Átmászás

babonás ceremónia, mely a sokfelé uralkodó néphit szerint az embert bizonyos rossz tulajdonságokból és betegségekből kigyógyítja. Így a régi népek parázson másztak át, hogy megtisztuljanak: átmásztak ketté hasított fák alatt, szederindákon keresztül, átfurt kövek alatt, hogy bizonyos betegségeket lerázzanak magukról. Akasztófa alatt, továbbá igán is átmászatták a betegeket ugyanoly okból. A babonából meg is maradt valami; a nép sokfelé ma se türi, hogy a gyerek a felnőtt ember lábai közt átmásszék, mert azt tartják, hogy a gyermek nem fog többé nőni.

Atmejdan

(szó szerint lótér), az Aja Szófia mecset közelében fekvő mintegy 270 lépés hosszu és 150 lépés széles tér Konstantinápolyban. Az ó-korban a lóversenyek szintere volt és jóval nagyobb tért foglalt el, mint most. Itt játszódtak le a bizanci császárság korában a kékek és zöldek vetélkedései melyek annyi vérbe kerültek.

Átmenet

az asztronómiában vm. égi test áthaladása a meridiánon, az első vertikálison v. más kitüntetett magassági körön; épp úgy áthaladása a megfigyelő távcső látmezején. L. Átmeneti műszer és Átvonulás.

Átmeneti

<

Hegység vagy átmeneti képződmény

Grauwacke formáció. A geologiai őskor őspaláira, A fragrans (Aroideae) átlikgatott levele. az..u. n. fillit-formációra települő és a karbon alatt levő ama hatalmas rétegcsoportot, amelyben a legrégibb szerves maradványok (kövületek) találhatók, régebben az átmeneti hegység névvel jelölték. Egyrészt azért, mert kövületekben való szegénységük sokáig lehetetlenné tette a határozottabb tagositást és korszakba sorozást, másrészt pedig azért, mert Werner nézete szerint a rétegcsoportot alkotó agyagpalák tiltható határ nélkül folytatódnak az alattuk levő kristályos palákba; mintegy átmenetet képeznek tehát a geologiai őskorból az ókori rétegekbe. Később behatóbban tanulmányozván e rétegcsoportot, az átmeneti hegységmegnevezés ilyen értelemben mindinkább eltünt a geologiai irodalomból és a mai nomenklaturában annak a szilur és devón szisztémák felelnek meg. Szinonim vele a grauwacke-formáció. Amennyiben ma használatos, alatta az ó-kori v. paleozói képződmények legrégibbjeit értjük. Régebben geologiai korszak jelentősége is volt, mert csak 3 korszakot különböztettek meg: az átmeneti képződményt, a másodkori és a harmadkori képződményt. Ma már ilyen értelemben egyáltalában nem használatos.

Fajták

Á. fajtáknak a természetes (primitiv) és mesterséges fajták között állók neveztetnek. Ezek a természetes fajtákból oly országokban képződnek, ahol a földmivelés előrehaladván, az ember nagyobb gondot kezd állatfajtáira fordítani, s ezáltal azokat is részesiti a haladásban. Ily fajták főleg Közép- és Nyugat-Európában találhatók.

Műszer

Á. műszer (passage-cső), oly távcső, mely a csillagoknak a meridiánon v. az első vertikálison (kelet-nyugat vonalon) való átmenetének megfigyelésére szolgál. Mint ilyen lényegileg egy horizontális tengely körül forgatható fonalkereszttel ellátott távcsőből áll, mely úgy van állítva, hogy v. a meridián v. az első vertikális síkjában mozgatható. Mivel az Á. rendesen csak az átmenet pontos idejének megállapítására szolgál, a tengelyre erősitett magassági körnek nincs pontosabb osztása, mint aminővel a csillag elég pontos beállítása eszközölhető. Ha ellenben oly pontos osztásu kört alkalmazunk, hogy a csillag magasságának leolvasása is élesen eszközölhető, akkor meridiánkörrel v. magassági körrel az első vertikálisban van dolgunk. Ha az altazimutnak függélyes tengely körül való forgathatóságát megszüntetjük (és ezzel természetesen a forgatás kedvéért alkalmazott alkotó részeit eltávolítjuk), A.-t nyerünk, melyet már csak a meridiánba v. a kelet-nyugat vonalba kell hoznunk. Természetes, hogy a távcsőre, átforgatásra, libellára, mirára s hasonlókra az altazimut alatt mondottak itt is érvényben maradnak. De meg kell jegyeznünk, hogy pusztán átmeneti megfigyelésekre az A. nagyobb állékonyságánál fogva az említett altazimutnál előnyösebb.

Áru

Á. áru oly áru, mely valamely területen csak átvitetik, tehát azon célból vitetik oda, hogy onnét ismét elvitessék, nem kerülvén az odavaló termelésből, nem kerülvén az odavaló fogyasztásba, - Á. forgalom, részint a vámforgalom, rézint a vasuti és távirati forgalom szempontjából; a vámforgalom szempontjából átmeneti. illetőleg átviteli forgalom az, midőn valamely áru bizonyos vámterületen átvitetik, tehát idegen vámterületről idegen vámterületre vitetik. Azelőtt ezen átviteli forgalom vámköteles volt, az ujabb vámpolitika azonban eltörölte az átviteli vámokat. A vasuti, forgalom szempontjából átmeneti forgalomnak nevezik azon forgalmat, melynél a szállítmány az egyik vasut pályájáról átvitetik egy másik vasut pályájára, egy köztük fekvő harmadik vasut közvetítésével. A távirati forgalomból átmeneti forgalom a közvetítő forgalom, p. ha a magyar távirda táviratok továbbítását közvetíti Ausztria és Románia között.

Átmeneti bevétel és kiadás,

olyan bevétel, mely a kiadásoknál is szerepel, illetőleg olyan kiadás, mely a bevételeknél is szerepel tehát amelynek nyoma tulajdonképen sem a bevételeknél, sem a kiadásoknál nem mutatkozik. A magán- és államháztartás terén fordulnak elő.

Adó

kétféle értelemben használható. Átmeneti adónak nevezhető ideiglenes rendeltetéssel behozott adó, Rendesen átmeneti adó alatt értik azon adót, mely egy vámterülethez tartozó államok között a fogyasztási adók különbségeinek kiegyenlítésére szolgál, mint- p. Németországban.

Átmeneti építészet,

mely a román és a csúcsíves építészet közé esik, kiváltképen Németországban, ahol a csúcsíves építészet csak lassanként honosodott meg. Az átmenet abból állott, hogy a román építészet megtartva lényeges jellemét, helyt adott a csúcsíves formáknak. L. Építészet. - Á. görbe, l. Kanyarulat. - Á. kocsi, l. Kocsi (vasuti).

Átmenő állomás

l. Állomás.

Átmenő hangok

-nak nevezzük a zenében azokat a hangokat, melyek az egyes szólamokban az akkord hangokat diatonikus vagy kromatikus lépcsőnkinti menetekkel kötik egybe, eszerint az Á. lehetnek diatonikusak és kromatikusak. Azokat az Á.-kat, melyek hangsulynélküli ütemrészekre esnek: könnyü, azokat pedig melyek hangsulyozott ütemrészekre esnek: nehéz Á.-oknak nevezzük; az utóbbiakat egyes teorétikusok váltakozó hangok-nak nevezik (l. o.). Abban az esetben, ha több szólamban egyszerre fordulnak elő Á., akkor átmenő hangzatok támadnak. Példa:

[ÁBRA]

a) alatt diatonikus könnyü átmenő hangok, b) kromatikus könnyü átmenő hangok, c) nehéz átmenő hangok és d) átmenő hangzatok vannak x)-el jelölve.

Átmérő

(diameter) a kúpszeletek esetében oly egyenes, mely a kúpszelet minden egy bizonyos iránnyal párhuzamos, húrjának felező pontját tartalmazza. Az Á. maga a húrirányhoz konjugált. Az ellipszis és hiperbola esetében az Á.-k mind a középponton mennek keresztül mig a parabola összes Á.-i egymással párhuzamosak. Az ellipszist és a kört) összes Á.-i a végesben metszik, a parabolát minden Á.-je egy a végesben fekvő és egy és ugyanazon a végtelenben fekvő pontban metszi, holott a hiperbolát Á.-inak egy része metszi, egy része pedig nem és kettő, mely határt képez az előbbiekét az utobbiak közt, a hiperbola két aszimptotája, azt a végtelenben érinti. Az Á.-knek a kúpszelettel való metszéspontjaiban az érintők párhuzamosak a húriránnyal, melyhez az átmérő konjugált. Ha valamely Á. a kúpszeletet két a végesben fekvő pontban metszi, e két metszéspont által meghatározott köz az Á. hossza. A kör összes Á.-nek hossza egyenlő. Másodrendü felületek eseteben Á.-sík oly sík, mely a másodrendü felület minden egy bizonyos iránnyal párhuzamos húrjának felezőpontját tartalmazza. Itt is az Á. sík az illető húrirányhoz konjugált. Bármely két Á.-sík közös egyenese a másodrendü felület egy Á.-je. Az Á. hossza ama köz, melyet az Á.-nek a másodrendü felülettel való metszéspontjai meghatároznak. A gömb összes Á.-inek hossza egyenlő. Newton szerint az Á. fogalma oly módon általánosítható, hogy magasabb rendü sík görbéknél is lehessen szó Á.-kről. Ha ugyanis több, egy egyenesben megadott, pont középtávolságának centruma ama pont, melyre nézve az adott pontoktól való távolságok algebrai összege 0, akkor valamely algebrai görbének párhuzamos egyenesekkel való metszéspontjaira nézve a középtávolságok centrumai egy és ugyanazon egyenesben fekszenek, mely az algebrai-görbének a párhuzamos egyenesek irányához konjugált Á.-je. Hasonló módon jutunk magasabbrendü felületek átmérő sikjaihoz. Még továbbmenő általánosítások, magasabbrendü görbék Á.-görbéire és magasabbrendü felületek átmérő felületeire vezetnek. A gömb látszólagos Á.- jének mértéke ama szög, melyet vm. a gömb középpontján és a szemlélő szemén keresztülmenő síkban, a gömbnek a szemlélő szemén keresztül fektetett két érintője képez.

Átmetszés

Igy hívják azon újabb időben készült hajózó csatornákat, melyek valamely földszoroson át két tengert ennek szinében összekötnek milyenek a szuezi és korintusi Á.-ek. Ilyen akart lenni a panamai is. Á. a folyóknál. L. Átvágás.

Átmetszet

l. Keresztmetszet.

Atmidométer

l. Atmométer.


Kezdőlap

˙