Aurotellurit

(ásv.), l. Szilvanit.

Aurum

l. Auripigment.

Aurum paradoxom

a. m. tellur (l. o.).

Aurunci

l. Auzon-ok.

A. u. s.

latin rövidítés, a. m. actum ut supra, történt mint fent (jegyzőkönyvek végén).

Auschwitz

(lengyel Oswiecim), város (1890) 5360 lak., Galicia nyugati részében, Porosz-Szilézia határaitól 6 km.-nyire, a Visztulába ömlő Szola jobb partján. Csak 15 km.-nyire keletre, szintén a Visztulába ömlő Szkava halpartján Zator város fekszik, 2000 lak. és meredek hegyen épült régi kastéllyal. Galicia egész nyugati szélét kelet felé a Szkaván valamivel túl, a hajdani fővárosaikról elnevezett Auschwitz és Zator hercegségek alkották; területük 2478 km2, lakosaik száma 174,000 volt. A. város a középkor elején a krakói területhez tartozott, 1179-ben Kázmér lengyel herceg unokatestvérének Mieciszlavnak, Felső-Szilézia hercegének adta. Ennek egyik utódja, János, magát örökségéről, Oswiecim hercegének nevezte, de azért hűbérurának Jánost, Cseh és Lengyelország királyát ismerte el. Örökösök nélkül halván el, A. ismét a tescheni és nagyglogaui hercegek birtokába jutott és ezek családjából saját hercegei voltak, mig Janussius 1475-ben az A.-i és 1494-ben a zatori hercegséget Lengyelországnak el nem adta. Lengyelország első felosztása alkalmával, az 1773 szept. 18-iki szerződés értelmében Galiciával együtt Ausztriához csatoltatott. A poroszok 1866 junius 27-én megtámadták a várost, támadásuk azonban visszaveretett.

A uso

(olasz, franciául á usance; «szokás szerint»). Nagyobb kereskedelmi piacokon, ha a váltó lejárati napja külön meghatározva nincsen, a szokás állapította meg, hogy mikor jár le, p. 15--30 napra a kiállítás után és az A. a különböző piacok szerint annyit jelent, mint «az illető hely kereskedelmi szokásai szerint».

Ausonius

1. szent, angoulémei püspök, vértanu. Emlékünnepe máj. 22.

2. A. Decimus Magnus. keresztény latin költő, kit születése és halála helyéről, Burdigaláról, (a mai Bordeaux-ról) Burdigalensis-nak híttak. Élt körülbelül 310-től egészen 395 tájáig. Mint Gratianusnak, a későbbi római császárnak tanítója, a konzuli méltóságig vitte. Szemlélője volt az alamannok ellen 368-ban viselt hadjáratnak s különben is sokat utazott. Költeményeiben a forma és tartalom válogatós kezelőjének bizonyúl, jóllehet lendületet vagy érzelem igazságát és őszinteségét hiában keresnénk azokban. Kedvenc költője Vergilius, kinek verseiből igen ügyes centót állított össze, az ú. n. cento nuptialis-t, melyet I. Valentinianus császár felszólítására írt.

Minden költeménye között a legkiválóbb a Mosella, mely 483 hexameterből áll, s melyben Augusta Trevirorumtól (Trier) Bingiumig (a mai Bingen-ig) a Moselen és Rajnán való utazását írja le. Aránylagos rövidsége mellett is gazdag, változatos tartalmú költemény, mely az olvasó figyelmét mindvégig leköti. A. egyéb költeményeiből említhetők körülbelül 120 darab epigrammája, elegiai versmértékben költött Parentalia-i (elhalt rokonokra írt 30 költemény), Eclogarum liber-e (csillagászati verselmények), 25 levele különböző fajtáju metrumokban. Két prózai munka is maradt ránk A. neve alatt, és pedig egy konzulságát Gratianusnak megköszönő beszéd és Homéros Iliászához és Odisszeiájához való periochák (foglalatok), mely utóbbi mű azonban teljes bizonyossággal nem tulajdonítható neki. A.-t kiadta Peiper (Lipcse 1886).

Auspex

(lat.), madárjós; auspiciál, jósol, különösen mint auspex; auspicium, madárjóslat (l. Auspicia), egyuttal a. m. hatalom, főnökség, uralkodás, innen az «auspiciis Caeraris» Caesarnak uralkodása alatt; «A. tuis» a te főnökséged; vezetésed alatt.

Auspicia

(auspiciumok), a rómaiaknál tulajdonképen a madarak által adott, de aztán más jeleknek is a megfigyelése, hogy megtudják, valamely cselekedet kedves-e az istennek vagy sem. A magánember maga kérhetett e célból jeleket s tetszése szerint magyarázhatta. Az állam számára annak előljárói tették ezt az augurok testületének (l. o.) felügyelete alatt. A vagy kért vagy önkén kinálkozó jelek főbb fajai voltak: 1. jelek a madarak röpüléséből és hangjából, eredetileg a legszokásosabbak, de már a Kr. e. I. században nem vétettek figyelembe; 2. villám és mennydörgés; kedvező volt az a villám, melyet a délnek néző balról jobbra cikázni látott. A vihar népgyülés idején a tanácskozás megszakítását jelentette; 3. jelek, fiatal csirkék magaviseletéből az evés közben; ha a ketrecbe zárt állatok mohón kaptak neki az ételnek, kedvező jelnek tekintették; ellenkezőleg kedvezőtlennek; 4. kigyók és négylábu állatok hangjában és járásában észlelhető jelek; végül 5. minden váratlan zaj; mely az auspiciumokat megzavarta, s a megfigyelő észrevette vagy észrevenni akarta. Minden hivatalnoknak kötelessége volt hivatalbalépésekor s minden hivatalos eljárásánál auspiciumokat rendezni. A hivatalnokok állása szerint megkülönböztettek auspicia maxima és minora. Ha két nem egyenlő rangu tisztviselő p. konzul és pretor ugyanazon táborban tartózkodott, csak a konzul tett megfigyeléseket. Az auspiciumokat, tekintve, hogy minden nyilvános eljárásnál elmaradhatatlanok voltak, idővel pártcélokra használták fel. A sok visszaélés folytán üres formasággá sülyedtek. Hasztalan volt Augustus igyekezete, hogy az A. tekintélyét helyreállítsa. Hiányzott hozzá az emberekben a vallásalap.


Kezdőlap

˙