Balduin

1. luxemburgi gróf; szül. 1285-ben, megh. 1354. Egyetemi tanulmányait Párisban végezte, még eközben trieri káptalani préposttá lett; mikor pedig tanulmányait befejezte, 1307., 22 éves korában, trieri érsekké választatott. Mint érsek és mint választófejedelem csaknem 50 éven keresztül sokoldalu és csodálatos tevékenységet fejtett ki

2. B. Tamás, 1184-től canterbury-i érsek. Buzgó harcosa a keresztes hadjáratoknak s I. Richardot 1190. el is kisérte a szentföldre, hol 1191. megh. Ptolomais ostrománál. B. szül. Exeterben, mint ciszterci szerzetes Devonshireben apát lett a forbei rendházban, 1181. pedig worcesteri püspök, mignem 1184. érsekké lett. Van 16 dogmatikus értekezése, melyek 1662. jelentek meg.

3. B. v. Baudon, l. Cornuti Balduin

Balduin-féle foszfor

l. Bolognai világító kő.

Baldung

János, más néven Grien(Grün), német festő rézmetsző és rajzoló született Gmündben Svábhonban 1476 körül. Életének legnagyobb részét Straszburgban töltötte, hol a nagytanács tagjává lett; itt is halt meg 1545-ben. Grünewald és Schongauer, de leginkább Dürer hatása alatt állott. Főműve a freiburgi székesegyház oltára (1511-1516), szűz Mária koronázásával, négy jelenettel szűz Mária életéből, a 12 apostollal, szentekkel, a keresztrefeszítéssel és a művész s az alapítok képeivel. Mintegy 50 függőképe van különféle német, osztrák és svájci gyüjteményekben.

Baldus

de Ubaldis (Baldeschi), jogtudós, szül. Perugiában 1327. megh. Paviában 1400. Bartolusnak tanítványa. Jogtanár volt Bolognában, Perugiában, Pisában, Firenzében, Padovában, Páviában. Nagyobb kommentárt irt a Pandektákhoz.

Baldwin

két grófság neve az Egyesült-Államokban; az egyik Alabama államban (területe 5470 km2, 6000 lak.), a másik Georgia államban (ter. 740 km2, 10,620 lak.); amannak főhelye: Blakeley, emezé: Milledgeville.

Bále

(ejtsd: bál, a svájci Basel város francia neve.

Bale

(ejtsd: bél) János, a legelső angol reformátorok egyike, szül. Suffolkban 1495. Megh. 1564. A norwichi karmelita zárdában, majd a Jesus-collegeben Cambridgeben tanult. Nyolc évi flandriai tartózkodás után visszatért Angliába; VI. Eduárd 1522-ben ossory-i pűspökké nevezte ki, de ennek halála után távoznia kellett Hollandiába s Svájcba s csak Mária királynő halála után térhetett vissza. Drámái közül ismertebbek a Gods promises, a túlheves hangu Temptation of our Lord és a Kynge Johan, mely csak újabban találtatott meg. Prózai munkái közül említendő: Illustriunt maioris Britanniae scriptorum summarium.

Baleárok

(Islas Baleares), Spanyolországhoz tartozó szigetcsoport a Földközi-tengerben, Spanyolország K-i partjai közelében; amelytől 800 km.-re van; tagjai: Mallorca, Menorca, Cabrera, Dragonera, Conejera. (l. ezeket). Területük 4817 km2. Nagyobbára hegyek takarják; ennek dacára termékenyek; főtermékek a buzán kivül: narancs, olajfa, mandoia és szőllő; a házi állatok közül leginkább sertéseket tenyésztenek. A lakosság spanyolul, de külön nyelvjárást beszél, amelyet mallorquinonak hivnak. A B. a Pityuzákkal együtt egy tartományt alkotnak és 5 partidora oszlanak. Fővárosuk: Palma, Mallorca szigeten. A B.-at már a feniciaiak és görögök is ismerték; ez utóbbiaktól kapták nevöket (bailein a. m. hajítani. parittyával hajítani, tehát parittyások). A II. puni háboru befejeztéig karthagói uralom alatt állottak. 123. Kr. e. Aulus Caecilius Metellus Róma uralma alá hajtotta. A nyugat-római birodalom megdőlése után gyakran cseréltek urat (vandalok, nyugati gótok, kelet-rómaiak, frankok, arabok). I. aragoniai Jakab (1228-32) az araboktól elvette; ennek utódai alatt 1276 óta El reyno de Mallorca néven külön királysággá lett. 1713-1783 angol uralom alatt állottak. V. ö. Salvator Lajos főherceg: Die B. in Wort u. Bild geschildert (Lipcse 1860-90). Ismertetése Berecz Antaltól: Földrajzi közlemények, 1889.

Balek

eredetileg ügyefogyott ember, mi mástol kizsebelteti magát; ma már tágabbkörü fogalom, s B.-nek mondják a naiv, jószivü embert, aki tulbuzgóságában bárkitől felhasználtatja magát, s a visszaélést meglátni igen optimista. Hihetőleg tulajdonnévből lett. Azt beszélik, hogy az ötvenes években egy Balek nevü birtokos járogatott be Budapestre s meg-megvacsoráztatta jogász öccse jó barátait; ezek aztán folyvást tudakolták, mikor jön el megint Balek. Mások ugy sejtik, hogy a török balik «hal» szóból ered, melyet az oroszok «stockfisch» értelemben használnak. («Baleket fogni».) L. Balik.

Balek

Rudolf; gyógyszerész és szorgalmas növénygyüjtő. Zwei Pflanzen der Flóra von Fünfkirchen in Ungarn cimü közleményt bocsátott közre az Oesterr. Botan. Wochenbl. III. évfolyamában (1853) 180 lap.


Kezdőlap

˙