Atanačkovič

(ejtsd: atanacskovics) Bogoboj, szerb író, szül. 1826-ban, meghalt 1858-ban Baján. A szabadságharc után beútazta Nyugat-Európát. Több kisebb elbeszélése jelent meg a Jug. Pčela (Déli Méh) c. lapban. Munkái: 1. Darak Srbkinji. (Szerb novellák.) 1845-46. Két kötet. 2. Dva idola. (Két bálvány.) Regény 2 kötetben. 1851-52. Knjige za dobre cile (Jó irányu könyvek) c. vállalatot is adott ki, de ebből csak az első kötet jelent meg.

Atanazia

(gör.), halhatatlanság. Atanatizmus, halhatatlanság; hit a halhatatlanságban.

Átány

(Atány), nagyközség Hevesmegye hevesi járásában, (1891) 2829 magyarajkú lak., kik sok búzát termelnek s marha- és lótenyésztéssel is foglalkoznak: postaállomás.

Ataraxia

(gör.), tkp. minden lelki rázkódástól való mentesség, meg nem zavarható lelki nyugalom. A görög szkeptikusok (Pyrrhón, Ainesidémos) ezt tűzték maguk elé célúl. Közönyt mutattak minden határozott állítással szemben, nehogy lelkük békéjét az ellenmondások megzavarják.

Atargatis

szír istennő l. Derketo.

Atascosa

grófság É.-Amerikában, Texas államban, a hasonnevű folyó öntözi, 2915 lak. Főhelye: Pleosanton 250 lak.

Ataulf

a nyugati gótok királya, sógorának Alariknak utóda. Uralkodott 410-115. Heves szerelemre gyuladt Placidia, Honorius császár nővére iránt, ki 409-ben a gótok foglya lett. Ez okból és mert belátta, hogy a gót nép műveletlensége és vadsága miatt nem képes országok alapítására, a császárral 412-ben kibékült és vele oly szerződést kötött, melynek értelmében mint római fővezér Gallia visszafoglalására vállalkozott. A. déli Galliába tört, a germán kalandorokat csakugyan kiűzte, 414-ben egybekelt Placidiával s Hispania ellen is intézett szerencsés támadást. Eközben azonban egy Dubios nevű katona magánbosszúból Barcelonában megölte (415 aug.). Placidiától született fia már korán meghalt. Első házasságából származott gyermekeit pedig a bitorló Segerich ölte meg. L. Aschbach, Dahn és Wietersheim műveit. Rosenstein, Gesch. des Westgotenreichs in Gallien. Allg. Deutsche Biogr. I. 630.

Ataumazia

(gör.), nem csodálkozni semmin, nem csodálni semmit, de nem mert közömbösek vagyunk minden iránt, hanem mert a legfőbb bölcseségre tettünk szert, midőn mindent megértünk, mindent értéke szerint becsülünk s állandó lelki nyugalmat élvezünk.

Atavizmus

(lat.). Minden részletében kellőleg még nem ismert biologiai tünemény, mely szerint egyes individuumok olyan sajátságokat vagy külsőt kapnak, mely fajuk közvetlen előttük lévő generációinál hiányzik s ugyanazon fajnak egy régen letünt generációjára emlékeztet. (Huxley.)

Az A.-ra alapította Darwin a rejtett és megszakított öröklékenységről szóló elméletét. D. háromfele tipuszt különböztet meg az A.-ban: 1. Ha egy nem keresztezett fajban az ősnek elveszett sajátságai ujra megjelennek. Szelidített fehér galambok ivadékai között akad olyan, mely palaszürke és szárnyán két fekete csík van, mint a vad szirti galamb (Columba livia). Egész genealogia nemesített viadalkakasok ivadékai között fejletlen, gyenge példányok találhatók, mint a minő a vad Gallus bankiva. A selyempille hernyója fehér, de néha csíkozott lesz (race tigrée), minta vad Bombyx Huttoni fajé. A szarvatlan juhfajoknál pl. a nemesített Southdown speciesnél néha egyes ivadékoknál képződik szarv, mely azonban csak a bőrrel függ össze s hamar lehull. A szamár lábainak csíkozottsága az abisszíniai asinus taeniopus fajra, a ló törzsén mutatkozó barna vonalak a zebrára, quaggára emlékeztetnek. Embernél durványos farkképződés, állközépcsont, állatias fog és karom, a test teljes szőrössége, e szőrösségnek az emlőknél, a hason, a lágyéktájon mutatkozása szintén atavisztikus tünemények. 2. Ha egy keresztezett fajban a későbbi ivadék nem szüleihez, hanem őséhez hasonlít. Igy az öszvér ivadéka ló v. szamár tipus; jól tejelő szarvasmarha fajok p. alderney és shorthorn keresztezéséből kis tőgyü ivadékok keletkeznek. Különböző emberi tipusok gyermekei, p. Darwin szerint négerek és spanyolok, Livingstone szerint a zambeziek és portugálok, Humboldt szerint a négerek és indiánok ivadékai rendkívül embertelenek, állatiasak, a civilizálódásra hajlamot nem mutatók. 3: Ha bizonyos tulajdonságok csak bimbók s nem magok útján tarthatók fenn növényeknél. P. nemesített rózsák, gyümölcsfák csak ojtványok utján szaporíthatók. L. még Visszaesés.

Ataxia

orvosi műszó alatt azt a mozgásbeli zavart értjük, midőn a végtagoknak izomereje még teljesen megvan, de hiányzik a mozgás végrehajtásához szükséges amaz összrendezettség, mely nélkül a mozgás bizonytalan és céltalan. Az A. több idegbajnál fordúl elő, legkifejezettebben a gerincvelősorvadásnál (tabes dorsualis), melynek egyik főtünetet képezi; miért is e betegséget rancia szerzők «ataxie locomotrice progressive» névvel is jelölik.


Kezdőlap

˙