Azimgar

1. Brit-Indiában, az északnyugati tartományoknak és Benaresznek kerületi járása. Területe: 6600 km2 (1881) 1.604,650 lakossal. Egészen sík, számos mocsarát leszámítva igen termékeny; a Gogra folyó folyik rajta keresztül, 6 járásra oszlik 6316 várossal és faluval. Nagyobb városai: A., Mhao (10,000 lakossal) Kopagando és Mobarakpur. 2. A., az ugyanily nevü járás főhelye 18,500 lakossal; 1620-ban Azim-khán alapította.

Azimiták

Igy nevezik a görögök a tóm. katolikusokat, mivel az oltári szentségnél kovásztalan kenyeret használnak; a görögöket pedig mint a kovászos kenyér védőit Fermentariiknak hivják. Caerularius Mihály patriárka támadta meg először 1051. a római egyházat a kovásztalan kenyér használatáért, kit emiatt eretnekséggel is vádoltak. A római, latin egyház halálos bűn terhe alatt parancsolja ugyan a kovásztalan kenyér használatát, anélkül azonban, hogy a görögöket elitelné: amint a firenzei közzsinat 1439-ben kimondá, hogy úgy a kovászos mint a kovásztalan kenyérben a konszekráció után Krisztus teste igazán és lényegesen van jelen (veraciter confici). Az egyesítési kisérleteket nem vették szivesen Konstantinápolyban s igy a görög egyház mai napig isi kovászos kenyeret használ a liturgiában.

Azimut

(arab, tetőponti szög), azon szög, melyet valamely (csillagon v. földi objektumon áthaladó) magassági kör képez a meridiánnal. A csillagászok a délponttól kiindulva nyugaton, Északon, keleten át 0°-tól 360°-ig számítják, a geodéták és (kivételesen a csillagászok is) északból kiindulva keleten, délen, nyugaton át ugyancsak 360°-ig. Az azimut mértéke a horizon vagy valamely almukantarat (l. o.) azon íve, mely a csillag vertikális köre és a délkör között fekszik. Meghatározására szolgál az altazimut a teodolit v. egyszerűbb esetben a mágneses deklináció tekintetbevételével a boussola.

Azimutáleszköz

l. Altazimut.

Azincourt

(ejtsd: azénkur); falu Pas de Calais francia département St.-Pol arrondissementjában az angolok és franciák közt vivott 1415 okt. 25.-ki véres ütközetről híres. V. Henrik angol király 1415. augusztusban Harfleurben partra szállt. ezt a várat bevette és Pikardián át Calaisba. akarta csapatait vezetni, hogy ott téli szállást tartson. A dauphin nagy hadsereggel vonult eléje és A. mellett ütközetre került a dolog, melyben az angolok a d'Albret connetable vezérlete alatt álló és számra nézve túlsúlyban levő franciákat teljesen megverték. Körülbelül 10 ezer elesett francia födte a csatatett, köztük a connetable is. Az angoloknak 1500 halottjuk volt, köztük a yorki herceg.

Azingo

(Ajingo), tó a Franciaországhoz tartozó egyenlítőalji Afrika nyugati részében az Ogove folyótól Északra. A.-t 1882 októberben Espinassy mérte föl.

Azlíng

Károly, kitünő faszobrász és műesztergályos, Budán született a mult század utolsó tizedében. Följegyezték róla, hogy 1819-ben a lipcsei akadémiának volt hivatalnoka.

Áznia

ázmálás, megázásból vagy megnedvesedésből eredett kár a hajón vagy annak terhén, a hajó kilyukadása, partomlás, elemi csapás következtében. A hajó sülyedését, az áru elmerülését. elsülyesztését, felázását is jelenti.

Azobenzol

C6H5--N2-H5C6. A benzol származékai közé tartozó vegyület. Előállítható nitrobenzolból, cinkpor és kálium-hidroxiddal való redukció utján. Rubinvörös színü kristályokból áll; vizben alig, borszesz és éterben jól oldódik. A hevítéskor 68°-on megolvad és 293°-on forr.

Azofestékek

Kátrányfestékek, amelyek nagy ipari fontossággal birnak. E festékek tulajdonképen sók, és pedig az azoamido vegyületek (azobázisok) savakkal képzett, vagy az azofenolok (azosavak) bázisokkal képzett sói. Továbbá az azobázisok és azosavak szulfosavai (tropeolinok) és ezek alkalisói is használatos festékek. Ilyenek a tropeolin 0, tropeolin 00 és tropeolin 000, narancsvörös szinü festékek. Jelenleg az ú. n. «Kongó» festékek birnak nagy fontossággal, amelyek szintén az A. csoportjába tartoznak. Vörös, kék és sárga Kongó festékeket ösmérünk. A gyapot festéséhez használják.


Kezdőlap

˙