Áttört dugattyu

emelö szivattyukhoz való. Hengeres korong, mely a szivattyuhengert tömören kettéválasztja és közepén egy vagy több kifelé nyitó szelepe van, melyek midőn a korong a hengerben fölfelé halad, zárva vannak, úgy hogy az alsó terhen támadt légritkulás folytán a hengerbe ömlött víz a lefelé haladáskor rajtuk átnyomul a felső térbe s a következő fölfelé haladás alatt kiemeltetik.

Áttört munka

így nevezik azt a technikai eljárást, mely a rajzzal vagy mintával ellátott anyagot kivágás, kiverés, kifürészelés, kiráspolyozás vagy bármely más eljárás révén eltávolítja, úgy hogy csak a rajz körvonalai lépnek élesen előtérbe; e hatás emelése végett az ily munkák alá selymet, bársonyt vagy papirt szoktak helyezni. Áttört munkák fából, fémből, elefántcsontból készülnek; egy neme az áttört munkának a lombfürészmunka is.

Attractio

l. Vonzás.

Attrak

1. (Alsó ), kisközség Nyitramegyének galgóci jár., (1891) 233 tótajku lak., már 1112-ben falunak (villa) nevezi Kálmán király a zoborhegyi apátságnak adott okmányában. - 2. Felső-A. (Otrokovce), kisközség Nyitram. galgóci j.-ban, (1891) 504 tót lakossal; postával.

Attribuál

(lat.), vm. személynek v. dolognak valamit tulajdonít.

Attributum

(lat.), vmely minőséget, tulajdonságot jelent, melyet vmely dolognak tulajdonítanak. A képzőzmüvészetekben oly tárgy, mely egy bizonyos személyre vagy allegoriai alakra nézve jellemző, azt könnyen megismerhetővé teszi és e célból melléje adatik. Ilyen attributumok, azaz jelvények az evangelistákat kisérő szimbolikus állatok. Az angyal v. ember Mátyás evangelista attributuma, az oroszlán Márk, az ökör Lukács, a sas pedig Jánosé. Továbbá a kulcs szent Péter, a kard szent Pál, a rostély szent Lőrinc, a kerék alexandriai szent Katalin, a nyil szent Orsolya jelvénye. Mindezek önmagukban szimbolumok. Más szimbolumok is, p. a kereszt, a horgony, az előbbi a hitnek, az utóbbi a reménynek szimboluma, a farkába harapó kigyó, a halhatatlanságnak, a méh, a szorgalomnak szimboluma, alkalmilag attributum gyanánt használhatók. A görög-római mitosz alakjait kivétel nélkül attributumok kisérik. Az allegoriai alak az attributum által válik azzá, ami; anélkül nem értjük meg, mit akar jelenteni. Vegyük p. Zeus (Juppiter) szobrát kezében Niké (Victoria) alakjával, mely utóbbi koszorut tart. A koszoru, mely önmagában szimbolum, itt a győzelmet jelentő attributuma Nikének. A kettő egyűtt a győzelem allegoriája, de Zeushoz adva, annak attributumául, az az ismertető jelvényéül szolgálnak. (L. Allegoria és szimbolum.) A nyelvtanban az A. a jelzőnek latin neve. Attributum praedicativum a latin nyelvtanban olyan jelző, mely alak szerint valamely főnévhez, de értelem szerint az igéhez tartozik, s azért határozóval kell lefordítanunk; p. filius salvus rediit, fiam egészségesen tért vissza; Darium regem satutant, Dariust királynak üdvözlik (salvus és regem az attr. praed).A régi metafizikában különbséget tesznek oly tulajdonságok közt, melyeket A.-nak neveznek és a többiek közt, melyeket különböző nevekkel (mód, tehetség, képesség, erő, stb.) illetnek. Az A.-k a dolog lényegéhez tartoznak, e lényegnek egész tartalmát teszik; a tudat p. a lélek A.-a; az emlékezet csak tehetség. Spinoza rendszerében az A. fogalma fölötte fontos. Gondolkodás és kiterjedés az ő szubstanciájának A.-ai. L. Spinoza.

Attritio

(lat.). Műszó a szív töredelmének a bűnbánatnak azon kevésbbé tökéletes fajára, mikor az nem az isten iránt való tökéletes szeretetből, hanem v. az örök büntetéstől való félelemből, v. az örök boldogság elnyerésére irányuló reményből, v. a bűnnek a hit szemével megismert utálatosságából származik.

Attu

(Attaku) Aleuták legnyugatibb szigeteinek egyike, 104 km. hosszu, 58 km. széles, gyér lakossággal.

Atuai

(Tavai, Otvai, Kauai), a Sandwich-szigetek egyike vulkáni fönsík 2334 m. magas hegyekkel és keskeny partvidékkel erőddel és biztos kikötővel; völgyei rendkivül termékenyek; erdőségekkel van födve.

Átugrása a szólamoknak

E kifejezés alatt a zenében azt értjük, hogy egyik szólam a másik fölé vagy alá halad, úgy hogy egy ideig a szólamok sorrendje megváltozik; így például előfordulhat, hogy a tenor magasabb hangokat énekel, mint az alt. Ily átugrás néha igen előnyös, amennyiben az egyes énekhangok és hangszerek terjedelmét jobban ki lehet használni; igen gyakran és huzamosabb ideig azonban nem célszerü a szólamok természetes sorrendjét megváltoztatni. Abban az esetben, ha valamelyik hang a basszus alá halad, addig, míg ezen viszony fennáll, a zenei tételnek a basszust úgyszólván helyettesítő szólamra vonatkozólag helyesen kell szerkesztve tennie.


Kezdőlap

˙