Átkelés

hegységen, folyón, tavon v. tengeren való áthaladás. Egész hadseregeknek hegységeken való átkelésekor tekintetbe kell venni az átkelésre igénybe veendő utak minőségén kivül, az azok közti terepnek járhatóságát, az utközben fekvő helységek által nyujtható segélyforrásokat, a táborozásra alkalmas terepeket, valamint az átkelés alatt a helyszinen található viz, fa, széna stb.-nek minőségét és mennyiségét, végre a hegység meteoroiogiai sajátságait és a lakosság barátságos v. ellenséges indulatát. Vizeken való Á.-re harcászati és műszaki intézkedések szükségesek. Harcászatilag az ellenséget az átkelésre kiszemelt helyiség felől tüntetésekkel bizonytalanságba v. tévedésbe ejtjük s ha ez nem sikerült, akkor oly helyen kelünk át a vizen, ahol az innenső partrról működő tüzérségünkkel és puskatüzelésünkkel az ellenséget az A.-i ponttól elüthetjük, s ahol az, eleinte átszállított kevés csapat rögtön könnyen megvédhető tereprészeket talál, amelyekben addig tarthatja magát mig erősbítések jöhetnek segítségére. Műszakilag a vizeken való Á.-re v. hadi hidak s ezek hajói, v. a vidéken összeszedett hajók v. végre az ezekből s a környéken talált gerendákból, hordókból stb.-ből készített hidak használtatnak. Az átkelés műszaki előkészítésekor tekintetbe kell venni a folyó, tó v. tenger fizikai viszonyait és a meteorologiai tünemények által reá gyakorolt befolyást. Az Á. előkészítese alatt és után végre mindazon munkák is végrehajtatnak amelyekkel visszavonulás esetén a veszteségek lehető legkisebb mérvre szállíthaták le. A vizeken való átkelések műszaki munkáit azelőtt külön csapatok: a hidászok (pontonniers), jelenleg az utászok v. a műszaki (genie) csapatok hajtják végre. Az Á.-re szükséges, szekereken szállítható híd- és hajókészlet leirását, l. Hadihid.

Á. a távirdánál. Ahol hazánkban a folyam viszonyok lehetővé teszik, az átfeszítés helyett az átkelés kábelek segítségével történik. Kábel Á.-ek vannak hazánkban a Dunán Gombos és Erdőd, Zimony és Pancsova a Tiszán Csongrád és Szentes Ókanizsa és Törökkanizsa Óbecse és TörökBecse között, a Száván Ó-Gradiska és Berbir, a Dráván Barcs és Verőce közt.

Átkelő dereglyék

vizi járóművek melyek a folyó v. álló viz két partja között a személy- és szekérforgalom közvetítesére szolgálnak. Saját területén és kizárólag saját céljaira ilyet mindenki hatósági engedély nélkül létesíthet; de ha azok működése a két partot kötéllel vagy sodronnyal való összekötés segélyével történik, továbbá ha a dereglye közhasználatra szolgál vagy, ha az hajózható, tutajozható v. szabályozás alatt álló folyókon szándékoltatik, létesítéséhez, valamint a közhasználatunak forgalomba helyezéséhez; hatósági engedély szükséges. (1885. XXIII. t.-c. Vizjogi törv. 1890. I. t.-c. Közuti törv.)

Átkelő szakasz

az állami vagy megyei közutaknak ama része, mely a községek belső területén van. Minthogy az Á. egyuttal utcául is szolgál, fenntartása többe kerül, mint a külső szakaszok, ezért az 1890. L t. c. értelmében az illető község köteles az átkelő szakasznak fenntartó költségéhez hozzájárulni. E hozzájárulás arányát első fokulag a közigazgatási bizottság, másodfokulag a kereskedelemügyi miniszter állapítja

meg.

Atkha

(Acsa), az Aleuták középső csoportjához, az Andreano szigetek egyikéhez tartozó sziget, hossza 110 km., szélessége 12-15 km., lakossága nagyon gyér.

Atkin-féle halkiköltő szekrény

l. Haltenyésztés, mesterséges.

Atkinson

(ejtsd: attkinzn) Tamás Willam, angol utazó, született Forkshireban 1799-ben. építesz és ügyes aquarellfestő volt. Humboldt Sándor középázsiai vázlatai keltettek benne kedvet az utazásra. 1844-ben Szt.-Pétervárról az Uralon át az Altaiig utazott, azután az orosz fővárosba visszatérvén, ott megnősült, Angol születésü neje azontul mindenütt vele járt. A következő évben a Kirgiz pusztaságon át az Alatau tövéig Kopálig jutott. 1849 nyarán a Karatau, Alatau, Aktau és Musztau hegységekben járt és Kobdon meg Uljasszutajon át Mongolország belsejéig jutott. Utazásának kalandosság tekintetében alig van párja az ázsiai utazások között. Utirányát Petermann Mitteilungen-jei közölték először (1872). Tudományos becse nem nagy; inkább arra törekedett, hogy minél több rajzot hozhasson, hozott is majd 600-at. Igazmondásában kételkedtek (p. Szemenov). Utleirásának cime: Exploration in oriental and western Siberia (London 1858). Az Amurról szóló műve kompiláció.

Átkomponálva

van valamely dal abban az esetben, ha a költemény egyes versszakai nem ugyanazon dallammal vannak ellátva, mint a népdalnál és egyszerü műdalnál, hanem minden egyes versszak vagy legalább néhány közülök egymástól eltérő módon van megzenésítve. Az átkomponált dalnál természetesen lehetséges a költemény egyes versszakainak tartalmát jellemző zenével ellátni. míg a sztrofikus dalnál a költeménynek csak általános hangulatát lehet a zenével illusztrálni.

Átkozódások

l. Átok.

Átkozott tövisk

(növ.), Csapó szerint az ördögszekér (Eryngium) l. o. és Isten átkozta tövis.

Átkristályosodás

(ásv.) l. Metamorfizmus.


Kezdőlap

˙