Bain

(ejtsd:bén), 1. Sándor, angol bölcsész, született Aberdeenben 1818. Szülővárosának Marishal-College n. iskolájában tanult s ott kezdte meg 1841. tanári müködését is mint az erkölcstan tanára. 1845. Glasgowban az Andersonféle egyetemen a fizika tanára, 1848. a londoni főegeszségügyi hivatal titkára lett. 1850. e hivatalról lemondott. 1860. a logika tanárává választották az aberdeeni egyetemre B. a legkiválóbb angol pszikhologusok egyike. Alapnézete, hogy szellemi és fizikai folyamatok párhuzamosan haladnak, azaz elválhatatlanok egymástól. Nem tagadja a külön anyagtalan lelket de annak nem is állitja létezését A Kant-féle kriticizmushoz annyiban közeledik. hogy elismete, mikép a külsővilágot csak mint érzetünket és képzetünket foghatjuk föl, de ezt, mint előtte először Hume, az Énről is állítja. Az Énnek nincs önálló léte, s nem létezik mint külön való az egyén gondolatain, érzelmein. akarat nyilvánulásain kivül. Lélektani magyarázatainak alapelve az eszmetársulás (associatio), melyet először a XVIII. századbeli Hartley tett a lélektan alapjává. De B. a modern fiziologia vivmányaival kapcsolja össze a régibb pszikhologusok elméletét s igy lett a modern lélektan egyik vezérférfia. Müvei: The senses and the intellect (először 1855). The emotions an te will (elöször 1859). On the study of character including and estimate of phrenology (1861), Mental and moral science (elöször 1868), Logic (1871), Mind and body (1873. A német fordítá révén tán legelterjedtobb müve) Education as a science (1879. Ez is elterjedt német fordításban jelent meg és a magyar pedagógusok figyelmét is lekötötte), John Stuart Mill (1882). L. Ribot La psychologie anglaise contemporaine (3. kiadás 1873). Lecture on the application of science to human health and well-being (1852) stb.

2. B. Sándor skót mekanikus, szül. Thuwoban 1810., megh. Broomhillben 1877. Az elekromosság alkalmazása körül szerzett érdemeket. Anglia neki köszöni a Steinheil által 1838. feltalált táviró földvezeték gyakorlati alkalmazását (Wright és Bain szabadalma 1841). ugyszintén az első villamvegyi táviról (1846), valamint a villamos normálórák szerkesztését. B.-nek legfontosabb s ránk magyarokra nézve érdekes találmány a tüs táviró, melyet 1843. szabadalmaztatott. 1845. javított s ugyanezen év május havában a South Wvestern-vasuton dolgoztatott; azután 1846. az edinburgh-glasgowi vasuti vonalon tényleg legelőször használták is azt s még ugyanazon évben nálunk és Ausztriában is meghonosult ugy a vasutaknál, mint az állami táviró-intézetnél s mindaddig használták is azt, mig a jobb Morse-féle készülék jött helyébe. (Az angol és a nálunk használt Bain-féle táviró részletes leirása a Távirászati Közleményekn 1882. é. f. 121-128. l. Rácz Sándortól.)

Bainbridge

(ejtsd: bembrics) William, északamerikai tengernagy, szül. Princetowban New-Jersey államban 1774., meghalt Filadelfiában, 1833. Már 15 éves korában a tengerészeti pályára lépett. Az amerikai érdekek megvédésére Algírba s a földközi tengerre küldték. 1801. Tripolisz ostrománál fogságba került, s szabadságát csak 1805. nyerte vissza. 1813. a Navy Yard igazgatója lett, s mint a tengerészeti bizottság elnöke kidolgozta az északamerikai hajóhadnál még ma is használatban levő jeleket. Életrajzát Harris irta meg (Filad. 1873).

Bain-de-Bretagne

(ejtsd: ben dö brötany), város Ille-el-Vilaine francia départementben, bőrcserzőkkel; 5000 lak.

Baines

(ejtsd:: bensz).

1. Edvárd, angol iró és képviselő, szül. Riponban (Yorkebirel 1774., megh. Londonban 1848 aug. 3. Szegény emberek gyermeke volt és saját erejéből felküzdötte magát betüszedőből a Leeds Mercury kiadó tulajdonosává és a szabadelvüség egyik főképviselőjévé. Leeds parlamenti képviselője és a prot. dissenterek egyik vezére volt 1833-41. Betegeskedése miatt visszavonult (1841), s hét év mulva megh. Müvei közül megemlítendők: Historyofthe wars of the French Revolution. (London 1814). mely később átdolgozva History of the reign of George III. cím alatt jelent meg; History and gazetteer of the county of York (1822-23) és History and gazetteer of Lancashire (1825). Életrajzát ifjabb fia. Edward, irta meg, ki szintén a parlament tagja volt és a History of the Coten manufacture in Great Britaine c. mü szerzője.

2. B. Mathev Talbot, az előbbinek fia, angol államférfiu, szül. 1799., megh. Londonban 1860. jun. 13. Hull városa parlamenti képviselőjének választotta 1847. Rövid idő alatt oly nagy tekintélyre tett szert, hogy Russel 1849. a szegényügyi törvényt készítő bizottság elnökévé és titkos tanácsosává nevezte ki. Palmerston alatt a lancastori hercegség kancellárja s a kabinet tagja lett. Megrongált egészsége miatt 1759. visszavonult a közügyektől.

3. B. Tamás, angol festő és utazó. 1855-56. részt vett Gregory Észak-ausztráliai expedicióján, azután 1858-61. Livingstone-nel a zambézi vidékén járt és útleirásához képeket készített 1881-62. Chapmant (l. o.) kisérte a dél-afrikai pusztaságokon át a Victória vizeséshez. 1869-ben Nelson mineralogussal a Tati-aranymezőknél és a matabelek földénjén az aranymezők kiaknázása végett. Odautaztában. 1875. Halt meg. Művei: Explorations in South-Western Africa (London 1864); Victoria falls of the Zambesi ( 1866); Gold regions of South Western Africa (1877).

Baing

(Leocaspius Heck állat) a nyilthólyagú halak alrendjének pontyfélék családjába tartozó halnem, melyek egyik faja a kurta baing(L. abruptus Heck) hazánkban is tenyész a Körösben. Háta zöldesbarna, oldalai és hasa ezüstösek, úszói szintelenek, átlátszók; legfeljebb 8 cm. nagyra nő.

Baini

József apát, egyházi zeneköltő, szül. Rómában 1775. okt. 21., megh. u. o. 1844. máj. 21 1802. bejuttatta a pápai énekkarba mestere atyai barátja, a Palestrina-stilt hiven őrző Jannaconi József, kinek 1817. utóda lett a pápai zenekar karnagyi székén, miután I. Napoleonnak Párisból jött meghivását visszautasitotta. Szerzeményeiben egészen a XVI. század álláspontján áll: az ujabb stilt hanyatlásnak tekintette. Ódon zamatú «Miserere»-jét 1821. az a kitüntetés érte. hogy beigtatták a sixtus-kápolna nagyheti ájtatosságába, s Allegri és Bai Tamás (1650-1717): «Miserere»-ivel fölváltva éneklik. valamennyi miséje, molettje sat. 412-szólamú műve Palestrina stiljében gyökerezik: a példányképére vonatkozó irodalmat szenvedéllyel gyüjtötte; főmüve: Memorie storico-critiche della vita e della opera di Giov. Pierluigi de Palestrina (Róma, 1828. 2 köt.) ma is jeles-forrásmunka. Irt az antik ritmusról is (1820), szélesbirálatával leleplezte Santucci Márk (1762-1843) kanonok, luccai karnagy középszerü tehetségét.

Bain-Marie

(franc. ejtsd: bén mari) hosszukás. négyszögletes viztartó cinkböl. rézből vagy bádogból, melyet forró vizzel töltenek meg abból a célból, hogy benne az ételeket melegen tartsák. puddingot vagy ércdobozokba rakott gyümölcsöt fözzenek benne.

Bains

(ejtsd: bén), több francia helység neve. Jelentékenyebbek: 1. B. nagyközség, Ille-et-Vilaine départementben, csipkekészítéssel, római útmaradványokkal, 3000 lak. 2. B.-du Mont-Dore, fürdőhely Puy-de-Dôme départementben, a Dordugne forrása közelében, festői völgyben, 1200 lak. 3. B.-en Vosges, vosges départementben, a Baignerot (a Saône-nak másodrangú mellékvize) mellett pompás XIV. századbeli gót kápolnával, (1886) 2000 lak. Gyógyító forrásait, melyek a plombieresiekhez hasonlók, már a rómaiak ismerték: fürdőit 1715. állították helyre; a vizöket ideges bajok ellen használják.

Baintner

János, a budapesti egyetemen a polgári törvénykezés s az osztrák magánjog rendes tanára, szül. Liptó-Ujvárott 1815., megh. 1881 aug. 14., hosszu s változatos, de mindig becsülettel betöltött pályafutása után. Alsóbb tanulmányait:Miskolcon, Rozsnyón és Lőcsén, a jogi és bölcsészeti tanfolyamot Pesten végezte, hol 1838. ügyvéd, később jogtudor lett. Több előkelő családnál mint jogi magántanár müködött s Andrássy Gyula gróf is tanítványa volt; 1841 a herceg Eszterházy uradalmi igazgatóságánál alkalmaztatott: 1848. pozsonyi akadémiai tanár. 1848. a pozsonyi országos főtörvényszéknél tanácsos, 1852 helytartótanácsos lett; de már egy év mulva visszatért a kedvenc tanári pályához, melyhez annyira ragaszkodott, hogy pozsonyi fötörvényszéki tanácsosi minőségében is megtartotta a pozsonyi jogakadémia igazgatói állását. Helytartótanácsosi állásából a pesti egyetem tanszékére lépett, melyet haláláig megtartott, mert csak halálát megelőzőleg néhány hónappal ment hosszabb szabadságra. B. levelezö tagja volt a m. tudományos akadémiának. Nagyobb müvei: 1. Az Ausztriai ált. magán jog alaptanai (1868) 2. A bírósági szervezet és peres eljárás köztörvényi polgári. ügyekben (1877 ). Kiváló érdemei vannak tanügyünk magyarossága körül, s jóllehet az abszolut kormány ismerve B. hazafias érzelmeit, csak nehezen erősítetti meg pozsonyi igazgatói állásában, B. nem habozott egész erélyével odahatni a mi sikerült is, hogy a magyar tanárok magyar nyelven is tarthassanak előadásokat. Mint helytartótanácsos a közoktatási szakkal volt megbízva s ily minőségben a közoktatásügy fejlesztése s az 1848. év utáni időben a közoktatás terén létesitett intézményeknek magyar szellemben való tartása körül buzgó és sikeres tevékenységet fejtett ki. Az elnökség megbízásából ő szerkesztette az ő felségéhez intézni szándékolt feliratot, mely a nemzet kilvánságait legfelsőbb helyen tolmácsolni akarta. A feliratnak határozott hangja, az alkotmány teljes visszaállításának erélyes sürgetése azonban nem nyerte meg a többségnek tetszését. Javakorban lévő jogászi nemzedékünk nagy része B. tanitványa, s közöttünk, kik tanitványai valánk, bizonyára nincs senki, ki kegyelettel nem adóznék a kiváló férfi emlékének, aki tanitványainak nemcsak tanára, de jóakaró barátja is volt.

Baios

Odysseus kormányosa, ki a tengeren való hányattatás közben Itália partjain meghalt. Nevéről keresztelték el a monda szerint Bajae városát.


Kezdőlap

˙