Bailli

(ejtsd:báji), a középkorban a francia tartományok hadrakelt nemességének hadnagya (vezére); később közigazgatási s birói tisztviselő. L. még Bailó.

Baillie

(ejtsd: bélli), l. Johanna, angol költőnő, szül. 1762. Bothwellben, Glasgow mellett, megh. 1851 febr 23. B. Matthew hirneves anatómus huga; elsőbben is a drámai költészetnek szentelte magát. Első munkája: A series of play in, Which it is attempted to delineate Ne stronger passions of the mind (London 1798) inkább csak lélektani és moralizáló beszélgetésekből, semmint valódi drámákból állott, de szép ódonszerü nyelve és nemes gondolkozása oly tetszésre talált, hogy 1802. és 1812. még 2. és 3. kötetet csatolhatott hozzá. További munkái: Misculaneous plays (1804), Dramas (1836, 3 kötet), The family legend (tragédia, 1810), továbbá: Metrical legends of exalted characters (1821), Poetic miscellanies (1823) és az aggkorában irott eleven humort egyszerü költemények: Fugitive verses (1840), meg view of the general tenor of the New Testament (1831). Összegyüjtött munkái Dramatic and poetioal works c, alatt jelentek meg (1851). Scott Walterhez szoros barátság füzte.

2. B Róbert, a polgári háboru idejében legkitünőbb és talán egyik legmérsékeltebb tagja a skót preszbiterián papságnak, szül. Glasgowban 1599., megh u. o. 1662 jul. Glasgow egyetemén tanult. 1622. szentelték pappá, s mint ilyen először a teljes passziv engedelmesség tanának volt híve, de ezt a véleményét, ugy látszik, 1630 -1636 között megváltoztatta. 1638. ott volt ő is Glasgowban a skót egyház ama hites egyetemes gyülésén, mely tiltakozott az ellen, hogy a püspöki rendszert a nép ellenére ennek nyakára erőszakolják, de a gyülésen nagyobb bölcseséggel és mérséklettel viselte magát, mint ahogy felizgatott elvtársainak kedvére volt. Csakhamar azonban ő is teljes hévvel vetette magát a nemzeti ügy áramlatába. 1640. pamfletet irt Laud canterbury-i érsek ellen, ezért a skótok többekkel együtt elküldték őt is Londonba, hogy emeljenek vádat a nevezett érsek ellen, mint akinek erőszakos és zsarnoki intézkedései okozták nagy részben a nemzet és uralkodó közötti ellenségeskedést. 1672. visszatért Skóciába és teologiai tanár lett Glasgowban; a következő évben ujra Londonba küldötték, hogy vegyen részt a teologusok westminsteri gyülésén, melyen aztán megint a legteljesebb mérsékletet tanusította a hittani tételek összeállításában. Ugyanezen a gyülésen ő, aki annyiszor tapasztalta a türelmetlenségnek ártalmas voltát, a türelem elvét a legélénkebben visszautasította és a preszbiterium isteni jogát éppen oly erősen hangoztatta, mint Laud a püspöki rendszerét. I. Károly király kivégeztetése után 1649. követnek küldötték Hollandiába, hogy ajánlja fel II. Károlynak skócia koronáját. A restauráció után a glasgowi egyetem igazgatója lett s mint ilyen is halt meg. Levelei értékes adalékai ama kor ismeretének.

3. B William, angol rézmetsző, szül. Irországban 1736. megh. a XIX. század elején; kezdetben lovassági tiszt volt, utóbb egészen a művészetnek szentelte magát s Rembrandt metszeteit oly kitünően utánozta, hogy metszeteinek az eredetiekkel egy az értéke.

Baillon

Henrik Ernő. francia botanikus, szül. Calaisban 7837 nov. 27. Eleinte orvos volt Párisban, azután u. o. a botanika tanára s az orvosi botanikus kert igazgatója lett. Számos cikkéből csak a következőket említjük: Étude générale du groupe des Euphorbiacées (Páris 1858), Monographie des Buxacée: et des Stylocérés (u. i. 1859), Histoire des plantes (Páris 1866-80., 7 köt.) 1800 ábrával. számos természetes család monografiáját hozza. Dictionnaire de Botanique (u. o. 1876-1883). 1860 óta a Párisban megjelenő Adansonia, Recueil periodique d'Observations botanique szerkesztöje.

Baillot

Péter Mária Ferenc, hegedümüvész és zeneszerző, szül. Passyban (Páris mellett) 1771 okt. 1., megh. Párisban 1842 szep. 15. Hét éves korában olasz mesternél megkezdett zenei tanulmányait 1780-tól fogva Párisban, 1783-tól fogva egy jótevője révén Rómában folytatta. Mikor 1791. hazatért, Viotti ajánlataira a párisi Feydeau-azinház zenekarának tagja lett; utóbb hivatalt vállalt, de amellett hangversenyeken is közremüködött a hegedüjáték oly fényes müvészetével, hogy 1795. kinevezték tanárnak az uj Conservatoire-ba. Ekkor kezdte meg zeneelméleti tanulmányait Du Catelnél, Reichánál s Cherubininél. 1802. a császári, 1821.. a nagy-operai, 1825. a királyi zenekar első hegedüse lett. Erőteljes jaiték, tömör hang, merész, nagyszabásu előadás, utólérhetetlen technika voltak müvészi erényei. Mint tanárt is nagyrabecsülték. Müvei, nagyobbára igen nehezek s nagy készültséget igényelnek: 12 étude-ja, 24 praeludiuma, 30 áriaja változatokkal, vonós kettősei, hármasai, négyesei. Avatott tollra vallanak: Notice sor Grétry (1814) és N. s. viotti (1825) c. könyvei: kitünőnek elismert iskolája: L'art du. violon (1834), főmüve, s ép úgy elterjedt, mint a Rode-vet és Kreutzerrel kiadott: Méthode du violon. Résztvett a Levasseur-Catel-Baudiot-féle Méthode du violoncelle szerkesztésében.

Baillou

Flandriának B. nevü városából származó család. Franciaországban a XIII. század óta ismeretesek a B. grófok, kik a a XVII, században Olaszországba származtak át. Ez utóbbi ágbál említendö: Jean, chevalier de B., aki 1684-ben Pármában született. Famese Franuesco és Antonio hercegek alatt a tüzérség főfelügyelője s az összes kercegi épületek, kertek, gyárak és bányák igazgatója volt. Antonio halála után a toskánai nagyherceg szolgálatába lépett, s a Mediciek képcsarnokának igazatója lett Firenzében. I. Ferenc császár megvásárolván B. ásványgyüjteményét, alapját vetette meg a jelenlegi bécsi császári királyi ásvány- és természeti gyüjteménynek. B. lett az intézet első igazgatója, s utódjai e címet örökösen viselik. Meghalt Bécsben 1758 nov. 23. (Wurzbach, Biogr. Lexikon XIV, 388. Fitzinger, Gescheld. k. k. Naturalien-Kabinets. az uj udvari muzeumban B. képe is látható.)

Bailly

1.Antal (1780-1846). A francia pénzügyminiszferiumban viselt nagyobb hivatalt; két pénzügyi muntkát irt: Histoire flnanciere de la Francejusque 1786 (Paris 1830). Exposé de l'administration des finances de la Grande-Bretagne (1837).

2. B. János Sylvain, francia államférfi és csillagász szül. Párisban 1736 szept. 15 megh. 1793 akt 12. Kezdetben felügyelője, a nagy forradalom alatt pedig elnöke volt a királyi képtáraknak. Az elsö francia nemzetgyülésnek tagja és Páris városának polgármestere volt. Késöbb lemondott ez állásáról és visszavonult a magánéletbe. De utolsó hivatalában meggyülöltette magát a jakobinusokkal mert idealisztikus nézetei visszariadtak a jakobinusok radikalizmusától. Ezt a gyülöletet még fokozta, amikor a királyné perében mint tanu Maria Antoinette ártatlanságát bizonyította. Utoljára Laplace barátjánál élt Melunban. Itt fogatták el a rémuralom vezérei s lenyakaztatták. Munkái közül különösen nevezetesek azok, melyek a Jupiter holtjairól szólnak: Essai sur la théorie des satellites de Jupiter (Páris 1766), Recherehe de 1'équation du centre de Jupiter etc. (Méni. Páris 1768), Sur la théorie des satellites de Jupiter (ib. 1763), Sur le mouvement des naeuds et sur la variation de l'inclinaison des satellites de Jupiter (ib. 1766), Sur les inégalités de la lumiere des atellites de Jupiter etc. (ib. 1771). B. minden tudományt és műlvészetet egy ősnéptöl származtatott, mely ősnép-szerinte-Plató Atlantisán lakott. Ezt a nézetét következő munkáiban fejtette ki: Sur l'Atlantide de Platon (Páris 1779), Histoire de l'Astronomie ancienne (Páris 1775), Hist. de l'Astron. moderne (3 köt., Páris 1778-83), Hist. de l'Astron. indienne el orientale (ib. 1787), Lettres sor l'origine dec sciences el sur celle des peuples de L'Asie (ib. 1777).

3. B. Ferenc Anatol. francia tanár ét hellenista, szül. Urleansban 1833 dec. 17. 1889 óta a francia akadémia tagja s a becsületrendjel tulajdonosa. Müvei: Mannel pour l'étude des racines grecques etlatines(1869); Grammaire grecque élémentaire d'aprés les plu, récents traveaux de la philologie (1872); Leons de mots: le mots grecqnes (1882): Leqons des mots: les mots latines (1885); Etymologie el histoire des mots Orléans el Orléanais (1871).

Bainy-féle csepp

(black drop schwarzer Tropfen) a vénus és Merkurnak a Nap korongja előtt való átvonulásakor észlelhetö (és a belső érintés pillanatának pontos meghatározását nagyban megnehezítő) jelenség. Ha ugyanis a sötét bolygó-korong, a fényes Nap-korongra lépett, akkor a Napszél és bolygó között sötét, cseppalakra emlékeztető szalag képződik, mely rövid idö mulva elszakad. De akkor a belső érintésnek már vége és a bolygó már jócskán távol áll a Nap szélétől. Ugyanazon jelenség ismétődik a kilépésnél is. Az 1892-iki német Vénus-expediciók ezen, a megfigyelések élességére káros befolyásu jelenséget mesterséges modelleken végbemenő átvonulásokon tanulmáyozták, melyeknél a belső érintkezés pillanata pontosan volt megállapítható.

Bailo

(ol.) vagy Bailli, igy nevezték az egykori velencei köztársaságnak, a konstantinápolyi görög, majd török udvarnál lévö követét, ki állama alattvalói fölött a legtöbb törvénykezés jogát gyakorolta és hajóiktól magas illetékeket szedett. Igy nevezték az aleppói, alexandriai, szmirnai s a keresztény államok tengeri városaiban székelő konzulall is az említett köztársaságnak. Bailo, vagy Bajulas volt a konstantinápolyi görög császári udvarnál a császári gyermekek főnevelője Bailli cimet viseltek a Johannitarend 8 nagy móltóságát viselő tagok, kik együtt a rend titkos tanácsát Bailli conventuales képezték; továbbá Franciaországban a királyi javak kezelőtisztjei, kik a megjelölt területeken biráskodtak is; később az alsóbbrangu birákat nevezték így. Angliában a Bailli vagy Bailiff I. Vilmos korától fogva a megye (County) főtisztviselője volt; ma e cimmel csak nehány város előljárója él, és közönségesen a törvényszéki szolgákat értik alatta.

Bailundo

néger terület Dél-Afrika Ny-i részén, Renguela keleti szélén emelkedő fensikokon; termékeny, egészséges vidék, melyet a Knanza mellékfolyói öntöznek.

Baily

(ejtsd: bély) 1. Edgárd Hodges, angol szobrász szül Bristolban 1788 márc. 10., megh. Londonban 1867 máj 22 Flaxman tanítványa volt és az Admetusnak Alkestist visszahozó Herakles ábrázoló pályanyertes csoportjával és: Éva a forrásnál cimü szobrával alapitotta meg hitnevét. Ezóta valósággal elárasztották megrendelésekkel. Nelson óriási szobra, mely a Trafalgar-Squareben a korintusi oszlop tetején áll, lord Hollan emlékszobra a Westminster-apátságban szintén az ő müve. Több porhait-t és mellszobrot is készített.

2. B. Francis, angol csillagász, szül. Newburyben 1774 ápr 28., megh Londonban, mint a Royal Astronomical Society elnöke, 1844 aug. 30. Eredetileg kereskedő volt s csak később adta magát a csillagászatra. Müvei: The Catalogues of Ptolemy Olug Beigh, Tycho Buahe, Halley, Hevelius, deduced from the vest Authorities (London 1843); C'atalogue of stars of the British Association for the advancement of science (u. o. 1845).


Kezdőlap

˙