Athyris

l. Brachiopodák.

Athyrium

Roth (növ.. pontos páfrány Baumgartennál) l. Hölgyharaszt.

Átidomulás

l. Átalakulás.

Atilia rex

(lat.), gyámnak hatósági kirendelésére vonatkozó törvény: innen a hatóságilag kirendelt gyám: tutor atilianus.

Atina

város Olaszországban Caserta tartomány-ban, a Melfa mellett, ciklopszi falak romjaival vas- és gyapjuiparral, (1881) 9102 l.

Atínia lex

(lat,), a lopott dolgok elbirtoklását tiltó törvény.

Atipia

(gör.), minta-, alak-, rendnélküli, innen a. m. formátlan; atipikus beszéd a. m. hibás, főleg dadogó beszéd; atipikus láz a. m. szabalytalan láz.

Átirási illeték

az ingatlan vagyon tulajdonának élők közötti átruházásra vetett adó. Ezen egyik legelterjedtebb s legjövedelmezőbb forgalmi adó csak abban az esetben volna jogosult, ha a vagyonátruházás a megelőző vagy az új tulajdonos különös nyereségére vagy pedig oly vagyoni és jövedelmi részekre engedne következtetést, amelyeket a többi adók utol nem érnek. Azonban az ingatlan átruházásából nagyon sok esetben egyik szerződő fél sem szerez nyereséget. Sok tulajdonos szükségáron kénytelen megválni birtokától. Az ingatlan birói eladása az eddigi tulajdonost sok esetben földönfutóvá teszi, s a vevő gyakran csak azért vásárolja meg a birtokot, hogy jelzáloggal biztosított követelése kielégítést nyerjen, v. külön. ben veszendőbe menő tőkéjének legalább egy részét meg mentse. Ha a tulajdonos oly időben adja el birtokát, a midőn az ingatlanok értéke emelkedik, a forgalmi adó talán az eladó nyereségének egy részét fogja az állampénztárba vezetni; de ha olyankor történik a agyonátruházás, a mikor az ingatlanok értéke lejebb száll, a forgalmi adó az eladó veszteségét növeli. A nagyobb értékü ingatlan vásárlásának ténye átlag ugyan a vevő adófizetési képességére mutat, s a törvény is a vevő megterhelését veszi célba, azonban a vásárlás a vevőnek sok esetben veszteséget okoz, és az adóáthárítás rendszerint úgy alakul, hogy az adót tényleg éppen az a szerzödő fél viseli, aki a vagyonátruházásból nem szerez nyereséget. Azt pedig feljességgel nem lehet állítani, hogy az ingatlanokból eredő jövedelmet a többi adók utol nem érik, mivel a hozadéki és jövedelmi adók súlyát éppen az ingatlanokból eredőjövedelem legkevésbbé kerülheti ki, úgy hogy az ingatlan vagyon átruházására rótt adó azokat terheli, akik anélkül is legerősebben vannak megadóztatva. Az Á. illeték hatására nézve egyenlőtlen az is, mivel a földbirtokos oszt. legvagyonosabb tagjait, a nagybirtokosokat, kik rendszerint évtizedeken keresztül megtartják birtokaikat, kevésbbé éri. Végre az ingatlan tulajdonának átruházására vetett adó gazdaságellenes hatásu, mert megakadályozza a földbirtoknak oly kezekbe való álmenetelét, amelyek legnagyobb haszonnal értékesíthetnék. Az ingatlanok tulajdonának élők közötti átruhazásai a különböző államokhan nagyon eltérő mérvü adó alá esnek. Angolországban az adótétel az érték 0.5%-ának felel meg. Legsúlyosabb a vagyonátruházási adó Franciaországban, ahol adás-vétel esetében a pótlékokkal együtt az ingatlan értéke után 6% fizetendő, amelyhez még az okirati bélyeg s a hivatalnokokat megillető dijak járulnak. Az ingatlanok átruházása után Poroszország 1%- ot, Württemberg 1.2%o., Bajororsz. 2%, Baden 2.5%, Magyarország 4.3% és Ausztria 4.3,8-ot szed.

Átirási üzlet

l. Bankügy.

Átirat

(fr. arrangement, lat. transcriptio) alatt értjük valamely zenedarabnak más hangszerekre vagy más énekhangokra való átirását, mint a melyekre eredetileg irva volt. Az Á.-nak két neme van: 1. az egyik a zenedarab előadására elöirt eszközök mennyiségét csökkenti; ennek célja tehát az, egyszerüsités, de természetesen a hatásrovására; 2. a másik az átirandó zenedarab előadására előirt hangszereket sat. nagyobb hatás elérése végett tetszés szerint szaporitja. Mindkét nemnek rendkivüli haszna van: az eszközök mennyiségének csökkentése lehetővé teszi azt, hogy valamely zenedarabot oly helyeken is előadjunk, hol az erezetileg kivánt bő eszközök hiányzanak; az A. ezen neméhez tartoznak többek közt a dalműveknek, zenekari műveknek, kamara-zeneműveknek két zongorára 8 és 4 kézre, valamint zongorára 4 és két kézre való átirata, ami tanulmányozásukat magkönnyiti mert ily alakban a zeneművek többször előadhatók. A második neme az Á.-oknak tudniillik midön az előadáshoz szükséges hangszerek s esetleg énekhangok szaporíttatnak annyiban előnyös, amennyiben ezáltal esetleg valamely, kisebb számu hangszerekre v. zongorára irt zene. műben rejlő hatás úgyszólván hallhatóvá válik. Az Á. mindkét nemében elvitázhatlan érdemeket szerzett magának Liszt F., kinek művei közül az Á.-ok 1. alatti nemét illetőleg itt csak Beethoven 9 szimfóniájának zongora-átiratát említjük, A 2. alatti Á.-ok tekintetében pedig csak Schubert (eredetileg zongorára irt) Wanderer-fantáziájának zongora- és zenekarra való átiratát, és szintén Schubertnek több, zongorára 4 kézre irt indulójának zenekarra való átiratát említjük meg.


Kezdőlap

˙