Ballai

Lajos, jogtudós miniszteri titkár a kereskedelmi miniszteriumban, szül. Jászberényben 1855.; a kereskedelemügyi miniszteriumban főleg a szociális törvényjavaslatok tervezésével foglalkozott; ő készítette a baleset ellen való biztosításról, a vasárnapi munkának szüneteléséről; az iparfelügyelők a munkások betegsegélyezéséről, a vándoriparról és házalásról szóló törvényjavaslatok első tervezetét. Irt és fordított több jogi szakmunkát is.

Ballanche

(ejtsd: baláns) Péter Simon, francia iró, szül. 1776 aug. 4. Lyonban, megh. 1847 jun. 12. Párisban. Eleinte atyja könyvnyomdájában működött; sulyos betegsége dacára szorgalmasan tanult, esztétikai munkát (keresztény szempontból) és elégiai ömlengéseket irt ifjuságáról és boldogtalan szerelméről 1814-ben Párisba kerülve, Mad. Récamiervel, Mad. Staëllel, Chateaubriandnal, Nodiervel, C. Jordannal barátságos viszonyba lépett s 1842. az akadémia tagja lett. Kitünő stilü prózai munkái az emberiség szociális ujjászületésével, haladásával foglalkoznak. Bevezetésül szolgál ezekhez Antigone c. elégiája (prózában) mely az emberiség szenvedéseiről szól (1814), következett ezután egy politikai tanulmány, Essai sur les institutions sociales dans leurs rapports avec les ideés nouvelles (1818), meg ennek költői kiegészítése, Le vieillard et le jeune homme (1819), azután L'homme sans nom (1820), mely egy királygyilkos lelkiismereti kínjait rajzolja. Történet-bölcseleti eszméit B. Essai de palingenésie sociale és Orphée (1827-28, 2 köt.) c. munkáiban fejtette ki, a görög kultura példáján mutatva ki, miként mennek végbe a nagy szociális fejlődések. Misztikus homályossága miatt nehezen érthető La vision d'Hébal, chef d'un clan écossais (1832) c. munkája, mely az emberiség fejlődése történetének s ezzel B. rendszerének foglalata. Összes művei (Oeuvres, 4 köt.) 1830. jelentek meg Párisban.

Ballantyne

(ejtsd: bellentájn) Jakab R., skót orientálista, szül. 1813 dec. 13. Kelsoban (Roxburgh grófság), megh. 1864 febr. 16. Londonban. 1814. igazgatója lett a benáreszi Queen's Collegenek Indiában s 1856-tól fogva ugyanott az erkölcsbölcselet tanára. 1861-ben Angliába visszatérve, könyvtárnoka lett az East India Officenek. B. mélyen behatolt, mint csak kevesen,.az ind. szellembe s alapos segédkönyveket irt a szanszkrit, hindu, hindosztán, mahrattai nyelvoktatáshoz, nevezetesen kiadta a hires szanszkrit nyelvtant Laghu Kaumudi (fordítással és magyarázattal, 1849-52, 3 köt.), ugyszintén a Mahábhásija első részét (1856) s értékes, de jobbadán befejezetlen fordításait adta az ind bölcseleti iskola fő műveinek. Szélesebb körökre számított művei: Synopsis of science in Sanskrit and English (Benáresz 1856) és Christianity compared with Hindu philosophy (1859).

Ballarat

város Victoria ausztráliai gyarmatban, 150 km.-nyire Melbournetől, (1890) 40,796 lakossal. East- és West-Ballaratra oszlik, szép és egyenes utcákkal, nagy nyilvános könyvtárral, színházzal, bányászakadémiával, szeszgyártással és posztókészítéssel. Keletkezését az 1850-ben fölfedezett aranymezőknek köszönheti, melyek még most is számos aranykeresőt. gyüjtenek környékére (1883-ban 8729-en voltak, köztük 1259 khinai).

Ballard

grófság az Unio Kentucky államában, az Ohio és Missziszippi partjain, 14,378 lak. Főhelye: Blandville.

Ballard

(Baland) Antal Jeromos, francia kémikus; szül. Montpellierben 1802 szept. 30., megh. Párisban 1876 márc. 30. Kezdetben gyógyszerész volt, de már 1834-ben tanárrá lett az École de pharmacie-n. 1840-ben Thenard utóda a Sorbonne-on és 1850-ben Pelouze utoda a Collége de France-on Párisban. A brómot a tengervíz anyalúgjában ő fedezte fel 1826-ban. Számos értekezést irt, amelyek között több ipari fontosságu.

Ballaszt

(ném. Ballast, ol. zavorna, ang. ballast), a hajók fenéküregébe rakott teher mely súlyával a hullámok által ingásban tartott hajót súlyegyenben tartja és a felborulás ellen biztosítja. Hadi hajók- és gőzhajóknak B.-ját részben a gőzgépezet maga képezi, melynek szükséges súlykiegészítéseképen még négyszögletes öntött vasrudakat raknak a hajófenék ürébe oly mennyiségben, mint azt a hajósúlypontnak és az uszási középpontnak egymáshoz viszonyított és a hajóépítési mérnökök által előre meghatározott helyzete követeli. Ez a B. hadi hajóknál kivétel nélkül mindig, kereskedelmi gőzhajóknál pedig rendszerint változatlanul a helyén marad, míg a vitorlás hajóknál az árurakomány által helyettesíttetik, hogy ily módon annál nagyobb mennyiségben legyen áru a hajóra vehető. Ha ily hajó azután a kikötőbe ér, rakományát partra szállítja és uj rakomány fölvétele végett más kikötőbe kénytelen üresen vitorlázni. B. gyanánt köveket, kavicsot vagy fövényt vesz fel a szükséges mennyiségben.

Ballaszt-létra

v. balansz-létra, a toló-létrák egyik válfaja, l. Toló-létra.

Ballater

falu Skóciában Aberdeen grófságban, a Dee felső része mellett, (1886) 831 lak. Ásványvízforrásai és gyönyörü környéke ismeretesek. Tőle 11 km.-nyire van Balmoral Castle az angol királyi család egyik kastélya, a walesi herceg székhelye; 1852-ben vette meg Albert herceg 31,500 font sterlingen.

Ballati

(ol.), csemegés tányérok majolikából, melyek táncosnők számára készülvén, díszítményeik a zenére és táncra emlékeztetnek.


Kezdőlap

˙