Badinguet

(ejtsd: badenge), annak a kőművesnek a neve, aki 1846. odakölcsönözte a ruháját III. Napoleonnak, hogy Hamból megmenekülhessen; e miatt a B. név csufneve Napoleonnak.

Baditz

Ottó, festőművész. Szül. Tót-Kereszturon, Sopronmegyében, 1849 márc. 19. A gimnáziumi tanfolyamot Pápán végezte s innen Pozsonyba ment, hogy jogot hallgasson. De sem az ügyvédi, sem a hivatalnoki pálya nem vonzotta s már-már gazdálkodni szándékozott ősei birtokán, midőn Eötvös Lajos fiatal iró, meglátván szép rajzait, arra biztatta, hogy képezze festővé magát. Mint végzett jogász a bécsi képzőművészeti akadémia növendékei közé iratta magát. Másfél évet töltött a császár-városban, majd Münchenbe ment, hol a hires Dietz növendéke lett. Három évig volt e jeles tanár oldala mellett s aztán önálló műtermet nyitott a bajor fővárosban, hol a magyar nép életéből vett képeivel csakhamar fölkeltette a műbarátok érdeklődését. Első nagyobb műve az Elitélve c. olajfestmény volt, melynek rézkarcát később a képzőművészeti társulat küldötte szét pártoló tagjainak. A kép börtönbe vitt fiatal lánykát ábrázol s főleg a jellemzés erejével keltett figyelmet. A Falu rossza (éjjeli dorbézolás miatt bekisért paraszt legény) már több alakból álló kompozició s a magyar népélet kitünő ismerője gyanánt mutatta be B.-ot. Mindezeknél nagyobb sikert aratott azonban az Angyalcsináló-val, melyen elegans öltözékü nőt látunk, amint dajkálásba adott kis gyermekét a szegényes paraszt szobában meglátogatja. E képén az anya alakja fényes bizonyságot tesz Baditz erős jellemző képességéről. A festményt az 1885-iki országos kiállításon Budapest főváros vásárolta meg. Kiválóbb művei még a Pellengér, a Kisértés, Mária a Krisztus-gyerekkel és a Bambino, melyet gróf Andrássy Gyula váltott magához. Legujabb keletü festményei közül a Biró előtt c. a nemzeti muzeum képtárába került. Igen szépek Baditz ama magyar genre-képei is, amelyeken paraszt gyermekeket szerepeltet, legtöbbnyire eleven csoportozatokban és élénk akcióban. Mint illusztrátor Kiss József A varrógép c. verses elbeszéléséhez készített rajzaival keltett figyelmet. Baditz 1890. Münchenből Budapestre tette át lakását.

Badius

Jodokus, párisi könyvnyomtató (1495-1535). Arról nevezetes, hogy az ő nyomtatta könyveken láthatók először az eddig ismert legrégibb könyvnyomtató sajtók ábrái (1507 ). Ő azokat nyomdászjelvény gyanánt alkalmazta.

Badljevina

község Pozsegam. pakráci j.-ban, (1891) 811 magyar, cseh és német lak., vasuti állomással. B.-nak mint politikai községnek 4169 lak. van (közte 496 magyar).

Bádog

B.-nak v. fehér lemeznek nevezik az ón, ólom ötvénnyel bevont vaslemezt. Ennek gyártására az u. n. födéllemezt (l. Lemezgyártás) használják. A födéllemez fölületéről először a reveréteget távolítják el; e célból a lemezeket rövid ideig higított sósavba mártják, ezután hosszu villás rudba állítva a fojtóan záró ajtóval ellátott izzító kemencében vörös melegig fölhevítik. Az izzítás megszünte után a kemencéből kivett lemezekről a reve lepattogzik, amit gyenge veregetessel is előmozdítanak. A megtisztított lemezeket igen kemény és fényezett hengerek között hidegen átjáratják, hogy felületük egyenletes simaságu legyen. Néha 6-szor is áthengerlik a lemezt, ekkor azonban annyira nyúlik, hogy ujra körül kell vágni. Mivel a hidegen hengerelt lemezek megkeményednek, megpuhításuk céljából fojtón zárható öntött vasbödönyökben és külön e célra szerkesztett izzító kemencében fölhevítik, nehogy az izzítás következtében oxidréteget kapjanak.

Sokkal olcsóbb és kevesebb vasveszteséggel is jár a csávázással való tisztogatás. E célra leginkább 1 rész kénsavból és 2 rész vízből álló csávát használnak, melyet gőzhevítette kanyargós csövekkel 70° C.-ig melegítenek föl. Ha sósavcsávát használnak ezt csak a művelet elején hevítik kissé föl. A csávázandó lemezeket láncokon csüngő sárgaréz vagy rézkosarakba csomózzák; kevésbbé jók az ólommal bélelt fa vagy öntött vasszekrények. Hogy a lemezeket folytonosan uj és uj folyadékréteg érje, a szekrényeket forgatóval mozgatott hajtó-ruddal ide-oda lengetik. Ezen az elven alapszanak Hughes-Chemery & Cie. és Hutching gépei. Néhol a kosarakat lassan forgó pater noster műre akasztják. A csávázó gépek szekrényenkint, melyekbe 50-60 kg. lemez fér, 2 1/2 -3 kg. kénsavat fogyasztanak. A sav töménysége és a lemez minősége szerint a csávázás 3-10 percig tart; ekkor a kosarakat a csávából kiemelik, s miután a lemezekre tapadó sav eléggé lecsepegett, forró vízben leöblögetik. A leöblögetett lemezeket fűtött csatornában, mozgó végtelen láncra fektetve, szárogatják meg. A megszáradt lemezeket acél v. öntött vas-bödönyökbe rakják és az izzító kemencében 8-12 óráig hevítik. A bödönyök nyílását és födelét fojtás közben be kell tapasztani, mert a lemezek a tűzben ujra oxidálódnának. Midőn a lemezek mintegy 1000° C.-ig fölmelegedtek, a bödönyöket a kemencéből kiveszik és lassan hülni hagyják, mire a lehült és a bödönyökből kiszedett lemezeket fényező hengerek között hidegen kihengerlik, hengerlés után ujra bödönyökbe teszik és 800° C.-ig hevítve kilágyítják lágyítás után pedig 60 °C.-ig melegített kénsavcsávában ujra csávázzák, s hogy róluk minden oxidréteg leváljon, a csávázás és leöblítés után homokkal megsúrolják. Az egészen tiszta lemezeket vízzel telt kádba állítják, melyekbe kevés szódát is tesznek. A kádat naponkint kétszer friss vízzel töltik meg. Ezt a körülményes előkészítést követi a tulajdonképeni ónozás. Mai nap leginkább az 1-2. ábrában előtüntetett 5 üstű ónozó kemencét használják.

[ÁBRA] [ÁBRA] 1-2. ábra. Ónozó kemence hosszanti metszete és felülnézete.

Az a, b, c, d, és e öntött vas-üstök közül az utolsó négyet külön fűtik, hogy mindegyiket a kellő hőmérsékletig hevíthessék. Az a üstben pálmafaggyú van, melyet a b üst tűzfészkéből elszálló égési termékekkel hevítenek föl. Ebbe teszik a vizes kádból kiemelt nedves lemezeket, a 100° C.-ig hevített faggyu a vizet elpárologtatja és a lemezt finom hartyával vonja be, mely az oxidálást teljesen meggátolja. Ily kádba mintegy 150-400 darab lemezt állítanak, 10 perc mulva a munkás 20-30 drb lemezt széles száju fogóba fog és az előónozó b üstbe teszi. Fogó helyett vasból készült kosarakat is használnak. A 300-400° C-.ig hevített előónozó üstöt azzal az ónnal töltik meg, melyet a c üstben már használtak, 10 perc eltelte után a lemezeket kiveszik és 275° C-.ig hevített c üstbe (Bürsten-Kessel) állítják, ebben a === jelig ón és e fölött a +++ jelig pálmafaggyu van. Mintegy 10 perc mulva a munkás 20 drb lemezt kivesz az üstből s ezeket vv vaslapra fekteti és ezután egyenkint fogóba fogva mindkét oldalát faggyus kefével megkeféli. Ennek az a célja, hogy az ónfűrdőn keletkező és a lemezekre tapadó oxidréteg eltávolodjék s hogy az ónréteg fényt és tömöttséget kapjon. A c üstöt a d üstből kimert ónnal töltik meg, az űst 2/3 magasságáig a d üstbe annyi friss ónt tesznek, hogy az ömlött fém majdnem a üst pereméig ér és ezt friss pálmaolajjal védik az oxidalástól. Ebbe a 280°C-ig fölhevített fürdőbe egyenkint belemártják a lekefélt lemezeket s ugyancsak egyenkint áteresztik az e üst h-val jelzett hengerein. Az e üstben csak faggyu van, melyet 230-300°C.-ig hevítenek föl. A h hengereket az s hajtómű forgatja. Minél többször engedik át a lemezeket a hengereken, annál nagyobb fényt és tömöttséget kapnak, ezért ujabban 5 hengert használnak. Az első két hengerpáron áteresztett lemez az üstbe nyúló gerebenre esik, melynek fölemelése után a második és a harmadik henger alatti két henger közé kerül. A forró fürdő a lemezre rakodott fölös ónt leömleszti és az utóbb említett négy henger az egyenletesen szétterülő ónréteget tükörsimává fényezi. A második és harmadik henger közül kibuvó lapokat a munkás fogóval megfogja és a közeli asztalra helyezi, hol a rátapadt zsiradéktól gyapot rongyok segítségével korpaval és krétával megtisztogatják. Mivel ez a tisztogatás sok munkást kiván, ujabban Angolországban tisztító gépeket használnak, ezek merőleges hengerek, melyek a tisztíto anyagban állanak. A hengereken rovátok vannak, melyekbe a tisztító anyag bele tapad. A megtisztított lemezeket osztályozzák s ez részben a szilárd a és azután becsomagolják.

[ÁBRA] 3-4. ábra. Girard ónozó készülékének hosszanti metszete és felülnézete.

Gyorsabb ónozáshoz Girard készülékét használják. Amint a 3. és 4. ábra láttatja, ez az A öntött vas üstből áll, melyet a b gát két részre oszt. A gát mögötti állítható c acélhenger van, melyeket az f-e fogas kerékpár forgat: A g tűzfészek az üst elülső szakasza alatt van; ezért az üstbe tett ólom a b gát előtt melegebb. A lemez k vezető gerebenről a hengerek közé, innen pedig az l vezetékre jut. A hengerek előtti A részben az ónt klórcink, a hengerek mögötti B részben pedig faggyu borítja. Az igy ónozott lemezek kevésbbé jók, mert az ónnak nincs elég ideje, hogy a vas pórusaiba hatolhasson.

A kereskedelembe kerülő bádog közül legjobb a B lemez (Brillant lemez) ezután következnek a W lemez, a W W lemez és a HB lemez. Európábán 1888. 121 gyár készített bádogot, ezek között van két magyar gyár (az Unió társaság zólyomi és a rima-murány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság nádasdi telepe). Legtöbb ily gyár, számszerint 86, Angliában működik. Az egész világ bádogszükséglete 1885. 8.600,000 50-60 kg.-os csomag volt.

Bádogedények

l. Vasedények.

Bádogosmunka

egy épületen mindaz a munka, mely vas- és cinkbádogból, ónozott v. cinkezett vasbádogból, ólomlapokból áll. Sokszor a rézbádogból való tárgyak készítesét is a bádogos végzi. Az épület-B-nak körébe tartozik a födélnek badoghéjazata, a födélhajlások bélése, a födél széleinek és az erősebben kiugró, megrongálásnak kitett párkányoknak beborítása, a födélcsatornák, a vízgyüjtők, a vízcsövek, padlásablakok, orom-csúcsok a födél gerincén, stb. A bádogot annak rendeltetése szerint különböző vastagságban használjuk: p. födélhéjazáshoz a XVIII-XX. számu vasbádogot, ereszcsatornákoz a XV. számu cinkbádogot stb. A vasbádogból készült alkatrészeket a rozsdásodás ellen bemázolással (miniummal) vagy ónozással biztosítjuk; a cinkből és rézből hengerelt födélbádogot nem kell befesteni.

Badong

helység Bali (Szunda) szigeten; maláji fejedelem székhelye; itt tartják e sziget legnagyobb vásárait.

Badonviller

(ejtsd: villé), falu Meurthe-et-Moselle francia départementben a Blette mellett, 2500 lak.. kőbányákkal, gyapjufonókkal, posztó- és szeszgyártással.

Badravar

1. tartománya Kasmirnak a felsiő, Csinab balpartján. 2. B. tartomány fővárosa, termékeny völgyben, a Csinab egyik mellékvizénél, 2000 lak., kik nagyobbára sálok készítésével foglalkoznak.


Kezdőlap

˙