Ballon

(franc.) a. m léggömb, l. Léghajózás. - B. elem. l. Galván-elem. - B. captif, helyhez kötött léghajó. A föld felületén álló emberek v. gép által tartott, főleg katonai célokra használt léggömb, melynek hajójából a tisztek áttekintik a vidéket s megfigyelik az ellenség mozdulatait. A léghajós tiszt többnyire telefon-kábellel áll a felszállás pontján tartózkodó, jelentéseket iró, telefonozó tiszttel összeköttetésben. A legtöbb hadseregben már békében tesznek kisérletet ily léghajókkal. Franciaországban 1880 óta minden hadtest-parancsnokság számára szerveztek egy-egy mozgó léghajó-telepet; a léghajó összes részeit, valamint a gömb megtöltésére szükséges hidrogént fejlesztő (óránként 350 cm3) gépet, továbbá a léghajót tartó kötél felgöngyölítésére s legombolyítására szolgáló tengelydobot; a táviró- és telefon-készüléket s egy kis gőzgépet szekereken szállítják; a telefonozásra és telegrafálásra is használható 500 m. hosszu kábel képezi a léghajót tartó kötelet; a személyzetet a békében is fennálló léghajós csapatnál (aérostiers) képezik ki. Melegített levegővel töltött, helyhez kötött léggömböt katonai megfigyelésekre először a franciák alkalmaztak, kik 1794-ben léghajós csapatot szerveztek, mely Coutelle katonai mérnökszázados alatt Charleroinál, Fleurusnál s több más vár vivásánál igen jó eredménnyel működött. I. Napoleon, kinek gyors meneteit a léghajós csapat nehéz szekerei nem követhették elég gyorsan, feloszlatta azokat. III. Napoleon az 1859-ki olaszországi hadjárat alatt - a szolferinói csatatéren - helyhez kötött léghajón levő vezérkari tisztekkel figyeltette meg az osztrák hadierők mozdulatait s 1870-1871-ben a Párist védő francia hadsereg is ily léghajókat használt a porosz sereg elhelyezésének és támadó műveleteinek áttekintésére. Az amerikai polgárháboruban (1861-1865) mindkét fél, de főleg az északi hadsereg, több ízben nagy hasznát vette e megfigyelő léghajóknak.

Ballot

(franc., ejtsd: baló), darabmérték az üvegkereskedésben. 1 B.= 25 kötés = 150 tábla a szintelen üvegből, vagy = 12 1/2 kötés = 39 tábla a szines üvegből.

Ballota

az ajakosak rendjébe tartozó növényfajta. B.-nigra (B. foetida Lam., peszterce), nálunk is közönséges növény, melynek szára és levelei szőrösek, utóbbiak nyélcések, tojás- vagy szívalakuak, durván fürészesek; csészéje ötfogu, szálkásvégü fogakkal; virága violakék vagy fehér. Kellemetlen szagu, keserü izü. Régente mint görcsellenes és féreghajtó szer használtatott; ma inkább csak az állatorvosok alkalmazzák.

Ballotade

a lovaglás ugynevezett magas (spanyol) iskolájának emelkedéssel járó mozdulatai egyike; a ló ágaskodó helyzetbe (levade) indíttatik s ebből felszökve, hátulsó lábait hasa alá rántja ugy, hogy - a lábak kinyujtása nélkül - a hátulsó lábak patkói, hátulról tekintve, láthatók legyenek; a B. átmeneti mozdulat a capriolra. L. Capriol.

Ballotage

(franc.), különböző szinü golyókkal való titkos szavazás. Kigolyózni, kiballotirozni annyit jelent, mint valakit egy testület, egylet kötelékéből titkos szavazás utján létrejött határozattal kilépésre kényszeríteni, illetőleg kizárni, érdemetlensége vagy jellembeli hibája miatt.

Ballus

Pál, pozsony-városí tanácsos és természettudós, szül. Modoron 1783 dec. 18., megh. Pozsonyban 1848 ápr. 30. Pressburg und seine Umgebungen cimü (Pest 1822) munkájában Pozsony vidékének flórájához közölt pótlékot.

Ballymoney

(ejtsd: belimoni), város Ulster ir tartomány Antrim grófságában, 60 km.-re Belfasttől; a Bann mellett (1891) 2975 lak., kik főleg vászonszövéssel foglalkoznak.

Ballyshannon

(ejtsd: belisennen), kis város és kikötő Ulster ir tartomány Donegal grófságában, (1880) 3200 lak., kik leginkább halászattal foglalkoznak.

Balmaceda

José Manuel, Chile elnöke, szül. 1840; előkelő s gazdag családból, Sant-Jagóban jezsuiták nevelték; jogot végezvén, ügyvédi irodát nyitott; 1868. a politikai pályára lépett, megalapította az ugyn. reform-klubot, mire 1876. képviselővé választották. A Peru- és Boliviával viselt háboru alkalmával Argentiniában képviselte Chilet s első sorban az ő ügyes eljárásának köszönhető, hogy Argentina Chile-el szemben semleges állást foglalt el. 1882 ápril 12. Santa Maria elnök kinevezte őt belügyminiszterré, s ez állásában az egyház és állam elkülönítésén fáradozott. 1884. életbe léptette a polgári házasságot és eltörülte a sírkertek felekezeti jellegét; e reformok által a klerikális párt neheztelését vonta magára; a szabadelvüek kegyét azonban annyira megnyerte, hogy azok 1886. jan. 18. a chilei köztársaság elnökévé választották. Szept. 18. foglalta el az elnöki széket; de nemsokára a szabadelvüekkel is meghasonlott, kik azzal vádolták, hogy egyeduralomra tör; B. 1892 jan. 1. a kongresszust feloszlatta, ez pedig B. ellen ama vádat emelte, hogy az alkotmányt megsértette. Erre kitört a polgárháboru, mely változó szerencsével 1892 szept. haváig folyt. (L. Chilé-t.) B. ekkor Baquedano javára leköszönt az elnökségről, utóbb azonban még egyszer magához ragadta a hatallnat s erre a polgárháboru ujból kitört. Miután a kongresszus serege B. híveit tengeren és szárazon legyőzte és San Jagót elfoglalta, B. egy külföldi hatalom követségi palotájába rejtőzködött, de belátván, hogy a nép dühe elől meg nem menekülhet, öngyilkossá lett. (1891. szept. 19.)

Balmaz-Ujváros

nagyközség Hajdum. balmazujvárosi j.-ban, (1891) 1843 házzal és 10,268 magyar lak., (8699 ref.), ipartestülettel, kaszinóval, többféle egylettel. Vasutí állomással, posta- és táviró-hivatallal; határa 25,939 hektár. A mult században B. az Andrássy-grófoké volt s akkor württembergi svábok telepedtek ott le, a kik azóta teljesen megmagyarosodtak.


Kezdőlap

˙