Athénodoros

1. Két ily nevü filózofus élt, mindkettő stoikus. Az egyik, Tarzusból kinek mellékneve Kordylion, kartársa s barátja volt ifj. Catónak. Igazgatója volt a hites pergamoszi könyvtárnak, s azt mondják róla, hogy egy izben önkényesen próbálta a, stoikusok műveit javítgatni csakhogy rajt érték s az eredeti szöveget visszaállították. A másik Athénodóros későbbi, mellékneve Kananités (Kanából szárm.); ez tanítójá volt Augustusnak, kire jótékony hatást gyakorolt. 2. A. egyike ama három rodusi művésznek, akik a Laokoón-csoportot készttették. L. Laookoón.

Athens

(ejtsd: etszensz), hét városnak és egy grófságnak neve az Egyesült Államokban; a grófság és ennek ugyanily nevü főhelye Ohio államban van; a grófság tar. 1138 km2, főhelyén van az állam főiskolája. A többi A. Alabama, Georgia, Kentucky, New-York, Pennsylvania és Texas államokban kisebb helységek.

Atherman

(gör.) a. m. a hősugarakat át nem bocsátó l. Hősugárzás.

Atherton

angol város Lancaster grófságban; pamutgyárakkal, ércolvasztókkal, szénbányákkal, (1891) 28,724 lak.

Áthidalás

l. Átjáró.

Athina

Athénnék ujgörög elnevezése.

Athinai

(Acsinai) Simon deák, Szapolyay Jánosnak hű követője, Szlavoniában Athina (Acsina, Ocsina) nevü helyből származott, mely től vezetéknevét vette. Elkisérte Szapolyayt lengyelországi számkivetésébe 1528-ban é. u. a. esztendőben őt küldte vissza Szapolyay Magyarországba 500 gyalogossal s mintegy 200 lovassal, hogy itt Ferdinánd embereiveL szerencsét próbaljon. Amint az országba lépett, mások is, nevezetesen Kun Kocsárd, segítségére mentek és Sárospatakhoz, mások szerint Kassához közel, szept. 25-én ütközött meg Ferdinánd embereivel, kik közül 500 gyalogost levágott s 1500 lovast megszalasztott; azonban nem szolgált igy a szerencse a következő esztendőben; ugyanis Katzianer Szapolyay János ujhelyi várát ötheti őstrom után tőle elvette, ő maga azonban ötvenedmagával a várból kiszökött. Budán volt, midőn azt Fels Lénárd, Ferdinánd fővezére 1530-ban megszállotta. A. egyike volt azon főembereknek, kik 1531-ben elleneztek, hogy Gritti Lajos magyarorsz. kormányzóvá tétessék, amiért Gritti A.-ra annyira megharagudott, hogy őt nemsokára, a sóaknák körül való lopással vádolván, felakasztatta.

Athinay

1. Miklós. Az Aba nemzetségből származó Athinay család jeles tagja. élt a XIV. század eléjén. Híven harcolt Róbert (l.) Károly király mellett; Ezért őt Kőszegi (III.) Henrik fiai Péter nevü testvérével együtt elfogták; Athina várában (ma Vucsin Verőcemegyében) három évig fogságban tartották s egy ízben lófarkon meghurcoltatták, úgy, hogy majd belehalt. De még sem tántorodott el királya hűségétől s kiszabadulásá után Athinát a királytól ő kapta meg 1317-ben. Előbb a család Sopronmegyében Nyéken lakott. (Aujou kori okm. l. 427. Wenzel: Árp. okm. IK. 429.) 2. A. Miklós. Az előbbinek János nevü testvérétől származó unokaöccse. 1361-2-ben Olaszország- ban a «A nagy magyar társaság» nevü zsoldos-seregnek volt fővezére s mint ilyen Melfiben 1361-ben Nápolyi (l.) Johanna szolgálatába szegődött: (Anjoukori Dipl. Eml. II. 571 és 585.)

Athingánok

felekezet a X.- században; mely a kereszténységet a zsidósággal egybekapcsolva, az utóbbitól mindent átvett a kereszténységbe, kivévén a körülmetélést, Főszékhelye: Amorion Felső-Frigiában.

Athis-Mons

falu Seine-et-Oise francia départementban, a Szajna közelében; acélgyárakkal, régi kastéllyal, amely ben Szt. Lajos és Szt. Fülöp laktak; ez a kastély ma a jezsuitáké, 910 lak.


Kezdőlap

˙