Balambangan

Borneotól É-ra fekvő sziget, amelyen az angolok kétszer is (1769. és 1803.) megkisérlettek hadi állomást szervezni, de mind a kétszer kénytelenek voltak azt elhagyni. B. most a Szulu maláji királyság része.

Balambér

A hunok első ismert királya, akit azonban egyedül csak Jornandes emlit (De rebus Gleticis, 24. fej.). Neve az egyes kéziratokban majd Balamber, majd Balamir alakban maradt fenn s ez idő szerint nem lehet eldönteni, melyik a helyesebb változat. A nevet különben némelyek a gót Valamir névvel veszik egynek s azon személynevek közé sorolják aligha jogosan -, melyeket a hunok a gótoktól vettek át. Balambér vezérlete alatt keltek át a hunok 374-ben a Volgán s elöször a Don melléki pusztaságon tanyázó alánokra ütöttek és csekély ellentállás után ezeket magukkal ragadva, a Don és Dnyeper közti keleti gótokat támadták meg. kiknek agg királya Hermanarikh (l. o.) hasztalanul akarta feltartani a népek ezen viharát, megveretett s fájdalmában megölte magát, az a sokféle nép pedig, melyet hosszu uralkodása alatt a Dontul a Dnyeperig s a Fekete-tengertől a Balti-tengerig uralma alá hajtott, meghódolt a hunoknak. A keleti gótok után a nyugati gótokra került a sor; ezek a Dnyeper möge vonultak Athanarikh királyukkal, de egy csapat hun, átgázolva a folyón, egy éjjel felverte a gót tábort s maga Athanarikh is alig tudott menekülni. A nyugati gótok most megoszoltak, egyik rész Athanarikhkal az erdős és hegyes Kaukalandba. a mai Erdélybe, vonult, a másik rész Fridigern és Alaviv vezérlete alatt átkelve a Dunán, a keletrómai birodalomban keresett menedéket. Rövid idö leforgása alatt Balambér a Volgától az Al-Dunáig mindent meghódított s az Al-Duna mellékén ütötte fel sátorát. További tetteiről nincsenek adataink.

Balan

don Pietro olasz történetiró: szül. Esteben 1840 szept. 3. Az egyházi pályára lépve, egy ideig katolikus lapokat szerkesztett. 1889-ben vatikáni levéltáros lett, 1883-ban elhagyta állását, hogy kizárálag történetirói munkásságának éljen. Müveiben erős katolikus szellem nyilvánul. A legfontosabbak: I precursori del razionalismo fino a Lutero. Pio IX., la Chiesa e la rivoluzione, Storia di Gregorio XI. e de suoi tempi, Storia d'Italia 17 kötet, La politica di Clemente VII. Clemente VII. e l'Italia de' suoi tempi.

Balánbánya

(Csik-) kisközség s élénk bányahely Csikmegyének telcsiki járásában, regénye. fekvésben az olt mellett, mely innen nem messze ered: (1891) 475 magyar és német lakossal. A mölötte elterülö hegység (Balánhavas) mely az országban a legtöbb rezet szolgáltatja, csak 1818. évben telepíttetett be a cs.-szt.-domokosi bányaigazgatóság által; évenként 700 métermázsa kitünő minöségü rézérc kerül napfényre; a bányákból kifolyó cementvizből a rezet ócska vas behelyezése által nyerik. A bányák az első erdélyi rézbánya-társulat tulajdonai.

Balance

l. Egyensúly.

Balancement

l. Reszketés.

Balancier

(franc., ejtsd: balanszié) nagy emeltyü, mely vizszintes tengely körül himbálódik. Az erő felvételére szolgál, úgy hogy azt egyik végével felveszi, a másiknál pedig a kellő fokozásban kisebbítve vagy nagyobbítva átadja. Ha kivételesen arra szolgál. hogy valamely gépen váltakozó irányban mozgó tömeget a másik ágára akasztott hasonló sulyu tömeggel ellensulyozzon, akkor neve ellensulyozó B. A gőzgépeken eleinte a B. segélyével alakították át a dugattyu váltakozó irányu egyenes mozgását, a főtengely forgatását előidézi; forgó mozgássá. Ilyen gőzgépeket még ma is találunk különösen bányákban a bányavizek szivattyúzására. Budapesten a városi vizvezeték szolgálatában is több ily gép dolgozik, melyek közül az elsőt Müller Otto H. mérnök terve után a prágai gépgyár készítette, a későbbieket Láng L. és Röck István-féle hazai gépgyárak állították elő. Ezen gépeket az olyanokkal szemben, melyeken az erőt a dugattyuruddal kapcsolatban álló hajtórud adja át a forgattyúnak, balabcier-gőzgépeknek nevezik. Ilyenek voltak a Newcomen által készített első gőzgép é:s a Watt által tökéletesített Watt-féle gépek.

[ÁBRA] Balancier gőzgép a budapesti vízművek Duna-jobbparti telepén

A gőzgépek balancier-jai gyaknan igen nagy méretüek, amiért is újabban hengerelt lemezekből I alakura készítik; mert a régebben használt öntöttvas nem nyujt elég biztonságot a törés ellen. A gőzgépek B.-jainak egyik ágába többnyire a Wall-féle egyenközény közvetítésével kapaszkodik a dugattyurud, másik ága pedig hajtórúddal forgatja a tengelyt. A B. alkalmazásának célja bányaszivattyúkon az; hogy a szivattyu hosszu rudazatának súlyát a másik végén felhalmozott teherrel ellensúlyozza; mert különben az egész rudazat sulya az alsó darabokra nehezednék s azt meghajlítaná és eltörné. A mellékelt kép a budapest jobbparti 1-ső szivattyutelep B. gőzgépének rajzát mutatja, Weín János vizvezetéki igazgató Budapest fővárosi vizművek cimü munkájából. A gépnek két hengere van mely a javított Woolf-rendszerben működik együtt; a kisebb hengerbe ömlik a kazán friss gőze, honnan munkáját elvégezve a gőzzel fűtött gőzgyüjtőn keresztül a nagyobb hengerbe ömlik s ott tovább dolgozik. Innen azután a nagy henger mellett rajzolt sürítőbe megy, hol a viz lehüti, egy úgynevezett melegvizszivattyu pedig kinyomja a csatornába. A gép kis hengerének vezérműve Croliss-rendszerü, a nagyé pedig egy tolattyus. A szivattyuk a gőzgép alatt, boltozott helyen vannak elhelyezve, az egyiknek dugattyuja a gőzhenger dugattyujának hosszabbított rúdjához van erősítve, a másiké pedig a balancierbe kapaszkodik.

Balanidae

a kacslábu rákok (Cirripedia) rendjében, a fedősök (Operculata) csoportjából való állatcsalád, melynél a hátoldal és a pajzs mindkét oldalán mozgékony; a héj alapja majd bőrnemü majd meszes. Mintegy 71 élő faja ismeretes 7 nemből, s ezek mind tengeriek.

Balanitisz

(a. m. makk; itis képzőrag). Gyuladás a himtag megdagadt makkjának árokja körül, az előbőr alatt, mely makkfájdalmat és az előbőr alól genyes folyást okoz. A makk árokjában levő faggyumirigyek tulságos bő elválasztása, ha a himtag nem mosatik gondosan és rendesen, eredményezi ezen gyuladást, mely langyos vizzel végzett mosások, esetleg a makknak és a makk árokjának nem avasodó zsiradékkal (minő vazelín, 55%-os bőrkenőcs) való bekenése mellett igen hamar meggyógyul. Gyermekeknél s felnőtteknél, kiknek előbőre nehezebben huzható vissza, gyakran fordul elő. Ha hevesebb a gyuladás, akkor az előbőr szűkülését is okozhatja (phimosis) s ez esetben erősebb dezínficiáló oldatokkal (3 % bórviz, 0.5 %-os timsóoldat, 0.5% rézgálicoldat, 3% karbolviz, stb.) kell a makkot borogatni. Ezenkivül a B. előjöhet húgycsőgyuladás (kankó) mellett is, mint ennek kisérője; ezen esetben a húgycsőgyuladással együtt az is meggyógyul és külön kezelésre nem szorul. Más nevei: balanoposthitis, balanopiorrhoea. L Makkgyuladás.

Balanius

l. Mogyoróbogár.


Kezdőlap

˙