Bance

(ejtsd: bensz), a brit Sierra Leone-gyarmathoz tartozó sziget, 20 km.-re a parttól; az angolok árurakodóul használják.

Banchero

(ejtsd: bankero) Angelo, olasz festő, szül. Sestriben 1744 körül megh. 1793. Pompeo Battoni tanítványa. A festészetben a helyes stil helyreállítójának tartják.

Banchieri

(olasz, ejtsd: bankieri) így is nevezik a lazzaronikat, mert sokan közülük fapadokon szoktak aludni.

Banck

1. Károly, zenei iró és dalszerző, szül. 1819 máj. 27. Magdeburgban, megh. Drezdában 1881 dec. 28. Zenetanulmányait Berlinben s a hires Schneider Frigyesnél, Dessauban végezte. Olaszországi utja után (1830-31) Drezdában telepedett meg. B. mint zenetanár s zenészeti iró érdemeket szerzett magának. Mintegy 70 dala tartalmasságukkal és művészi tökélyeikkel nagy becsüek. Több kiadatlan, értékes régiséget is bocsátott közre Scarlatti, Martini szonátáit, Glucktól áriákat, stb.

2. B. Ottó Sándor, német iró és kritikus, szül. Magdeburgban 1824. Munkái: Die Galerien von München (Lipcse 1852), Kritische Wanderungen in drei Kunstgebieten (2 köt., u. o. 1865-66). Irt csinos költeményeket is.

Banco

(olasz), a kereskedelmi forgalomban eleinte egyértelmü volt bankkal (az ujabb olasz banca); azután e szó a bankvalutát, vagyis azt a pénzértéket jelentette, melyben valamely bank számláit vezette, fizetéseket teljesített, különösen ha az érték különbözött az országban divatozó értéktől. Németországban B. alatt nagyobbrészt a hamburgi bankpénzt értették, melynek ércpénz-képviselete nem

volt s amelyből eredetileg 27 3/4 márka (bankmárka) egy (kölni) márka finom ezüstöt, 1868 jul. 1. óta azonban 59 1/3 a márka 1/2 kg. finom ezüstöt ért, ugy hogy a bankmárka = 1 márka 2,7 fillér ném. bir. értékben, vagy a mi pénzünkben a. m. 1 korona 22 fillér A hamburgi bank-márk (Mark-Banco) felosztatott 16 schillingre a 12 fillér (Pfenning). Svédországban 1874-ig 8 tallér B. annyi volt mint 3 ezüst tallér.

Bancroft

1. György, északamerikai történetiró és diplomata, szül. Worcesterben (Massachusettsben) 1800 okt. 3. Apja, Áron, hitszónok volt, aki tudós férfiu és jeles iró hirében állott. 1821. hosszabb utazást tett Németországban, Franciaországban, Svájcban és Olaszországban, mely utazása közben Weimárban meglátogatta Göthét és számos kitünőséggel ismerkedett meg; azután visszatért Amerikába, hol a cambridgei egyetemen a görög nyelv tanára lett. Nemsokára Cogswell társaságában Northamptomban saját tanintézetét, a Round Hill-főiskolát, nyitotta meg (1823). Ezen időben adta ki Heeren: Ideen über Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt c. művének fordítását. Néhány év mulva fölhagyott intézetével és kizárólag az Egyesült-Államok történetének és a politikának szentelte idejét. A politika terén a győzedelmes demokratapárthoz csatlakozott. 1838-ban Van Buren elnök a bostoni kikötő fővámigazgatójává, 1845-ben pedig Polk elnök tengerészeti miniszterré nevezte ki, mely állásában a washingtoni csillagdát és az annapolisi tengerészeti iskolát alapította. 1846. ősszel Polk rendkivüli követ és teljhatalmu miniszter minőségben Angliába küldte, hol 1849-ig tartózkodott, 1850 óta New-Yorkban, nyáron Newport fürdőhelyen lakott és idejét kizárólag History of the United States cimü történeti művének befejezésére használta föl. (Boston. 1834-74 10 köt.; ujabb kiadás 1883. 6. kötet; németül Lipcse 1847-1875.) 1867 májusban Johnson elnök követté nevezte ki Berlinbe. Közbenjárása folytán az Egyesült-Államok és az Észak-német szövetség közt létre jött az 1868 febr. 22. szerződés, mely a kivándorlók alattvalói viszonyait szabályozza. A következő nyáron kormánya megbizása folytán Bajorországgal, Württemberggel, Bádennel és Hessennel is kötött hasonló szerződéseket. A német császárság helyreállítása után B. még 1874 jul 1, maradt meg állásában, amidőn visszatért hazájába, a hol folyton Washingtonban lakott. Ugyanott 1891 jan. 17. meg is halt. B. Amerika történetének jeles megirója; fönt idézett műve egész életének gyümölcse. A nagy munka folytatásaként jelent meg: History of the revolution of North America. (Boston 1855. 3. köt; német. Lipcsében 1852-64. 5 köt.) Továbbá History of the formation of the constitution of the United States. (1882, 2 köt.)

2. B. Hubert, északamerikai történetiró, szül. 1832. Ohio államban, könyvkereskedést nyitott San-Franciscoban (1852); abból meggazdagodott. Roppant költséggel 40,000 kötetnyi könyvtárt gyüjtött, nagyobbrészt Miksa mexikói császár hagyatékából, mely leginkább Amerika régi történetére vonatkozó műveket tartalmazott. Maga mellé egész sereg munkatársat fogadott, kiknek segélyével két nagyszabásu művet dolgozott ki. Az elsőnek cime: The native races of the Pacific States, New-York, 1875-76. 5 köt.), a másik 25 kötetre tervezett, de még eddig be nem fejezett munka cime: History of the Pacific States of North America. (San-Francisco, 1882 s köv.). Legujabban két uj terjedelmes munkába fogott: Cronicles of the builders of the Commonwealth. (1892-ig 7 köt.) és Narrative and critical history of America, melynek első kötete Kolumbus utazásait, II. kötete a spanyol felfedezéseket, III. kötete Cabot és a későbbi fölfedezéseket irja le; becsre nézve azonban nem közelíti meg Winsor (l. o.) hasonló irányu művét.

3. B. Rikárd, canterburyi érsek és a puritánok elkeseredett ellenfele, született Farnworthban, Lancashireban, 1544 szept., megh. 1610 nov. 2. Tanult Cambridge-ben, hol 1567-ben baccalaureatus artium, majd 1570-ben magister artium cimet nyert. 1575-ben Cambridge-megyében Tewersham-ben igazgató, majd 1585-ben a londoni Szent Pál-főtemplom pénztárosa lett. Ugyanebben az évben hittudori cimet is nyert. Fokozatosan menvén fölfelé, 1597 május 8. londoni püspökké szentelték fel s mint ilyen ő részesítette utolsó lelki gondozásban Erzsébet királynőt. I. Jakab király alatt az anglikán egyház részéről egy nagy bizottságban, valamint az 1603-1604-ben tartott egyházi összejövetelen ő vitte a vezérszepet. 1604 október havában canterburyi érsekké, majd 1606-ban az oxfordi egyetem kancellárjává nevezték ki. B. különösen mint hitszónok és államférfiu vitt nagy szerepet és éber kormányzója volt saját egyházának. Két egyházi beszéd maradt fenn tőle, melyek közül az egyiket 1588-ban tartotta a Szent Pál-templomban. E beszédében hevesen támadja meg a puritánokat. Irt továbbá két értekezést ez egyházi rendtartásról és fegyelemről. B. nagy könyvtárát a canterburyi érseki széken leendő utódainak hagyományozta, soha el nem idegeníthető tulajdonul.

4. B. János, oxfordi püspök, szül. 1632. Unokaöccse volt B. Rikárdnak. Megh. 1744. Ő építette a cuddesdeni palotát az oxfordi püspökök számára. E palotát a palamenti csapatok 1644-ben leégették s csak 1679-ben épült fel ujra.

Bancroft-szerződések

Ez a neve ama szerződéseknek, melyeket Bancroft György (l. o.), az Egyesült amerikai államok berlini követe, a német kivándorlók alattvalói viszonyának szabályozását illetőleg 1868-ban az Észak-német szövetséggel kötött.

Bánd

(Mező), l. Mező-Bánd.

Band

(Bandi). Régi magyar személynév, melynek Bandi alakját ma az András kicsinyítésének veszik, de tulajdonképen épp úgy nem tartoznak össze, mint a Miska és Mihály név. (Az utóbbi a lengyel Micislav vagy Mesko névnek felel meg.) A helynevek közt a veszprémi Bánd s a maroszséki Mező-Bánd származnak ezen személynévtől. Legrégibb nyomait e névnek 1138-ban találjuk, a dömösi prépostság szolgaszemélyzete közt, Bandi alakban. (Mon. Strig. I. 91, 92.)

Banda

1. kis szigetcsoport a Molukkokban, Amboina hollandi kerületben, Ceramtól DK-re, a déli szélesség 3°50' és 4°40' közt; néhány lakatlan szigetből és a következő lakott szigetekből áll: B. (a legnagyobb, hossza 20, szélessége 3 km.), B. Neira Pulo Ran, Pulo-Ai, Gunong-Api és Rozingain. Összes területük 44 km2. Mindannyian vulkanikusok, a Gunong-Api folytonosan működik; termékenységök nagy; különösen fontos termék a muszkát dio (Myristica moschata), amelynek termelését a hollandi kormány monopoliummá tette, csupán az ugynevezett «perkenienek» (parcella-tulajdonosok) termelhették; ez azonban 1860., illetőleg 1893 óta megszünt. A lakosság (8000) nagyobbára az ideszállított rabszolgák korcs utódaiból és khinaiakból áll. Főhely Nassau, B. Neira szigeten. A B. szigeteket Antonio de Abroa portugál hajós fedezte fel 1511-ben. A portugálokat (1599) a hollandok üzték el; Verhoeff admirálisuknak meggyilkolása arra birta öket, hogy a benszülötteket, alfurokat, teljesen kiirtsák, és a földeket a perkenierek közt kiosszák. 1796-1814 ideiglenesen angol kézben voltak.-2. B., Allahabad előindiai tartománynak distriktusa. Területe 7928 km2; lakóinak száma: 698,608. - 3. B., distriktus fővárosa, a Dsumna mellékfolyójának, a Kennek közelében, (1891) 28,974 lak., nagy, de rendetlenül épült város: 1802-ig külön fejedelemség fővárosa és egy radsah székhelye volt; ekkor a brit-indiai társaság tulajdonává lett. - 4. B.(Dar-), azon nyámnyámok lakta vidék neve Közép-Afrikában, amely Vadaitól és Dar-Rungától DK-re fekszik.


Kezdőlap

˙