.) a neve. A.-nak híjják átvitt értelemben az Artelj-ek (l. o ) vezetőit is.


Kezdőlap

˙