Baipur

tengeri város Brit-Keletindiában, a Malabar parton. Kalikuttól 9 km-nyire az Indiát átmetsző vasuti vonal végső pontja.

Bairaktar

(Bairakár a. m. zászlótartó) Musztafa török nagyvezér, szül. 1755., megh. 1808 nov. 14. Szegény szülőktől származván, szerencséje és vitézsége által küzdötte föl magát. Mint ruszcsuki pasa szerencsével harcolt az oroszok ellen (1806). Ekkor történt, hogy a janicsárok III. Szelim szultánt letették, és helyébe IV. Musztafát emelték a trónra (1807). B. ekkor Konstantinápolyba jött hadseregével s Musztafa helyébe ennek testvérét, II. Mahmudot emelte a trónra (1808 jul. 28.), miután a janicsárok szellmet időközben meggyilkolták.:Mint a szultán nagyvezére, a janicsárok megsemmisitésére törekedett. Célját nem érte el; a janicsárok 1808 nov. 14. ismét föllázadtak, megtámadták a szerájt és IV. Musztafa visszahelyezését követelték. B. vitézül védte magát, midőn pedig a janicsárok felgyujtották palotáját Musztafát megfojtotta s fejét odadobta a lázadóknak, magát pedig az épülettel együtt a levegőbe röpitette.

Bairám

vagy Beirám, az iszlám két nagy ünnepének neve a törököknél. Az első B.-ot (arabul: 'fd al-fitr, a. m. a böjtszegés ünnepe, törökül kücsük B.. a. m a. kis B. ünnepe) a ramazán bőjthó végével a reá következő savvál hónap elején ünneplik; a nép rendesen három napra nyujtja. Hetven nappal azután Dzulhiddse hónap 10. ünneplik az áldozás B.-jét (Kurbán B. arabul: 'id el-adha. Indiában: Bakr-'Id): ezen ünnepen a vagyonosabb mohammedánok juhokat vágnak le s húsukat rendesen a szegényeknek adják. Ez ünnepeknek, mint az iszlám többi ünnepeinek, nincsen állandó hely, a mi naptárainkban. Minthogy a mohammedánok holdévek szerint számítják az időt, és néptárukat nem alkalmazzák interkaláció által a napévekhez, ez ünnepek is különböző években, különböző évszakokban váltakoznak. Konstantinápolyban ez ünnepek alkalmával a szultán fényes kisérettet vonul valamelyik mecsetbe.

Baird

1. sir Dávid, angol tábornok, szül. 1716.. megh. 1829. Hyder Ali ellen hareolt Keletindiában 1779.. de fogságba került s szabadságát csak 1784. nyerte vissza. Résztvett Szeringapatam és Pondichery ostromában (1799) és az egyiptomi (1801) és a fokföldi vállalatban (1804). Résztvett 1807-ben Kopenhága ostromlásában is. (Stophen, Dictionnary II.)

2. B. Spencer F. amerikai zoologus, született Readingben Pennsylvaniában 1823.; előbb a Dickinson-Collegeben tanárkodott, majd 1855. a washingtoni Smithsonion-Institutian segédtitkára lett. Különösen az északamerikai emlősök és madarak tanulmányozásával foglalkozott, utóbbiakról Birds of North America c. 4 kötetes munkát adott ki (1870-74. )

3. B. Vilmos, angol zoologus, aki főleg az alsóbbrendü rákok tanulmányozásával szerzett magának érdemeket. Natural history of the british Entomostraca c. müvében az Angliában tőle megfigyelt alsóbbrendü rákok leirását és rajzait bocsátotta közre 1850-ben.

Bairdien-mészkő

triaszkorbeli, a felső kagylósmész-emelethez tartozó mészkő Odenwaldból.

Bairenth

l. Bayreauth.

Baisch

Herrmann, német festő, szül. Drezdában 1846 jul. 12. Stuttgartban, majd Párisban, végre Münchenben tanult. A régi mestereken kivül kiváló előszeretettel tanulmányozta a u. n. «paysage intime» ujabb müvelőit; a 70-es évektől fogva maga is ebben a nemben festett képekkel tünt ki, melyek motivumait a müncheni fensíkból merítette; e képeihez többnyire legelő szarvasmarhát alkalmaz staffage gyanánt. Az 1878. bécsi világkiállitáson 3 képével érmet nyert. 1880-ban a tájképfestés tanára lett Karlsruheban: az 1883. müncheni nemzetközi kiállitáson 4 festményével elsőrendü érmet nyert, A budapesti nemzeti muzeumban is van egy igen szép tájképe.

Baise

(ejtsd: béz), a Garonne mellékfolyója DélFrancraországban, Hautes-pyénées départementban ered mint nagy-Baise, fölveszi a Baisollet, későbben a kis-Baiset; Condom előtt hajózhatóvá lesz, azután fölveszi a Geliset és Port de Pascaunál torkol. Hossza 180 km.

Baiseac

(ejtsd: beszak) Károly, francia iró, szül. Mauritius szigetén 1830., megh. u. o. Beau Bassinban 1892 dec. 3. Egész életen át azon buzgólkodott, hogy megtartsa eredeti nemzeti jellegében és nyelvében angol fanhatóság alá került kis hazája lakosságát. Apróbb dolgozatainál általánosabb érdeküek Mauritius szigete sajátságos kreol-francia keverék nyelvének és népnyelvi hagyományainak ismertetésére vonatkozó munkái, melyek közül a legnevezetesebbek: Étude sur le patois créole Mauricien (Nancy, Berger-Levrault el Cie. 1880). Le Folk-Lore de I'lle Maurice. Texte créole el traduetion francaise (Paris, Maisonneuve el Leclerc 1889, a Les Littkratures pop. de toutes les nations c. gyüjtemény XXVII. kötete). Irt ezeken kivül szépirodalmi dolgozatokat is. melyekben különösen tropikus szigethazája embereit, szokásait és erkölcseit mutatja be. Hyenek Récits créoles c. rajzai (Paris, H. Oudin, 1884).

Baisse

(fr., a. m. sülyedés), a tözsdei árfolyam hanyatlása. A B. lehet általános, azaz az összes tözsdei értékekre, v. azok nagy részére kiterjedő és lehet részleges, azaz csupán egg bizonyos papirra (v. árura), v. a papirok egy osztályára (p. malomrészvényekre) kiható. A B. ellentéte a hausse. Baissier az, aki a tözsdén az árak csökkenésére alapítja operációit (aki a la baisse operál), azaz elad papirokat v. árut határidőre, abban a reményben, hogy későbben alacsonyabb áron fogja visszavásárolni. A baissier-t contremineur-nek is hfvják. L. Contremine.


Kezdőlap

˙