Avlona

(olasz. Valona v. Vallona, albánul Vljonesz), kikötő-város Janina török vilajetben, az Adriai-tengerhez tartozó A.-i öböl mellett, melyet D-en s DNy-on a Kimara, a régiek Akrokeraunosz hegységének végső ága határol. A város török kaimakám és görög metropolita székhelye, a Lloyd-hajók állomása. Olajfákkal beültetett keskeny völgyben fekszik; hét török mecsetje van. Mocsaras vidéke miatt nyáron láz uralkodik benne. A.-nak 6000 lakosa van, kik fegyvereket gyártanak, halászattal és sófőzéssel foglalkoznak. A. Déli-Albania fő kereskedelmi helye;-a kereskedelem tárgyai: gyapju, juhbőr, só, szurok és kátrány gabona s teknősbéka: ez utóbbiakból gyakran 40,000 db. kerül eladásra. Átellenben Szaszen sziget (a régiek Sason-a) fekszik, É-on a Vojica torkolata felé nagyobbszerü parti tó terül el és D-en 15 km.-nyire a majdnem teljesen független Dukadesz nevü albán város fekszik. A. görög Illiriában, az antik Aulon, a középkorban a normannbizánci háborukban jelentékeny szerepet játszott, meg volt erősítve; 1464-ben az oszmánok s 1690-ben a velenceiek foglalták el, 1691-ben azonban. miután előbb a fellegvárat elpusztították, ismét visszaadták az oszmánoknak.

Avoca

kis folyó Wicklow irlandi grófságban, Arklow mellett a Szt György-csatornába ömlik környékének szépségéről ismeretes, melyet Morus Tamás énekelt meg.

Avocandi jus

(lat.). Az államnak joga, amelynélfogva közjogi okokból, p. a védkötelesség teljesítése céljából vagy saját érdekökben p. háboru küszöbén külföldön élő honosait hazaterésre hívja tel. A felhivást tartalmazó nyilvános: kiáltványok avocatoriumoknak (litterae avocatoriae) neveztetnek. A nemzetközi jog az államnak ezt a jogát, feltéve, hogy a visszahívás jogszerü indokokból történik, mint az államot honosai fölött megillető hatalomnak folyományát elismeri. A külföldi állam viszont a visszahívási parancs végrehajtásánál segédkezet nyujtani nem köteles.

Avocat générál

(franc., ejtsd: ávok. zsénerál), Régenten Franciaországban a főügyészségnek két egyenrangu képviselője volt. Az A. és a «procureur général». Ez utóbbi neve alatt mentek az írásbeli indítványok. Az előbbi a szóbeli tárgyalásoknál járt el. Ezt úgy fejezték ki, hogy a «procureur»-é a toll, az «avocat»-é a szó. Az A.-nak biztosított függetlenség azonban büntető ügyekben alkalmazást nem talált, mert a büntető ügyek eldöntése irásbeli inditványok alapján történt. Jelenleg az A. a procureurnek első helyettese.

Avocatorium

l. Avocandi jus.

A voce sola

(ol.), zenei műszó, a. m. egy hangra; helyette inkább a solo kifejezést használják (l. o.).

Avogadro

(Amadeo A. di Quaregna e Ceretto) gróf, kiváló olasz fizikus. Született Turinban 1776 jun. 9., megh. ugyanott 1856 julius 9. Tekintélyes piemonti nemes család sarjadéka volt. Szülővárosában tanult s 1796-ben a jogtudományok doktorává avattatott. Ezután néhány kisebb nyilvános hivatalt viselt, a francia beavatkozás idejében az egyik megyének (az Eridano-département) titkára volt. Magán tanulmányaiban fizikával szeretett foglalkozni, 1806-ben Torinóban a Collegio delle provincia-n korrepetitor lett, 1809-ben a vercelli-i gimnáziumon a fizika tanárává, 1820-ben a matematika-fizika tanszékére hivták meg a turini egyetemre, s midőn e tanszék megszünt, a számvevőszék tanácsosává lett. Később Albert Károly király tanszékét ismét helyreállította, melyen 1850-ig működött, ezután nyugalomba vonult. A. számos fizikai és kémiai tartalmu értekezést irt, melyek részben a torinói akadémia kiadványaiban, az Annales de Chimie el de Physique, az Annali delta societa delta Scienza és másutt jelentek meg. Az a törvény, mely nevét ismeretessé tette (l. Avogadro-féle törvény) és az ujabb kémia számára fontos, a Journal de Physique 72.-dik köteteben jelent meg 1811-ben. Ezt az értekezést az Ostwald féle Klassiker der exakten Wissenschaften c. gyüjteményben német fordításban is kiadták. A. művei közül felemlitjük még négy kötetre terjedő munkáját, melynek cime Fisica dei Corpi ponderabili (1837-41). V. ö. Botto, Cenni biografici sulla vita e sulle opere di A. A. (Torino, 1858.)

Avogadro törvénye

(Gay-Lussac, Avogadro törv.). A kémiának fontos hipotézise, amely szerint a gázok és gőzök egyenlő térfogatában, ugyanazon hőmérséken és nyomás mellett a legkisebb részecskék (molekulák) száma ugyanaz. E hipotézist még 1811. mondotta ki Avogaoro, de ide vágó értekezését csak sokára méltányolták kellően; manapság azonban e hipotézis általánosan el van fogadva, és minden esetben helyesnek bizonyult úgy, hogy törvénynek is nevezhető. Legujabban van't Hoff kimutatta, hogy még a folyadékokban feloldott szilárd testekre is áll e törvény.

Avogaszima

kis sziget az É-i sz. 32° 29' és a I, Gr. K-i h. 139° 45' alatt: 425 m. magas, kikötő nélküli szikla; egykoron a japánok számütetési helye, ma néhány száz lakója selyemhernyótenyésztésből él.

Avogate-fa

Avogató-fa. v. Avokató-fa és körte (növ.), l. Persea.


Kezdőlap

˙