Baltazzi

Arisztid és Hektor, Konstantinápolyból átszármazott görög bankárház tagjai. Mindkettő passzionatus sportsman és telivértenyésztő, kivált az utóbbi a 80-as évek urlovasai közt az akadályversenyekben legkitünőbb. Nagy hírnévre tettek szert Kisbér nevü lovukkal, mellyel az angol Derbyt és Párisban a Grand prix de Parist nyerték. Arisztid Magyarországon honfiusítást és Pozsony mellett birtokot is szerzett; sógora gr. Eszterházy Móricnak; nagy telivér ménese van a szomszéd Morvaországban, Napagedlben.

Balteus

(lat.), öv a ruha megerősítésére, különösen harcosoknál, egyszersmind pénztartóul is szolgált.

Balthild

l. Batildis.

Balti

l. Baltisztan.

Baltia

Pliniusnál egy sziget neve Észak-Európában. Alkalmasint róla kapta nevét a Balti-tenger.

Baltik

Frigyes, ág. ev. püspök, szül. Bagonyán, Hontmegyében, 1834 jul. 24. A gimnáziumot Selmecbányán, a teologiát Pozsonyban, Bécsben, Bázelben és Halléban végezte. 1859. Besztercebányára ment tanárnak. 1870. liptószentmiklósi lelkésszé választották s jelenleg is ott működik. 1872. a liptói esperességnek alesperese, 1875. főesperese lett. 1874. a dunáninneni egyházkerület gyámintézetének lett elnöke. 1890. ugyanazon kerület püspökévé választották. Dolgozatai 1858-tól magyar, német és tót egyházi lapokban saját neve és Bedrich álnév alatt jelentek meg. Munkái: Bibliai történet (tótul), Pest 1867. A magyar ág. hitv. egyház rövid története. Besztercebánya 1869 (tótul is), Az élő víz forrása (tótul), Pest 1870 és 1874. Szózat az egyetemes evang. gyámintézetről (tótul), Pozsony 1872. Luther kis kátéja (tótul Szeberényi Gusztávval együtt), Budapest 1876 (III. kiad. 1889). Az ágostai hitvallás (tótul), Budapest 1880. Udvözlet a ...türelmi parancs százéves emlékünnepére (tótul), Turóc-Szent-Márton 1881-88. Luther Márton élete (tótul 3 kiadásban. Kiadta a Katalog der Zipserschen numismatischen Sammlung c. munkát Besztercebányán 1864. Azonkivül több egyházi beszéde jelent meg.

Balti kréta

megnevezés alatt foglalják össze a geologiában ama irókréta-képződményeket (nagyobbára meredek omladékok), melyek a Balti-tenger partjairól ismeretesek; nevezetesen Poroszországban, Rügen, Wollin, azután Mecklenburgban, Schleswig-Holsteinban, a dán szigeteken és Svédország déli részeiben.

Balti Lloyd

1871 májusban megnyitott gőzhajó közlekedés Stettin és Amerika közt.

Baltimore

(ejtsd: báltimór), nagy város Maryland északamerikai államban az ugyanilyen nevü grófságban (ter. 2000 km2), É-ra a Patapaszko-folyótól, amely itt a Chesapeake végében öböllé szélesedik. (1890) 435,547 lak. A Jones Falls-creek a várost két részre osztja; az alsó város a kereskedelem és ipar székhelye, a felső rész gazdag monumentális épületekben; ezek közül legjelentékenyebbek: a város háza (City hall), az igazságügyi palota (Court house), a Peabodyról elnevezett jótékony intézet, a kat. székesegyház; a Hopkins-kórház; szép emlékszobrai vannak Poenak, a költőnek és Washingtonnak (55 m. magas). Nagyobb tudományos intézetei: a John Hopkins egyetem, a történelmi társaság. Legélénkebb utcája a legalább 20 km.-en elterülő városnak a 3 km.-nél hosszabb Baltimore-street. Bár ipara sem jelentéktelen, vagyonosságának alapja a kereskedelem, amelyet kényelmes, biztos kikötője tesz lehetővé. A kivitel főcikkei a gabona és dohány a bevitelé a braziliai kávé. B. az Egyesült-Államok osztrigakereskedésének is főhelye. 1890-ben az összes. kereskedelmi forgalom értéke 225 millió frtot tett ki; 703 hajó (845,239 tonnával) jött be a kikötőbe és 873 hajó (1.124,262 tonnával) hagyta azt el. Az osztrák-magyar monarkiának is van itt konzula. B.-t 1729-ben alapították.

Baltimore

György Calvert lord, angol államférfiu, Maryland Észak-amerikai államnak alapítója, szül. Kyplingben (Yorkshire) 1578., megh. 1632 jun. 28. I. Jakab és I. Károly király államtitkára volt (1619 óta). Neki adományozta L Károly a nejéről Maryland-nak elnevezett Észak-amerikai területet (1632). melynek gyarmatosítását maga B. kezdte és fia folytatta. Utódai az amerikai szabadságharcig kormányozták Marylandot. Az 1729. alapított fővárost a gyarmatosok az alapíto tiszteletére B.-nak nevezték.


Kezdőlap

˙