Atbara

Felső-Nubiában a Nilus jobboldali mellékfolyója; a Tana-tótól Északra levő magaslatokon ered; kezdetben Goang a neve; nagyobbára Északnyugatnak foly; vízi lovak és krokodilusok nagy számmal élnek benne. A száraz évszakban nagyobbára kiszárad; de junius és szept. vége között hatalmas folyó. Berbertől délre ömlik a Nilusba. Mellékfolyóit Abissziniából kapja; leg-. nagyobbak: a Szalam és a Szetit vagyis Takazze.

Átbélyegzés

v. átbetüzés, felülbélyegzés, levél- vagy okmánybélyegeknek színes (zsiros) pecséttel való értéktelenné tétele.

Átbillenés

l. Sínmegerősítés.

Atbo

l. Edfu.

Átbocsátás

(haltenyésztés). Az a művelet melynél fogva a halak egyik tóból a másikba bocsáttatnak át. Az átbocsátás csak akkor alkalmazható, ha az egymás mellett lévő tavak egy irányba lejtenek. Átbocsátásnál előbb a tavat le kell ereszteni, amidőn a halak a zsilipnél levő mélyedésbe gyűlnek, s innét a zsilip kinyitásával átusznak a szomszédos tóba. V. ö.: Tógazdaság.

Atchison

(ejtsd: acsiszn), 1. grófság, Kansas, északamerikai államban, a Misszuri jobb partján, területe 1150 km2, 18,000 lak. 2. Az ugyanazon nevű grófság főhelye, a Misszuri jobb partján, vasúti csomópont, élénk disznókereskedéssel, (1880) 15 000 lak.

Átcsapás

-nak nevezzük fúvó hangszereknél vagy orgonasípoknál egy magasabb természetbeli hang megszólamlását azon hang helyett, amelyet a játszó előidézni akar.

Átcsatolódás

(növ., átkapcsolódás), erdőirtásokban és szálás erdőkben látható nevezetes biologiai jelensége a fáknak. Ha t. i. egyfajbeli v. közelről rokon két fának a szára v. az ága egymáshoz támaszkodik, egymással érintkezésben marad; a széltől hajtogatva egyik a másikhoz dörzsölődik, egymás kérgét lekoptatja, a fa szövetét az elevenig foltárja s a két fa cambium-rétege a sebzés egész hosszaságában összeforrad egymással. Az ember ezt az esetet a természet működésétől régesrégen eltanulta s úgy látszik az ojtás fajtáinak ez a legegyszerűbbike az első, amelyet az ember az ojtás különféleségei közül mesterségesen legelőször sikeresen megpróbált, sőt azóta egész máig a kertészkedés terén értékesít. A természetes jelenség az átcsatlódás v. átkapcsolódás: ennek a kertészeti utánzása az átcsatolás v. átkapcsolás (közelítés, greffe en approche, Absäugen, ablaktálás l. o.).

Átcsomagolás

Postakezelés. Ha postai szállítás közben kitünik, hogy vm. áruküldemény elégtelenül van csomagolva v. pecsételve, v. ha a fel, adó veszélyére gyenge göngyölettel elfogadott küldemény csomagolása útközben annyira megrongálódik, hogy emiatt a tartalom későbbi megsérülésétől kell tartani, a csomagolás avagy pecsételés hiányát megállapító postahivatal a küldeményt köteles átcsomagolni s az ujracsomagolásért a felhasznált csomagoló és pecsételő anyag valódi értékét számíthatják fel, amit címzett el nem fogadás esetén pedig feladó térít meg egyéb postadíjakkal együtt és egyszerre.

Até

a görög mondában megszemélyesítése a dőre és kaján hitnek, vak elbizakodottságnak, melyre a büntetés mindenkor bekövetkezik. Zeusnak leánya, ki még atyját sem kimélte, miért ez őt az Olymposról messze az emberekhez ledobta. Ahol leesett, ott alapította később Ilos a gyászos végzetü Tróját. Sok bajt okozna az embereknek, ha sántikálva nyomon nem követnék a Lité-k (a bocsánatesdő istennők), kik helyreütik, amit Áté vétkezett.


Kezdőlap

˙