Azurin

a szőllészetben különösen a Peronospora viticola elleni permetezésre használtatik. Tulajdonságai az eau céleste-ével megegyeznek csupán használata kényelmesebb, amennyiben a használónak nem kell mást tennie, mint az A. anyaoldatot v. jegeceket a gyáros által adott utasítás szerint (rendesen 1 liter anyaoldat v. 1 kg. azurin jegec 2 hl. vizben oldatik fel) higítania, s megkapja az eau céleste-et, melynek készítése vigyázatot igényel.

Azurit

(rézlazur, ásv.), viztartalmu rézkarbonát: (2CuCO3) + CuO.H2O = H2Cu3C2O3. Rokonásvány a malachittal, mellyel rendesen együtt terem, de rendesen kisebb mennyiségben. Lazurkék innen a név lazurit v. A. Kristályai egy hajlásu rendszerbeliek és táblásak v. laposak; mig a malachit kristályokban ritka, az A., gyakran terem kristályokban; azonkivül rostos, sugaras, tömött, földes vagy mint bekérgezés. Jól hasad. K.3,5-4; fs.3,7-7-3,8. Legszebb kristályok Chessy -ből ismeretesek (Lyon mellett), azért Miller chessylit-nek nevezte. Szépek a hazaiak is Uj Moldováról, Szászkabányáról, Dognácskáról; van továbbá még Urvölgyön, Szomolnokon, Rézbányán, Libetbányán, Dobsinán stb. Nevezetes termő helyek még Szibéria (Kolyvan, Nisne-Tagilszk), Cornwall (Redruth), Csehország (Zinnwald), Ausztrália (Adelaide mellett Burra Burra). Ahol nagyobb mennyiségben terem (pl. Szibéria), ott rezet is olvasztanak ki vagy pedig rézgálícot gyártanak belőle. Mesterségesen is előállították. Átváltozik malachittá; a malachit pszeudomorfozisok A. után elég gyakoriak. A régi freskókon az égboltozatnak megzöldülése onnan van, hogy a festékül használt rézlazur viz felvétele folytán, malachittá változott át. A. pszeudomorfózisok kuprit és tetraedrit után is ismeretesek.

Azygospora

(növ., «nem párosodásból való, spóra», szűz spóra), alsó rendü növények spórája mely egy sejtnek a tartalmából, párosodás nélkül, maga-magától keletkezik és csírázásra képes; l. Szűztermés.

Azzi

Ippolita, olasz hősnő a Firenze és Arezzo közt folyt küzdelmek idejéből. A. férje Campaldino mellett 1289. elesett, a firenzeiek ostrom alá vették Arrezzot s A. annyira tudta lelkesíteni az asszonyokat, hogy ezek az ő vezérlete alatt az ostromot visszaverték. E közben A. kis fia, Azzolino, a firenzeiek vezére Narbonne herceg kezébe került s ez a fiut csak azon feltétel alatt igérte életben tartani. ha Arezzo megadja magát. A hősies asszony ennek dacára megpróbált egy éjjeli kirohanást, az ellenséget megverte s fiát is kiszabadította.

Azzo

Canossa várának ura. I. Ottó császár azért tette 962. hálából Reggio és Modena határőrgrófjává mert Lothár özvegyét, Adelhaidot, várába fogadta és II. Berengár ellen megvédte. Toszkánai Matild őrgrófnőnek ő volt a dédapja. (L. VII. Gergely pápát és IV. Henrik császárt.)

 

az abéce második betüje: görög neve béta, a héber béth-ből, ami tulajdonkép a. m. ház, mert a héber betü alakja házikóhoz hasonlít. Az algebrában b az egyenletnek második ismert száma (a az első, c a harmadik stb.); így mindenféle fölsorolásban a második tagot jelzi. Rövidítések:

B v. b: római föliratokon, pénzeken a. m Balbus, Brutus, bene, bixit (a. m. vixit). Keleti nevekben két tulajdonnév közt (b. az ibn röviditése (l. Ben); keresztény föliratokon beatus, beata. Mai pénzeken az illető országnak második penzverőhelye. Körmöcbánya pénzverdei jegye 1867-ig, mig t. i. pénzügyileg az egységes Ausztriába voltunk kebelezve. A logikában az állitmányt jelenti, A az alanyt. A kémiában a. m. Bór. Angliában B. a Bachelor rövidítése.

B. A. a. m. Baccalaureus Artium, Angliában Bachelor of Arts, ott a legalsó egyetemi fokozat; továbbá a. m. bonis auspiciis.

B. C. L. a. m. Bachelor of Civil Law, Angliában a legalsó fokozat a jogi karban.

B. L. a. m. Baccalaureus Legum, ang. Bachelor of Laws, egyik alsó fokozat a jogi karban; továbbá lat. a. m. benevole lector! kegyes olvasó.

B. L. S. a. m. Benevolo Lectori salutem! a kegyes olvasónak üdvöt.

B. M. a. m. Baccalaureus Medicinae v. Bachelor of Medicine, Angliában legalsó fok az orvosi egyetemen.

b. m. a. m. brevi manu, továbbá beatae memoriae (boldog emlékezetü), és bene misceatur (jól meg kell keverni).

B. P. D. a. m. bono publico datum (közcélra adva).

B. Sc. a. m. Baccalaureus scientiae v. Bachelor of science, Angliában legalsó fokozat a természettudományok egyetemi tanulmányában.

B. S. G. D. G. a. m. breveté sans garantie du gouvernement. Franciaországban rendes formulája a szabadalomnak. nB (hang), lágy, vagyis zöngés ajakmássalhangzó (l. Mássalhangzók), mely nyelvünkben szabályszerüen váltakozik a p hanggal, p. kapdos helyett azt mondjuk kabdos, viszont dobtam h. doptam stb. Magánhangzók után eredeti magyar szókban mb-ből lett, p. eb eredetileg emb, a középfoknak bb képzője az ugor alapnyelvben -mb volt. Nagy szerepet játszik a b hang magyar ikerszók utótagjában: inog-binog, ákom-bákom (azelőtt kákom-bákom), csiga-biga, tarka-barka.

B, a zenében eredetileg az alaphanglépcsőben az a után következő hangnak neve volt, melyet később h-val cseréltek fel. Hollandiában és Angolországban azonban a b még most is az a-nál egy egész hanggal magasabb hangot jelenti, t. i. azt, melyet mi h-nak nevezünk. Nálunk pedig a b a h alatt egy fél hanggal mélyebben s az a-nál csak egy fél hanggal magasabban fekvő hangot jelenti. Azonkívül b-nek nevezzük azt a módosító jelet (b), melyet valamely hangjegy elé teszünk a végett, hogy az egy fél hanggal leszállíttassék. (L. Módosító jelek.) Végül b annyit is jelent mint basso,. p. c. b. a. m. col basso.

Ba

a bárium kémiai jele.

Bá'

népies rövidítése a bácsi, bátya szónak, p. István bá'.

Baade

Knut, norvég festő, szül. Skioldban, déli Norvégiában, 1808 márc. 28., meghalt Münchenben 1879 nov. 14. 1827. Kristiániában arcképfestésből élt. 1842. Münchenben telepedett meg, ahol meg is halt. Baade kiváló előszeretettel hazájának holdfényes sziklapartjairól és fjordjairól festett képeket.

Baader

Ferenc Xaver von, német kat. teologiai író, szül. Münchenben 1765 márc. 27., megh. u. o. 1841 máj. 23. Fiatal korában orvosi tudományokkal, természettannal és bányászattal foglalkozott és Münchenben bányászati hivatalt is viselt. Majd később teljesen a bölcsészeti tudományoknak szentelte magát, különösen misztikus filozofiával, fizikával és teologiával foglalkozván. Nagy tisztelője volt Böhmenek, Aquinoi Szt. Tamásnak, s főtörekvése az volt, hogy a hittitkokat az ésszel megértesse s ekkép azokat a természetes igazságok módjára bebizonyítsa. E téves irány sok hibás állításra vezette őt. 1826-ban az ujonnan alapított müncheni egyetemhez az elméleti teologia tanárává nevezték ki, de e tisztében B. nem maradhatott meg, mert 1838-ban egy miniszteri rendelet világiaknak eltiltotta vallási előadások tartását. Főbb művei: über die Extase oder das Verzücktsein der magnetischen Schlafredner (1817), über den christlichen Begriff der Unsterblichkeit (Würzburg, 1835) stb.


Kezdőlap

˙