Bálint

v. budai zöld, hazánkban mindenütt elterjedt, valószinüleg Magyarádról eredő fehérszemü szőllőfajta. Fürtje ágas, laza; bogyói középnagyok, gömbölyüek, zöldessárgák, barna pettyekkel. Középérésü; hosszu művelést kiván. Bora fűzöld szinü, zamatos.

Bálintitt

(tövisi), erdélyi nemes család, mely Nagy Lajostól származtatja báróságát. Állítólag a király egyik hadvezére Nagy Bálint a nápolyi hadjárat alatt az olaszoktól megtámadott magyar sereg segítségére sietett. A katonák láttára «Bálint itt!» felkiáltással, ujult erővel folytatták a harcot és megverték az ellenséget. Ebből azt következtetik, hogy B. hires vitéz volt, kit a király bárósággal jutalmazott és az esemény emlékére Bálintitt névvel ruházott fel. Ez az előadás egy 1349-iki oklevélen alapszik ugyan, de arról Jerney a Tudományos Gyüjtemény 1835. évi folyamában kimutatta; hogy hamisítvány. A család mindamellett régi. Tagjai a XVI. századtól fogva kimutathatólag előkelő hivatalokat viseltek Erdélyben.

B. Zsigmond 1755. báróságra emeltetett. Ennek fia, János, az erdélyi királyi tábla ülnöke volt, kitől halála évében, 1784-ben jelent meg: Kodrus, szomorujáték, Cronegk után németből fordítva. A. báró B. család ma is él; birtokai Mármaros vármegyében vannak.

Bálint napja

(febr. 14.), a házasság orákulumoknak és szerelmi varázsnak (l. o.) kedvező napok egyike Olaszországban, különösen Sziciliában. Angliában és Skótországban továbbá Belgium és Éi Franciaországban; sőt néhol Németországban is. E mellett még arról nevezetes, hogy egy igen régi (Angliára nézve 1476 óta hiteles adatokkal igazolható) szokás szerint e napon az ifjak és lányok azon másnembeli ismerősüket, akinek nevét sorsolás útján hitök szerint a végzet erre kijelölte, vagy egyszerűbben akivel a szent napján korán reggel legelőször találkoznak, Valentin, illetve Valentine néven szólítják, megajándékozzák s attólfogva egy éven át kitüntető figyelemben részesítik, s mintegy kiválasztottjuknak, kisorsolt jegyesüknek tekintik. A sorsolás egyik módja, mely Angliában régebben szokásos volt (Brand, Observations on pop. antiquities etc. London 1841-42, I. 32.), hasonló azon András- és Szilveszternapi, vagy karácsonyesti babonás gyakorlatokhoz, melyekkel a házasságra áhítók jövendőbelijök felől a végzettől felvilágosítást nyerni remélnek. Buchanan angol tudós és költő (1506-582) egy latin versében (Poemata 1609, 372. l.) szintén megemlékezvén ez ősi szokásról, azt véli, hogy a szerelmesek ez enyelgésükkel a B. körül párosodó madarak példáját követik:

Quisque sibi sociam iam legit ales avem;

inde sibi dominam per sortes quaerere in annum mansit ab antiquis mos repetitus avis.

Quisque legit dominam, quam casto observet amore, quam nitidis sertis obsequioque colit,

mittere cui possit blandi munuscula veris.

Ma már Angliában, kivált a műveltebb körökben, leginkább csak az utolsó sor említette ajándékküldözés van divatban, melyet sokszor jó ismerősök közt megengedhető tréfás ingerkedések (névtelen levelek, bohókás beugratások stb.) helyettesíthetnek, vagy kisérnek, majdnem az újévihez hasonló forgalmat okozva a postán. Franciaországban (ahonnan e szokás annyi más udvari és lovagias, meg a szerelem művészetéhez és a társas élet csinjához tartozó gyakorlattal és hagyománnyal együtt talán már a normann hódítás korában került át Angliába) elég régi nyomára akadunk a B. jelentőségének Károly orleansi herceg három s komornyikja, a szintén verselő Tignonville egy negyedik rondeau-jában. (Poésies complétes, Ed. de Charles d'Héricault. Coll. Jannet-Picard. Páris, Lemerre 1874, II. 210.) V. ö. Wolf, Beitr. z deutschen Mythol, II. 103 Revue des Trad. pop. IV., 179 s k. l. Pitré. Bibliot. d. trad. pop. Sicil. XVII., Usi e costumi II. 6.

Baliol

(Balliol), 1. János, anyai ágról a skót királyi házból, Huttingdon Dávid gróftól származott Carlisle kormányzója és III. Sándor királynak gyámtársa volt; 1263-ban a Baliol-kollegiumot alapította Oxfordban, s meghalt 1269-ben.

2. B. János. az előbbinek fia, szül. 1260-ban, megh. 1314-ben. III. Sándor király halála után 1286-ban mint trónkövetelő lépett föl, de Bruce Róbert és 10 más trónkövetelő elvitatták tőle a koronát. I. Eduárd angol király azonban B. mellett volt, ki viszont I. Eduárdnak hűbéri esküt tett. Az angol igát csakhamar megunva, B. függetlennek nyilvánítá magát a a francia királlyal szövetkezett. Ezért háboru tört ki, s miután B. a Dunbar melletti csatában (1296) megveretett, fiával együtt foglyul esett s Londonba, a Towerbe vitetett, A pápa közbevetésére kiszabadult a fogságból Franciaországba vonult. Itt halt meg.

3. B. Eduárd L. az előbbinek fia. Bruce Róbert halála után (1329), III. Eduárd segélyével a skót koronáért versengett; 1332-ben Skóciában partra szállt és Scone-ban megkoronáztatta magát. De mivel Eduárd angol királyt hűbéres urának elismerte, a nemzeti párt öt Douglas Arcbibáld vezérlete alatt csakhamar elűzte az országból. III. Eduárd ugyan a Berwick mellett (1333) kivivott diadal után még egyszer a skót trónra ültette, de B. még sem birta hatalmát megszilárdítani. Ez okból 1355. III. Eduárd javára lemondott, ki azonban a trónt a béke fantartása érdekében Bruce Dávidnak engedte át. (L. még Skócia.) v. ö. a Skócia és Nagy-Britannia történetét és a I-III. Eduárdról szóló cikkeket, továbbá Stephen, Dictionary of Nation. Biogr. III. köt. 63. I.; Kinloch, History of scotland I. (2. kiad. 1888.); (Gough, Scotland in 1298. (1888); Freeman, Historical Essays. 7. szám: Boalitions between England and scotland.

Balistidae

a csontos halak osztályában az összeforrt állcsontnak (Plectognathi) rendjének. a keménybőrüek (Sclerodermi) csoportjába tartozó halcsalád, melyet fésüidomu kopoltyuk, mozdulatlanul összeforrt állkapocs- és állközi csontok, kis szájnyilás és többé-kevésbbé elcsontosodott börpáncél jellemeznek. Testök oldalt összenyomott; durva csontszemcsékkel, vagy pedig rombusalaku pikkelyekkel fedett bőrük gyakran pompás, élénk szinü. a háti uszó 1, 2, ritkán 3 sugara, mig a hasi uszó elcsenevészett vagy egészen hiányzik is. A felső állkapocsban két sor hatalmas vésőalaku foggal, a külsőben 8. a belsőben 6; az alsó állkapocsban pedig 8 egyforma fog található, melyekkel még a korallokat és kagylóhéjakat is képesek összerágni. Husukat nem eszik. Körülbelül 100 faja él a tengerben, kivált a forró égöv alatt; európai tengerekben csak 2 faj ismeretes. Balistes capriscus Gmel. 20-30 cm. hosszura is megnő, kétszer oly hosszu, mint magas, bőre tüskétlen, hamuszürke vagy barnás, kis barnaveres foltokkal tarkázva. A Középtengerben él; Néha az Adriai tengerben is található. B. vetula L. 30-40 cm. nagy, sárgásbarna, tarka és háta kék. Az Indiai óceánban él, a gyöngyházkagylókban tesz nagy károkat.

Báli-szigetbeliek

(a máláji szigettengeren) igen magas műveltséggel birnak, sőt födművelésök, fegyverkészítésök éppen hires is Keleten; saját irásuk van (pálmalevelekre irnak), vert pénzük, naptárjok. Vallásuk a brahmaizmus. Kasztok szerint élnek (brámána, szátrya, váisziya és szudrá.), mely kasztok egymás közt házasságot nem kötnek; de azért bizonyos mesalliance-ok mégis elől fordulnak náluk. Halottaikat elégetik a férjet az özvegyeknek követniök kell a halálba. csakhogy előbb agyonszúrják őket és csak azután teszik az égő máglyára; csupán csak a bráhmán kasztbeli özvegyek vannak ez alól fölmentve. Ha egy előkelő herceg hal meg, az özvegyen kivül az ágyasok és rabszolganők is részesülhetnek abban a tiszteletben, hogy az elhunyt herceggel együtt a máglyán megégettessenek.

Balita

baléta, balyita (Nyelvtörténeti szótár), poléta (Nagy szótár) a. m. bárca (Ol. boletta, franc.: billet, lat. tesserula, symbolum, signum, ném. Zeichen, Parole, Zettel), jel. régente különösen a katonaság titkos ismertetőjelei. Ipolyi (Magyar Mythologia 503. I.) ősrégi «mitikus jelvény», értelmet is tulajdonít e szónak, de helytelenül, mert e szó olasz eredetü.

Balits

Antal, hittudor, györegyházmegyei áldozópap és hittanár, szül. Pinnyén, Sopronmegyében 1840 szept. 18. A teologiát a bécsi Pazmaneumban hallgatta. 1870. Bécsben hittudor lett; ugyanazon évben a győri nagyobb papnevelőben az ó- és újszövetségi bibliai tudományok nyilvános rendes tanárává és tanulmányi felügyelővé, léptették elő. 1871-1876-ig a győri szentszéknél mint tiszti ügyész és szegények ügyvédje működött. 1876-ban a papnevelői tanulmányi felügyelőségtől fölmentették; ugyanazon évben a budapesti egyetem hittudományi kara a tudorok sorába vette fel. 1877. hittanári hivatalának megtartása mellett jogakadémiai hitszónokká, 1882. zsinati vizsgálóvá s 1883. szentszéki ülnökké nevezték ki. Számos értekezést tett közzé a katolikus lapokban s több vallásos tartalmu műve jelent meg. V. ö. Szinnyei. Magyar Irók.

Balize

l. Belize.

Balk

Drágnak, a Drágfyak ősének testvére, szász vajda fia. Hazánkba Moldvából költözött 1366 előtt ós Máramarosmegye déli részén telepedett meg. 1378-ban testvérével együtt máramarosi főispán. 1381. máramarosi, 1383. szatmári főispán, ugyancsak fivérével együtt főispánja Ugocsa vármegyének. 1387-1390 első feléig az említettek megtartása mellett mint székely, ispán szerepel. 1391-ben testvérével együtt alapítá a körtvélyesi gör. kel. monostort.


Kezdőlap

˙