Balen

Henrik van, németalföldi festő, szül. Antwerpenben 1575 táján, megh. u. o. 1632 jul. 18. Van Noort tanítványa volt az első mestere van Dyck-nek. Ámbár a nagyobb szabásu festéshez is értett, különös előszeretettel kicsiny alakokat festett a mitologia és a szentirás köréből. A tájképi részleteket jobbára Brueghel Jan festette hozzájuk. A kezelésben Balen porcellánszerü simaságra törekszik, de Rubens és van Dyck hatása alatt bizonyos melegséget is sajátított el.

Baleo

l. Bafing.

Baleset

olyan szerencsétlen eset, mely által valaki testileg szenved vagy anyagilag károsul. Gyakori a vasuti B., mely különféle okokból, de leginkább az állomásokon történő hibás váltóállítás miatt keletkezik, minek következtében a vonatok összeütköznek. Nyilt pályán a kisiklás a gyakoribb. - B.-biztosítás, l. Biztosítás.

Balf.

növénynevek mellett Balfóur John Hutton (l. o.) nevének rövidítése.

Balf

kisközség Sopronmegyének soproni j.-ban, (1891) 891 német lak., híres borral s nevezetes gyümölcstermeléssel. Említésre méltó hideg kénköves forrásai 13.7 s 16.2° C. hőmérsékletüek s a tagok gyengeségei ellen mint fürdő sikerrel használtatnak. Van azonkivül savanyuvizforrása is. A vendégek befogadására több fürdőszobával ellátott épülete van, s a soproniaknak és a környéken lakó népnek kedvenc mulatóhelye; ujabban a tulajdonos (Sopron városa) a modern igényeknek megfelelőleg berendezte. A fürdő már a XVII. században ismeretes volt. Van vasúti állomása, postahivatala és postatakarékpénztára.

Balfe

Mihály Vilmos (helyesebben Balph), dalműszerző, szül. Dublinben vagy Limerickben (Irország) 1808 máj. 15., megh. a hetfordshire-i Romney apátságban 1870 okt. 21. Korán lett ügyes hegedüs, sőt zenekarvezető. Rómában ellenpontozást, Milanóban éneket tanult. 1848 táján nőül vette Roser pesti karnagy énekesnő-leányát (kitől 1837. született leánya: Viktória, megh. Madridban 1871., szintén énekesnő), ki nem egy operájának főszerepét alkotta meg. Sikereinek egy részét a híres Malibran Máriának köszönhette. Mintegy 20 operát irt, komolyabb művészi törekvés nélkül, a 30-as évek könnyed, félig olasz, félig francia stiljában, mely a mulatnivágyó közönségnek sokáíg tetszett is.

Balfél

(ném. Backbord, ol. sinistra, ang. port). A hajót hossztengelye két egyenlő részre osztja és arccal előre fordulva, a balkéz felé eső részt, oldalt, a hajósok balfélnek nevezik. Ezen elnevezés megkülönböztetésül is szolgál mindazon a hajtotesthez, a felszereléshez, kötélzethez, árbocozathoz stb. tartozó tárgyaknál, melyek egyforma alakkal, hasonló rendeltetéssel és minőséggel birnak és többszörösen találhatók a hajón, mely esetben a kérdéses tárgy nevéhez annak elhelyezésére való tekintettel még a balfél vagy kormányfél (jobboldal) szó is hozzácsatolandó. P. balfél-sudárvitorla-szarvkötél, kormányfél-főderék-csarnak stb.

Balfour

(ejtsd: balfor), 1. Arthur János, angol államférfiu, született 1848. Az etoni kollegium és a cambridge-i egyetem elvégzése után a politikai pályára lépett. 1874-ben Hertfordot, 1885 óta Manchester egyik kerületét képviselte az alsó házban. A konzervativ párt zászlaját követte s Salisbury miniszterelnök második miniszteriumában 1886 jul. óta skót államtitkár volt. 1887 márc. Hicks-Beach utódja lett az ir államtitkárságban, mely minőségben az alkotmány felfüggesztése és szigoru intézkedések által iparkodott az ir válságot orvosolni. Az 1892. választások alkalmával (jul. 14.) a konzervativ párt bukása dacára Birminghamban heves beszédet mondott Gladstone ellen. Ő maga csekély többséggel (5147:4749 ellenében) választatott képviselőnek. A Salisbury miniszterium fennállásának végső pillanatában ő és Chamberlain intézték Gladstone ellen a legutolsó támadást. 1892 aug. 12. az alsó ház mindazonáltal a Salisbury-miniszteriumnak bizalmatlanságot szavazott, s így B. is lemondani kényszerült. Ezóta kiméletlen harcot folytat Gladstone miniszteriuma, nevezetesen az általa számtalanszor kárhoztatott Home Rule politika ellen. 1892 nov. havában Edinburghban mondott beszédében különösen a Matthews elnöklete alatt működő bizottság ellen kelt ki, melynek feladata az elűzött ir bérlők ügyében igazságot szolgáltatni. 1893. febr. 14. mint a konzervatívek főszónoka támadta meg a Gladstone által beny újtott Home-rule-t, mint elfogadhatatlan javaslatot.

2. B. Ferenc M., zoologus, született Whittinghamban, Skóciában 1851 nov. 10., megh. Svájcban 1882 jul. 19., az Aiguille Blanche de Peuteret hegy megmászása közben ért szerencsétlenség következtében. Cambridgeben az állattant tanulta s itt 1875-ben magántanár, 1882-ben pedig rendes tanár lett. Vizsgálataival különösen az állatfejlődéstani ismereteket gazdagította. Kisebb dolgozatai mellett megirta a Treatise on comparative embryologie c. nagy munkáját 2 kötetben, amely Vetter fordításában németül is megjelent Handbuch der vergleichenden Embryologie címen Jenában 1880-82.

3. B. John Hutton, irországi. botanikus, szül. Edinburghban 1808 szept. 15., megh. u. o. mint a botanika tanára 1884 febr. 11. Nevezetesebb művei: Manuel of Botany (Glasgow 1849, az utolsó kiad. 1862), Outlines of Botany (Edinb. 1854, 2 kiad. 1862), The plants of the Bible (u. o. 1857), The botanist companion (u. o. 1860), The element of botany (u. o. 1869), Sadlerral pedig: Flora of Edinburgh (u. o. 1863).

Balfrus

l. Barferus.

Balga

falu a porosz Königsberg kerületben, a Frisches Haff partján, 702 lak., mellette állott Honega pogány vár, amelyet 1239. a német lovagrend lerombolt.


Kezdőlap

˙