Azogues

község Ecuador délamerikai köztársaságban Cuenca tartománybán, a Yunguilla pompás völgyében; ezüst- és kéneső-bányákkal, 4000 lakossal.

Ázok

(óskand. áss, több. oesir). a skandináv mitologiában az istenek neve, a szkaldoknál szorosabban Ódin nemzetségére vonatkoztatva. A név a gótoknál ans alakban fordul elő; Jordanes történetiró szerint a gótok királyai félistenekre, «semideos, id est ansis» vezették vissza származásukat. A legrégibb időkben a germánok főistene az ég istensége (óskandináv Tyr, ófn. Ziu) volt, majd Wôdan (óskandináv Odinn, ófn. Wuotan) s Thonar (óskandináv Thórr, ófelnémet Donar) sorakoznak melléje; a legfőbb istenasszony frija volt. Idővel, főleg a vallásos költészet fejlődésével; mindinkább szaporodik az istenségek száma. Snorri valószinüleg a klasszikus mitológia hatása alatt tizenkettőre teszi. Az Á.-tól különbözött az istenségeknek egy másik, alsóbbrendü csoportja, a vánoh (l. o.), akiknek egy részét később az A.-k sorába vették fel.

Azolia

Lam. (növ.) vízi haraszt a Salviniaceae, családban. Apró, úszó, májmoha-alaku, ágasszáru növényke. Levele kétkaréju, a felső karéjjal uszik, az alsó a vízbe merül. Spóragyümölcse 2--4 s csak a hajtás legalsóbb levelén van, az egyikben egyetlen egy makrospóra. a többiben számos apró spóra van. Négy faja közül kettő amerikai és ausztráliai, egy a Nilus vidékén terem, a negyedik ausztráliai, ázsiai és afrikai. Mindegyik faj levélkaréján szőrrel bélelt mélyedéske van melyben az Anabaena Bory nevü kis kékes zöld moszat él, s a levéllel együtt elhal. Ez a moszat különben még csak ághegyen, a fiatal ágak és levelek képződése helyén van, ahonnan a keletkező mélyedésbe magyen. V. ö. Strasburger: Über Azolla, Jena 1873:

Azonos

l. Azonosság.

Azonos lejtés

(bánya). Midőn az ér a hegy oldalával. egyirányban dől, akkor azonos lejtésü, különben pedig ellenkező lejtésü érnek mondatik.

Azonosság

(identitas).Valamely dolognak, mely megmarad, maga magával való egyenlősége. Ha az atomokat mint az anyag változatlan elemeit tekintjük, akkor. minden atom örökre megmarad, azonos maga magával. A változatlan A.-ának fogalma nehézséget nem okoz. Bonyolódik azonban e fogalom, ha változó dolgok A.-áról van szó, s minthogy minden, ami össze van téve, bizonyára változik, az; a kérdés támad, mit jelent az A.? Élettelen tárgyakra nézve a közönséges életben nem vagyunk pedánsak e fogalom alkalmazásában, mert bár jegygyürünk, mióta ujjunkon hordunk, kissé elkopott, tehát semmikép sem egészen a régi, mégis azonosnak tekintjük, mert formája s régi alkotó részeinek többsége megmaradt. Ez azonban csak viszonyos A. Még sajátságosabb az A. fogalma szerves lényeknél. A fa, valameddig. csak él, azonos maga magával, noha alakja, anyaga folyton változik. Mondhatni, hogy csakis szervezetének ama tervrajzában van meg A.-a, mely megvalósult, midőn fejlődött s mely fentartja. magát, midőn már ki van fejlődve, lehet szerves életfunkcióiban. Midőn ledőlt, már nem azonos az élővel. Ugyanez áll a legfelsőbb szerves lényről, az emberről, kiben azonban még azonkivül A.-ának tudata is megvan az öntudat. folytonosságában. Az én A.-ának tudata kétségkivül egyike a legcsodálatosabb tényeknek. Az, hogy ez a tudat időnkint megszakad az álomban, részegségben, eszméletlenségben és a lelki élet megzavarásaiban, nem változtat e tény jelentőségén. Ezen alapszik az egyéniség fogalma, ezen minden erkölcsi beszámítás L. Ész, Egyéniség, Személyiség,Változás.

A logikában az A. elve legáltalánosabb alaptétele a gondolkodásnak. Formulája A = A, minden tárgy maga magával egyenlő. Nem lehet bebizonyítani, mert a bizonyító gondolatok mindegyike föltételezi.(l. Alaptétel). Alaptörvénye képzeteinknek. Ez alaptételnek újabb alkalmazása, származik, ha a magamagával azonos képzetet szembe állítjuk más magamagával azonos képzettel. Akkor származik a nem-azonosság elve: A nem nem-A (A non est non-A). Minden tárgy mint magával azonos, minden más tárgytól különböző. Az A: elvét már Parmenides formulázta, midőn mondá: ami van; van. Világosan kifejti először Andreae Antal: a létező létező (ens est ens). A tétel jelentőségéről nagyon különbözők a nézetek. L. B.-Erdmann, Logik (1892) és Ueberweg, System der Logik c. művekben a különböző nézetek összeállítását.

A. a matematikában oly egyenlőség, melyben az egyenlőségi jel két oldalán álló kifejezések tekintet nélkül a bennök előforduló számjelek (betük) speciális értékeire egyenlők. A. p. (a + b)c =ac+b, a2-b2=(a+b)a-b) stb. Azons átalakítás. vm. kifejezésnek, egy vele azonos kifejezés által való helyettesitése.

Azoos kor

(geol.), l. Őskor.

Azorit

(ásv.), mésztantalát, négyzetes rendszerbeli a zirkonnal, liletőleg a rutillal izomorf ásvány; összetétele CaTa2O6 Az Azorok szigeteről trachit kőzetben.

Azórok

(portugálul: Açores vagy Terceiras, angolul Westwrn Islands), szigetesoport az Atlanti óceánban, a Gibraltar-szorostól nyugatra valami 320 tengeri mértföldre. Portugáliához tartoznak, közvetetlenül a királyi kormány alatt állanak. Területük: 2388 km2 9 nagyobb szigetből állanak, melyek meglehetősen távol álló 3 csoportot alkotnak; délkeleten Santa Maria és San Miguel a Formigasnak nevezett sziklákkal; középen: Terceira, San Jorge, Pico, Fayal és Graciosa; nyugaton Flores meg Corvo. A Terceira szigeten levő Angra a főváros. Mindezek a szigetek vulkanikusok; sok hegycsúcsuk kialudt tűzhányó, a meleg források tehát számosak; mindegyik külön alapon áll, kivéve Florest és Corvot melyeknek közös az alapjuk. Valamennyi szigetet sokszor bizarr alaku hegyek födik: köztük Pico kupalaku hegye a legmagasabb. Széleik. is magasak és meredekek; biztos kikötők hiányzanak. A viharok és erős szelek gyakoriak; egyébként az éghajlat szelid, hasonló Dél-Spanyolországéhoz. Télen szeptembertől májusig a hajósok mindig hullámzó tengeren járnak erre; az esők elég gyakoriak. A mérsékelt éghajlat termékei mellett trópikus növények is találhatók. A szőllő igen jól terem: a mi gabonaféléinket is ternlesztik; a déli gyümölcsök közül a narancs a jellemző termék; jamsz, banána, cukornád és kávé is megterem. A nagyobb állatok mind Európából származtak ide: a lovak kicsinyek, leginkább a szamár helyettesíti őket; a szarvasmarha gyérebb, juhot, sertést és kecskét többet tenyésztenek; méhet, selyemhernyót kevesebbet, kosenillt nagyobb számmal lehet találni. Mérges kigyók teljesen hiányzanak. Halak és osztrigák a partok közelében bőven találhatók. Általában flóra és fauna nagyobbára európai, . amit azzal magyaráznak, hogy szelek és áramlatok könnyen vihettek el rájok növényt és állatot egyaránt. Ásványországi kincsek hiányzanak. A lakosság portugálulbeszél; keverék nép: a hódító portugáloktól, flamand gyarmatosoktól és afrikai munkásoktól származik, erős, barna arcu, sötétszemü, értelmes, nyugodt, udvarias és vendégszerető; hibájuk a tudatlanság és babonaság. Számukat 270,000-re becsülik. Sokan az A. fölfedezését Cabral Velho Gonzalvonak (1431-60) tulajdonítják; bizonyos azonban, hogy már jóval előbb ismerték. Ki látta meg az európaiak közül először nem tudják. A lakatlan szigetekre először Henrik herceg küldött 1449-ben gyarmatosokat. 1446-ban ugyanezt tette burgundiai Izabella, Bátor Károly anyja, aki a szigeteket fitestvérétől Eduard portugál királytól kapta ajándékba; ekkor leptek el az A.-t flamand gyarmatosok. Az A. azóta Portugália sorsában osztoztak. (V. ö. Hartung: Die A. m ihrer äusseren Erscheinung und nach ihrer geographischen Natur, Lipcse 1860 Goodman: Natural history of Ne A., London 1871.)

Azot

a nitrogén szinonimája; a francia kémikusok használják.


Kezdőlap

˙