Athanasios

szent, Nagy melléknévvel, egyike a négy keleti nagy egyháztanítónak, az egyház álláspontjának legrettenthetetlenebb védője az arianizmussal szemben. Szül. Alexandriában előkelő keresztény szülőktől 296-ban, megh. 373 május 2-án. Sándor alexandriai püspök hamar észrevette A. rendkivüli tehetségeit, nevelte és neveltette, majd szerpappá szentelte és titkárává tette. Mint ilyet találta őt a keletkező Árius-féle eretnekség, hogy őt haláláig el ne hagyja. Valóbán, A. élete és az arianizmus története elválaszthatatlan s egy az ortodoxia és az arianizmus akkori történetével (l. Arius). Már az alexandriai tartományi zsinaton 321-ben püspöke oldalán állt mint az ariusi tévely ellenfele; de legjelentősebb volt fellépése a niceai egyetemes zsinaton 325-ben, hol Arius ellen nagy tudománnyal, lángoló hithűséggel és éles dialektikával bizonyította be Jézus istenségét és az Atyával való egylényegűségét. Ezért az ariánusok vesztére törtek s mindenféle képtelen rágalmak által tönkre akarták tenni hirnevét s kieszközölni bukását. Vádolták, hogy titkon, csak néhány püspöktől választatott és szenteltetett alexandriai érsekké; hogy az egyiptomiakra új adót vetett s az igy nyert pénzzel a Nagy Konstantin ellen föllázadt Philomenost segíté;. hogy Makarios pap által Ischyras áldozópap kelyhét és áldozati asztalát összetörette s az Oltáriszentséget földre szóratta; hogy Arsenios hypselei meletián püspököt megölette s levágott fél karját bűbájosságra használja. Mind e vádak adaptalansága csakhamar nyilvánvalóvá lett. Majd ismét azzal vádolták, hogy egy nőn erőszakot akart elkövetni; e vád alaptalanságát is az ariánusokat megszégyenítőleg kimutatta; de midőn az ariánusok azzal vádolták őt, hogy ha Nagy Konstantin nem neki ad igazat az ariánusokkal szemben, akkor ő nem engedi meg, hogy buzát szállítsanak Aléxandriából Konstantinápolyba, a könnyen hivő császár Frankhonba, Trierbe számüzte őt. Nagy Konstantin császár, mikor súlyos betegségbe esett s magát megkereszteltette, A.-t 2 évi és 4 hónapi távollét után visszahivta 337 junius 17-én, kijelentvén, hogy A.-t csak azért küldte Trierbe, hogy az ártatlant elleneinek dühétől megmentse. De újabb rágalmazások következtében a meg nem keresztelt és ariánus érzelmü Konstantius császár által 341-ben az ariánus kappadóciai Gergely tétetett alexandriai érsekké, miért is A. ismét eltávozott s Rómába ment, hol őt Gyula pápa tisztelettel fogadta s egyúttal az ariánusokat is meghivta oda zsinatra. A. 18 hónapig hiába várt, az ariánus püspökök nem akartak megjelenni. Mindazáltal nem volt gyümölcstelen a nagy férfiunak Rómában való tartózkodása, amennyiben ott a buzgó aszkéta Nagy Szt. Antal tanítványa a szerzetesi életet megismertette és megkedveltette. Végre 342-ben megtartatott a római zsinat, mely őt érseki székébe visszahelyezte. A hitehagyott Julianos 362-ben ujból száműzte A.-t, mint «az istenek» ellenségét. A. ekkor a tébai pusztába ment s onnan kormányozta egyházmegyéjét, mig Julianos uralma mint felhő át nem vonult, miként A. előre megjövendőlte. A kat. érzületü Jovianus császár alatt a béke műveinek élhetett A., de katolikus Valentinianus császár társa által újból számüzetett. azonban a nép követelő föllépése következtében csakhamar visszabocsáttatott, hogy haláláig békében fáradozzék a pogányok és az eretnekek megtérítésén s a katolikusok megerősítésén. Több zsinatot tartott; az alexandriai zsinaton Egyiptom és Libia 90 püspökével együtt kérte a pápától Auxentius milánói ariánus püspöknek, az alexandriai széket bitorló Gergely társának letételét, mit Damasus meg is tett. Halála előtt a hivek kérelmére és saját kivánsága szerint Pétert jelölte ki utódjáúl. A. rendkivüli jelenség az egyházi élet terén. Munkáit l. Migne, Patrol graeca, XXV-XXVIII. Életrajzát és méltatását adták: Möhler, Athanasius der Grosse u. die Kirche seiner Zeit, Mainz 1827; 2. Aufi. 1844, és Hergenröther, Der heil. Athanasius d. Grosse, Görres-Gesellschaft 1877.

Athanasiosi hitvallás

l. Hitvallás.

Athapaszka

(v. Athabasca), 1. az angol Észak-Amerika folyója, a Rocky Mountainsban, a Mount Hooker és Mount Brown között fekvő ugyanoly nevü hágón (2208 m. magas) ered. Itt Whirlpoolnak, később la Biche-nek hivják, s csak miután a Rebaszkával egyesült, veszi föl az A. nevet; innen Északnak folyik és beleszakad az A.-tóba; ebből kifolyván Stony-néven folytatja kanyargós utját; 20 km.-re a tótól egyesül a Peace-folyóval és a Rabszolga-folyó nevet veszi föl, beleszakad a Rabszolga-tóba amelyből Mackenzie (l. o.) néven mint 1200-3000 méter széles folyó lép ki. Az É. sz. 56° 30' alatt zúgó sellőket alkot. 2. A. tó 200 m. magasságban fekszik 280-300 km.-nyire a Rabszolga-tótól; valami 300 km. hosszú és körülbelül 25 km. széles. 3. A. territorium Kanadában az É. sz. 55-60° és a Gr. k. h. 111 és 120° közt. Nagyobb részét erdők borítják, déli része azonban a. gabonatermelésre is alkalmas. Vadban nagyon gazdag: Területe 274,000 km2: Lakossága (1883) 8000, csupa indus. Főhelye: Chippewyan, az A tó mellett.

Athara

l. Derketo.

Atharva Veda

l Veda.

Áthasonitás

l. Átsajátitás.

Áthatás

Ha két építészeti tagozat egymást metszi úgy hogy mindkettő az átmetszési ponton túl folytatódik, akkor Á. v. átmetszés keletkezik. Az Á. igen gyakori a csúcsíves építészetben; megmunkálása sokszor nagy nehézségekkel jár. (L. ábrát.)

[ÁBRA]

Áthatatlanság

a testeknek az a tulajdonsága,. hogy azon a helyen, hol már valamely test van; ugyanakkor más test ott nem lehet.

Athauli

a nyugati gótok királya, l. Ataulf.

Atheismus

l. Ateizmus.


Kezdőlap

˙