Auguszta-császárné-folyó

jelentékeny folyó Uj-Guinea É-i részén, a német térületen: Finsch fedezte föl. (L. Uj-Guinea.)

Auguszta Viktória

német császárné és porosz királyné, szül. Dolzigban 1858 okt. 22. Apja VIII. Frigyes név alatt igényt tartott a schleswig-holsteini hercegségekre (1863), melyek azonban 1866. véglegesen Poroszország kezébe kerültek. A. V. eljegyzése Vilmos porosz herceggel (1880) kibékítő hatással volt Schleswig-Holsteinra. Az esküvő 1881 febr. 27. történt Berlinben. III. Frigyes császár korai halála után, Németország császárnője lett. Főgondját a jótékonysági intézetekre fordítja, polltikai befolyása nincs. Eddig hét gyermeket szült, köztük hat fiút, 1892 szept. 13. pedig egy leányt. Sorrend szerint: Frigyes Vilmos (1881). Vilmos Eitel (1883), Adalbert (1884), Ágost Vilmos (1887), Oszkár (1888), Joachim (1890) és Viktoria Luiza (1892).

Augusztinovics

Pál, a Lengyelországból 1660. száműzött s Kolozsvártt megtelepedett unitáriusok egyikének utóda, előbb bécsi ágens, később magasrangu hivatalnok. Hagyománya a magyarországi unitárius egyház közpénztárának alapját képezi, amenny iben ezen 1837 okt. 1-én kelt végrendeletben hagyományozott s közel 60,000 frt értékü ladámosi birtok azon rendeltetéssel jutott az unitárius egyháznak, hogy az évi jövedelmeknek fölöslegei tőkésíttessenek, mihelyt 10,000 frtra növekedtek, s az ekként előálló minden 10,000 frt tőke jövedelmeinek 5/6 része az egyház szükségleteire, 1/6 része pedig ujabb tőkésítésre fordíttassék. Az első 10,000 frtos tőke 1846-ig képződött a jövedelem fölöslegeiből. Ez alapítványi összeg 1890 jan. 1-én 183,265 frt 65 kr.-ra rugott.

Augusztus

(Kisasszonyhava), a régi római kalendáriomban az év hatodik hónapja, sextilis, melyet Augustus több szerencsés esemény alkalmából a tanács által a maga nevére neveztetett. Most az év nyolcadik hónapja és 31 napos, mig Julius Caesarig 29 napos volt. A.-ban, a nap a szűz jegyébe lép. A hőmérséklet átlagos változása, azaz a havi közepes hőmérséklettől való és hosszu időn át észlelt eltérések középértéke nem nagyon más mint juliusban, de nagyobb mint szeptemberben. Közép-Európában körülbelül 1,2°-nyi; maga a havi középhőmérséklet Budapesten 20,3° (a két utolsó évtized észlelései alapján) és Közép-Európában átlag valamivel csekélyebb, mint a juliusi.

Auhausen

falu Bajorországnak Schwaben kerületében, a Wörnitz mellett, 572 lak., egykor bencés apátsággal, melyben 1608 máj. 5-én a protestáns uniót kötötték meg.

Aujeszky

Lipót, tanár. Született N.-Lévárdon 1830, megh. 1887 febr. 12. A középiskolát a budapesti kir. kat. főgimnáziumban végezte. 1861 nov. 1-től a budapesti IV. ker. föreáliskolában működött egész haláláig. Pisko Természettanát lefordította a főgimn. és reáliskola számára s kiadta Pesten 1870-ben (2. kiad. ugyanott 1874).

Másik munkája ugyancsak Pisko alreáliskolák számára irt Természettanának fordítása. (Megjelent Budapesten 1872.) E két munkán kívül különböző természettudományi folyóiratokba sok cikket is irt.

Aujon

(ejtsd: ózson), körülbelül 60 km. hosszu francia folyó; a Langres fensíkon ered és Clairvaux közelében az Aube-ba szakad.

Aukland

l. Auckland.

Auktoritás

(lat.), tulajdonkép törvényen, hivatalon alapuló tekintély és hatalom. A római jogban a gyám hatalma a gyámok ügyeiben. (Auctoritas tutoris.) A római szenátus hatalmát is A.-nak nevezték. Elismert szellemi kiválóság, nagy birtok vagy vagyon is ad A.-t. A.-nak, tekintélynek nevezik a tudományban azt, kinek állítása döntőerejü. Auktoritásokban való hit az, mikor nem annyira a dolog természetéből meritjük meggyőződésünket, hanem a tekintélyek állítása után indulunk.

Aul

a Kaukázusban lakó népeknél a falu neve.


Kezdőlap

˙